บล๊อกที่เกี่ยวกับ "technology" จำนวน 7 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 Appropriate Technology MATCHING DAY 2024 เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน 2024 21/05/2567 37 นายปฎิภาณ  กุณามา APPTECH  บพท.  
2 ปอว.ตรวจเยี่ยมศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมและชมห้องปฏิบัติการวิจัยเรื่อง Green Hydrogen and Smart Home Technology 13/03/2567 115 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม  สป.อว.    
3 ประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM (Science, Technology Engineering, and Mathematics) ของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 28/02/2567 55 นายณัฐวุฒิ  ศรีสมบัติ งานวิจัย  คะน้า  ไฮโนพอนิกส์  ธาตุอาหาร  
4 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วท.) ST Platform 11/02/2567 49 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สกสว.  เทคโนโลยี  science  technology  
5 ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) 06/02/2567 74 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข TRL  RSP  ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี  อุทยานวิทยาศาสตร์  scipark  
6 หารือกับ สวสว. เพื่อขับเคลื่อนงานด้าน ววน. สู่การพัฒนาจังหวัด 12/11/2566 107 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สกสว.  อว.ส่วนหน้า  แผนงาน  science  technology  softpower  
7 การขับเคลื่อนงานนวัตกรรมพร้อมใช้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) 05/04/2566 212 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ คลินิก  บพท