บล๊อกที่เกี่ยวกับ "economy" จำนวน 4 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 เศรษฐศาสตร์ราและราก สู่เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 29/02/2567 48 นางสาวประภาวีร์  วรกรรณ
2 BCG Model คืออะไร? 08/02/2567 56 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข BCGmodel  economy  thailandpolicy  greeneconomy  bioeconomy  circulareconomy  
3 แผนแม่บทการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC-Creative Lanna) ด้วยแนวคิด BCG Economy 07/02/2567 108 น.ส.รชนิศ  ศรีวิชัย ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ  NEC  Northern  Economic  Corridor  
4 แผนแม่บทการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ ด้วยแนวคิด BCG Economy 23/12/2566 97 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ ระเบียง  เหนือ  bcg