บล๊อกที่เกี่ยวกับ "thailand" จำนวน 49 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 Innovation Trends for Thailand 2024 28/05/2567 29 นางคัทลียา  สุเมฆะกุล #Innovation  #นวัตกรรม  #การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
2 บทบาทของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการสนับสนุนนโยบาย IGNITE THAILAND 03/03/2567 78 นางสาวทิพวัลย์  เวชชการัณย์ IGNITETHAILAND  Startup  
3 IGNITE THAILAND : วิสัยทัศน์ที่ 3 ศูนย์กลางอาหาร (Agriculture & Food Hub) 02/03/2567 79 นายปรเมษฐ์  สีเขียวแก่ IGNITE  THAILAND  
4 สรุป : วิสัยทัศน์ประเทศไทย “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นหนึ่ง 01/03/2567 68 น.ส.อังคณา  สีจำปี
5 IGNITE THAILAND การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน 01/03/2567 46 นางสาวประภาวีร์  วรกรรณ
6 IGNITE THAILAND ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน 29/02/2567 54 นายณัฐวุฒิ  ศรีสมบัติ IGNITETHAILAND  นโยบาย  ยุทธศาสตร์  ประเทศไทย  อนาคต  
7 IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นหนึ่ง 29/02/2567 52 เอสา  เวศกิจกุล
8 ปรากฏการณ์ IGNITE THAILAND : นายกฯ เศรษฐา ประกาศวิสัยทัศน์ Thailand Vision 29/02/2567 58 มัชฌิมา  นันทรัตน์ IgniteThailand  วิสัยทัศน์รัฐบาล  ThailandVision  
9 8 วิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน 29/02/2567 68 นายธิปไตย  สีลาดเลา
10 มุมมองการพัฒนาตาม 8 วิสัยทัศน์ จุดพลังศักยภาพประเทศไทยเป็นที่ 1 ในภูมิภาค 29/02/2567 35 น.ส.รชนิศ  ศรีวิชัย ignite  thailand  วิสัยทัศน์  
11 GNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นหนึ่ง 29/02/2567 38 น.ส.สิรีกานต์  เกษี IGNITE  THAILAND  
12 8 วิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรีสู่การขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคต 29/02/2567 51 นายจตุรงค์  สินแก้ว วิสัยทัศน์ประเทศไทย  ignite  thailand  วิถีวิทย์  
13 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงวิสัยทัศน์ประเทศไทย “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นหนึ่ง” 29/02/2567 50 นางคัทลียา  สุเมฆะกุล #ประเทศไทย    #IGNITE    
14 IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นที่หนึ่ง 28/02/2567 60 น.ส.พรทิพย์  เพิ่มวรัญญู IGNITE  ศักยภาพ  ประเทศไทย  
15 วิสัยทัศน์ประเทศไทย Thailand Vision “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” 28/02/2567 43 ดาวริน  สุขเกษม ignitethailand  วิสัยทัศ  
16 ต้นกำเนิด OTOP : จาก Japan สู่การพัฒนาฐานรากใน Thailand 28/02/2567 92 น.ส.ชัชฎาพร  มีศรี #OTOP  #OVOP  #เศรษฐกิจ  #ญี่ปุ่น  
17 "IGNITE THAILAND" การตั้งเป้าศูนย์กลางการบิน (แถลงการณ์ ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี) 28/02/2567 55 น.ส.เกศรัตน์  วิศวไพศาล Ignite  Thailand  แถลงการณ์  ศูนย์กลางการบิน    
18 “IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” 28/02/2567 56 น.ส.ณัฎฐพัชร์  ธรรมทักษ์ ศักยภาพประเทศไทย  IGNITETHAILAND    
19 IGNITE THAILAND ศูนย์กลาง 8 HUB พาไทยก้าวเป็นที่ 1 ในภูมิภาค 28/02/2567 52 น.ส.ภัทริน  เหล่าสิม IGNITE  IGNITETHAILAND  
20 "8 วิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND" สู่การพัฒนาเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก 28/02/2567 42 น.ส.ชัชฎาพร  มีศรี #IGNITEThailand    #เศรษฐกิจ  #อุตสาหกรรม  
21 วิสัยทัศน์ Thailand Vision “IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” ยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรม 28/02/2567 49 น.ส.สัณหพร  ฝาชัยภูมิ 8วิสัยทัศน์  จุดพลัง  รวมใจ  ไทยต้องเป็นหนึ่ง  
22 IGNITE Thailand : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง 28/02/2567 53 น.ส.วรลักษณ์  เจริญพร วิสัยทัศน์  ประเทศไทย  IGNITE  
23 นายกเศรษฐา ชี้ ไทยต้องเป็นหนึ่ง ประกาศ 8 วิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND ยกระดับประเทศสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมระดับโลก 28/02/2567 35 น.ส.ปุณชยา  บัณฑิตกุล
24 IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นที่หนึ่ง โดย นายกฯ เศรษฐา ทวีสิน 28/02/2567 69 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข ignitethailand  thailanddevelopmentpolicy  
