บล๊อกที่เกี่ยวกับ "Scipark" จำนวน 15 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 สรุปใจความสำคัญจาก การประชุมชี้แจงแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” 06/03/2567 44 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข SEincubation  กปวxบพท  scipark  
2 Commissioning body สำหรับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค หมายถึงอะไร 03/03/2567 42 นางสาวทิพวัลย์  เวชชการัณย์ commissioningbody  Proactive  Strategicrole  scipark  
3 บทบาทของสถาบันการศึกษาต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย 29/02/2567 24 ดร. มุทธมาศ  วงศ์วานิช ระเบียงเศรษฐกิจ  scipark    
4 Hi-FI คืออะไร 16/02/2567 43 ดาวริน  สุขเกษม Hi-FI    Scipark  
5 Science Park development and policy interventions in emerging economies 08/02/2567 49 ดร. มุทธมาศ  วงศ์วานิช scipark  Science_Park_development  triple_helix  Innovation_Value_chain  applied_String-theory    
6 กิจกรรม RSP New Release ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 08/02/2567 34 ดร. มุทธมาศ  วงศ์วานิช scipark  อุทยานวิทยาศาสตร์  แผนงานบ่มเพาะ  RSP_New_Release  การพัฒนาผู้ประกอบการ  ผู้ประกอบการใหม่  SMEs  S  
7 กลไกการมีส่วนร่วมของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย 08/02/2567 41 ดร. มุทธมาศ  วงศ์วานิช scipark  อุทยานวิทยาศาสตร์  การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  การพัฒนากำลังคน  การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ  กปว.  
8 ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) 06/02/2567 35 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข TRL  RSP  ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี  อุทยานวิทยาศาสตร์  scipark  
9 ข้อเสนออุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ตอนบน 22/01/2567 53 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ sec  ระนอง  scipark  อุทยาน  
10 ความสำคัญของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ NSTIS 16/01/2567 66 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ nstis  scipark  stdb  เครื่องมือ  โรงงาน  
11 RSP Innovation product 17/12/2566 41 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ rsp  scipark  
12 ผลงานเกี่ยวกับ Digital Platform อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ 17/12/2566 38 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ digital  scipark  
13 กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 12/12/2566 56 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ scipark  อุทยาน  
14 แผนงานภายใต้การดำเนินกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคประจำปี 2567 26/10/2566 95 ดร. มุทธมาศ  วงศ์วานิช scipark  กปว.  RSP  อุทยานวิทยาศาสตร์  อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  
15 ข้อมูลโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหาร STEP 01/06/2566 68 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ scipark  โรงงาน  อาหาร