บล๊อกที่เกี่ยวกับ "S" จำนวน 172 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 ความคืบหน้า โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 เชฟอาหารไทย 11/06/2567 79 นายณัฐพล  มหาไม้ อาหาร  SoftPower  หลักสูตร  
2 The KTH Innovation Readiness Level 10/06/2567 37 นายทินกร  รสรื่น Innovation  Readiness  Level  scipark  incubation  
3 เติมสกิลให้บุคลากรกับหลักสูตร RSP Skill up : Science Park 101 09/06/2567 26 น.ส.จิณห์นิภา  พลีทอง RSP  Skillup    SciencePark101  Scipark  อุทยานวิทยาศาสตร์  
4 "RSP Knowledge Sharing -- Financial Security" 09/06/2567 16 น.ส.จิณห์นิภา  พลีทอง RSP  KnowledgeSharing  FinancialSecurity  Scipark  อุทยานวิทยาศาสตร์  
5 หารือเตรียมยกระดับการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคด้วยระบบนิเวศนวัตกรรม 09/06/2567 18 น.ส.จิณห์นิภา  พลีทอง RSP  Scipark  
6 “มุ่งสู่แนวทางการเป็น Specialize Science Park” 09/06/2567 16 น.ส.จิณห์นิภา  พลีทอง RSP  KnowledgeSharing  Scipark  อุทยานวิทยาศาสตร์  
7 RSP เฉพาะทาง จะทำอย่างไร 31/05/2567 35 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ rsp  scipark  special  
8 Global Risks Report 2024 30/05/2567 35 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ risk  ความเสี่ยง  wef  
9 Innovation Trends for Thailand 2024 28/05/2567 29 นางคัทลียา  สุเมฆะกุล #Innovation  #นวัตกรรม  #การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
10 การประชุมหารือแนวทางการนำ อววน. สนับสนุนการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ 27/05/2567 28 นางสาวเจนจิรา  ภาประเวช เกษตรอินทรีย์  เกษตรกรรมยั่งยืน  SDGsPGS  PGS  
11 CIPPiest เครื่องมือการประเมินเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 10/05/2567 62 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ คลินิก  ประเมิน  cipp  
12 RSP Rebranding ลุคใหม่ของ rsp สู่สากล 07/05/2567 46 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ scipark  rsp  branding  อุทยาน  
13 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้าง Roadmap เพื่อความมั่นคงทางการเงิน (Financial Security) จากศักยภาพของอุทยานวิทยาศาสตร์ (RSP Knowledge Sharing 2024) 02/05/2567 38 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ scipark  km  การเงิน  rsp  
14 AI FOR SMART WORKERS ปัญญาประดิษฐ์สำหรับบุคลากรในยุคดิจิทัล 30/04/2567 32 อัญชลี  งอยผาลา
15 AI for smart workers. ปัญญาประดิษฐ์สำหรับบุคลกรในยุคดิจิทัล 29/04/2567 33 นายวิทยา  สุวรรณสุข AI  เครื่องมือ  
16 RSP101 คือบทเรียนเพื่อการพัฒนา 26/04/2567 37 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ scipark  rsp  อุทยาน  
17 เว็บไซต์ฐานข้อมูลแนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน (WDM: Waste Data Management) 25/04/2567 52 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    สป.อว.    perdo    PETROMAT  ร่วมกับ  บพข  
18 TRL คืออะไร แยกแยะอย่างไร 22/04/2567 49 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ trl  เทคโนโลยี  scipark  
19 การจัดเก็บข้อมูลภาพถ่ายเพื่อการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS 18/04/2567 44 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ organic  อินทรีย์  
20 MicroClear ชีวภัณฑ์กำจัดขยะพลาสติก 17/04/2567 53 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    สป.อว.    perdo    HSM  
21 อว. ขับเคลื่อน Soft Power ด้านอาหาร ร่วมกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เปิดตัวโครงการ “หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย” 16/04/2567 73 นายณัฐพล  มหาไม้ SoftPower  Food  อาหาร  เชฟ  chef  
22 วิธีทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (PSB:Photo Synthetic Bacteria) แบบใหม่ ได้จุลินทรีย์สายพันธุ์ดีกว่าเดิม 16/04/2567 39 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ organic  อินทรีย์  จุลินทรีย์  psb  
23 วัสดุระบายความร้อนด้วยการแผ่รังสี (Radiative cooling materials) 10/04/2567 58 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    สป.อว.    perdo    ThEP    
24 การพัฒนาแผ่นกรองจากถ่านชีวภาพผสมสังกะสีออกไซด์ (ZnO) เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ 09/04/2567 51 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    สป.อว.    perdo    HSM  
25 กลไกการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS 28/03/2567 47 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ organic  อินทรีย์  sdg  pgs  
26 เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดเชียงใหม่ 28/03/2567 44 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ organic  อินทรีย์  sdg  pgs  
27 สรุปการเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเอาตัวรอดจากเหตุจลาจลและกราดยิง 26/03/2567 47 นางสาวเจนจิรา  ภาประเวช skill  activeshooter  
28 Diplomacy and International Partnership Forum 25/03/2567 41 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สวทช.  สอวช.  สซ.  เนคเทค  มทส.  
