บล๊อกที่เกี่ยวกับ "scipark" จำนวน 25 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 The KTH Innovation Readiness Level 10/06/2567 37 นายทินกร  รสรื่น Innovation  Readiness  Level  scipark  incubation  
2 เติมสกิลให้บุคลากรกับหลักสูตร RSP Skill up : Science Park 101 09/06/2567 26 น.ส.จิณห์นิภา  พลีทอง RSP  Skillup    SciencePark101  Scipark  อุทยานวิทยาศาสตร์  
3 "RSP Knowledge Sharing -- Financial Security" 09/06/2567 16 น.ส.จิณห์นิภา  พลีทอง RSP  KnowledgeSharing  FinancialSecurity  Scipark  อุทยานวิทยาศาสตร์  
4 หารือเตรียมยกระดับการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคด้วยระบบนิเวศนวัตกรรม 09/06/2567 18 น.ส.จิณห์นิภา  พลีทอง RSP  Scipark  
5 “มุ่งสู่แนวทางการเป็น Specialize Science Park” 09/06/2567 16 น.ส.จิณห์นิภา  พลีทอง RSP  KnowledgeSharing  Scipark  อุทยานวิทยาศาสตร์  
6 RSP เฉพาะทาง จะทำอย่างไร 31/05/2567 35 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ rsp  scipark  special  
7 RSP Rebranding ลุคใหม่ของ rsp สู่สากล 07/05/2567 46 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ scipark  rsp  branding  อุทยาน  
8 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้าง Roadmap เพื่อความมั่นคงทางการเงิน (Financial Security) จากศักยภาพของอุทยานวิทยาศาสตร์ (RSP Knowledge Sharing 2024) 02/05/2567 38 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ scipark  km  การเงิน  rsp  
9 RSP101 คือบทเรียนเพื่อการพัฒนา 26/04/2567 37 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ scipark  rsp  อุทยาน  
10 TRL คืออะไร แยกแยะอย่างไร 22/04/2567 50 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ trl  เทคโนโลยี  scipark  
11 สรุปใจความสำคัญจาก การประชุมชี้แจงแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” 06/03/2567 76 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข SEincubation  กปวxบพท  scipark  
12 Commissioning body สำหรับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค หมายถึงอะไร 03/03/2567 78 นางสาวทิพวัลย์  เวชชการัณย์ commissioningbody  Proactive  Strategicrole  scipark  
13 บทบาทของสถาบันการศึกษาต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย 29/02/2567 50 ดร. มุทธมาศ  วงศ์วานิช ระเบียงเศรษฐกิจ  scipark    
14 Hi-FI คืออะไร 16/02/2567 82 ดาวริน  สุขเกษม Hi-FI    Scipark  
15 Science Park development and policy interventions in emerging economies 08/02/2567 84 ดร. มุทธมาศ  วงศ์วานิช scipark  Science_Park_development  triple_helix  Innovation_Value_chain  applied_String-theory    
16 กิจกรรม RSP New Release ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 08/02/2567 64 ดร. มุทธมาศ  วงศ์วานิช scipark  อุทยานวิทยาศาสตร์  แผนงานบ่มเพาะ  RSP_New_Release  การพัฒนาผู้ประกอบการ  ผู้ประกอบการใหม่  SMEs  S  
17 กลไกการมีส่วนร่วมของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย 08/02/2567 78 ดร. มุทธมาศ  วงศ์วานิช scipark  อุทยานวิทยาศาสตร์  การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  การพัฒนากำลังคน  การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ  กปว.  
18 ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) 06/02/2567 69 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข TRL  RSP  ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี  อุทยานวิทยาศาสตร์  scipark  
19 ข้อเสนออุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ตอนบน 22/01/2567 92 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ sec  ระนอง  scipark  อุทยาน  
20 ความสำคัญของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ NSTIS 16/01/2567 107 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ nstis  scipark  stdb  เครื่องมือ  โรงงาน  
21 RSP Innovation product 17/12/2566 75 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ rsp  scipark  
22 ผลงานเกี่ยวกับ Digital Platform อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ 17/12/2566 71 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ digital  scipark  
23 กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 12/12/2566 94 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ scipark  อุทยาน  
24 แผนงานภายใต้การดำเนินกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคประจำปี 2567 26/10/2566 139 ดร. มุทธมาศ  วงศ์วานิช scipark  กปว.  RSP  อุทยานวิทยาศาสตร์  อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  
25 ข้อมูลโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหาร STEP 01/06/2566 89 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ scipark  โรงงาน  อาหาร