บล๊อกที่เกี่ยวกับ "LO" จำนวน 20 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 Global Risks Report 2024 30/05/2567 35 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ risk  ความเสี่ยง  wef  
2 Appropriate Technology MATCHING DAY 2024 เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน 2024 21/05/2567 36 นายปฎิภาณ  กุณามา APPTECH  บพท.  
3 Diplomacy and International Partnership Forum 25/03/2567 43 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สวทช.  สอวช.  สซ.  เนคเทค  มทส.  
4 ปอว.ตรวจเยี่ยมศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมและชมห้องปฏิบัติการวิจัยเรื่อง Green Hydrogen and Smart Home Technology 13/03/2567 114 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม  สป.อว.    
5 ประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM (Science, Technology Engineering, and Mathematics) ของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 28/02/2567 55 นายณัฐวุฒิ  ศรีสมบัติ งานวิจัย  คะน้า  ไฮโนพอนิกส์  ธาตุอาหาร  
6 “Antioxidant, Anti-HIV Properties and Isolation of Betulinic Acid of TIO KHON (Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein)” 28/02/2567 53 นายณัฐวุฒิ  ศรีสมบัติ งานวิจัย  พืชสมุนไพร  ติ้วขน  antiHIV    
7 IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นที่หนึ่ง โดย นายกฯ เศรษฐา ทวีสิน 28/02/2567 69 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข ignitethailand  thailanddevelopmentpolicy  
8 “ตรรกะวิบัติ” (Logical Fallacy) วิชาที่ในโรงเรียนไม่ค่อยได้สอน 15/02/2567 111 นายสมบัติ  สมศักดิ์ ตรรกะวิบัติ  การพัฒนาตน  หลักเหตุผล  
9 องค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ให้ทันต่อยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง 13/02/2567 82 นางสาวชลิศา  ทรัพย์พร LO  KM  องค์กรแห่งการเรียนรู้  การจัดการความรู้  ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง  
10 ☆ แจก Code ลูกเล่นไว้ใช้ตกแต่ง BLOG ให้มีสีสัน ☆ 12/02/2567 90 น.ส.ณิชาภัทร  เลาหสุรโยธิน code  ตกแต่ง  
11 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วท.) ST Platform 11/02/2567 49 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สกสว.  เทคโนโลยี  science  technology  
12 Science Park development and policy interventions in emerging economies 08/02/2567 84 ดร. มุทธมาศ  วงศ์วานิช scipark  Science_Park_development  triple_helix  Innovation_Value_chain  applied_String-theory    
13 ความแตกต่างระหว่าง Yellow, Red, & Black Honey Processed Coffees 07/02/2567 83 น.ส.ศิริเบญจารัตน์  ฮาวต่อมแก้ว คลินิก,หมู่บ้าน,  อว  ส่วนหน้า  
14 ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) 06/02/2567 71 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข TRL  RSP  ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี  อุทยานวิทยาศาสตร์  scipark  
15 Read Aloud และสร้างสื่อนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน เขียน เรียนรู้ ณ มัสยิดมิฟตาฮุนญันนะห์ 01/02/2567 64 นายเรืองเดช  ฟักเถื่อน การท่องเที่ยว  อววน.  ภาคใต้ฝั่งอันดามัน  
16 หารือกับ สวสว. เพื่อขับเคลื่อนงานด้าน ววน. สู่การพัฒนาจังหวัด 12/11/2566 105 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สกสว.  อว.ส่วนหน้า  แผนงาน  science  technology  softpower  
17 มรดกโลกทางการเกษตร Global Important Agricultural Heritage Systems(GIAHS) 25/10/2566 77 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ เกษตร  มรดก  heritage  
18 รายงานผลการเรียนรู้ การฝึกอบรมหลักสูตร Public Sector Leadership Programme ณ Nanyang Technological University สาธารณรัฐสิงคโปร์ ทุนรัฐบาลฝึกอบรมในต่างประเทศ (ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐสมรรถนะสูง) ประจำ 24/10/2566 319 ดร.เอกชัย  เขื่อนมณี SmartNation    Geopolitics    US-ChinaTradeWar  
19 ขั้นตอนการเขียนบล๊อก 01/06/2566 255 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ บล๊อก  blog  
20 การขับเคลื่อนงานนวัตกรรมพร้อมใช้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) 05/04/2566 210 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ คลินิก  บพท