29 บพค. ผนึกพลังศูนย์ความเป็นเลิศ (CENTER OF EXCELLENCE) มุ่งสร้างเครือข่ายการวิจัยขั้นแนวหน้า FRONTIER SCIENCE ALLIANCES ภายใต้แพลตฟอร์มธัชวิทย์รับมือภาวะโลกรวน 21/03/2567 60 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ coe  บพค.  
30 Skill mapping จุดเปลี่ยนการอุดมศึกษาไทย 21/03/2567 55 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ skill  
31 ปอว.ตรวจเยี่ยมศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมและชมห้องปฏิบัติการวิจัยเรื่อง Green Hydrogen and Smart Home Technology 13/03/2567 111 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม  สป.อว.    
32 Osaka City University: OCU 07/03/2567 62 นายทินกร  รสรื่น Osaka_City_University  
33 International Business Support Center (BSC), OSAKA 07/03/2567 62 นายทินกร  รสรื่น International_Business_Support_Center  Osaka  
34 Knowledge Capital 07/03/2567 55 นายทินกร  รสรื่น Knowledge_Capital  Osaka  Japan  communication  design  sciencetific_communication  
35 สรุปใจความสำคัญจาก การประชุมชี้แจงแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” 06/03/2567 76 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข SEincubation  กปวxบพท  scipark  
36 Innovation-Driven Enterprises: IDE 06/03/2567 59 นางสาวชลิศา  ทรัพย์พร Innovation-Driven_Enterprises  IDE  Business_Incubation  
37 Kansai University Center for Innovation & Creativity (KU-CIC) 06/03/2567 50 นางสาวชลิศา  ทรัพย์พร Kansai-University  Startup  Open_innovation  Cultivating_entrepreneurship  
38 บทบาทของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการสนับสนุนนโยบาย IGNITE THAILAND 03/03/2567 78 นางสาวทิพวัลย์  เวชชการัณย์ IGNITETHAILAND  Startup  
39 Commissioning body สำหรับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค หมายถึงอะไร 03/03/2567 78 นางสาวทิพวัลย์  เวชชการัณย์ commissioningbody  Proactive  Strategicrole  scipark  
40 การถ่ายทอดและแพร่กระจายของนวัตกรรม 03/03/2567 64 นางสาวทิพวัลย์  เวชชการัณย์ Intermediategoods  Innovators  Implementation  
41 กระบวนการและแรงจูงใจในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 03/03/2567 50 นางสาวทิพวัลย์  เวชชการัณย์ Transferor  Licensing  Marketing  
42 ปรากฏการณ์ IGNITE THAILAND : นายกฯ เศรษฐา ประกาศวิสัยทัศน์ Thailand Vision 29/02/2567 58 มัชฌิมา  นันทรัตน์ IgniteThailand  วิสัยทัศน์รัฐบาล  ThailandVision  
43 Soft Power จะสร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย ได้อย่างไร! 29/02/2567 43 นายเมธี  ลิมนิยกุล สินค้าและบริการ  Soft  Power  
44 บทบาทของสถาบันการศึกษาต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย 29/02/2567 50 ดร. มุทธมาศ  วงศ์วานิช ระเบียงเศรษฐกิจ  scipark    
45 การจัดแสดงผลงานการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนด้วย วทน. สู่เชิงพาณิชย์ MHESI Innovation Fair @Jingjai Market “มากาด มาจอย ครั้งที่ 2” (Ma-Kad Ma-JOY) 29/02/2567 41 น.ส.เกศรัตน์  วิศวไพศาล Jingjai  Market    Fair    
46 landbridge กับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และการเตรียมความพร้อม 29/02/2567 43 นายจตุรงค์  สินแก้ว landbridge  SEC  ระเบียงเศรษฐกิจ  
