บล๊อกที่เกี่ยวกับ "" จำนวน 510 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 ศูนย์ปฏิบัติการ “ผู้พันวิทย์” ของ อว. 24/05/2567 15 ดร.เอกชัย  เขื่อนมณี ศูนย์ปฏิบัติการ  ผู้พันวิทย์  
2 Appropriate Technology MATCHING DAY 2024 เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน 2024 21/05/2567 22 นายปฎิภาณ  กุณามา APPTECH  บพท.  
3 รู้จัก อุตสาหกรรม MICE…อีกหนึ่งอุตสาหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 20/05/2567 30 น.ส.กมลวรรณ  สุนทรเกตุ MICE  อุตสาหกรรม  เศรษฐกิจ  
4 นับ 1 การขับเคลื่อน อว.จังหวัด 19/05/2567 24 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ อว.จังหวัด  
5 แนวทางการปฏิบัติในการเบิกค่าพาหนะอื่นในการเดินทางไปราชการ (การเช่ายานพาหนะ) 16/05/2567 52 น.ส.ณิชาภัทร  เลาหสุรโยธิน การเช่ายานพาหนะ  แนวทางการปฏิบัติ  
6 CIPPiest เครื่องมือการประเมินเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 10/05/2567 38 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ คลินิก  ประเมิน  cipp  
7 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในระดับภูมิภาค” 10/05/2567 48 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ คลินิก  กลาง  ตะวันออก  แผน  ววน.  
8 สรุปกระบวนการทบทวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้าน ววน. ในระดับภูมิภาค 10/05/2567 28 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ คลินิก  แผน  ววน.  ภูมิภาค  
9 ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาลด้วย ววน. ภาคใต้ 07/05/2567 34 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ halal  
10 RSP Rebranding ลุคใหม่ของ rsp สู่สากล 07/05/2567 30 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ scipark  rsp  branding  อุทยาน  
11 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้าง Roadmap เพื่อความมั่นคงทางการเงิน (Financial Security) จากศักยภาพของอุทยานวิทยาศาสตร์ (RSP Knowledge Sharing 2024) 02/05/2567 27 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ scipark  km  การเงิน  rsp  
12 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร กปว. เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สู่การปฏิบัติในเชิงพื้นที่ 02/05/2567 27 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ กปว.  ai  การเงิน  งบประมาณ  
13 AI FOR SMART WORKERS ปัญญาประดิษฐ์สำหรับบุคลากรในยุคดิจิทัล 30/04/2567 23 อัญชลี  งอยผาลา
14 การเข้าร่วมประชุมการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กปว. เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสู่การปฏิบัติในเชิงพื้นที่ 29/04/2567 25 น.ส.วิลาวรรณ  งอยผาลา
15 AI for smart workers. ปัญญาประดิษฐ์สำหรับบุคลกรในยุคดิจิทัล 29/04/2567 24 นายวิทยา  สุวรรณสุข AI  เครื่องมือ  
16 การพัฒนาซอฟแวร์อย่างง่ายในการวิเคราะห์ การลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับโรงกลั่นน้ำมัน/คลังน้ำมัน 29/04/2567 38 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    สป.อว.    perdo    EHT  
17 ขั้นตอน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากร กปว. เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สู่การปฏิบัติในเชิงพื้นที่ 28/04/2567 21 น.ส.พรเพ็ญ  ขลิบนิล ประชุมเชิงปฏิบัติการ  
18 เตรียมความพร้อมก่อนการส่งออก 26/04/2567 23 น.ส.ปุณชยา  บัณฑิตกุล EXIMbank  
19 แผนกลยุทธ์ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทาง วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 - 2570 26/04/2567 22 นายธิปไตย  สีลาดเลา
20 RSP101 คือบทเรียนเพื่อการพัฒนา 26/04/2567 27 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ scipark  rsp  อุทยาน  
21 เว็บไซต์ฐานข้อมูลแนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน (WDM: Waste Data Management) 25/04/2567 43 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    สป.อว.    perdo    PETROMAT  ร่วมกับ  บพข  
22 วอเตอร์ฟุตพรินต์และการประเมินความตึงเครียดด้านน้ำเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 25/04/2567 36 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    สป.อว.    perdo    CEE  
23 TRL คืออะไร แยกแยะอย่างไร 22/04/2567 37 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ trl  เทคโนโลยี  scipark  
24 การจัดเก็บข้อมูลภาพถ่ายเพื่อการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS 18/04/2567 37 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ organic  อินทรีย์  
25 การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจังหวัด ประจำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2567 17/04/2567 29 น.ส.วิลาวรรณ  งอยผาลา สกลนคร  อว  ส่วนหน้า  คณะทำงาน  ปค  อีสาน  
26 MicroClear ชีวภัณฑ์กำจัดขยะพลาสติก 17/04/2567 44 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    สป.อว.    perdo    HSM  
27 อว. ขับเคลื่อน Soft Power ด้านอาหาร ร่วมกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เปิดตัวโครงการ “หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย” 16/04/2567 60 นายณัฐพล  มหาไม้ SoftPower  Food  อาหาร  เชฟ  chef  
28 รวมธาตุอาหารพืช ที่คนปลูกต้นไม้ พืชผักต้องรู้ 16/04/2567 39 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ organic  อินทรีย์  
29 วิธีทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (PSB:Photo Synthetic Bacteria) แบบใหม่ ได้จุลินทรีย์สายพันธุ์ดีกว่าเดิม 16/04/2567 28 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ organic  อินทรีย์  จุลินทรีย์  psb  
30 จัดการน้ำน้อยด้วยอินทรีย์วัตถุ 16/04/2567 30 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ อินทรีย์  organic  
31 น้ำหมักชีวภาพสูตรเร่งโต 16/04/2567 34 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ อินทรีย์  organic  
32 BOI ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 11/04/2567 30 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ boi  ลงทุน  
33 วัสดุระบายความร้อนด้วยการแผ่รังสี (Radiative cooling materials) 10/04/2567 42 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    สป.อว.    perdo    ThEP    
34 การพัฒนาแผ่นกรองจากถ่านชีวภาพผสมสังกะสีออกไซด์ (ZnO) เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ 09/04/2567 39 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    สป.อว.    perdo    HSM  
35 ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนงานโครงการของกองส่งเสริมเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนระหว่างพื้นที่ ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 09/04/2567 35 นางสาวเพ็ญพิชชา  คงแทน สุราษฎร์ธานี  ห้องปฆิบัติการ  
36 สูตรน้ำหมัก สำหรับเกษตรอินทรีย์ 08/04/2567 26 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ น้ำหมัก  ยูเรีย  
37 รองนายกฯภูมิธรรม นำทีมแถลงเรื่องปุ๋ย หลังวิจัย ค้นคว้าเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวสำเร็จ 04/04/2567 41 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    สป.อว.    perdo    AG-BIO  
38 อว. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “ซอฟพาวเวอร์ของไทยที่น่าสนใจ” ณ อาคารรัฐสภา 01/04/2567 32 จตุรพร  วิศนุนาถนคร ซอฟพาวเวอร์  
39 ไมโครเช็คอาร์เรย์สำหรับตรวจเชื้อแบคทีเรียก่อโรคปนเปื้อนในกระบวนการผลิตอาหาร 01/04/2567 43 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    สป.อว.    perdo    ThEP  
40 ทำความรู้จักกับ “แผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ.2566 - 2570” 31/03/2567 41 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ แผน  ววน.  คลินิก  ภูมิภาค  
41 ทุนลอยประดับเซนเซอร์เฝ้าระวังและเตือนภัยคุณภาพน้ำเพื่อการสร้างฟาร์มกุ้งแบบเกษตรอัจฉริยะ 29/03/2567 46 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    สป.อว.    perdo    PERCH-CIC    
42 กลไกการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS 28/03/2567 39 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ organic  อินทรีย์  sdg  pgs  
43 เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดเชียงใหม่ 28/03/2567 35 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ organic  อินทรีย์  sdg  pgs  
44 สรุปการเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเอาตัวรอดจากเหตุจลาจลและกราดยิง 26/03/2567 40 นางสาวเจนจิรา  ภาประเวช skill  activeshooter  
45 อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ การเตรียมการเพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทย 25/03/2567 73 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE  สป.อว.  perdo  ThEP  
46 Diplomacy and International Partnership Forum 25/03/2567 31 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สวทช.  สอวช.  สซ.  เนคเทค  มทส.  
47 สรุปความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมสนทนาประสา วศ. ในหัวข้อ “รอบรู้ บรรจุภัณฑ์ เพื่อการคุ้มครองและแข่งขัน” 24/03/2567 44 จตุรพร  วิศนุนาถนคร บรรจุภัณฑ์  วศ.  
48 บพค. ผนึกพลังศูนย์ความเป็นเลิศ (CENTER OF EXCELLENCE) มุ่งสร้างเครือข่ายการวิจัยขั้นแนวหน้า FRONTIER SCIENCE ALLIANCES ภายใต้แพลตฟอร์มธัชวิทย์รับมือภาวะโลกรวน 21/03/2567 54 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ coe  บพค.  
49 Skill mapping จุดเปลี่ยนการอุดมศึกษาไทย 21/03/2567 43 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ skill  
50 เอกสารสำคัญประจำปีงบประมาณ 2567 และ 2568 สกสว. 20/03/2567 32 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สกสว.  แผน  ยุทธศาสตร์  
51 สรุปการสัมมนา เรื่อง การสนับสนุนทุนนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 20/03/2567 74 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข นวัตกรรม  ทุนสนับสนุน  นวัตกรรมเพื่อสังคม  COE  
52 เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสิ่งทอ 19/03/2567 46 น.ส.วิลาวรรณ  งอยผาลา สิ่งทอ  อีสาน  เทคโนโลยี  
53 นโยบาย อว. for EV 17/03/2567 40 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ ev    
54 ปอว.ตรวจเยี่ยมศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมและชมห้องปฏิบัติการวิจัยเรื่อง Green Hydrogen and Smart Home Technology 13/03/2567 97 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม  สป.อว.    
55 Osaka City University: OCU 07/03/2567 54 นายทินกร  รสรื่น Osaka_City_University  
56 International Business Support Center (BSC), OSAKA 07/03/2567 54 นายทินกร  รสรื่น International_Business_Support_Center  Osaka  
57 ผลการดำเนินงาน อว.ส่วนหน้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 07/03/2567 63 นายณัฐพล  มหาไม้ อว.ส่วนหน้า  
58 Knowledge Capital 07/03/2567 46 นายทินกร  รสรื่น Knowledge_Capital  Osaka  Japan  communication  design  sciencetific_communication  
59 สรุปใจความสำคัญจาก การประชุมชี้แจงแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” 06/03/2567 65 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข SEincubation  กปวxบพท  scipark  
60 Innovation-Driven Enterprises: IDE 06/03/2567 47 นางสาวชลิศา  ทรัพย์พร Innovation-Driven_Enterprises  IDE  Business_Incubation  
61 Kansai University Center for Innovation & Creativity (KU-CIC) 06/03/2567 41 นางสาวชลิศา  ทรัพย์พร Kansai-University  Startup  Open_innovation  Cultivating_entrepreneurship  
62 บทบาทของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการสนับสนุนนโยบาย IGNITE THAILAND 03/03/2567 57 นางสาวทิพวัลย์  เวชชการัณย์ IGNITETHAILAND  Startup  
63 Commissioning body สำหรับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค หมายถึงอะไร 03/03/2567 63 นางสาวทิพวัลย์  เวชชการัณย์ commissioningbody  Proactive  Strategicrole  scipark  
64 เครือข่ายนวัตกรรม 03/03/2567 49 นางสาวทิพวัลย์  เวชชการัณย์ Quadruple  Innovation  Network  
65 การถ่ายทอดและแพร่กระจายของนวัตกรรม 03/03/2567 51 นางสาวทิพวัลย์  เวชชการัณย์ Intermediategoods  Innovators  Implementation  
66 กระบวนการและแรงจูงใจในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 03/03/2567 40 นางสาวทิพวัลย์  เวชชการัณย์ Transferor  Licensing  Marketing  
67 ความสำคัญของการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการพัฒนานวัตกรรม 03/03/2567 30 นางสาวทิพวัลย์  เวชชการัณย์ การถ่ายทอดเทคโนโลยี  การพัฒนานวัตกรรม  
68 มาทำความรู้จัก งบการเงิน กันค่ะ 03/03/2567 35 นางสาวเจนจิรา  ภาประเวช การเงิน  ความรู้ทั่วไป  ลงทุน  
69 แนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่มุ่งสู่ตลาดระดับสากล (โครงการนักรบส่งออก) 03/03/2567 39 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ ngt  pmu-c  นักรับส่งออก  บพค.  
