บล๊อกที่เกี่ยวกับ "the" จำนวน 12 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 The KTH Innovation Readiness Level 10/06/2567 39 นายทินกร  รสรื่น Innovation  Readiness  Level  scipark  incubation  
2 วิธีทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (PSB:Photo Synthetic Bacteria) แบบใหม่ ได้จุลินทรีย์สายพันธุ์ดีกว่าเดิม 16/04/2567 39 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ organic  อินทรีย์  จุลินทรีย์  psb  
3 วัสดุระบายความร้อนด้วยการแผ่รังสี (Radiative cooling materials) 10/04/2567 60 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    สป.อว.    perdo    ThEP    
4 ไมโครเช็คอาร์เรย์สำหรับตรวจเชื้อแบคทีเรียก่อโรคปนเปื้อนในกระบวนการผลิตอาหาร 01/04/2567 52 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    สป.อว.    perdo    ThEP  
5 อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ การเตรียมการเพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทย 25/03/2567 91 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE  สป.อว.  perdo  ThEP  
6 ประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM (Science, Technology Engineering, and Mathematics) ของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 28/02/2567 55 นายณัฐวุฒิ  ศรีสมบัติ งานวิจัย  คะน้า  ไฮโนพอนิกส์  ธาตุอาหาร  
7 ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Best of the Best ระดับประเทศ 23/02/2567 63 นายทินกร  รสรื่น ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น  Best  of  the  Best  ระดับประเทศ  
8 The 50th APEC e-Learning Training(AeLT) Program 23/02/2567 61 นางสาวชลิศา  ทรัพย์พร APEC  e-Learning  Training  Thailand  Korea  APAC  
9 ประเด็นสำคัญในการส่งเสริม SME ปี พ.ศ. 2568 21/02/2567 46 น.ส.พรทิพย์  เพิ่มวรัญญู SME  Business  Brotherhood  
10 "Theory U" การฟัง 4 ระดับ 18/02/2567 70 น.ส.จิณห์นิภา  พลีทอง TheoryU  การพัฒนาตนเอง  skill  
11 Science Park development and policy interventions in emerging economies 08/02/2567 84 ดร. มุทธมาศ  วงศ์วานิช scipark  Science_Park_development  triple_helix  Innovation_Value_chain  applied_String-theory    
12 แผนแม่บทการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC-Creative Lanna) ด้วยแนวคิด BCG Economy 07/02/2567 140 น.ส.รชนิศ  ศรีวิชัย ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ  NEC  Northern  Economic  Corridor