บล๊อกที่เกี่ยวกับ "of" จำนวน 16 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 ความคืบหน้า โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 เชฟอาหารไทย 11/06/2567 87 นายณัฐพล  มหาไม้ อาหาร  SoftPower  หลักสูตร  
2 อว. ขับเคลื่อน Soft Power ด้านอาหาร ร่วมกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เปิดตัวโครงการ “หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย” 16/04/2567 76 นายณัฐพล  มหาไม้ SoftPower  Food  อาหาร  เชฟ  chef  
3 บพค. ผนึกพลังศูนย์ความเป็นเลิศ (CENTER OF EXCELLENCE) มุ่งสร้างเครือข่ายการวิจัยขั้นแนวหน้า FRONTIER SCIENCE ALLIANCES ภายใต้แพลตฟอร์มธัชวิทย์รับมือภาวะโลกรวน 21/03/2567 63 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ coe  บพค.  
4 Soft Power จะสร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย ได้อย่างไร! 29/02/2567 44 นายเมธี  ลิมนิยกุล สินค้าและบริการ  Soft  Power  
5 “Antioxidant, Anti-HIV Properties and Isolation of Betulinic Acid of TIO KHON (Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein)” 28/02/2567 53 นายณัฐวุฒิ  ศรีสมบัติ งานวิจัย  พืชสมุนไพร  ติ้วขน  antiHIV    
6 ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Best of the Best ระดับประเทศ 23/02/2567 63 นายทินกร  รสรื่น ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น  Best  of  the  Best  ระดับประเทศ  
7 ISAN SOUL FESTIVAL 16/02/2567 72 น.ส.วิลาวรรณ  งอยผาลา อุดรธานี  ปค  อีสาน  soft  power  
8 แอบมองโครงสร้างแบบ “One Roof” ของกระทรวงพาณิชย์ 12/02/2567 92 น.ส.รชนิศ  ศรีวิชัย อว.ส่วนหน้า  ส่วนราชการ  จังหวัด  
9 การจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) (ตามแนวทางปฏิบัติ ว 159) 09/02/2567 79 น.ส.เกศรัตน์  วิศวไพศาล พัสดุ  
10 Stage of Startup 09/02/2567 55 ดร.สุมนรัตน์  ริยาพันธ์ startup  Problem  Solution  Product  Business  Market  
11 ความแตกต่างระหว่าง Yellow, Red, & Black Honey Processed Coffees 07/02/2567 83 น.ส.ศิริเบญจารัตน์  ฮาวต่อมแก้ว คลินิก,หมู่บ้าน,  อว  ส่วนหน้า  
12 หารือกับ สวสว. เพื่อขับเคลื่อนงานด้าน ววน. สู่การพัฒนาจังหวัด 12/11/2566 105 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สกสว.  อว.ส่วนหน้า  แผนงาน  science  technology  softpower  
13 อว. กับ Soft Power (ภาค 1) 09/11/2566 249 ดร.เอกชัย  เขื่อนมณี SoftPower  5F  
14 ยุทธศาสตร์ ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ 05/10/2566 113 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ softpower  นโยบาย  ยุทธศาสตร์  
15 ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม : โพรไบโอติกและพรีไบโอติก Innovative Center for Production of Industrially used microorganisms (ICPIM) 11/04/2566 98 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ ชีวภัณฑ์  วว.  biocontrol  
16 ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence: CoE) 05/04/2566 209 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ coe