70 IGNITE THAILAND : วิสัยทัศน์ที่ 3 ศูนย์กลางอาหาร (Agriculture & Food Hub) 02/03/2567 53 นายปรเมษฐ์  สีเขียวแก่ IGNITE  THAILAND  
71 สรุป : วิสัยทัศน์ประเทศไทย “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นหนึ่ง 01/03/2567 54 น.ส.อังคณา  สีจำปี
72 สรุปปาฐกถาพิเศษของท่านนายกรัฐมนตรี และข้อเสนอแนะ 01/03/2567 36 วัฒนจักร  พุ่มวิเศษ นายก  
73 4 โรคอันตราย ที่มาพร้อมแดด และอากาศร้อนอบอ้าว 01/03/2567 42 นางพงศ์ภรณ์  วิลเฮลมี สุขภาพ  
74 เรื่องราวมหากาพย์สงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยุง สู่ยาจากพืช 01/03/2567 43 นางสาวประภาวีร์  วรกรรณ
75 บทบาทสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย 01/03/2567 42 นางสาวประภาวีร์  วรกรรณ
76 IGNITE THAILAND การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน 01/03/2567 36 นางสาวประภาวีร์  วรกรรณ
77 บทบาทสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย “มุมมองหอการค้า : การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ” 29/02/2567 33 นายณัฐวุฒิ  ศรีสมบัติ เขตเศรษฐกิจพิเศษ  มุมมองหอการค้า    
78 IGNITE THAILAND ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน 29/02/2567 42 นายณัฐวุฒิ  ศรีสมบัติ IGNITETHAILAND  นโยบาย  ยุทธศาสตร์  ประเทศไทย  อนาคต  
79 IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นหนึ่ง 29/02/2567 43 เอสา  เวศกิจกุล
80 บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย 29/02/2567 37 น.ส.ณัฎฐพัชร์  ธรรมทักษ์ สถาบันอุดมศึกษา  เขตเศรษฐกิจพิเศษ  การพัฒนากำลังคน  
81 ประชุมคณะทำงานกีฬาและนันทนาการ สป.อว. ครั้งที่ ๑ 29/02/2567 41 ดร. สรรณพ  นาควานิช คณะทำงานกีฬาและนันทนาการ  
82 ปรากฏการณ์ IGNITE THAILAND : นายกฯ เศรษฐา ประกาศวิสัยทัศน์ Thailand Vision 29/02/2567 48 มัชฌิมา  นันทรัตน์ IgniteThailand  วิสัยทัศน์รัฐบาล  ThailandVision  
83 คาร์บอนเครดิต มันคืออะไร 29/02/2567 52 จิรวัฒน์  วงษ์สมาน คาร์บอนเครดิต  
84 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ : นโยบาย การขับเคลื่อนและเป้าหมาย 29/02/2567 48 น.ส.วรลักษณ์  เจริญพร ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ  
85 นวัตกรท้องถิ่น นวัตกรชุมชน คำฮ๊อตฮิตในปัจจุบัน 29/02/2567 37 นายเมธี  ลิมนิยกุล นวัตกรชุมชน  ชุมชน  นวัตกรรม  
86 8 วิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน 29/02/2567 58 นายธิปไตย  สีลาดเลา
87 4 ทักษะสำคัญของคนรุ่นดิจิทัล 29/02/2567 30 นายเมธี  ลิมนิยกุล #ดิจิทัล    
88 Soft Power จะสร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย ได้อย่างไร! 29/02/2567 34 นายเมธี  ลิมนิยกุล สินค้าและบริการ  Soft  Power  
89 11 เทคโนโลยีแห่งยุคดิจิทัล 29/02/2567 30 นายเมธี  ลิมนิยกุล #ยุคดิจิทัล    
90 บทบาทของสถาบันการศึกษาต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย 29/02/2567 41 ดร. มุทธมาศ  วงศ์วานิช ระเบียงเศรษฐกิจ  scipark    
91 ภูมิแพ้สัตว์เลี้ยงที่มีขน 29/02/2567 29 นางคัทลียา  สุเมฆะกุล
92 มุมมองภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 29/02/2567 31 น.ส.สิรีกานต์  เกษี เศรษฐกิจพิเศษ  
93 มุมมองการพัฒนาตาม 8 วิสัยทัศน์ จุดพลังศักยภาพประเทศไทยเป็นที่ 1 ในภูมิภาค 29/02/2567 27 น.ส.รชนิศ  ศรีวิชัย ignite  thailand  วิสัยทัศน์  
94 GNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นหนึ่ง 29/02/2567 29 น.ส.สิรีกานต์  เกษี IGNITE  THAILAND  
95 เศรษฐศาสตร์ราและราก สู่เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 29/02/2567 48 นางสาวประภาวีร์  วรกรรณ
96 การจัดแสดงผลงานการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนด้วย วทน. สู่เชิงพาณิชย์ MHESI Innovation Fair @Jingjai Market “มากาด มาจอย ครั้งที่ 2” (Ma-Kad Ma-JOY) 29/02/2567 34 น.ส.เกศรัตน์  วิศวไพศาล Jingjai  Market    Fair    
97 หาดใหญ่โมเดล 29/02/2567 35 นางสาวประภาวีร์  วรกรรณ
98 landbridge กับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และการเตรียมความพร้อม 29/02/2567 33 นายจตุรงค์  สินแก้ว landbridge  SEC  ระเบียงเศรษฐกิจ  
99 กินบ้าง อดบ้าง ไม่มีป่วย (ตอนที่ 3) 29/02/2567 27 น.ส.สิรีกานต์  เกษี IF  หรือ  Fasting  
100 กินบ้าง อดบ้าง ไม่มีป่วย (ตอนที่ 2) 29/02/2567 24 น.ส.สิรีกานต์  เกษี IF  หรือ  Fasting  
101 กินบ้าง อดบ้าง ไม่มีป่วย (ตอนที่ 1) 29/02/2567 26 น.ส.สิรีกานต์  เกษี IF  หรือ  Fasting  
102 อว. กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 29/02/2567 53 น.ส.รชนิศ  ศรีวิชัย ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ  Economic  Corridor    
103 นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การขับเคลื่อนและเป้าหมาย 29/02/2567 43 นายธิปไตย  สีลาดเลา
104 8 วิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรีสู่การขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคต 29/02/2567 47 นายจตุรงค์  สินแก้ว วิสัยทัศน์ประเทศไทย  ignite  thailand  วิถีวิทย์  
105 ไฮโดรเจนพร้อมแค่ไหนกับการเป็นพลังงานทางเลือกของโลกยุคใหม่ 29/02/2567 44 น.ส.สัณหพร  ฝาชัยภูมิ พลังงาน  ไฮโดรเจน  
106 พายุสุริยะคืออะไร และเกิดขึ้นได้อย่างไร 29/02/2567 74 วัฒนจักร  พุ่มวิเศษ spaceweathher,  cme,  geomagnetic  storm  
107 เรื่องเล่าจาก AI: การเล่นเกมของความเป็นเลิศ 29/02/2567 34 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข นิทานAI  AI  ChatGPT  ความร่วมมือร่วมใจ  ความสามัคคี  
108 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงวิสัยทัศน์ประเทศไทย “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นหนึ่ง” 29/02/2567 37 นางคัทลียา  สุเมฆะกุล #ประเทศไทย    #IGNITE    
109 บทบาทสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 29/02/2567 30 ดาวริน  สุขเกษม ระเบียงเศรษฐกิจ  กำลังคน    อว.  
110 อุตสาหกกรรม(เฒ่า)ทารก 29/02/2567 56 นายณัฐพล  มหาไม้ EEC  อุตสาหกรรม  
111 คุณ IQ สูงกว่าคน 98 เปอร์เซ็น เมื่อ 100 ปีที่แล้ว (ความสำคัญของการฝึกทักษะในเชิงกว้าง) 29/02/2567 63 นายณัฐพล  มหาไม้ Range  วิชารอบรู้  เป็ด  
112 บทบาทของ อว.ส่วนหน้า และอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ต่อการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 29/02/2567 65 มัชฌิมา  นันทรัตน์ อว.ส่วนหน้า  อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ  
113 เทรนด์นวัตกรรม ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไทย 2567 29/02/2567 43 จตุรพร  วิศนุนาถนคร เทรนด์นวัตกรรม  
114 รู้ทันภัยเงียบ Burnout Syndrome ! 29/02/2567 50 จตุรพร  วิศนุนาถนคร Burnout  Syndrome  
115 บทบาทสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย 28/02/2567 39 น.ส.พรทิพย์  เพิ่มวรัญญู บทบาท  สถาบันอุดมศึกษา  เขตเศรษฐกิจพิเศษ    
116 IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นที่หนึ่ง 28/02/2567 42 น.ส.พรทิพย์  เพิ่มวรัญญู IGNITE  ศักยภาพ  ประเทศไทย  
117 วิสัยทัศน์ประเทศไทย Thailand Vision “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” 28/02/2567 33 ดาวริน  สุขเกษม ignitethailand  วิสัยทัศ  
118 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ New Public Management (NEW PM) 28/02/2567 40 นายธิปไตย  สีลาดเลา
119 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบาย การขับเคลื่อนและเป้าหมาย 28/02/2567 39 เอสา  เวศกิจกุล ระเบียงเศรษฐกิจ  
120 ผลการศึกษา บทบาทสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย 28/02/2567 33 นายวิทยา  สุวรรณสุข skill-mapping  เขตเศรษฐกิจพิเศษ    
121 บทบาทสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย (NEC) โดย รศ.ดร. ปิติวัฒน์ วัฒนชัย 28/02/2567 70 น.ส.เกศรัตน์  วิศวไพศาล NEC  ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ  
122 ต้นกำเนิด OTOP : จาก Japan สู่การพัฒนาฐานรากใน Thailand 28/02/2567 63 น.ส.ชัชฎาพร  มีศรี #OTOP  #OVOP  #เศรษฐกิจ  #ญี่ปุ่น  
123 "IGNITE THAILAND" การตั้งเป้าศูนย์กลางการบิน (แถลงการณ์ ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี) 28/02/2567 46 น.ส.เกศรัตน์  วิศวไพศาล Ignite  Thailand  แถลงการณ์  ศูนย์กลางการบิน    
124 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ : นโยบาย การขับเคลื่อนและเป้าหมาย 28/02/2567 38 นายชาญวิทย์  ตรีเดช
125 บทบาทสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย 28/02/2567 41 อัญชลี  งอยผาลา ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ  
126 “IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” 28/02/2567 46 น.ส.ณัฎฐพัชร์  ธรรมทักษ์ ศักยภาพประเทศไทย  IGNITETHAILAND    
127 IGNITE THAILAND ศูนย์กลาง 8 HUB พาไทยก้าวเป็นที่ 1 ในภูมิภาค 28/02/2567 41 น.ส.ภัทริน  เหล่าสิม IGNITE  IGNITETHAILAND  
128 "8 วิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND" สู่การพัฒนาเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก 28/02/2567 35 น.ส.ชัชฎาพร  มีศรี #IGNITEThailand    #เศรษฐกิจ  #อุตสาหกรรม  
129 มาตรการ EV 3.5 ซื้อรถไฟฟ้าปี 2567 ดีไหม รัฐช่วยเท่าไหร่? 28/02/2567 38 น.ส.ชัชฎาพร  มีศรี #EV  #รถไฟฟ้า  #ยานยนต์ไฟฟ้า  #ภาษี  
130 “มากาด มาจอย ครั้งที่ 2” (Ma-Kad Ma-JOY) ณ จริงใจมาร์เก็ต จังหวัดเชียงใหม่ 28/02/2567 28 จตุรพร  วิศนุนาถนคร มากาด  มาจอย    
131 "นัดตี้เที่ยว" แพลนเที่ยว 5 วัน @สิงคโปร์-สิงคใจ ไปกับ photojournalism gangster 28/02/2567 27 นายณัฐวุฒิ  ศรีสมบัติ นัดตี้เที่ยว  เที่ยว  สิงคโปร์  แพลนเที่ยว    
132 สรุป : บทบาทสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย 28/02/2567 31 น.ส.อังคณา  สีจำปี
133 บทบาทของอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 28/02/2567 26 น.ส.ปุณชยา  บัณฑิตกุล
134 ทริปไหว้พระขอพร 5 วัดดัง ฮ่องกง ไปแล้วสมปรารถนาแน่นอน 28/02/2567 30 น.ส.ณัฎฐพัชร์  ธรรมทักษ์ ฮ่องกง  ขอพร    
135 จุดพลังศักยภาพของประเทศไทย เป็น 1 ในภูมิภาค 28/02/2567 27 ดร.สุมนรัตน์  ริยาพันธ์ จุดพลัง  รวมใจ  ไทยเป็นที่หนึ่ง  