47 กินบ้าง อดบ้าง ไม่มีป่วย (ตอนที่ 3) 29/02/2567 36 น.ส.สิรีกานต์  เกษี IF  หรือ  Fasting  
48 กินบ้าง อดบ้าง ไม่มีป่วย (ตอนที่ 2) 29/02/2567 34 น.ส.สิรีกานต์  เกษี IF  หรือ  Fasting  
49 กินบ้าง อดบ้าง ไม่มีป่วย (ตอนที่ 1) 29/02/2567 31 น.ส.สิรีกานต์  เกษี IF  หรือ  Fasting  
50 พายุสุริยะคืออะไร และเกิดขึ้นได้อย่างไร 29/02/2567 122 วัฒนจักร  พุ่มวิเศษ spaceweathher,  cme,  geomagnetic  storm  
51 รู้ทันภัยเงียบ Burnout Syndrome ! 29/02/2567 60 จตุรพร  วิศนุนาถนคร Burnout  Syndrome  
52 วิสัยทัศน์ประเทศไทย Thailand Vision “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” 28/02/2567 43 ดาวริน  สุขเกษม ignitethailand  วิสัยทัศ  
53 ผลการศึกษา บทบาทสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย 28/02/2567 41 นายวิทยา  สุวรรณสุข skill-mapping  เขตเศรษฐกิจพิเศษ    
54 "นัดตี้เที่ยว" แพลนเที่ยว 5 วัน @สิงคโปร์-สิงคใจ ไปกับ photojournalism gangster 28/02/2567 38 นายณัฐวุฒิ  ศรีสมบัติ นัดตี้เที่ยว  เที่ยว  สิงคโปร์  แพลนเที่ยว    
55 วิสัยทัศน์ Thailand Vision “IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” ยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรม 28/02/2567 49 น.ส.สัณหพร  ฝาชัยภูมิ 8วิสัยทัศน์  จุดพลัง  รวมใจ  ไทยต้องเป็นหนึ่ง  
56 ประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM (Science, Technology Engineering, and Mathematics) ของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 28/02/2567 55 นายณัฐวุฒิ  ศรีสมบัติ งานวิจัย  คะน้า  ไฮโนพอนิกส์  ธาตุอาหาร  
57 “Antioxidant, Anti-HIV Properties and Isolation of Betulinic Acid of TIO KHON (Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein)” 28/02/2567 48 นายณัฐวุฒิ  ศรีสมบัติ งานวิจัย  พืชสมุนไพร  ติ้วขน  antiHIV    
58 Day 2 “มากาด มาจอย ครั้งที่ 2” (Ma-Kad Ma-JOY) 28/02/2567 54 น.ส.ภัทริน  เหล่าสิม กระทรวงอว  MHESI  JingJaiMarketChiangMai  มากาดมาจอย  Ma-Kad-Ma-JOY  stiotopbymhesi    
59 IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นหนึ่ง ยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก 26/02/2567 65 นางสาวเจนจิรา  ภาประเวช วิสัยทัศน์    vision    thailand    IGNITE  
60 จากวิสัยทัศน์ Thailand Vision “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” หากจะเน้นมุ่งเป้าพัฒนาประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพจะเริ่มอย่างไร 24/02/2567 69 นายทินกร  รสรื่น Wellness-Medical-Hub  ignite  
61 วิสัยทัศน์ Thailand Vision “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” เสนอต่อยอดได้อย่างไร 24/02/2567 83 นางสาวชลิศา  ทรัพย์พร Ago  Industry  Tech  Thailand  IGNITE  จุดพลัง-รวมใจ-ไทยต้องเป็นหนึ่ง  
62 ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Best of the Best ระดับประเทศ 23/02/2567 61 นายทินกร  รสรื่น ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น  Best  of  the  Best  ระดับประเทศ  
63 การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ในภูมิภาค (New Regional Startups) P1 23/02/2567 72 นายทินกร  รสรื่น การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ในภูมิภาค    New  Regional  Startups  P1  RSP  SME  STARTUP  