25 สรุปการแถลงวิสัยทัศน์ประเทศไทย (Ignite Thailand) โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน 28/02/2567 64 ดร. มุทธมาศ  วงศ์วานิช ignite  thailand  แถลงการนายกรัฐมนตรี  
26 IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นที่หนึ่ง 28/02/2567 54 นายชาญวิทย์  ตรีเดช
27 วิสัยทัศน์ประเทศไทย “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นหนึ่ง” 27/02/2567 56 น.ส.ณิชาภัทร  เลาหสุรโยธิน ignite  วิสัยทัศน์ประเทศไทย  การท่องเที่ยว  
28 8 วิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง 27/02/2567 49 สุชานุช  ชนะชาญมงคล 8วิสัยทัศน์  IgniteThailand  
29 IGNITE THAILAND จากการวิเคราะห์ของ AI (Gemini ของ google) 26/02/2567 69 นายสมบัติ  สมศักดิ์ Gemini  IgniteThailand  นโยบาย  AI  
30 IGNITE ไม่ IGNORE จัดอันดับความเป็นไปได้แบบตัดเกรด 8 วิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND 26/02/2567 103 นายสมบัติ  สมศักดิ์ IgniteThailand  วิสัยทัศน์  นโยบาย  
31 IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นหนึ่ง ยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก 26/02/2567 65 นางสาวเจนจิรา  ภาประเวช วิสัยทัศน์    vision    thailand    IGNITE  
32 “IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” 25/02/2567 70 น.ส.กมลวรรณ  สุนทรเกตุ วิสัยทัศน์  รัฐบาล  นโยบาย  IGNITE  
33 “IGNITE THAILAND” : จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นที่หนึ่ง 25/02/2567 72 น.ส.จิณห์นิภา  พลีทอง IGNITETHAILAND  วิสัยทัศน์ประเทศไทย  
34 จากวิสัยทัศน์ Thailand Vision “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” หากจะเน้นมุ่งเป้าพัฒนาประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพจะเริ่มอย่างไร 24/02/2567 69 นายทินกร  รสรื่น Wellness-Medical-Hub  ignite  
35 วิสัยทัศน์ Thailand Vision “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” เสนอต่อยอดได้อย่างไร 24/02/2567 83 นางสาวชลิศา  ทรัพย์พร Ago  Industry  Tech  Thailand  IGNITE  จุดพลัง-รวมใจ-ไทยต้องเป็นหนึ่ง  
36 The 50th APEC e-Learning Training(AeLT) Program 23/02/2567 60 นางสาวชลิศา  ทรัพย์พร APEC  e-Learning  Training  Thailand  Korea  APAC  
37 วิสัยทัศน์ประเทศไทย IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง 23/02/2567 63 อัญชลี  งอยผาลา
38 วิสัยทัศน์ประเทศไทย IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง 23/02/2567 77 น.ส.วิลาวรรณ  งอยผาลา
39 พื้นฐานที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ (Foundation to Success) ของวิสัยทัศน์ประเทศไทย “IGNITE THAILAND” 23/02/2567 99 ดร.เอกชัย  เขื่อนมณี IGNITEThailand  FoundationtoSuccess  Vision  
40 จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง 23/02/2567 45 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง Thailand  Vision    IGNITE  
41 ข้อมูลการแถลงวิสัยทัศน์ “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นหนึ่ง” 23/02/2567 55 น.ส.พุทธพร  ผ่องกาย วิสัยทัศน์  
42 วิสัยทัศน์ "IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง" 23/02/2567 77 นางสาวเพ็ญพิชชา  คงแทน วิสัยทัศน์  vision  thailand  
43 “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” 23/02/2567 66 น.ส.พรเพ็ญ  ขลิบนิล Thailand  Vision  
44 IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นหนึ่ง 22/02/2567 59 นายวิทยา  สุวรรณสุข IGNITE  THAILAND  แถลงวิสัยทัศน์  
45 วิสัยทัศน์ Thailand Vision “IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” ยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก 22/02/2567 66 นางพงศ์ภรณ์  วิลเฮลมี วิสัยทัศน์  
46 แผนงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research Program) ภายใต้การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 13/02/2567 82 นายทินกร  รสรื่น co-research  CollaborativeResearch  RSPThailand  Sci-park  
47 Thailand i4.0 Index for Thaland Industrial Transformation 11/02/2567 49 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ อุตสาหกรรม  ประเมิน  ดัชนี  
48 BCG Model คืออะไร? 08/02/2567 83 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข BCGmodel  economy  thailandpolicy  greeneconomy  bioeconomy  circulareconomy  
49 HPC Status report from Thailand 21/03/2566 43 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ hpc  computer  apan