บล๊อกที่เกี่ยวกับ "ECO" จำนวน 8 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 เศรษฐศาสตร์ราและราก สู่เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 29/02/2567 56 นางสาวประภาวีร์  วรกรรณ
2 อว. กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 29/02/2567 65 น.ส.รชนิศ  ศรีวิชัย ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ  Economic  Corridor    
3 เจาะเทรนด์สินค้ารักษ์โลกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อผู้บริโภคสายกรีน 20/02/2567 47 อัญชลี  งอยผาลา ECO  Product  
4 Science Park development and policy interventions in emerging economies 08/02/2567 84 ดร. มุทธมาศ  วงศ์วานิช scipark  Science_Park_development  triple_helix  Innovation_Value_chain  applied_String-theory    
5 BCG Model คืออะไร? 08/02/2567 83 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข BCGmodel  economy  thailandpolicy  greeneconomy  bioeconomy  circulareconomy  
6 แผนแม่บทการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC-Creative Lanna) ด้วยแนวคิด BCG Economy 07/02/2567 139 น.ส.รชนิศ  ศรีวิชัย ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ  NEC  Northern  Economic  Corridor  
7 อว. กลไกร่วม ขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ และ ภาพรวมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (ม.ค. – พ.ย. 2566) 02/02/2567 127 น.ส.รชนิศ  ศรีวิชัย ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ  Economic  Corridor  
8 แผนแม่บทการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ ด้วยแนวคิด BCG Economy 23/12/2566 118 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ ระเบียง  เหนือ  bcg