64 แนวทางการพัฒนากำลังคนเพื่อตอบโจทย์เขตเศรษฐกิจพิเศษ 23/02/2567 65 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง เขตเศรษฐกิจพิเศษ  Education  Sandbox  
65 พื้นฐานที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ (Foundation to Success) ของวิสัยทัศน์ประเทศไทย “IGNITE THAILAND” 23/02/2567 99 ดร.เอกชัย  เขื่อนมณี IGNITEThailand  FoundationtoSuccess  Vision  
66 จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง 23/02/2567 45 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง Thailand  Vision    IGNITE  
67 วิสัยทัศน์ "IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง" 23/02/2567 77 นางสาวเพ็ญพิชชา  คงแทน วิสัยทัศน์  vision  thailand  
68 “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” 23/02/2567 66 น.ส.พรเพ็ญ  ขลิบนิล Thailand  Vision  
69 SDGs 22/02/2567 49 เอสา  เวศกิจกุล SDGs  
70 Social Enterprise Incubation Platform 22/02/2567 51 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ se  social  สังคม  ธุรกิจ  
71 วิสัยทัศน์ Thailand Vision “IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” ยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก 22/02/2567 66 นางพงศ์ภรณ์  วิลเฮลมี วิสัยทัศน์  
72 Skill Mapping คืออะไร? 22/02/2567 73 นางสาวเจนจิรา  ภาประเวช SkillMapping  SkillTranscript  
73 ประเด็นสำคัญในการส่งเสริม SME ปี พ.ศ. 2568 21/02/2567 45 น.ส.พรทิพย์  เพิ่มวรัญญู SME  Business  Brotherhood  
74 Series ต่อเนื่อง เรื่อง Hydrogen Fuel 21/02/2567 76 นายณัฐพล  มหาไม้ Hydrogen  Energy  Green  Power  
75 (ซีรี่ย์วิทยาศาสตร์กับความรัก EP. II) อาการอกหัก และภาวะหัวใจแตกสลาย (Broken heart syndrome) 21/02/2567 78 นายปรเมษฐ์  สีเขียวแก่ วิทยาศาสตร์กับความรัก  ฮอร์โมน  Brokenheartsyndrome  อาการอกหัก  
76 หลักในการตั้งคำถาม LLaMA-1/2, GPT-3.5/4 (Ver.1/2) 21/02/2567 62 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข AI  PromptEngineering  PromptInstruction  
77 ไฟฟ้าสถิต (Static electricity) 21/02/2567 40 น.ส.อังคณา  สีจำปี
78 การยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน. (RD facilities Boost up) 21/02/2567 77 นายทินกร  รสรื่น RDfacilitiesBoostup  P6  RSP  Sci-Park  
79 เทมเป้ โปรตีนทางเลือก เทรนด์ใหม่สำหรับอาหารเพื่อสุขภาพและวิธีรับประทานให้ได้ประโยชน์ 21/02/2567 60 สุชานุช  ชนะชาญมงคล อาหารเพื่อสุขภาพ  Plant-Based  เทมเป้  
80 โอมากาเสะ (OMAKASE) คืออะไร 21/02/2567 53 วัฒนจักร  พุ่มวิเศษ โอมากาเสะ  omakase    
81 แสงเหนือคืออะไร 21/02/2567 54 วัฒนจักร  พุ่มวิเศษ แสงเหนือ  aurora  CME  ICME  Geomagnetic_storms  
82 NSTIS คืออะไร 21/02/2567 59 วัฒนจักร  พุ่มวิเศษ ์NSTIS  STDB  
83 การวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จและการวางแนวทางการพัฒนา “โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น” (University Business Incubator: UBI) ด้วยเทคนิค CIPPi Model + SWOT Analysis + Brainstorming + Focus g 21/02/2567 84 นางสาวชลิศา  ทรัพย์พร UniversityBusinessIncubator  UBI  CiPPiModel  SWOTAnalysis  Brainstorming  Focusgroup  discussion  
