บล๊อกที่เกี่ยวกับ "nec" จำนวน 4 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 บทบาทสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย (NEC) โดย รศ.ดร. ปิติวัฒน์ วัฒนชัย 28/02/2567 92 น.ส.เกศรัตน์  วิศวไพศาล NEC  ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ  
2 การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 09/02/2567 85 นางสาวเพ็ญพิชชา  คงแทน ระเบียงเศรษฐกิจ  sec  nec  cwec    
3 BCG Model คืออะไร? 08/02/2567 83 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข BCGmodel  economy  thailandpolicy  greeneconomy  bioeconomy  circulareconomy  
4 แผนแม่บทการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC-Creative Lanna) ด้วยแนวคิด BCG Economy 07/02/2567 139 น.ส.รชนิศ  ศรีวิชัย ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ  NEC  Northern  Economic  Corridor