136 หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 28/02/2567 24 นายพงศธร  มีเมือง หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ  
137 หนังสือประชาสัมพันธ์ 28/02/2567 26 นายพงศธร  มีเมือง หนังสือประชาสัมพันธ์  
138 หนังสือสั่งการ 28/02/2567 21 นายพงศธร  มีเมือง หนังสือสั่งการ  
139 หนังสือประทับตรา 28/02/2567 21 นายพงศธร  มีเมือง หนังสือประทับตรา  
140 หนังสือภายใน 28/02/2567 22 นายพงศธร  มีเมือง หนังสือภายใน  
141 หนังสือภายนอก 28/02/2567 22 นายพงศธร  มีเมือง หนังสือภายนอก  
142 วิสัยทัศน์ Thailand Vision “IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” ยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรม 28/02/2567 39 น.ส.สัณหพร  ฝาชัยภูมิ 8วิสัยทัศน์  จุดพลัง  รวมใจ  ไทยต้องเป็นหนึ่ง  
143 สรุปสั้นๆ ประเด็นการพัฒนาเชิงพื้นที่จาก โครงการสัมมนา เรื่อง บทบาทสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย 28/02/2567 35 น.ส.ภัทริน  เหล่าสิม ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ  ยุทธศาสตร์ชาติ  
144 IGNITE Thailand : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง 28/02/2567 42 น.ส.วรลักษณ์  เจริญพร วิสัยทัศน์  ประเทศไทย  IGNITE  
145 เช็กก่อนซื้อ ก็ช่วยโลกได้ 28/02/2567 41 น.ส.สัณหพร  ฝาชัยภูมิ ฉลาก  Green    
146 บทบาทสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย : ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 28/02/2567 30 น.ส.วิลาวรรณ  งอยผาลา ระเบียงเศรษฐกิจ  อีสาน  
147 สรุปองค์ความรู้ ความเชื่อมโยง "บทบาทสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย" 28/02/2567 43 น.ส.ชัชฎาพร  มีศรี #เขตเศรษฐกิจพิเศษ  #สถาบันอุดมศึกษา  #เศรษฐกิจ  #การศึกษา  
148 รู้หรือไม่..."ฉลากอาหาร" ต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง???? 28/02/2567 52 สุชานุช  ชนะชาญมงคล ฉลากอาหาร  อาหาร  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
149 ทำไมอาหารบางชนิดถึงเปลี่ยนสีได้? 28/02/2567 28 น.ส.สัณหพร  ฝาชัยภูมิ อาหาร  วิทยาศาสตร์  
150 นายกเศรษฐา ชี้ ไทยต้องเป็นหนึ่ง ประกาศ 8 วิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND ยกระดับประเทศสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมระดับโลก 28/02/2567 25 น.ส.ปุณชยา  บัณฑิตกุล
151 ประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM (Science, Technology Engineering, and Mathematics) ของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 28/02/2567 42 นายณัฐวุฒิ  ศรีสมบัติ งานวิจัย  คะน้า  ไฮโนพอนิกส์  ธาตุอาหาร  
152 “Antioxidant, Anti-HIV Properties and Isolation of Betulinic Acid of TIO KHON (Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein)” 28/02/2567 42 นายณัฐวุฒิ  ศรีสมบัติ งานวิจัย  พืชสมุนไพร  ติ้วขน  antiHIV    
153 IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นที่หนึ่ง โดย นายกฯ เศรษฐา ทวีสิน 28/02/2567 56 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข ignitethailand  thailanddevelopmentpolicy  
154 มุมมองหอการค้า : การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 28/02/2567 41 ดร.สุมนรัตน์  ริยาพันธ์ EEC  
155 สรุปการแถลงวิสัยทัศน์ประเทศไทย (Ignite Thailand) โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน 28/02/2567 48 ดร. มุทธมาศ  วงศ์วานิช ignite  thailand  แถลงการนายกรัฐมนตรี  
156 “พฤกษเคมีเปรียบเทียบและฤทธิ์ทางชีวภาพของรางจืด (Thunbergia laurifolia Lindl.) ต่อการเจริญเติบโตของวัชพืชและพืชปลูกบางชนิด” 28/02/2567 34 นายณัฐวุฒิ  ศรีสมบัติ งานวิจัย  รางจืด  พืชสมุนไพร    
157 Day 2 “มากาด มาจอย ครั้งที่ 2” (Ma-Kad Ma-JOY) 28/02/2567 45 น.ส.ภัทริน  เหล่าสิม กระทรวงอว  MHESI  JingJaiMarketChiangMai  มากาดมาจอย  Ma-Kad-Ma-JOY  stiotopbymhesi    
158 IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นที่หนึ่ง 28/02/2567 45 นายชาญวิทย์  ตรีเดช
159 โจทย์ปัญหาของ คาร์ล ดุงเกอร์ ว่าด้วยการคิดแบบนอกกรอบแวดวงเดิมๆ 28/02/2567 70 นายณัฐพล  มหาไม้ Range  หนังสือ  โจทย์  นอกกรอบ  
160 ประเภทของงบประมาณรายจ่าย...เรื่องพื้นฐานที่คนทำงานด้านนโยบายและแผนควรต้องรู้ 27/02/2567 38 สุชานุช  ชนะชาญมงคล งบประมาณ  นักวิเคราะห์  ความรู้พื้นฐาน  
161 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ : นโยบาย การขับเคลื่อนและเป้าหมาย โดย สศช. 27/02/2567 44 น.ส.พรเพ็ญ  ขลิบนิล เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
162 มผช. มาตรฐานที่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนต้องรู้ 27/02/2567 52 สุชานุช  ชนะชาญมงคล มผช  OTOP  โอทอป  มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  
163 ทำความรู้จัก "การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบาย การขับเคลื่อนและเป้าหมาย” 27/02/2567 54 น.ส.พุทธพร  ผ่องกาย เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
164 บทบาทสถาบันการอุดมศึกษา ต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย 27/02/2567 31 สุชานุช  ชนะชาญมงคล กพศ  เขตเศรษฐกิจ  ระเบียงเศรษฐกิจ  
165 วิสัยทัศน์ประเทศไทย “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นหนึ่ง” 27/02/2567 46 น.ส.ณิชาภัทร  เลาหสุรโยธิน ignite  วิสัยทัศน์ประเทศไทย  การท่องเที่ยว  
166 บทบาทสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศ 27/02/2567 43 น.ส.ณิชาภัทร  เลาหสุรโยธิน บทบาทสถาบันอุดมศึกษา  เขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศ  
167 8 วิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง 27/02/2567 41 สุชานุช  ชนะชาญมงคล 8วิสัยทัศน์  IgniteThailand  
168 IGNITE THAILAND จากการวิเคราะห์ของ AI (Gemini ของ google) 26/02/2567 57 นายสมบัติ  สมศักดิ์ Gemini  IgniteThailand  นโยบาย  AI  
169 IGNITE ไม่ IGNORE จัดอันดับความเป็นไปได้แบบตัดเกรด 8 วิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND 26/02/2567 88 นายสมบัติ  สมศักดิ์ IgniteThailand  วิสัยทัศน์  นโยบาย  
170 IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นหนึ่ง ยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก 26/02/2567 52 นางสาวเจนจิรา  ภาประเวช วิสัยทัศน์    vision    thailand    IGNITE  
171 แนวทางและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคน ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย โดย ผอ.เอกพงศ์ มุสิกะเจริญ 25/02/2567 49 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข การพัฒนากำลังคน  ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภูมิภาค  
172 การจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษฯ รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล 25/02/2567 44 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ  นโยบายและแผน  อววน  พัฒนากำลังคน  
173 “IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” 25/02/2567 58 น.ส.กมลวรรณ  สุนทรเกตุ วิสัยทัศน์  รัฐบาล  นโยบาย  IGNITE  
174 “IGNITE THAILAND” : จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นที่หนึ่ง 25/02/2567 62 น.ส.จิณห์นิภา  พลีทอง IGNITETHAILAND  วิสัยทัศน์ประเทศไทย  
175 “บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย” 25/02/2567 44 น.ส.จิณห์นิภา  พลีทอง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ  สถาบันอุดมศึกษา  
176 การเรียนแบบ 𝗠𝗶𝗰𝗿𝗼-𝗰𝗿𝗲𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝗮𝗹𝘀 แนวโน้มการศึกษาใหม่ในโลกยุคพลิกผัน 25/02/2567 40 ดาวริน  สุขเกษม เขตเศรษฐกิจพิเศษ  กำลังคน  
177 การเรียนรู้แบบ CWIE คืออะไร 25/02/2567 38 ดาวริน  สุขเกษม CWIE  กำลังคน  เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
178 งานวิจัยและนวัตกรรม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับนักศึกษา 25/02/2567 30 ดาวริน  สุขเกษม ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์  วิถีวิทย์  
179 จากวิสัยทัศน์ Thailand Vision “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” หากจะเน้นมุ่งเป้าพัฒนาประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพจะเริ่มอย่างไร 24/02/2567 61 นายทินกร  รสรื่น Wellness-Medical-Hub  ignite  
180 วิสัยทัศน์ Thailand Vision “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” เสนอต่อยอดได้อย่างไร 24/02/2567 76 นางสาวชลิศา  ทรัพย์พร Ago  Industry  Tech  Thailand  IGNITE  จุดพลัง-รวมใจ-ไทยต้องเป็นหนึ่ง  
181 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบาย การขับเคลื่อนและเป้าหมาย 23/02/2567 69 น.ส.กมลวรรณ  สุนทรเกตุ เขตเศรษฐกิจพิเศษ  นโยบาย  การขับเคลื่อน  กำลังคน  
182 ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Best of the Best ระดับประเทศ 23/02/2567 54 นายทินกร  รสรื่น ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น  Best  of  the  Best  ระดับประเทศ  
183 การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ในภูมิภาค (New Regional Startups) P1 23/02/2567 57 นายทินกร  รสรื่น การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ในภูมิภาค    New  Regional  Startups  P1  RSP  SME  STARTUP  
184 The 50th APEC e-Learning Training(AeLT) Program 23/02/2567 49 นางสาวชลิศา  ทรัพย์พร APEC  e-Learning  Training  Thailand  Korea  APAC  
185 ลำดับ ขั้นตอน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 23/02/2567 38 นางสาวชลิศา  ทรัพย์พร จัดจ้าง  พัสดุ  ราคากลาง  จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
186 แนวทางการพัฒนากำลังคนเพื่อตอบโจทย์เขตเศรษฐกิจพิเศษ 23/02/2567 55 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง เขตเศรษฐกิจพิเศษ  Education  Sandbox  
187 วิสัยทัศน์ประเทศไทย IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง 23/02/2567 54 อัญชลี  งอยผาลา
188 สรุปประเด็นการหารือ การบูรณาการความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรกลไทย (สมาคมเครื่องจักรกลไทย) กับ กระทรวง อว. 23/02/2567 63 น.ส.กมลวรรณ  สุนทรเกตุ สมาคมเครื่องจักรกลไทย  เครื่องจักร  อุตสาหกรรม  บูรณาการ  อว.    
