บล๊อกที่เกี่ยวกับ "Enterprise" จำนวน 6 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 Innovation-Driven Enterprises: IDE 06/03/2567 59 นางสาวชลิศา  ทรัพย์พร Innovation-Driven_Enterprises  IDE  Business_Incubation  
2 Social Enterprise Incubation Platform 22/02/2567 51 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ se  social  สังคม  ธุรกิจ  
3 วิสาหกิจเพื่อสังคม คืออะไร 11/02/2567 80 ดร.สุมนรัตน์  ริยาพันธ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม    Social  Enterprise  
4 ทำความรู้จักกับเมนูที่ใช้ในระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING : ERP) 09/02/2567 73 น.ส.ณิชาภัทร  เลาหสุรโยธิน ERP  กันเงินงบประมาณ  
5 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) ในระบบนิเวศผู้ประกอบการสังคม (1/3) 25/10/2566 127 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข SE  สังคม  Social  Enterprise  
6 รู้จัก social enterprise 27/09/2566 84 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ SE  สังคม