84 ทำไมบางคน เห็นผี แต่บางคนไม่เห็น! 20/02/2567 63 นายจตุรงค์  สินแก้ว ghost  วิถีวิทย์  
85 การเติบโตของธุรกิจ Business Growth 19/02/2567 45 น.ส.พรทิพย์  เพิ่มวรัญญู Business  Growth  
86 7 เทรนด์ธุรกิจ SME 19/02/2567 53 น.ส.พรทิพย์  เพิ่มวรัญญู sme  ธุรกิจ  อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  
87 ลิเวอร์พูลกับการประยุกต์ใช้ Data Scientist 19/02/2567 51 นายชาญวิทย์  ตรีเดช Data  Scientist  
88 "5 ขั้นตอนในการพัฒนาตนเองด้วย Growth Mindset" 18/02/2567 55 น.ส.จิณห์นิภา  พลีทอง การพัฒนาตนเอง  growthmindset  
89 "5 ตัวช่วย ที่ทำให้การประชุมไม่เป็นเรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป" 18/02/2567 57 น.ส.จิณห์นิภา  พลีทอง การพัฒนาตนเอง  skill  
90 "Theory U" การฟัง 4 ระดับ 18/02/2567 67 น.ส.จิณห์นิภา  พลีทอง TheoryU  การพัฒนาตนเอง  skill  
91 อุทยานแห่งชาติเกาะเหอผิง (Heping Island Park) 16/02/2567 53 น.ส.อังคณา  สีจำปี การท่องเที่ยว  ไต้หวัน    
92 Hi-FI คืออะไร 16/02/2567 81 ดาวริน  สุขเกษม Hi-FI    Scipark  
93 ISAN SOUL FESTIVAL 16/02/2567 71 น.ส.วิลาวรรณ  งอยผาลา อุดรธานี  ปค  อีสาน  soft  power  
94 SCAMPER Technique เทคนิค วิธีการสร้างหรือกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ 15/02/2567 113 นายปรเมษฐ์  สีเขียวแก่ SCAMPER  ความคิดสร้างสรรค์  เทคนิคการคิดสร้างสรรค์  
95 ✧ สำรวจตนเองและทำความเข้าใจผู้อื่น ผ่าน ➯ DISC MODEL ✧ 15/02/2567 56 น.ส.ณิชาภัทร  เลาหสุรโยธิน DISCMODEL  TEAMWORK  แบบสำรวจตนเอง  
96 อัปเดตนิทรรศการใหม่ที่ Metro Art 15/02/2567 72 นางคัทลียา  สุเมฆะกุล #MetroArt  #BMN    #MetroArtseries4  #MRTพหลโยธิน  
97 #เส้นทางสู่นวัตวาณิชย์ #Research to Market #R2M #RSP 15/02/2567 97 นายทินกร  รสรื่น เส้นทางสู่นวัตวาณิชย์  #ResearchtoMarket  #R2M  #RSP  
98 "ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ VS เขตเศรษฐกิจพิเศษ" เหมือนหรือต่างกันอย่างไร 15/02/2567 90 มัชฌิมา  นันทรัตน์ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ  เขตเศรษฐกิจพิเศษ    
99 โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาค การก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 15/02/2567 103 นางสาวชลิศา  ทรัพย์พร UBU  RSP  Sci-Park  อาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
100 21 วิธีในการเลิกนิสัยผลัดวันประกันพรุ่งทบทวนทุกเช้าให้เป็นนิสัยให้กลายเป็นบุคลิก (สรุปเนื้อหาหนังสือ Eat That Frog) 14/02/2567 69 นางสาวเจนจิรา  ภาประเวช การพัฒนาตนเอง  skill    
101 ซีรีย์ความรู้การเงิน : การลงทุนแบบ DCA (Dollar-Cost Averaging) 13/02/2567 47 นายวิทยา  สุวรรณสุข การเงิน  
102 Hypochondriasis โรคคิดว่าตัวเองป่วย 13/02/2567 46 น.ส.อังคณา  สีจำปี การแพทย์  สุขภาพ  
103 แผนงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research Program) ภายใต้การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 13/02/2567 82 นายทินกร  รสรื่น co-research  CollaborativeResearch  RSPThailand  Sci-park  
104 Thailand i4.0 Index for Thaland Industrial Transformation 11/02/2567 49 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ อุตสาหกรรม  ประเมิน  ดัชนี  