189 วิสัยทัศน์ประเทศไทย IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง 23/02/2567 63 น.ส.วิลาวรรณ  งอยผาลา
190 พื้นฐานที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ (Foundation to Success) ของวิสัยทัศน์ประเทศไทย “IGNITE THAILAND” 23/02/2567 83 ดร.เอกชัย  เขื่อนมณี IGNITEThailand  FoundationtoSuccess  Vision  
191 จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง 23/02/2567 36 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง Thailand  Vision    IGNITE  
192 ข้อมูลการแถลงวิสัยทัศน์ “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นหนึ่ง” 23/02/2567 48 น.ส.พุทธพร  ผ่องกาย วิสัยทัศน์  
193 why-why 23/02/2567 32 เอสา  เวศกิจกุล การวิเคราะห์ปัญหา  
194 CoP 23/02/2567 49 เอสา  เวศกิจกุล CoP  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
195 วิสัยทัศน์ "IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง" 23/02/2567 63 นางสาวเพ็ญพิชชา  คงแทน วิสัยทัศน์  vision  thailand  
196 “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” 23/02/2567 53 น.ส.พรเพ็ญ  ขลิบนิล Thailand  Vision  
197 IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นหนึ่ง 22/02/2567 46 นายวิทยา  สุวรรณสุข IGNITE  THAILAND  แถลงวิสัยทัศน์  
198 บทบาทสถาบันอุดมศึกษา ต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย 22/02/2567 79 ดร.เอกชัย  เขื่อนมณี เขตเศรษฐกิจพิเศษ  สถาบันอุดมศึกษา  การพัฒนากำลังคน  
199 SDGs 22/02/2567 43 เอสา  เวศกิจกุล SDGs  
200 VRIO 22/02/2567 35 เอสา  เวศกิจกุล VRIO;  CompetitiveAdvantage  
201 GDA 22/02/2567 37 เอสา  เวศกิจกุล ฉลากโภชนาการ;  GDA  
202 Social Enterprise Incubation Platform 22/02/2567 45 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ se  social  สังคม  ธุรกิจ  
203 วิสัยทัศน์ Thailand Vision “IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” ยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก 22/02/2567 53 นางพงศ์ภรณ์  วิลเฮลมี วิสัยทัศน์  
204 Skill Mapping คืออะไร? 22/02/2567 61 นางสาวเจนจิรา  ภาประเวช SkillMapping  SkillTranscript  
205 โรงงานผลิตรถยนต์ BMW ในประเทศไทย 21/02/2567 67 จิรวัฒน์  วงษ์สมาน BMW  โรงงาน  หุ่นยนต์  เทคโนโลยี    
206 ประเด็นสำคัญในการส่งเสริม SME ปี พ.ศ. 2568 21/02/2567 40 น.ส.พรทิพย์  เพิ่มวรัญญู SME  Business  Brotherhood  
207 Series ต่อเนื่อง เรื่อง Hydrogen Fuel 21/02/2567 68 นายณัฐพล  มหาไม้ Hydrogen  Energy  Green  Power  
208 ทำความรู้จักมาตรฐาน อย. (เบื้องต้น) (EP 3) 21/02/2567 57 น.ส.เกศรัตน์  วิศวไพศาล อย.  มาตรฐาน  ความปลอดภัย  
209 (ซีรี่ย์วิทยาศาสตร์กับความรัก EP. II) อาการอกหัก และภาวะหัวใจแตกสลาย (Broken heart syndrome) 21/02/2567 61 นายปรเมษฐ์  สีเขียวแก่ วิทยาศาสตร์กับความรัก  ฮอร์โมน  Brokenheartsyndrome  อาการอกหัก  
210 “จ้างวานข้า” แพลตฟอร์มเล็กๆ ที่สร้างพื้นที่โอกาสให้คนไร้บ้าน 21/02/2567 31 น.ส.ณัฎฐพัชร์  ธรรมทักษ์ แพลตฟอร์ม  จ้างวานข้า  
211 OpenAI เกี่ยวข้องอย่างไรกับ ChatGPT 21/02/2567 65 จิรวัฒน์  วงษ์สมาน เทคโนโลยี  OpenAI  ChatGPT  
212 8 ขั้นตอนออกแบบนโยบายสาธารณะ เพื่อแก้ปัญหาประเทศตรงจุด-ยั่งยืน 21/02/2567 45 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข policywatch  การบริหารงานภาครัฐ  นโยบายรัฐบาล  นโยบายสาธารณะ  รัฐบาล  หน่วยงานของรัฐ  แก้ปัญหาความเดือดร้อ  
213 หลักในการตั้งคำถาม LLaMA-1/2, GPT-3.5/4 (Ver.1/2) 21/02/2567 51 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข AI  PromptEngineering  PromptInstruction  
214 ไฟฟ้าสถิต (Static electricity) 21/02/2567 33 น.ส.อังคณา  สีจำปี
215 การยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน. (RD facilities Boost up) 21/02/2567 67 นายทินกร  รสรื่น RDfacilitiesBoostup  P6  RSP  Sci-Park  
216 เทมเป้ โปรตีนทางเลือก เทรนด์ใหม่สำหรับอาหารเพื่อสุขภาพและวิธีรับประทานให้ได้ประโยชน์ 21/02/2567 52 สุชานุช  ชนะชาญมงคล อาหารเพื่อสุขภาพ  Plant-Based  เทมเป้  
217 โอมากาเสะ (OMAKASE) คืออะไร 21/02/2567 45 วัฒนจักร  พุ่มวิเศษ โอมากาเสะ  omakase    
218 แสงเหนือคืออะไร 21/02/2567 47 วัฒนจักร  พุ่มวิเศษ แสงเหนือ  aurora  CME  ICME  Geomagnetic_storms  
219 NSTIS คืออะไร 21/02/2567 49 วัฒนจักร  พุ่มวิเศษ ์NSTIS  STDB  
220 การวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จและการวางแนวทางการพัฒนา “โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น” (University Business Incubator: UBI) ด้วยเทคนิค CIPPi Model + SWOT Analysis + Brainstorming + Focus g 21/02/2567 63 นางสาวชลิศา  ทรัพย์พร UniversityBusinessIncubator  UBI  CiPPiModel  SWOTAnalysis  Brainstorming  Focusgroup  discussion  
221 Karuizawa คารุอิซาวะ เมืองหิมะใกล้โตเกียว 20/02/2567 42 นายชาญวิทย์  ตรีเดช
222 ทำความรู้จักมาตรฐาน GMP และ GHP (EP2) 20/02/2567 58 น.ส.เกศรัตน์  วิศวไพศาล GMP  GHP  มาตรฐาน  
223 ชาตรามือ แบรนด์ไทยระดับโลก 20/02/2567 38 นายชาญวิทย์  ตรีเดช
224 การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตาม ว 179 (กรณีหน่วยงานไม่มีภาชนะสำหรับเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง) 20/02/2567 52 นายปรเมษฐ์  สีเขียวแก่ น้ำมันเชื้อเพลิง  การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง  
225 เตยปาหนัน 20/02/2567 48 น.ส.ปุณชยา  บัณฑิตกุล เตยปาหนัน  วิถีวิทย์  
226 รู้จักคนประเภท Introvert และ Extrovert และการใช้ชีวิตในยุคใหม่ 20/02/2567 48 น.ส.ปุณชยา  บัณฑิตกุล Introvert  Extrovert  
227 ทำไมบางคน เห็นผี แต่บางคนไม่เห็น! 20/02/2567 59 นายจตุรงค์  สินแก้ว ghost  วิถีวิทย์  
228 3 กลยุทธ์เพิ่มยอดขายสำหรับสินค้า OTOP ด้วยเครื่องมือออนไลน์ 20/02/2567 51 อัญชลี  งอยผาลา otop  
229 “รัก-อกหัก” ในทางวิทย์ฯ 20/02/2567 65 นายจตุรงค์  สินแก้ว hormone  วิถีวิทย์  
230 การขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 20/02/2567 32 นายจตุรงค์  สินแก้ว พลังงานแสงอาทิตย์  ขายไฟฟ้า  วิถีวิทย์  
231 โกโก้ 20/02/2567 115 น.ส.ปุณชยา  บัณฑิตกุล วิถีวิทย์  โกโก้  Cocao  
232 เจาะเทรนด์สินค้ารักษ์โลกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อผู้บริโภคสายกรีน 20/02/2567 35 อัญชลี  งอยผาลา ECO  Product  
233 7 เทรนด์สุขภาพปี 2567 20/02/2567 45 นางสาวเพ็ญพิชชา  คงแทน สุขภาพ    
234 วันพีซ ซอฟท์พาวเวอร์ญี่ปุ่นยุคใหม่กับสถิติระดับโลก 20/02/2567 54 นายชาญวิทย์  ตรีเดช
235 6 กลยุทธ์สร้างแบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 19/02/2567 36 น.ส.พรทิพย์  เพิ่มวรัญญู กลยุทธ์  แบรนด์  ยั่งยืน  
236 การเติบโตของธุรกิจ Business Growth 19/02/2567 39 น.ส.พรทิพย์  เพิ่มวรัญญู Business  Growth  
237 7 เทรนด์ธุรกิจ SME 19/02/2567 42 น.ส.พรทิพย์  เพิ่มวรัญญู sme  ธุรกิจ  อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  
238 ลิเวอร์พูลกับการประยุกต์ใช้ Data Scientist 19/02/2567 41 นายชาญวิทย์  ตรีเดช Data  Scientist  
239 มาตรการทางกฎหมายสำหรับ กัญชง กัญชา ในยุค "ปลดล็อก" : ปลูก ใช้ จำหน่าย อย่างไร ให้ถูกกฎหมายประเทศไทย 18/02/2567 56 น.ส.ชัชฎาพร  มีศรี #กัญชา  #กัญชง  #กัญชาเสรี    #สุขภาพ  #อาหาร  
240 20 ปี โครงการวิศวกรรมย้อนรอยกับแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของภาครัฐ 18/02/2567 45 นายสมบัติ  สมศักดิ์ วิศวกรรมย้อนรอย  อุตสาหกรรมท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์  
241 รู้เขา รู้เรา มองบรูไน สะท้อนไทยแลนด์ เพื่อปรับกระบวนทัศน์ไทยให้เหนือล้ำกว่า AEC 18/02/2567 47 นายสมบัติ  สมศักดิ์ ปรับกระบวนทัศน์  บูรไน  ยุทธศาสตร์ชาติ  
242 "5 ขั้นตอนในการพัฒนาตนเองด้วย Growth Mindset" 18/02/2567 46 น.ส.จิณห์นิภา  พลีทอง การพัฒนาตนเอง  growthmindset  
243 "5 ตัวช่วย ที่ทำให้การประชุมไม่เป็นเรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป" 18/02/2567 42 น.ส.จิณห์นิภา  พลีทอง การพัฒนาตนเอง  skill  
244 "4 ขั้นตอน ลดความขัดแย้งภายในทีม" 18/02/2567 30 น.ส.จิณห์นิภา  พลีทอง team  การพัฒนาตนเอง  
245 "Theory U" การฟัง 4 ระดับ 18/02/2567 53 น.ส.จิณห์นิภา  พลีทอง TheoryU  การพัฒนาตนเอง  skill  
246 อุทยานแห่งชาติเกาะเหอผิง (Heping Island Park) 16/02/2567 41 น.ส.อังคณา  สีจำปี การท่องเที่ยว  ไต้หวัน    
247 วิเคราะห์ส่งออกข้าวไทย ปี 2567 16/02/2567 62 ดาวริน  สุขเกษม ข้าวไทย  BCG  
248 Hi-FI คืออะไร 16/02/2567 71 ดาวริน  สุขเกษม Hi-FI    Scipark  
249 ผ้าทออีสาน ปี2565 16/02/2567 98 อัญชลี  งอยผาลา ผ้าทออีสาน  otop  
250 ISAN SOUL FESTIVAL 16/02/2567 54 น.ส.วิลาวรรณ  งอยผาลา อุดรธานี  ปค  อีสาน  soft  power  
251 “ตรรกะวิบัติ” (Logical Fallacy) วิชาที่ในโรงเรียนไม่ค่อยได้สอน 15/02/2567 87 นายสมบัติ  สมศักดิ์ ตรรกะวิบัติ  การพัฒนาตน  หลักเหตุผล  
252 ศาสตร์ในการรับมือกับคน "เฮงซวย" ในที่ทำงาน Part 2 15/02/2567 79 นายสมบัติ  สมศักดิ์ จิตวิทยา  การพัฒนาตัวเอง  ความสัมพันธ์ในที่ทำงาน  การรับมือกับคน  
253 SCAMPER Technique เทคนิค วิธีการสร้างหรือกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ 15/02/2567 93 นายปรเมษฐ์  สีเขียวแก่ SCAMPER  ความคิดสร้างสรรค์  เทคนิคการคิดสร้างสรรค์  
