บล๊อกที่เกี่ยวกับ "SE" จำนวน 32 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 "RSP Knowledge Sharing -- Financial Security" 09/06/2567 16 น.ส.จิณห์นิภา  พลีทอง RSP  KnowledgeSharing  FinancialSecurity  Scipark  อุทยานวิทยาศาสตร์  
2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้าง Roadmap เพื่อความมั่นคงทางการเงิน (Financial Security) จากศักยภาพของอุทยานวิทยาศาสตร์ (RSP Knowledge Sharing 2024) 02/05/2567 38 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ scipark  km  การเงิน  rsp  
3 สรุปใจความสำคัญจาก การประชุมชี้แจงแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” 06/03/2567 76 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข SEincubation  กปวxบพท  scipark  
4 Innovation-Driven Enterprises: IDE 06/03/2567 59 นางสาวชลิศา  ทรัพย์พร Innovation-Driven_Enterprises  IDE  Business_Incubation  
5 landbridge กับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และการเตรียมความพร้อม 29/02/2567 44 นายจตุรงค์  สินแก้ว landbridge  SEC  ระเบียงเศรษฐกิจ  
6 Social Enterprise Incubation Platform 22/02/2567 51 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ se  social  สังคม  ธุรกิจ  
7 Series ต่อเนื่อง เรื่อง Hydrogen Fuel 21/02/2567 76 นายณัฐพล  มหาไม้ Hydrogen  Energy  Green  Power  
8 เทมเป้ โปรตีนทางเลือก เทรนด์ใหม่สำหรับอาหารเพื่อสุขภาพและวิธีรับประทานให้ได้ประโยชน์ 21/02/2567 60 สุชานุช  ชนะชาญมงคล อาหารเพื่อสุขภาพ  Plant-Based  เทมเป้  
9 โอมากาเสะ (OMAKASE) คืออะไร 21/02/2567 53 วัฒนจักร  พุ่มวิเศษ โอมากาเสะ  omakase    
10 "5 ขั้นตอนในการพัฒนาตนเองด้วย Growth Mindset" 18/02/2567 55 น.ส.จิณห์นิภา  พลีทอง การพัฒนาตนเอง  growthmindset  
11 อัปเดตนิทรรศการใหม่ที่ Metro Art 15/02/2567 73 นางคัทลียา  สุเมฆะกุล #MetroArt  #BMN    #MetroArtseries4  #MRTพหลโยธิน  
12 #เส้นทางสู่นวัตวาณิชย์ #Research to Market #R2M #RSP 15/02/2567 98 นายทินกร  รสรื่น เส้นทางสู่นวัตวาณิชย์  #ResearchtoMarket  #R2M  #RSP  
13 แผนงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research Program) ภายใต้การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 13/02/2567 82 นายทินกร  รสรื่น co-research  CollaborativeResearch  RSPThailand  Sci-park  
14 วิสาหกิจเพื่อสังคม คืออะไร 11/02/2567 80 ดร.สุมนรัตน์  ริยาพันธ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม    Social  Enterprise  
15 ESG และ BCG MODEL เชื่อมโยงกับกับความยั่งยืนของธุรกิจอย่างไร ? 09/02/2567 67 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ esg  bcg  sep  
16 การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 09/02/2567 83 นางสาวเพ็ญพิชชา  คงแทน ระเบียงเศรษฐกิจ  sec  nec  cwec    
17 ทำความรู้จักกับเมนูที่ใช้ในระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING : ERP) 09/02/2567 73 น.ส.ณิชาภัทร  เลาหสุรโยธิน ERP  กันเงินงบประมาณ  
18 กิจกรรม RSP New Release ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 08/02/2567 64 ดร. มุทธมาศ  วงศ์วานิช scipark  อุทยานวิทยาศาสตร์  แผนงานบ่มเพาะ  RSP_New_Release  การพัฒนาผู้ประกอบการ  ผู้ประกอบการใหม่  SMEs  S  
19 ความแตกต่างระหว่าง Yellow, Red, & Black Honey Processed Coffees 07/02/2567 79 น.ส.ศิริเบญจารัตน์  ฮาวต่อมแก้ว คลินิก,หมู่บ้าน,  อว  ส่วนหน้า  
20 บทสรุปโครงการและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งทางทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามันของประเทศไทย” 07/02/2567 90 น.ส.ภัทริน  เหล่าสิม แลนด์บริดจ์  LandBridge  เศรษฐกิจ  ขนส่ง  SEC  
21 รู้จักธุรกิจ Startup : ช่วงการเติบโตของธุรกิจของ Startup 07/02/2567 69 ดร.สุมนรัตน์  ริยาพันธ์ startup  seed  growth  expansion  maturity  
22 STI Mindset : การเพิ่มศักยภาพครูมัธยมศึกษาตอนต้น 06/02/2567 47 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง STI  Mindset  โครงงาน  
23 รู้จัก สวทช. และ 5 ศูนย์วิจัยแห่งชาติ 05/02/2567 118 น.ส.กมลวรรณ  สุนทรเกตุ อว.  หน่วยงานในสังกัด  สวทช.  พว.  Service  บริการ    
24 ข้อเสนออุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ตอนบน 22/01/2567 92 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ sec  ระนอง  scipark  อุทยาน  
25 ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงจังหวัดระนอง ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ในการพัฒนาพื้นที่ระเบียง เศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนและสะพาน เศรษฐกิจเชื่อมทะเลอ่าวไทย-อันดามันของภาคี เครือข่ายความร่วมมือ 5 สถาบันการศึกษา UNI 22/01/2567 85 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ sec  ระนอง  
26 ทำความเข้า Services Blueprint ของ กปว. ด้วย Miro (web application) 25/10/2566 149 นายณัฐพล  มหาไม้ กลไก  บริการ  Blueprint  Oneroute  
27 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) ในระบบนิเวศผู้ประกอบการสังคม (1/3) 25/10/2566 127 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข SE  สังคม  Social  Enterprise  
28 รายงานผลการเรียนรู้ การฝึกอบรมหลักสูตร Public Sector Leadership Programme ณ Nanyang Technological University สาธารณรัฐสิงคโปร์ ทุนรัฐบาลฝึกอบรมในต่างประเทศ (ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐสมรรถนะสูง) ประจำ 24/10/2566 318 ดร.เอกชัย  เขื่อนมณี SmartNation    Geopolitics    US-ChinaTradeWar  
29 Cyber Security and PDPA เรื่องที่ควรเรียนรู้ 04/10/2566 103 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ pdpa  security  
30 รู้จัก social enterprise 27/09/2566 83 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ SE  สังคม  
31 พรบ. ความมันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 25/05/2566 67 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ cyber  security  
32 ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม : โพรไบโอติกและพรีไบโอติก Innovative Center for Production of Industrially used microorganisms (ICPIM) 11/04/2566 97 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ ชีวภัณฑ์  วว.  biocontrol