105 วิสาหกิจเพื่อสังคม คืออะไร 11/02/2567 80 ดร.สุมนรัตน์  ริยาพันธ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม    Social  Enterprise  
106 เช็กลิสต์ Easy E-Receipt 2567 ช้อปอะไรได้ลดหย่อนภาษี (รีบก่อน หมดเขต 15 กุมภาพันธ์ นี้ เท่านั้น) 11/02/2567 66 น.ส.พรเพ็ญ  ขลิบนิล ภาษี    การเงิน  
107 มาทำความรู้จักกับ "Tableau" กัน 11/02/2567 72 น.ส.พรเพ็ญ  ขลิบนิล เทคโนโลยี  Analytics  
108 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วท.) ST Platform 11/02/2567 48 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สกสว.  เทคโนโลยี  science  technology  
109 ESG และ BCG MODEL เชื่อมโยงกับกับความยั่งยืนของธุรกิจอย่างไร ? 09/02/2567 67 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ esg  bcg  sep  
110 การจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) (ตามแนวทางปฏิบัติ ว 159) 09/02/2567 78 น.ส.เกศรัตน์  วิศวไพศาล พัสดุ  
111 Stage of Startup 09/02/2567 54 ดร.สุมนรัตน์  ริยาพันธ์ startup  Problem  Solution  Product  Business  Market  
112 การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 09/02/2567 83 นางสาวเพ็ญพิชชา  คงแทน ระเบียงเศรษฐกิจ  sec  nec  cwec    
113 DIGITAL NOMAD อาชีพในฝันของใครหลาย ๆ คน 09/02/2567 51 น.ส.รชนิศ  ศรีวิชัย Business  Trend  Digital  Nomad  ธุรกิจ  รายได้เสริม  
114 เทรนด์ Social Media ปี 2024 มีอะไรน่าสนใจบ้าง ? 09/02/2567 49 นางสาวเจนจิรา  ภาประเวช Social  Media  
115 จับกระแส “เทรนด์ธุรกิจ” ปี 2024 ไปทางไหน? สินค้ารักษ์โลก-เพื่อคนสูงวัย และทาสสัตว์เลี้ยง มาแรง! 09/02/2567 46 น.ส.รชนิศ  ศรีวิชัย Business  Trend  ธุรกิจ  รายได้เสริม  
116 ทำความรู้จักกับเมนูที่ใช้ในระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING : ERP) 09/02/2567 73 น.ส.ณิชาภัทร  เลาหสุรโยธิน ERP  กันเงินงบประมาณ  
117 Startup และ SME สองอย่างนี้ต่างกันอย่างไร 08/02/2567 54 ดร.สุมนรัตน์  ริยาพันธ์ Startup  SME    
118 การกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (อุตสาหกรรม 10 S-curve) 08/02/2567 108 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง s-curve  อุตสาหกรรมใหม่  food  Robotics  
119 Science Park development and policy interventions in emerging economies 08/02/2567 84 ดร. มุทธมาศ  วงศ์วานิช scipark  Science_Park_development  triple_helix  Innovation_Value_chain  applied_String-theory    
120 ทำไมจึงควรส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนฝึกฝนการเล่นหมากรุก? 08/02/2567 61 ดร. มุทธมาศ  วงศ์วานิช หมากรุก  chess  การพัฒนาเด็ก  ส่งเสริมพัฒนาการ  
121 กิจกรรม RSP New Release ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 08/02/2567 64 ดร. มุทธมาศ  วงศ์วานิช scipark  อุทยานวิทยาศาสตร์  แผนงานบ่มเพาะ  RSP_New_Release  การพัฒนาผู้ประกอบการ  ผู้ประกอบการใหม่  SMEs  S  
122 กลไกการมีส่วนร่วมของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย 08/02/2567 78 ดร. มุทธมาศ  วงศ์วานิช scipark  อุทยานวิทยาศาสตร์  การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  การพัฒนากำลังคน  การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ  กปว.  