254 ✧ สำรวจตนเองและทำความเข้าใจผู้อื่น ผ่าน ➯ DISC MODEL ✧ 15/02/2567 47 น.ส.ณิชาภัทร  เลาหสุรโยธิน DISCMODEL  TEAMWORK  แบบสำรวจตนเอง  
255 อัปเดตนิทรรศการใหม่ที่ Metro Art 15/02/2567 62 นางคัทลียา  สุเมฆะกุล #MetroArt  #BMN    #MetroArtseries4  #MRTพหลโยธิน  
256 #เส้นทางสู่นวัตวาณิชย์ #Research to Market #R2M #RSP 15/02/2567 89 นายทินกร  รสรื่น เส้นทางสู่นวัตวาณิชย์  #ResearchtoMarket  #R2M  #RSP  
257 "ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ VS เขตเศรษฐกิจพิเศษ" เหมือนหรือต่างกันอย่างไร 15/02/2567 79 มัชฌิมา  นันทรัตน์ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ  เขตเศรษฐกิจพิเศษ    
258 โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาค การก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 15/02/2567 89 นางสาวชลิศา  ทรัพย์พร UBU  RSP  Sci-Park  อาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
259 การขับเคลื่อนงานด้าน ววน. เกษตรสร้างสรรรค์สู่เกษตรมูลค่าสูง ในงานเกษตรแฟร์ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 15/02/2567 46 น.ส.ปุณชยา  บัณฑิตกุล คลินิกเทคโนโลยี  วิถีวิทย์  
260 ‘แมว’ มงคลโบราณ 5 สายพันธุ์ไทยแท้ 15/02/2567 63 นางสาวเพ็ญพิชชา  คงแทน แมวไทย    
261 ประโยชน์ของการออมเงิน 10 ข้อ ยิ่งออมแต่เด็กยิ่งง่าย! 15/02/2567 32 นางพงศ์ภรณ์  วิลเฮลมี ความรู้รอบตัว  
262 ความหมายของดอกกุหลาบแต่ละสี .... หมายถึงอะไร 15/02/2567 51 นางพงศ์ภรณ์  วิลเฮลมี ความรู้รอบตัว  
263 ทำความรู้จักเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างๆ เบื้องต้น (EP1) 14/02/2567 72 น.ส.เกศรัตน์  วิศวไพศาล มาตรฐาน  คุณภาพ  ผลิตภัณฑ์  
264 ซีรี่ย์วิทยาศาสตร์กับความรัก (EP. I) การแอบรักและการตกหลุมรักใครสักคน >,,,< 14/02/2567 87 นายปรเมษฐ์  สีเขียวแก่ ความรัก  ฮอร์โมน  วิทยาศาสตร์  ซีรี่ย์วิทยาศาสตร์กับความรัก  
265 มารู้จัก คำสั่งทางปกครอง ต่างจาก กฏ อย่างไร ? 14/02/2567 48 นางสาวเจนจิรา  ภาประเวช กฎหมาย  ความรู้ทั่วไป      
266 BCG Model 14/02/2567 80 นางสาวเพ็ญพิชชา  คงแทน BCG  เทคโนโลยี  นวัตกรรม  
267 21 วิธีในการเลิกนิสัยผลัดวันประกันพรุ่งทบทวนทุกเช้าให้เป็นนิสัยให้กลายเป็นบุคลิก (สรุปเนื้อหาหนังสือ Eat That Frog) 14/02/2567 60 นางสาวเจนจิรา  ภาประเวช การพัฒนาตนเอง  skill    
268 ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก 14/02/2567 69 น.ส.ปุณชยา  บัณฑิตกุล BCG  ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก  อัพไซเคิลขยะพลาสติก    
269 ซีรีย์ความรู้การเงิน : การลงทุนแบบ DCA (Dollar-Cost Averaging) 13/02/2567 42 นายวิทยา  สุวรรณสุข การเงิน  
270 Hypochondriasis โรคคิดว่าตัวเองป่วย 13/02/2567 38 น.ส.อังคณา  สีจำปี การแพทย์  สุขภาพ  
271 เคยมั๊ย...รู้สึกว่าตัวเองหิวบ่อย หิวตลอดเวลา กินเท่าไรก็ไม่อิ่มสักที 13/02/2567 43 น.ส.วรลักษณ์  เจริญพร สุขภาพ  อาหาร  การกิน  
272 สิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว ส่งต่อที่ไหนดี ? ☞ แจกพิกัดสถานที่รับสิ่งของต่าง ๆ 13/02/2567 65 น.ส.ณิชาภัทร  เลาหสุรโยธิน บริจาค  สิ่งของไม่ใช้แล้ว  ขยะพลาสติก  
273 ประเภทผลิตภัณฑ์ OTOP 13/02/2567 71 อัญชลี  งอยผาลา otop  
274 เหตุผลที่ควร “ขอบคุณตัวเอง” 13/02/2567 46 นางคัทลียา  สุเมฆะกุล #ขอบคุณตัวเอง  
275 แผนงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research Program) ภายใต้การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 13/02/2567 68 นายทินกร  รสรื่น co-research  CollaborativeResearch  RSPThailand  Sci-park  
276 carbon credit มีความสำคัญอย่างไร 13/02/2567 40 นายจตุรงค์  สินแก้ว carbon  credit  วิถีวิทย์  
277 องค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ให้ทันต่อยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง 13/02/2567 66 นางสาวชลิศา  ทรัพย์พร LO  KM  องค์กรแห่งการเรียนรู้  การจัดการความรู้  ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง  
278 พลังงานไฮโดรเจนมันเป็นยังไง ? 13/02/2567 45 นายจตุรงค์  สินแก้ว พลังงานไฮโดรเจน  hydrogen  power  วิถีวิทย์  
279 นอนไม่หลับ แค่ปรับ ก็แก้ได้ 13/02/2567 62 น.ส.วรลักษณ์  เจริญพร สุขภาพ  การนอน  
280 ซีรีย์ความรู้การเงิน : เราควรมีเงินออมเท่าไหร่ในวัยเกษียณ 12/02/2567 50 นายวิทยา  สุวรรณสุข การเงิน  
281 ღ พาลอยพาไป ღ ∽ " เกาหลี " ฉบับ 5 วัน แจกแพลนเที่ยวพร้อมการเดินทางด้วยรถไฟ 12/02/2567 84 น.ส.ณิชาภัทร  เลาหสุรโยธิน เกาหลี  Work-life  balance  การพักผ่อน  แจกแพลนเที่ยว  
282 8 ผักที่มีแคลเซียมสูง ทางเลือกเพื่อกระดูกและฟันที่แข็งแรง 12/02/2567 49 นางพงศ์ภรณ์  วิลเฮลมี สุขภาพ  
283 แจก 300 โค้ดสี HTML คัดพาเลตมาให้แล้วจากดีไซน์เนอร์ 12/02/2567 61 น.ส.ศิริเบญจารัตน์  ฮาวต่อมแก้ว HTMLcode  
284 นั่งตรงไหนในออฟฟิศ Productive ที่สุด? 12/02/2567 65 อัญชลี  งอยผาลา
285 “หอยนางรม” ถือว่าเป็นอาหารเจหรือไม่ !? 12/02/2567 34 น.ส.ศิริเบญจารัตน์  ฮาวต่อมแก้ว food    
286 แอบมองโครงสร้างแบบ “One Roof” ของกระทรวงพาณิชย์ 12/02/2567 82 น.ส.รชนิศ  ศรีวิชัย อว.ส่วนหน้า  ส่วนราชการ  จังหวัด  
287 ☆ แจก Code ลูกเล่นไว้ใช้ตกแต่ง BLOG ให้มีสีสัน ☆ 12/02/2567 83 น.ส.ณิชาภัทร  เลาหสุรโยธิน code  ตกแต่ง  
288 ศิลปวัฒนธรรม - ของอาหารชาววัง 12/02/2567 30 น.ส.อังคณา  สีจำปี food  
289 ก้อนถุงน้ำที่ข้อมือ เนื้องอกน้อยๆ ที่อาจเกิดได้เมื่อคุณอายุมากขึ้น 12/02/2567 27 น.ส.จินดา  จีระสิงห์ ้healthy    
290 อาหารผู้ป่วยโรคไต เลือกกินอะไรดี กินอะไรต้องระวัง 12/02/2567 133 น.ส.จินดา  จีระสิงห์ food  
291 10 อาหารบำรุงปอด เสริมความแข็งแรงให้ปอด ดีต่อคนเป็นโรคหอบหืด 12/02/2567 39 น.ส.จินดา  จีระสิงห์ food  healthy    
292 10 วิธีลดไขมันในเลือดแบบธรรมชาติ ทำได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องกินยา 12/02/2567 37 น.ส.จินดา  จีระสิงห์ food  
293 ไขมันในเลือดสูง กินผลไม้อะไรดี 12/02/2567 69 น.ส.จินดา  จีระสิงห์ food  
294 ศาสตร์ในการรับมือกับคน "เฮงซวย" ในที่ทำงาน 11/02/2567 112 นายสมบัติ  สมศักดิ์ จิตวิทยา  การพัฒนาตัวเอง  ความสัมพันธ์ในที่ทำงาน  การรับมือกับคน  
295 Thailand i4.0 Index for Thaland Industrial Transformation 11/02/2567 36 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ อุตสาหกรรม  ประเมิน  ดัชนี  
296 วิสาหกิจเพื่อสังคม คืออะไร 11/02/2567 66 ดร.สุมนรัตน์  ริยาพันธ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม    Social  Enterprise  
297 เช็กลิสต์ Easy E-Receipt 2567 ช้อปอะไรได้ลดหย่อนภาษี (รีบก่อน หมดเขต 15 กุมภาพันธ์ นี้ เท่านั้น) 11/02/2567 53 น.ส.พรเพ็ญ  ขลิบนิล ภาษี    การเงิน  
298 มาทำความรู้จักกับ "Tableau" กัน 11/02/2567 58 น.ส.พรเพ็ญ  ขลิบนิล เทคโนโลยี  Analytics  
299 Big Data คืออะไร? 11/02/2567 43 น.ส.พรเพ็ญ  ขลิบนิล เทคโนโลยี  นวัตกรรม  
300 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วท.) ST Platform 11/02/2567 31 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สกสว.  เทคโนโลยี  science  technology  
301 โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) 10/02/2567 112 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ ubi  tor  บ่มเพาะ  ธุรกิจ  
302 ESG และ BCG MODEL เชื่อมโยงกับกับความยั่งยืนของธุรกิจอย่างไร ? 09/02/2567 53 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ esg  bcg  sep  
303 การจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) (ตามแนวทางปฏิบัติ ว 159) 09/02/2567 64 น.ส.เกศรัตน์  วิศวไพศาล พัสดุ  
304 Stage of Startup 09/02/2567 48 ดร.สุมนรัตน์  ริยาพันธ์ startup  Problem  Solution  Product  Business  Market  
305 9 ผลไม้มงคล ไหว้ตรุษจีน สารทจีน กินแล้วสุขภาพดี เฮงตลอดปี 09/02/2567 69 น.ส.ภัทริน  เหล่าสิม ตรุษจีน  สารทจีน  ผลไม้  มงคล  
306 การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 09/02/2567 73 นางสาวเพ็ญพิชชา  คงแทน ระเบียงเศรษฐกิจ  sec  nec  cwec    
307 ประโยชน์ของการดื่มกาแฟ ข้อดี และข้อเสียจากการดื่มกาแฟ 09/02/2567 51 นางสาวเพ็ญพิชชา  คงแทน กาแฟ    
308 DIGITAL NOMAD อาชีพในฝันของใครหลาย ๆ คน 09/02/2567 41 น.ส.รชนิศ  ศรีวิชัย Business  Trend  Digital  Nomad  ธุรกิจ  รายได้เสริม  
309 เทรนด์ Social Media ปี 2024 มีอะไรน่าสนใจบ้าง ? 09/02/2567 41 นางสาวเจนจิรา  ภาประเวช Social  Media  
310 จับกระแส “เทรนด์ธุรกิจ” ปี 2024 ไปทางไหน? สินค้ารักษ์โลก-เพื่อคนสูงวัย และทาสสัตว์เลี้ยง มาแรง! 09/02/2567 39 น.ส.รชนิศ  ศรีวิชัย Business  Trend  ธุรกิจ  รายได้เสริม  
311 ทำความรู้จักกับเมนูที่ใช้ในระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING : ERP) 09/02/2567 65 น.ส.ณิชาภัทร  เลาหสุรโยธิน ERP  กันเงินงบประมาณ  
312 หนังสือราชการมี 6 ชนิด 09/02/2567 50 นายพงศธร  มีเมือง หนังสือราชการ  
313 จะดีกว่ามั๊ย? ถ้าเราใช้บริการภาครัฐได้จากแอปฯ เดียว - “แอปทางรัฐ” 09/02/2567 51 น.ส.วรลักษณ์  เจริญพร แอป  ทางรัฐ  
314 เกิดมาครั้งหนึ่ง ต้องเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ พุทธภูมิ 09/02/2567 39 ดร. สรรณพ  นาควานิช พุทธภูมิ  โพธิกถาปฏิจจสมุปปาทะ  วิวัฏฏปฐมภิกขุนีมหาปชาปตีโคตมีเมืองเวสาลี  เกสรียาแสดงกาลามสูตร  
315 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) 08/02/2567 38 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ pmu-b  บพค.  
