บล๊อกที่เกี่ยวกับ "incubation" จำนวน 4 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 The KTH Innovation Readiness Level 10/06/2567 69 นายทินกร  รสรื่น Innovation  Readiness  Level  scipark  incubation  
2 สรุปใจความสำคัญจาก การประชุมชี้แจงแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” 06/03/2567 100 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข SEincubation  กปวxบพท  scipark  
3 Innovation-Driven Enterprises: IDE 06/03/2567 83 นางสาวชลิศา  ทรัพย์พร Innovation-Driven_Enterprises  IDE  Business_Incubation  
4 Social Enterprise Incubation Platform 22/02/2567 68 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ se  social  สังคม  ธุรกิจ