แพลตฟอร์ม จำนวนโครงการ งบประมาณที่สนับสนุน งบประมาณที่ใช้ จำนวนผู้รับบริการ จำนวนผู้นำไปใช้ประโยชน์ มูลค่าทางเศรษฐกิจ BCR
บริการคำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี : TCS7416,992,7505,901,862 5644 0 0
เพิ่มศักยภาพเครือข่าย : NCB3663,700
เพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน : BCE255,200,440 155,4000 0 0 0
บ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ : SCI13 2,643,110 91,200 0 0
TCS 74 โครงการ 16,992,750 บาท/ BCE 25 โครงการ 5,200,440 บาท
รหัสโครงการ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ ข้อเสนอโครงการ รายงานความก้าวหน้า สถานะ
6148 โครงการการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 235,000
150,820
20241171327401.pdf 22
6213 การยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมัลเบอร์รี่ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 180,000
135,400
202432094201.pdf 4
6133 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 240,000
223,280
20241171243121.pdf 48
6225 Hug Green (ฮักกรีน)
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 195,000
0
20243201414221.pdf 1
6149 บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 232,500
53,568
20241171331411.pdf 25
6146 การให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีแก่ชุมชน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 236,250
121,250
20241171322561.pdf 2
6186 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีแก่ชุมชน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 213,750
34,000
20241171546241.pdf 1
6195 บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (Technology Consulting Service: TCS)
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 223,750
23,170
20241181645111.pdf 7
6135 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีแก่ชุมชน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 230,000
15,000
20241171251171.pdf 1
6159 โครงการบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีแก่ชุมชน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 235,000
125,896
202411714321.pdf 10
6222 เพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน “โครงการอ้อยคั้นน้ำตั้งตัว”
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 203,800
0
20243201325321.pdf 0
6174 โครงการบริการให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาความต้องการด้านเทคโนโลยีและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2567
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยพะเยา 240,000
69,505
2024117158581.pdf 17
6170 บริการให้คำปรึกษาข้อมูลเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์คลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2567
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 231,250
170,096
20241171455351.pdf 8
6190 ให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 238,750
0
20241171618401.pdf 7
6220 ศูนย์การเรียนรู้เฮือนหลวงมหาวรรณ์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมร่วมสมัย
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 218,000
0
20243201146151.pdf 0
6219 นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวฟาร์มสเตย์ หมู่บ้านทุ่งละคร ตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 219,000
0
2024320114131.pdf 0
6144 บริการรับคำปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยี พร้อมเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 232,500
112,482
20241171318281.pdf 15
6215 นวัตกรรมจาก BCG สู่ผลิตภัณฑ์ Croco Crispy ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 200,000
0
2024320109521.pdf 0
6137 การบริการให้คำปรึกษาและเผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยีแก่ชุมชน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 233,750
1,240
20241171256581.pdf 4
6209 การพัฒนาผู้นำด้านการถ่ายทอดระบบผลิตก๊าซชีวภาพชุมชนผ่านดิจิทัลคอนเทนต์
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 214,500
0
20243191345151.pdf 0
6208 การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ระลึกและยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนอัตลักษณ์ชุมชนแม่ตะมาน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 200,000
0
20243191334261.pdf 0
6131 การให้บริการคำปรึกษา-บริการข้อมูลเทคโนโลยี และประชาสัมพันธ์คลินิกเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 233,750
123,620
20241171236171.pdf 14
6207 การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกระเหรี่ยงโปสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 202,300
0
20243191318461.pdf 0
6187 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 232,500
140,500
2024117161321.pdf 8
6221 รักษ์ปุยคำ รักผืนป่า สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยวัสดุธรรมชาติ
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 223,570
0
20243201233311.pdf 0
6183 บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 233,750
115,000
20241171535411.pdf 2
6212 นวัตกรรมการแปรรูปกระเทียมดำโดยการใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 202,240
0
2024320930441.pdf 0
6180 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 226,250
108,600
20241171530421.pdf 21
6176 การบริการให้คำปรึกษาและเผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 237,500
45,000
2024117151401.pdf 10
6217 การเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์เชียงดาภูผึ้งหลวง