316 ซีรีย์ความรู้การเงิน : แนวคิดที่ทำให้เราเก็บเงินเก่งและใช้เงินเป็น 08/02/2567 34 นายวิทยา  สุวรรณสุข การเงิน  
317 ข้าราชการจำเป็นต้องออมเงินและกู้เงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ ทางเลือกใกล้ชิด 08/02/2567 33 ดร. สรรณพ  นาควานิช ฝากเงิน  กู้เงิน  ดอกเบี้ยเงินปันผลสูงกว่าเงินฝากธนาคาร  เงินฝากสหกรณ์ไม่เสียภาษี  
318 Startup และ SME สองอย่างนี้ต่างกันอย่างไร 08/02/2567 48 ดร.สุมนรัตน์  ริยาพันธ์ Startup  SME    
319 เกิดเป็นมนุสฺส (คน) ต้องทำปุญฺญ(กิริยาวัตถุ ๑๐) ต่อ จึงจะมาเกิดเป็นคนได้อีกครั้ง 08/02/2567 33 ดร. สรรณพ  นาควานิช มนุสฺสเกิดได้ยาก  คนไม่ได้มาจากลิง  
320 ข้อเสนอแบบแสดงวิสัยทัศน์ ข้อควรรู้ก่อนเข้าขึ้นสู่ตำแหน่ง 08/02/2567 38 ดร. สรรณพ  นาควานิช แบบวิสัยทัศน์กปว.  ทีมงาน  พัฒนางานพัฒนาคน  
321 วิทยาศาสตร์จังหวัด หรือนวัตกรรมจังหวัด หน่วยงาน อว. ในจังหวัด จำเป็นไหม ? 08/02/2567 28 ดร. สรรณพ  นาควานิช วิทยาศาสตร์จังหวัด  นวัตกรรมจังหวัด  ศวภ.  
322 สรุปผลการเข้าร่วมโครงการมหกรรมผ้าไหม “ไหมไทยสู่เส้นทางโลก” 08/02/2567 38 น.ส.ศิริเบญจารัตน์  ฮาวต่อมแก้ว คลินิก,หมู่บ้าน,  อว  ส่วนหน้า  
323 สงสัยไหมว่า... ชามีกี่ประเภทกันแน่!? 08/02/2567 55 น.ส.ศิริเบญจารัตน์  ฮาวต่อมแก้ว food  
324 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกับกระทรวง อว. ของเรา 08/02/2567 30 ดร. สรรณพ  นาควานิช สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  18สิงหาคม  
325 การกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (อุตสาหกรรม 10 S-curve) 08/02/2567 94 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง s-curve  อุตสาหกรรมใหม่  food  Robotics  
326 Science Park development and policy interventions in emerging economies 08/02/2567 69 ดร. มุทธมาศ  วงศ์วานิช scipark  Science_Park_development  triple_helix  Innovation_Value_chain  applied_String-theory    
327 ใครมีบินในประเทศต้องรู้ หลักเกณฑ์ใหม่ในการขึ้นเครื่องบิน เริ่มใช้ 16 ม.ค. 67 สะดวกสบายมากกว่าเดิม เพิ่มเติมคือหลักฐานดิจิทัล 08/02/2567 63 น.ส.ศิริเบญจารัตน์  ฮาวต่อมแก้ว การท่องเที่ยว    
328 ทำไมจึงควรส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนฝึกฝนการเล่นหมากรุก? 08/02/2567 42 ดร. มุทธมาศ  วงศ์วานิช หมากรุก  chess  การพัฒนาเด็ก  ส่งเสริมพัฒนาการ  
329 กาแฟดำ ช่วยให้คุณรู้สึกกระปรี้กระเปร่าตลอดทั้งวันจริงหรือ? 08/02/2567 60 น.ส.ศิริเบญจารัตน์  ฮาวต่อมแก้ว คลินิก,หมู่บ้าน,  อว  ส่วนหน้า  
330 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานวิจัย 08/02/2567 45 นางสาวเจนจิรา  ภาประเวช วิจัย  
331 BCG Model คืออะไร? 08/02/2567 57 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข BCGmodel  economy  thailandpolicy  greeneconomy  bioeconomy  circulareconomy  
332 เหตุที่ เดือนกุมภาพันธ์ มี 28 วัน และทุก 4 ปี มี 29 วัน 08/02/2567 27 น.ส.ศิริเบญจารัตน์  ฮาวต่อมแก้ว วิทยาศาสตร์  ดาราศาสตร์  
333 กิจกรรม RSP New Release ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 08/02/2567 52 ดร. มุทธมาศ  วงศ์วานิช scipark  อุทยานวิทยาศาสตร์  แผนงานบ่มเพาะ  RSP_New_Release  การพัฒนาผู้ประกอบการ  ผู้ประกอบการใหม่  SMEs  S  
334 กลไกการมีส่วนร่วมของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย 08/02/2567 62 ดร. มุทธมาศ  วงศ์วานิช scipark  อุทยานวิทยาศาสตร์  การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  การพัฒนากำลังคน  การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ  กปว.  
335 ซีรีย์ความรู้การเงิน : กฎ 10 ข้อที่ทำให้เราเก็บเงินเก่งและใช้เงินเป็น 07/02/2567 38 นายวิทยา  สุวรรณสุข การเงิน  
336 แผนแม่บทการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC-Creative Lanna) ด้วยแนวคิด BCG Economy 07/02/2567 109 น.ส.รชนิศ  ศรีวิชัย ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ  NEC  Northern  Economic  Corridor  
337 ความแตกต่างระหว่าง Yellow, Red, & Black Honey Processed Coffees 07/02/2567 58 น.ส.ศิริเบญจารัตน์  ฮาวต่อมแก้ว คลินิก,หมู่บ้าน,  อว  ส่วนหน้า  
338 กาแฟ ใส่ VS ไม่ใส่ น้ำตาล แบบไหน ดื่มแล้วลดอัตราการตายได้ 07/02/2567 69 น.ส.ศิริเบญจารัตน์  ฮาวต่อมแก้ว คลินิก,หมู่บ้าน,  อว  ส่วนหน้า  
339 มารู้จัก "แสงซินโครตรอน" และวิธีผลิต 07/02/2567 50 น.ส.พุทธพร  ผ่องกาย
340 บทสรุปโครงการและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งทางทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามันของประเทศไทย” 07/02/2567 71 น.ส.ภัทริน  เหล่าสิม แลนด์บริดจ์  LandBridge  เศรษฐกิจ  ขนส่ง  SEC  
341 ออฟฟิศซินโดรมโรคใกล้ตัว "โปรดระวัง คอ บ่า ไหล่ ไว้ให้ดี!" 07/02/2567 42 น.ส.พุทธพร  ผ่องกาย
342 มารู้จักสายพันธุ์เมล็ดกาแฟต่างๆ เพื่อค้นหารสชาติที่ถูกใจคุณ! 07/02/2567 279 น.ส.ศิริเบญจารัตน์  ฮาวต่อมแก้ว คลินิก,หมู่บ้าน,  อว  ส่วนหน้า  
343 10 ตัวอย่างนวัตกรรมใหม่ ๆ น่าสนใจต้อนรับปี 2024 07/02/2567 57 นางคัทลียา  สุเมฆะกุล
344 รู้จักธุรกิจ Startup : ช่วงการเติบโตของธุรกิจของ Startup 07/02/2567 59 ดร.สุมนรัตน์  ริยาพันธ์ startup  seed  growth  expansion  maturity  
345 คำศัพท์ ยุคดิจิทัล 07/02/2567 55 นางพงศ์ภรณ์  วิลเฮลมี digital  
346 STI Mindset : การเพิ่มศักยภาพครูมัธยมศึกษาตอนต้น 06/02/2567 39 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง STI  Mindset  โครงงาน  
347 กรอบความร่วมมือล้านช้าง - แม่โขง Lancang - Mekong Cooperation: MLC 06/02/2567 55 นายเมธี  ลิมนิยกุล MLC  ล้านช้าง  แม่โขง    แหล่งทุน    Lancang    Mekong    
348 ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) 06/02/2567 56 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข TRL  RSP  ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี  อุทยานวิทยาศาสตร์  scipark  
349 STDB คืออะไร ช่วยผู้ประกอบการได้อย่างไร 06/02/2567 54 วัฒนจักร  พุ่มวิเศษ STDB  
350 PISA คืออะไร 05/02/2567 65 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง PISA  สสวท.  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
351 "FarmDee-MeSook" แอปพลิเคชันสำหรับเกษตรยุคใหม่ 05/02/2567 54 จตุรพร  วิศนุนาถนคร แอปพลิเคชัน  เกษตรกร  
352 ภาษาเกาหลี คำศัพท์เกาหลี ตัวอย่างประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 05/02/2567 62 นางคัทลียา  สุเมฆะกุล
353 14 ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อย 05/02/2567 60 น.ส.ณัฎฐพัชร์  ธรรมทักษ์
354 Skill mapping สู่การพัฒนากำลังคนตอบโจทย์อาชีพอนาคต 05/02/2567 67 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ skill  mapping  transcript  
355 รู้จัก สวทช. และ 5 ศูนย์วิจัยแห่งชาติ 05/02/2567 81 น.ส.กมลวรรณ  สุนทรเกตุ อว.  หน่วยงานในสังกัด  สวทช.  พว.  Service  บริการ    
356 35 คำศัพท์ภาษาจีนกลางพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 02/02/2567 70 น.ส.ณัฎฐพัชร์  ธรรมทักษ์ ภาษาจีน  
357 Google Tools เพื่อการพัฒนางาน 02/02/2567 92 น.ส.กมลวรรณ  สุนทรเกตุ Google  Tool  พัฒนางาน  อบรม  ดิจิทัล  
358 ทำความรู้จัก “แลนด์บริดจ์” (Land Bridge) 02/02/2567 111 น.ส.ภัทริน  เหล่าสิม แลนด์บริดจ์  LandBridge  ชุมพร  ระนอง  เศรษฐกิจ  ขนส่ง  
359 อว. กลไกร่วม ขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ และ ภาพรวมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (ม.ค. – พ.ย. 2566) 02/02/2567 99 น.ส.รชนิศ  ศรีวิชัย ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ  Economic  Corridor  
360 7 สกิล สาย IT ที่จำเป็นต้องมี 02/02/2567 84 นางคัทลียา  สุเมฆะกุล
361 โรคเกาต์ ภัยร้ายใกล้ๆ ตัว อย่ามองข้าม 02/02/2567 54 น.ส.พรเพ็ญ  ขลิบนิล โรคภัย  
362 พิสูจน์ตัวตนด้วย แอปพลิเคชัน ThaID (ไทยดี) 01/02/2567 49 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ thaid  
363 โครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดด้วย ววน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2570 นำร่องระยะที่ 1 จำนวน 20 จังหวัด 01/02/2567 87 มัชฌิมา  นันทรัตน์ อว.ส่วนหน้า  แผนพัฒนาจังหวัดปี68-70    
364 Read Aloud และสร้างสื่อนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน เขียน เรียนรู้ ณ มัสยิดมิฟตาฮุนญันนะห์ 01/02/2567 58 นายเรืองเดช  ฟักเถื่อน การท่องเที่ยว  อววน.  ภาคใต้ฝั่งอันดามัน  
365 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มพัฒนาอาชีพ อ.ทับปุด จ.พังงา แหล่งเรียนรู้อาหารและขนมพื้นบ้านที่สำคัญของชุมชน 01/02/2567 55 นายเรืองเดช  ฟักเถื่อน การท่องเที่ยว  อววน.  ภาคใต้ฝั่งอันดามัน  
366 การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอันดามัน ภายใต้การส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้าน อววน. ณ จังหวัดภูเก็ต 01/02/2567 69 นายเรืองเดช  ฟักเถื่อน การท่องเที่ยว  อววน.  ภาคใต้ฝั่งอันดามัน  
