บล๊อกที่เกี่ยวกับ "Sci-Park" จำนวน 3 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 การยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน. (RD facilities Boost up) 21/02/2567 77 นายทินกร  รสรื่น RDfacilitiesBoostup  P6  RSP  Sci-Park  
2 โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาค การก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 15/02/2567 103 นางสาวชลิศา  ทรัพย์พร UBU  RSP  Sci-Park  อาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
3 แผนงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research Program) ภายใต้การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 13/02/2567 82 นายทินกร  รสรื่น co-research  CollaborativeResearch  RSPThailand  Sci-park