123 ความแตกต่างระหว่าง Yellow, Red, & Black Honey Processed Coffees 07/02/2567 78 น.ส.ศิริเบญจารัตน์  ฮาวต่อมแก้ว คลินิก,หมู่บ้าน,  อว  ส่วนหน้า  
124 กาแฟ ใส่ VS ไม่ใส่ น้ำตาล แบบไหน ดื่มแล้วลดอัตราการตายได้ 07/02/2567 77 น.ส.ศิริเบญจารัตน์  ฮาวต่อมแก้ว คลินิก,หมู่บ้าน,  อว  ส่วนหน้า  
125 บทสรุปโครงการและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งทางทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามันของประเทศไทย” 07/02/2567 90 น.ส.ภัทริน  เหล่าสิม แลนด์บริดจ์  LandBridge  เศรษฐกิจ  ขนส่ง  SEC  
126 รู้จักธุรกิจ Startup : ช่วงการเติบโตของธุรกิจของ Startup 07/02/2567 69 ดร.สุมนรัตน์  ริยาพันธ์ startup  seed  growth  expansion  maturity  
127 STI Mindset : การเพิ่มศักยภาพครูมัธยมศึกษาตอนต้น 06/02/2567 46 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง STI  Mindset  โครงงาน  
128 ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) 06/02/2567 69 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข TRL  RSP  ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี  อุทยานวิทยาศาสตร์  scipark  
129 STDB คืออะไร ช่วยผู้ประกอบการได้อย่างไร 06/02/2567 71 วัฒนจักร  พุ่มวิเศษ STDB  
130 PISA คืออะไร 05/02/2567 92 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง PISA  สสวท.  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
131 "FarmDee-MeSook" แอปพลิเคชันสำหรับเกษตรยุคใหม่ 05/02/2567 63 จตุรพร  วิศนุนาถนคร แอปพลิเคชัน  เกษตรกร  
132 Skill mapping สู่การพัฒนากำลังคนตอบโจทย์อาชีพอนาคต 05/02/2567 85 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ skill  mapping  transcript  
133 รู้จัก สวทช. และ 5 ศูนย์วิจัยแห่งชาติ 05/02/2567 118 น.ส.กมลวรรณ  สุนทรเกตุ อว.  หน่วยงานในสังกัด  สวทช.  พว.  Service  บริการ    
134 Google Tools เพื่อการพัฒนางาน 02/02/2567 106 น.ส.กมลวรรณ  สุนทรเกตุ Google  Tool  พัฒนางาน  อบรม  ดิจิทัล  
135 ข้อเสนออุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ตอนบน 22/01/2567 92 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ sec  ระนอง  scipark  อุทยาน  
136 ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงจังหวัดระนอง ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ในการพัฒนาพื้นที่ระเบียง เศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนและสะพาน เศรษฐกิจเชื่อมทะเลอ่าวไทย-อันดามันของภาคี เครือข่ายความร่วมมือ 5 สถาบันการศึกษา UNI 22/01/2567 85 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ sec  ระนอง  
137 ความสำคัญของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ NSTIS 16/01/2567 106 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ nstis  scipark  stdb  เครื่องมือ  โรงงาน  
138 SME Symposium 2023 18/12/2566 85 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ sme  สสว.  
139 RSP Innovation product 17/12/2566 75 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ rsp  scipark  
140 ผลงานเกี่ยวกับ Digital Platform อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ 17/12/2566 71 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ digital  scipark  
141 กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 12/12/2566 94 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ scipark  อุทยาน  
142 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) ในระบบนิเวศผู้ประกอบการสังคม (2/3) 01/12/2566 85 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม  ระบบนิเวศผู้ประกอบการ  
143 หารือกับ สวสว. เพื่อขับเคลื่อนงานด้าน ววน. สู่การพัฒนาจังหวัด 12/11/2566 101 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สกสว.  อว.ส่วนหน้า  แผนงาน  science  technology  softpower  
144 อว. กับ Soft Power (ภาค 1) 09/11/2566 243 ดร.เอกชัย  เขื่อนมณี SoftPower  5F  
145 กลยุทธ์การสื่อสารและการประสานงานในภาวะขัดแย้ง 06/11/2566 135 น.ส.วิลาวรรณ  งอยผาลา ประสานงาน  กลยุทธ์  strategy    
146 กปว. knowledge sharing 30/10/2566 97 นายชุมพล  เยาวภา กปว.  