367 Tomorrow Food Innovation 31/01/2567 57 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง Food  Innovation  สมาคมวิทยาศาสตร์  
368 บันทึก VDO การพัฒนาศักยภาพ อว.ส่วนหน้า 2023 _บทบาทภารกิจหน่วยงานในสังกัด อว. part 2 31/01/2567 65 จิรวัฒน์  วงษ์สมาน อว.ส่วนหน้า  
369 ความรักของดาวเหนือ 31/01/2567 65 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง ดาวเหนือ  โซคลู  
370 ผู้ว่า CEO : ข้อเสนอการกระจายอำนาจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเชิงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด 30/01/2567 80 มัชฌิมา  นันทรัตน์ ผู้ว่าCEO  แผนพัฒนาจังหวัด    
371 กปว. กับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 30/01/2567 102 ดร.เอกชัย  เขื่อนมณี มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ  การปฏิบัติราชการ  
372 กปว. สป.อว. และหน่วยงาน อว. ร่วมจัดกิจกรรมในงานเกษตรสุรนารี 67 29/01/2567 41 นายชุมพล  เยาวภา
373 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สป.อว. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 27/01/2567 119 ดร.เอกชัย  เขื่อนมณี ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  Online-Learning  
374 เทคโนโลยีพลาสม่าสิ่งทอ: โอกาสหรืออุปสรรคสำหรับโรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งทอนาโน 26/01/2567 51 นายชุมพล  เยาวภา กปว.  สิ่งทอ  นาโน  
375 ทบ.-อว. จับมือทำ MOU พัฒนาทักษะกำลังพลของกองทัพผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์ RTA MOOC 25/01/2567 71 น.ส.ภัทริน  เหล่าสิม RTAMOOC  THAIMOOC  อว.  ทบ.  กองทัพบก  
376 การเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์ ความรู้ทางด้านนิวเคลียร์และรังสีระดับชาติ 25/01/2567 51 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ nuclear  สมาคม  นิวเคลียร์  
377 โอกาสและความท้าทาย ของการจัดการคาร์บอน ระดับเมือง 25/01/2567 61 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ climate  change  carbon  credit  
378 แนวคิดพื้นฐานในการกำหนดคำถามให้กับ AI 25/01/2567 44 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ AI  prompt  chatGPT  
379 ความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence) : ข้อมูลควรรู้ 02 24/01/2567 79 น.ส.พุทธพร  ผ่องกาย
380 ความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence) : ข้อมูลควรรุ้ 01 24/01/2567 60 น.ส.พุทธพร  ผ่องกาย
381 ข้อเสนออุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ตอนบน 22/01/2567 79 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ sec  ระนอง  scipark  อุทยาน  
382 ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงจังหวัดระนอง ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ในการพัฒนาพื้นที่ระเบียง เศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนและสะพาน เศรษฐกิจเชื่อมทะเลอ่าวไทย-อันดามันของภาคี เครือข่ายความร่วมมือ 5 สถาบันการศึกษา UNI 22/01/2567 75 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ sec  ระนอง  
383 โอทอปสัญจรพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 16/01/2567 61 น.ส.วิลาวรรณ  งอยผาลา โอทอป  กาฬสินธุ์  ปค.อีสาน  
384 ความสำคัญของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ NSTIS 16/01/2567 91 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ nstis  scipark  stdb  เครื่องมือ  โรงงาน  
385 แผนที่กลยุทธ์ กปว. สป.อว. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 15/01/2567 55 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ กลยุทธ์  กปว.  
386 รายงานการประเมินผลการดำเนินงานเชิงกระบวนการ ของหน่วยรับงบประมาณ (Fundamental Fund) 09/01/2567 51 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ fund  สกสว.  ประเมิน  evaluation  
387 การจัดทำฐานข้อมูลผู้รับบริการ กปว. 02/01/2567 64 นายชุมพล  เยาวภา กปว.  
388 สรุป AI ในแต่ละด้าน 27/12/2566 98 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ ai  
389 แผนแม่บทการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ ด้วยแนวคิด BCG Economy 23/12/2566 97 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ ระเบียง  เหนือ  bcg  
390 การพัฒนานวัตกรรมอาหารอันชาญฉลาด 22/12/2566 82 น.ส.วิลาวรรณ  งอยผาลา วศ  ปค  อีสาน  แมลง    
391 บริการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 20/12/2566 59 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ วว.  อาหาร  โรงงาน  สมุนไพร  เกษตร  
392 SME Symposium 2023 18/12/2566 71 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ sme  สสว.  
393 การเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมการนำเข้าสินค้าปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีของ ปส. 18/12/2566 45 น.ส.วิลาวรรณ  งอยผาลา ปส  เฝ้าระวัง  สารกัมกัมรังสี    
394 CBAM การตรวจสอบปริมาณคาร์บอนจากสินค้า 17/12/2566 69 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ cbam  carbon  credit  คาร์บอน  
395 RSP Innovation product 17/12/2566 61 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ rsp  scipark  
396 ผลงานเกี่ยวกับ Digital Platform อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ 17/12/2566 60 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ digital  scipark  
397 ข้อมูลเทคโนโลยีในการจัดแสดงนิทรรศการในการประชุมของ รมว.อว. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 15/12/2566 40 น.ส.วิลาวรรณ  งอยผาลา นิทรรศการ  เทคโนโลยี  อีสานบน1  
398 การจัดแสดงนิทรรศการ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง” ในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 23 12/12/2566 84 นายชุมพล  เยาวภา อว.ภูมิภาค  
399 กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 12/12/2566 84 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ scipark  อุทยาน  
400 บันทึกข้อตกลง - บันทึกความเข้าใจ MOA - MOU ใช้อย่างไร? 08/12/2566 1099 น.ส.กมลวรรณ  สุนทรเกตุ กฎหมาย  บันทึกข้อตกลง  บันทึกความเข้าใจ  MOA  MOU  ความร่วมมือ  
401 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) ในระบบนิเวศผู้ประกอบการสังคม (2/3) 01/12/2566 77 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม  ระบบนิเวศผู้ประกอบการ  
402 บันทึกเส้นทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ OAN 26/11/2566 138 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ oan  organic  อินทรีย์  สารสนเทศ  
403 แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 20/11/2566 88 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง แผน  บูรณาการ  ที่ดิน  คทช.  
404 แผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค ภาคเอกชน พ.ศ. 2566 - 2570 16/11/2566 164 มัชฌิมา  นันทรัตน์ แผน  กกร.    
405 สิ่งที่ควรรู้ เกี่ยวกับการเป็นสมาชิก กบข. 15/11/2566 68 น.ส.พรทิพย์  เพิ่มวรัญญู กบข.  
406 Product Life Cycle 14/11/2566 75 ดร.สุมนรัตน์  ริยาพันธ์ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์  Product  Life  Cycle  
407 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ตามแนวทาง คูปองวิทย์เพื่อโอทอป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 13/11/2566 139 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ อว.ส่วนหน้า  คูปอง  otop  
408 หารือกับ สวสว. เพื่อขับเคลื่อนงานด้าน ววน. สู่การพัฒนาจังหวัด 12/11/2566 88 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สกสว.  อว.ส่วนหน้า  แผนงาน  science  technology  softpower  
409 อว. กับ Soft Power (ภาค 1) 09/11/2566 204 ดร.เอกชัย  เขื่อนมณี SoftPower  5F  
410 Learning City เมืองแห่งการเรียนรู้ระดับโลก เปลี่ยนคุณค่าสู่มูลค่าด้วย ”ท้องถิ่นศึกษา” 08/11/2566 63 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ พะเยา  มรกดโลก  learning  
411 กลยุทธ์การสื่อสารและการประสานงานในภาวะขัดแย้ง 06/11/2566 107 น.ส.วิลาวรรณ  งอยผาลา ประสานงาน  กลยุทธ์  strategy    
412 การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ 03/11/2566 69 นายเรืองเดช  ฟักเถื่อน การจัดซื้อจัดจ้าง  
413 บันทึก VDO การพัฒนาศักยภาพ อว.ส่วนหน้า 2023 _บทบาทภารกิจหน่วยงานในสังกัด อว. part 1 03/11/2566 117 จิรวัฒน์  วงษ์สมาน อว.ส่วนหน้า  
414 เรียนรู้กระบวนการย้อมสีธรรมชาติ ด้วยภูมิปัญญาชาวลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 02/11/2566 97 น.ส.เกศรัตน์  วิศวไพศาล สีย้อมธรรมชาติ  อุตรดิตถ์  
415 การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 31/10/2566 85 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สภาพัฒน์  ระเบียง  เศรษฐกิจ  
416 กปว. knowledge sharing 30/10/2566 85 นายชุมพล  เยาวภา กปว.  
