บล๊อกที่เกี่ยวกับ "CoE" จำนวน 15 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 การพัฒนาซอฟแวร์อย่างง่ายในการวิเคราะห์ การลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับโรงกลั่นน้ำมัน/คลังน้ำมัน 29/04/2567 38 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    สป.อว.    perdo    EHT  
2 เว็บไซต์ฐานข้อมูลแนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน (WDM: Waste Data Management) 25/04/2567 43 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    สป.อว.    perdo    PETROMAT  ร่วมกับ  บพข  
3 วอเตอร์ฟุตพรินต์และการประเมินความตึงเครียดด้านน้ำเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 25/04/2567 36 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    สป.อว.    perdo    CEE  
4 MicroClear ชีวภัณฑ์กำจัดขยะพลาสติก 17/04/2567 44 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    สป.อว.    perdo    HSM  
5 วัสดุระบายความร้อนด้วยการแผ่รังสี (Radiative cooling materials) 10/04/2567 42 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    สป.อว.    perdo    ThEP    
6 การพัฒนาแผ่นกรองจากถ่านชีวภาพผสมสังกะสีออกไซด์ (ZnO) เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ 09/04/2567 39 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    สป.อว.    perdo    HSM  
7 รองนายกฯภูมิธรรม นำทีมแถลงเรื่องปุ๋ย หลังวิจัย ค้นคว้าเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวสำเร็จ 04/04/2567 41 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    สป.อว.    perdo    AG-BIO  
8 ไมโครเช็คอาร์เรย์สำหรับตรวจเชื้อแบคทีเรียก่อโรคปนเปื้อนในกระบวนการผลิตอาหาร 01/04/2567 43 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    สป.อว.    perdo    ThEP  
9 ทุนลอยประดับเซนเซอร์เฝ้าระวังและเตือนภัยคุณภาพน้ำเพื่อการสร้างฟาร์มกุ้งแบบเกษตรอัจฉริยะ 29/03/2567 46 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    สป.อว.    perdo    PERCH-CIC    
10 อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ การเตรียมการเพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทย 25/03/2567 73 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE  สป.อว.  perdo  ThEP  
11 บพค. ผนึกพลังศูนย์ความเป็นเลิศ (CENTER OF EXCELLENCE) มุ่งสร้างเครือข่ายการวิจัยขั้นแนวหน้า FRONTIER SCIENCE ALLIANCES ภายใต้แพลตฟอร์มธัชวิทย์รับมือภาวะโลกรวน 21/03/2567 54 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ coe  บพค.  
12 สรุปการสัมมนา เรื่อง การสนับสนุนทุนนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 20/03/2567 74 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข นวัตกรรม  ทุนสนับสนุน  นวัตกรรมเพื่อสังคม  COE  
13 ปอว.ตรวจเยี่ยมศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมและชมห้องปฏิบัติการวิจัยเรื่อง Green Hydrogen and Smart Home Technology 13/03/2567 97 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม  สป.อว.    
14 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 24/08/2566 221 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ coe  เกษตร  ชีวภาพ  
15 ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence: CoE) 05/04/2566 191 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ coe