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 210,580
0
20243201052141.pdf 0
6218 การพัฒนาผู้นำและเครือข่ายเกษตรปลอดภัยตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) และ Eco Rice จังหวัดเชียงราย
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 229,200
0
20243201112401.pdf 0
6216 ร้อยรักตี้ฮ่อมลมจอย
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 215,000
0
20243201030211.pdf 0
6139 โครงการบริการคำปรึกษาข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครบวงจร
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 231,250
0
2024117132241.pdf 0
6210 Eco print Ecotourism ชุมชนป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 225,000
10,000
202431914411.pdf 2
6188 โครงการบริการให้คำปรึกษาข้อมูลเทคโนโลยีด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร พลังงานทดแทน และสิ่งแวดล้อม แก่ชุมชน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 235,000
109,300
2024117165151.pdf 6
6141 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 232,500
69,000
2024117137111.pdf 1
6211 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอรี่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองแขม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 179,000
0
2024319153401.pdf 0
6154 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 227,500
73,528
20241171346301.pdf 2
6202 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา 241,250
106,282
20241181313241.pdf 5
6191 การให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีด้านคหกรรมศาสตร์เพื่อชุมชน และสังคม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช 231,250
113,000
20241171629551.pdf 19
6234 พัฒนาโมเดลห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำของวิสาหกิจชุมชนทำนาบ้านหลวง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา 220,000
0
0
6136 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 227,500
108,000
20241171253371.pdf 15
6193 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 220,000
45,000
20241171655161.pdf 3
6205 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 228,750
0
2024118153301.pdf 0
6201 บริการให้คำปรึกษาและเผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 233,750
93,000
202411813041.pdf 7
6185 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 237,500
40,560
20241171548321.pdf 12
6182 การให้บริการคำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (Technology Consulting Service : TCS)
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 232,500
0
20241171532551.pdf 0
6233 การเพิ่มมูลค่าทางการตลาดแก่เฝือกไม้ไผ่เพื่อเชื่อมโยงเป็นกิจกรรมสำหรับการจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านสามัคคีธรรม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยมหิดล 220,000
0
20243271117281.pdf 0
6189 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 233,750
0
2024117166471.pdf 5
6142 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีและการแก้ปัญหาขยะจากขุยมะพร้าวและจากใบสับปะรด
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 233,750
88,000
2024117138321.pdf 8
6204 การบริการให้คำปรึกษาข้อมูลเทคโนโลยีและส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 221,500
80,500
20241181329271.pdf 1
6206 บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีเกษตรและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยชุมชนตราด 220,000
0
2024118164441.pdf 0
6203 โครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 218,750
13,300
20241181319181.pdf 4
6134 โครงการบริการให้คำปรึกษาและบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก 218,750
54,994
20241171249371.pdf 1
6200 บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 228,750
19,400
20241181241341.pdf 4
6198 BUU Sakaeo academic service การบริการให้คำปรึกษาเทคโนโลยีสู่ชุมชน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 216,250
60,250
20241181230171.pdf 2
6194 โครงการบริการให้คําปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยบูรพา 233,750
77,500
2024117176131.pdf 9
6199 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 235,000
82,250
20241181236271.pdf 2
6132 โครงการให้บริการคำปรึกษาและข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 223,750
4,168
20241171242201.pdf 5
6138 โครงการบริการคำปรึกษาและบริการข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 240,000
157,201
20241171257281.pdf 26
6160 บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 221,250
120,000
2024117149361.pdf 9
6155 การบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 223,750
136,000
20241171351391.pdf 4
6214 การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตขนมนางเล็ด
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 206,800
0
20243211035111.pdf 0
6143 โครงการให้บริการคำปรึกษาและบริการข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 235,000
114,500
20241171316161.pdf 6
6164 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 228,750
69,694
2024117142271.pdf 2
6163 บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 236,250
132,000
20241171415581.pdf 9
6165 โครงการบริการให้คำปรึกษาและเผยแพร่ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 233,750
39,557
20241171429481.pdf 1