417 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เบื้องต้น 30/10/2566 64 นายธิปไตย  สีลาดเลา
418 กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 30/10/2566 56 น.ส.วรลักษณ์  เจริญพร กฎหมาย  การจัดซื้อจัดจ้าง  พัสดุ  
419 กปว. กับการประเมินผลตอบแทนเชิงสังคม (Social Return on Investment: SROI) 29/10/2566 144 ดร.เอกชัย  เขื่อนมณี SROI  
420 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ "การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" 29/10/2566 40 น.ส.จิณห์นิภา  พลีทอง การจัดซื้อจัดจ้าง  กฎหมาย  พัสดุ    
421 กิจกรรม การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ 27/10/2566 91 น.ส.กมลวรรณ  สุนทรเกตุ กปว.  เครื่องจักร  เทคโนโลยี  อุตสาหกรรม  ชุมชน  
422 จัดซื้อจัดจ้าง...ทำอย่างไรให้ถูก ? 26/10/2566 72 น.ส.กมลวรรณ  สุนทรเกตุ จัดซื้อจัดจ้าง  พัสดุ  ระเบียบ  กฎหมาย  
423 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม TED Fund 26/10/2566 55 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ กองทุน  ted  fund  
424 แผนงานภายใต้การดำเนินกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคประจำปี 2567 26/10/2566 119 ดร. มุทธมาศ  วงศ์วานิช scipark  กปว.  RSP  อุทยานวิทยาศาสตร์  อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  
425 การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย (R&D Impact Evaluation) 26/10/2566 63 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ ประเมิน  sroi  impact  
426 สรุปเกร็ดความรู้ “กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 26/10/2566 83 จตุรพร  วิศนุนาถนคร การจัดซื้อจัดจ้าง  พัสดุ  
427 ทำความเข้า Services Blueprint ของ กปว. ด้วย Miro (web application) 25/10/2566 130 นายณัฐพล  มหาไม้ กลไก  บริการ  Blueprint  Oneroute  
428 มรดกโลกทางการเกษตร Global Important Agricultural Heritage Systems(GIAHS) 25/10/2566 63 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ เกษตร  มรดก  heritage  
429 กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 25/10/2566 104 น.ส.สัณหพร  ฝาชัยภูมิ พัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  
430 ทิศทางตลาดผลไม้ไทยในโลกยุคดิจิทัลกับงาน "ปูพรมผลไม้ไทย ไร้พรมแดน" 25/10/2566 67 นายเรืองเดช  ฟักเถื่อน ผลไม้ไทย  ทุเรียน  สินค้าส่งออก  เกษตรกร  
431 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) ในระบบนิเวศผู้ประกอบการสังคม (1/3) 25/10/2566 113 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข SE  สังคม  Social  Enterprise  
432 รายงานผลการเรียนรู้ การฝึกอบรมหลักสูตร Public Sector Leadership Programme ณ Nanyang Technological University สาธารณรัฐสิงคโปร์ ทุนรัฐบาลฝึกอบรมในต่างประเทศ (ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐสมรรถนะสูง) ประจำ 24/10/2566 299 ดร.เอกชัย  เขื่อนมณี SmartNation    Geopolitics    US-ChinaTradeWar  
433 สิ่งที่ได้เรียนรู้ โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator: UBI) 24/10/2566 127 นายวิทยา  สุวรรณสุข UBI  
434 สรุปคำถามที่พบบ่อยในการจัดซื้อจัดจ้าง 24/10/2566 60 น.ส.ภัทริน  เหล่าสิม จัดซื้อจัดจ้าง  
435 คู่มือการจัดทำคำของบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 24/10/2566 63 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ คำขอ  งบประมาณ  สกสว.  fund  
436 เกร็ดความรู้ "ระเบียบ ข้อกฏหมายใกล้ตัว ควรเช็คให้ชัวร์ก่อนทำผิดระเบียบ" 20/10/2566 92 น.ส.พุทธพร  ผ่องกาย พัสดุ  กฏหมาย  
437 กฏหมาย ระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 18/10/2566 77 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ จัดซื้อ  พัสดุ  กฏหมาย  ระเบียบ  
438 ผลการดำเนินงานของ กปว. ประจำปี 2566 11/10/2566 142 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ กปว.  รายงาน  
439 เทิด ด้วย ทำ ร.๙ กับกาบริหารจัดการน้ำ 07/10/2566 67 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ น้ำ  ชุมชน  
440 ยุทธศาสตร์ ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ 05/10/2566 105 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ softpower  นโยบาย  ยุทธศาสตร์  
441 Cyber Security and PDPA เรื่องที่ควรเรียนรู้ 04/10/2566 96 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ pdpa  security  
442 มาถาม ChatGPT ว่างานที่ทำอยู่จะใช้ ChatGPT ช่วยอะไรเราได้บ้าง 29/09/2566 98 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ chatgpt  ai  
443 รู้จัก social enterprise 27/09/2566 73 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ SE  สังคม  
444 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 26/09/2566 69 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ งบประมาณ  บูรณาการ  
445 ประเทศไทยหัวใจอินทรีย์ งานจิตอาสา เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง 25/09/2566 69 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ อินทรีย์  organic  
446 การประเมิน SROI-SIA 23/09/2566 110 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ sroi  sia  ประเมิน  
447 โครงการ NGT - LBS 23/09/2566 108 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ ngt  lbs  ส่งออก  ธุรกิจ  
448 ปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ 23/09/2566 43 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ อินทรีย์  organic  
449 โมเดลการประเมิน CIPPiest Model 23/09/2566 97 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ cipp  ประเมิน  
450 รายงานสรุปการจัดงาน TechnoMart2023 22/09/2566 47 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ tnm  เทคโนโลยี  
451 6 คอร์สฟรีจาก Google คัดมาแล้ว 👇 อัพสกิลช่วยลดงาน ในยุค AI พร้อม Certification 13/09/2566 125 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ AI  prompt  chatGPT  
452 KidBright Platform พัฒนา KidBright Net 10/09/2566 105 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ Iot  สมองกล  สวทช.  
453 5 ChatGPT Framework เพื่อการเขียน Prompt อย่างมีประสิทธิภาพ 10/09/2566 95 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ AI  prompt  chatGPT  
454 Business Model Canvas (#BMC) 08/09/2566 193 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ คลินิก  ธุรกิจ  bmc  
455 3 หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ดีเด่น เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ SHOW and SHAREความสำเร็จในการบริการวิชาการสู่ชุมชน 08/09/2566 140 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ หมู่บ้านวิทย์  คลินิกเทค  
456 KM#8 ทำความรู้จัก สทอภ. สดร. และ อพวช. 26/08/2566 151 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ อว.  ส่วนหน้า  km  
457 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 24/08/2566 221 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ coe  เกษตร  ชีวภาพ  
458 การประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2566 23/08/2566 127 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ คลินิก  เครือข่าย  
459 KM#9 รู้จัก ซินโครตรอน สสน. และ TCELS 22/08/2566 82 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ km  อว.ส่วนหน้า  
460 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในอนาคต 09/08/2566 120 น.ส.วรลักษณ์  เจริญพร NGT  LBS  
461 ความรู้ PDCA และ BMC พื้นฐาน 04/08/2566 206 นายธิปไตย  สีลาดเลา pdca  
462 ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) เพื่อขอรับการสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 27/07/2566 394 น.ส.ศิริเบญจารัตน์  ฮาวต่อมแก้ว คลินิก  หมู่บ้าน  อว  ส่วนหน้า  
463 KM#7 รู้จัก บพท. และ บพข. 24/07/2566 109 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ อว.ส่วนหน้า  ทุน  บพท.  บพข.  
464 KM อว.ส่วนหน้า #5 ทำความรู้ตัก สวทช. วว. สนช. 07/07/2566 109 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ อว.ส่วนหน้า  
465 ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 06/07/2566 375 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ แผน  อว.ส่วนหน้า  คลินิก  
466 การจัดทาโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจาปี 2568 ประเด็น (23)การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 04/07/2566 99 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ อว.  ส่วนหน้า  km  คลินิก  แผน  
467 แผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย 2566-2570 02/07/2566 65 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ แผนพัฒนา  จังหวัด  สุโขทัย  
468 NGT - LBS รุ่น 2 29/06/2566 59 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ ngt  lbs  ส่งออก  ธุรกิจ  
469 โมเดลทางรอดของมหาวิทยาลัยในยุค Disruption 28/06/2566 95 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ มหาวิทยาลัย  
470 KM การพัฒนาศักยภาพ อว.ส่วนหน้า ครั้งที่ 3 วช. และ สกสว. 20/06/2566 167 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ อว.  ส่วนหน้า  km  
471 ทำความรู้จัก ปส. และ สทน. 15/06/2566 74 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ อว.ส่วนหน้า  รังสี  นิวเคลีย์  
472 ทำความรู้จัก สป.อว. 14/06/2566 99 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สป.อว.  
473 เทคนิคการเขียน Prompt สู่การใช้ chatGPT อย่างมีประสิทธิภาพ 14/06/2566 60 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ prompt  ai  
474 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567 - 2570 13/06/2566 351 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง คลินิก  แผนปฏิบัติการ  VC    oneroute  อว.ส่วนหน้า  
475 Impact Pathway เส้นทางสู่ผลกระทบของงานวิจัย 03/06/2566 344 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ อว.ส่วนหน้า  วิจัย  คลินิก  เครื่องมือ  
476 ขั้นตอนการลงทะเบียน Digital signature 02/06/2566 63 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ signature  
477 ขั้นตอนการเขียนบล๊อก 01/06/2566 244 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ บล๊อก  blog  
478 ทำความรู้จัก วศ. และ มว. 01/06/2566 92 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ อว.ส่วนหน้า  km  
479 การบริหารจัดการข้อมูล U2T-TCD 01/06/2566 111 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ อว.ส่วนหน้า  u2t  tcd  km  
480 ข้อมูลโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหาร STEP 01/06/2566 81 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ scipark  โรงงาน  อาหาร  
481 แนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 26/05/2566 40 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ อิเล็กทรอนิกส์  พรบ.  
482 คู่มือการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ปี 2565-2568 ฉบับปรับปรุง ปี 2566 25/05/2566 815 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ แผน  คลินิก  คู่มือ  
483 แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 25/05/2566 49 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ แผน  
484 แผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคภาคเอกชน ปี 2566-2570 25/05/2566 57 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ แผน  กกร.  
485 พรบ. ความมันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 25/05/2566 59 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ cyber  security  
486 แนวทางการปฏิบัติ PDPA ของ สถาบันอุดมศึกษาไทย 24/05/2566 87 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ pdpa  กฏหมาย  
487 KM การพัฒนาศักยภาพ อว.ส่วนหน้า 23/05/2566 59 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ อว.ส่วนหน้า  
488 ขอบเขตการดำเนินงานการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัด ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ 18/05/2566 91 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ อว.ส่วนหน้า  
489 ความรู้เรื่อง ChatGPT 09/05/2566 63 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ chatgpt  ai  
490 การผลิตและการใช้เชื้อราควบคุมแมลงศัตรูพืช 28/04/2566 72 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ ชีวภัณฑ์  biocontrol  
491 รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด อว. 20/04/2566 102 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ อว.  
492 คู่มือการจัดทำแผนธุรกิจชุมชน C-BMC 17/04/2566 106 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ bmc  แผนธุรกิจ  ชุมชน  
493 ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม : โพรไบโอติกและพรีไบโอติก Innovative Center for Production of Industrially used microorganisms (ICPIM) 11/04/2566 87 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ ชีวภัณฑ์  วว.  biocontrol  
494 ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence: CoE) 05/04/2566 191 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ coe  
495 การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ววน. เพื่อพัฒนาจังหวัด 05/04/2566 150 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ คลินิก  mou  ววน  
496 การพัฒนาจังหวัดด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 05/04/2566 210 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ คลินิก  mou  มหาดไทย  จังหวัด  อววน  ววน  
497 การขับเคลื่อนงานนวัตกรรมพร้อมใช้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) 05/04/2566 187 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ คลินิก  บพท  
498 โครงการคลินิกเทคโนโลยี 05/04/2566 155 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ คลินิก  
499 โครงการด้าน ววน. เพื่อการพัฒนาศักยภาพจังหวัด 04/04/2566 78 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ อว.ส่วนหน้า  
500 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพระบบน้ำดื่ม เพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียนและครูโรงเรียนกองทุนการศึกษา และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มรภ.อุดรธานี 2565-2566 27/03/2566 42 นายนนทวัฒน์  บัวทองหลาง การพัฒนา  ปรับปรุงคุณภาพ  ระบบน้ำดื่ม  โรงเรียนกองทุนการศึกษา  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  มรภ  อุดรธานี  
501 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ แบบปลอดภัย และแบบเคมี ของเกษตรกรบ้านหนองโสกดาว ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 27/03/2566 172 นายนนทวัฒน์  บัวทองหลาง ปัจจัย  ผลต่อการตัดสินใจ  ปลูกข้าวแบบอินทรีย์  แบบปลอดภัย  แบบเคมี  บ้านหนองโสกดาว  ตำบลโนนสูง  
502 ก๊าซธรรมชาติผลิตเองได้ถ้ารู้วิธี 27/03/2566 66 นายนนทวัฒน์  บัวทองหลาง ก๊าซธรรมชาติ  ผลิตแก๊สเอง  วิธีทำบ่อแก๊ส  
503 ขั้นตอนการเพิ่มรูปภาพและไฟล์เอกสารและการนำรูปและไฟล์เอกสารมาใช้งาน 27/03/2566 101 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ คลินิก  
504 ช่องรายการ Science HIT วิทยาศาสตร์...ทันสมัย 24/03/2566 39 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ วิทย์  science  
505 นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการคูปองวิทย์โอทอปต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง(คตป.) 22/03/2566 151 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ otop  
506 HPC Status report from Thailand 21/03/2566 37 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ hpc  computer  apan  
507 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้าน ววน. ในระดับภูมิภาค 21/03/2566 64 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ แผน  
508 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของ อว. และ สป.อว. 21/03/2566 42 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ แผน  
509 รายชื่อมหาลัยที่รับผิดชอบ อว.ส่วนหน้าแต่ละจังหวัด 20/03/2566 182 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ อว.ส่วนหน้า  
510 ข้อมูลการนำเสนอโครงการคูปองวิทย์โอทอป 20/03/2566 417 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ โอทอป  otop