147 กปว. กับการประเมินผลตอบแทนเชิงสังคม (Social Return on Investment: SROI) 29/10/2566 160 ดร.เอกชัย  เขื่อนมณี SROI  
148 แผนงานภายใต้การดำเนินกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคประจำปี 2567 26/10/2566 139 ดร. มุทธมาศ  วงศ์วานิช scipark  กปว.  RSP  อุทยานวิทยาศาสตร์  อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  
149 การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย (R&D Impact Evaluation) 26/10/2566 80 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ ประเมิน  sroi  impact  
150 ทำความเข้า Services Blueprint ของ กปว. ด้วย Miro (web application) 25/10/2566 148 นายณัฐพล  มหาไม้ กลไก  บริการ  Blueprint  Oneroute  
151 มรดกโลกทางการเกษตร Global Important Agricultural Heritage Systems(GIAHS) 25/10/2566 75 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ เกษตร  มรดก  heritage  
152 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) ในระบบนิเวศผู้ประกอบการสังคม (1/3) 25/10/2566 127 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข SE  สังคม  Social  Enterprise  
153 รายงานผลการเรียนรู้ การฝึกอบรมหลักสูตร Public Sector Leadership Programme ณ Nanyang Technological University สาธารณรัฐสิงคโปร์ ทุนรัฐบาลฝึกอบรมในต่างประเทศ (ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐสมรรถนะสูง) ประจำ 24/10/2566 318 ดร.เอกชัย  เขื่อนมณี SmartNation    Geopolitics    US-ChinaTradeWar  
154 สิ่งที่ได้เรียนรู้ โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator: UBI) 24/10/2566 139 นายวิทยา  สุวรรณสุข UBI  
155 ยุทธศาสตร์ ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ 05/10/2566 113 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ softpower  นโยบาย  ยุทธศาสตร์  
156 Cyber Security and PDPA เรื่องที่ควรเรียนรู้ 04/10/2566 102 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ pdpa  security  
157 รู้จัก social enterprise 27/09/2566 83 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ SE  สังคม  
158 การประเมิน SROI-SIA 23/09/2566 123 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ sroi  sia  ประเมิน  
159 โครงการ NGT - LBS 23/09/2566 121 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ ngt  lbs  ส่งออก  ธุรกิจ  
160 โมเดลการประเมิน CIPPiest Model 23/09/2566 105 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ cipp  ประเมิน  
161 Business Model Canvas (#BMC) 08/09/2566 208 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ คลินิก  ธุรกิจ  bmc  
162 3 หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ดีเด่น เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ SHOW and SHAREความสำเร็จในการบริการวิชาการสู่ชุมชน 08/09/2566 151 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ หมู่บ้านวิทย์  คลินิกเทค  
163 KM#9 รู้จัก ซินโครตรอน สสน. และ TCELS 22/08/2566 89 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ km  อว.ส่วนหน้า  
164 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในอนาคต 09/08/2566 133 น.ส.วรลักษณ์  เจริญพร NGT  LBS  
165 NGT - LBS รุ่น 2 29/06/2566 65 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ ngt  lbs  ส่งออก  ธุรกิจ  
166 โมเดลทางรอดของมหาวิทยาลัยในยุค Disruption 28/06/2566 111 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ มหาวิทยาลัย  
167 ขั้นตอนการลงทะเบียน Digital signature 02/06/2566 72 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ signature  
168 ข้อมูลโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหาร STEP 01/06/2566 89 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ scipark  โรงงาน  อาหาร  
169 พรบ. ความมันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 25/05/2566 67 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ cyber  security  
170 ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม : โพรไบโอติกและพรีไบโอติก Innovative Center for Production of Industrially used microorganisms (ICPIM) 11/04/2566 97 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ ชีวภัณฑ์  วว.  biocontrol  
171 ช่องรายการ Science HIT วิทยาศาสตร์...ทันสมัย 24/03/2566 48 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ วิทย์  science  
172 HPC Status report from Thailand 21/03/2566 43 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ hpc  computer  apan