6230 การยกระดับการผลิตลูกพันธุ์ปลาน้ำจืดจากท้องถิ่นสู่สากล กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด บ้านดอนสุริเยศ ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 214,000
0
20243211055431.pdf 2
6229 การพัฒนากระบวนการผลิตสมุนไพรผงให้มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสูง เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรแปลงใหญ่ชาวนาข่า
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 210,000
0
20243211054421.pdf 1
6147 ศูนย์ประสานงานและบริการให้คำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2567
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 238,750
29,340
20241171327161.pdf 10
6169 บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยีวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 230,000
93,470
20241171450231.pdf 23
6153 โครงการให้คำปรึกษาข้อมูลเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 221,250
41,098
20241171346141.pdf 8
6145 บริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยนครพนม 220,000
24,900
20241171320541.pdf 8
6227 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลูกอ๊อด (ลูกฮวก) และกบด้วย วทน. เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนสู่เชิงพาณิชย์อย่างครบวงจร
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยนครพนม 213,650
0
20243211036491.pdf 0
6228 การพัฒนาอัตลักษณ์และยกระดับธุรกิจชุมชนผ้าย้อมสีจาก “ดอกสายธาร” ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยนครพนม 220,000
0
20243211037241.pdf 0
6151 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 235,000
88,320
20241171341231.pdf 6
6224 การยกระดับหมู่บ้านปูผาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านห้วยหาดและบ้านหลักลาย ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 215,500
0
2024320143411.pdf 0
6172 โครงการบริการให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา และเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 227,500
75,000
2024117150341.pdf 6
6231 การเพิ่มผลผลิตข้าวและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ชุมชนบ้านเมืองเตา ตำบล เมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 208,500
0
20243211034271.pdf 0
6177 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด 221,250
15,000
20241171514451.pdf 1
6130 ศูนย์บริการให้คำปรึกษาและเผยแพร่ข้อมูลด้านเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 226,250
115,000
20241171053161.pdf 1
6166 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 216,250
190,000
2024117144231.pdf 3
6158 บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 236,250
124,922
2024117142411.pdf 7
6226 การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยง จิ้งหรีดตำบลบ้านผือ
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 200,000
0
20243211035331.pdf 0
6140 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 240,000
82,850
2024117133321.pdf 7
6223 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสุขภาพและเชิงหน้าที่จากเห็ดด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานเพื่อเข้าสู่ตลาดวีแกน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 218,500
0
20243201340251.pdf 0
6168 โครงการบริการใหคําปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 230,000
90,000
20241171450201.pdf 7
6171 การบริการให้คําปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการผลิต
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 240,000
114,739
2024117145591.pdf 7
6173 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ปี 13
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 215,000
77,000
2024117154561.pdf 5
6150 การบริการคำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 227,500
122,220
20241171334391.pdf 6
6232 การเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง บ้านโคกไคร ตำบลมะรุ่ย จังหวัดพังงา
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 200,000
10,000
20243211151521.pdf 1
6157 การบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีการประกอบอาชีพชุมชน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 237,500
110,000
2024117142591.pdf 2
6161 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 220,000
65,000
2024117141071.pdf 20
6181 การบริการให้คําปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 218,750
147,500
20241171531161.pdf 24
6175 บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2567
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 228,750
90,000
2024117159441.pdf 17
6178 การบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีในชุมชนภาคใต้ชายแดน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 232,500
71,300
20241171522111.pdf 12
6184 การบริการให้คำปรึกษาข้อมูลเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา 217,500
36,000
20241171536421.pdf 7
6179 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยชุมชนพังงา 227,500
36,332
20241171527141.pdf 5
6167 โครงการบริการให้คําปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 228,750
103,920
20241171445291.pdf 10
6156 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2567
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 236,250
95,000
20241171352201.pdf 2
6152 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี ปี 2567
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 222,500
128,940
20241171342251.pdf 2