แพลตฟอร์ม จำนวนโครงการ งบประมาณที่สนับสนุน งบประมาณที่ใช้ จำนวนผู้รับบริการ จำนวนผู้นำไปใช้ประโยชน์ มูลค่าทางเศรษฐกิจ BCR
บริการคำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี : TCS7416,992,7501,300,978 00 0 0
เพิ่มศักยภาพเครือข่าย : NCB00
เพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน : BCE00 00 0 0 0
บ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ : SCI0 0 0 0 0
TCS 74 โครงการ 16,992,750 บาท/ BCE 0 โครงการ 0 บาท
รหัสโครงการ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ ข้อเสนอโครงการ รายงานความก้าวหน้า สถานะ
6190 ให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 238,750
0
20241171618401.pdf 1
6187 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 232,500
0
2024117161321.pdf 0
6131 การให้บริการคำปรึกษา-บริการข้อมูลเทคโนโลยี และประชาสัมพันธ์คลินิกเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 233,750
66,800
20241171236171.pdf 10
6137 การบริการให้คำปรึกษาและเผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยีแก่ชุมชน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 233,750
0
20241171256581.pdf 0
6144 บริการรับคำปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยี พร้อมเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 232,500
0
20241171318281.pdf 0
6148 โครงการการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 235,000
49,000
20241171327401.pdf 6
6170 บริการให้คำปรึกษาข้อมูลเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์คลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2567
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 231,250
0
20241171455351.pdf 3
6159 โครงการบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีแก่ชุมชน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 235,000
80,896
202411714321.pdf 6
6135 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีแก่ชุมชน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 230,000
0
20241171251171.pdf 0
6195 บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (Technology Consulting Service: TCS)
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 223,750
0
20241181645111.pdf 2
6186 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีแก่ชุมชน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 213,750
0
20241171546241.pdf 0
6146 การให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีแก่ชุมชน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 236,250
52,600
20241171322561.pdf 1
6149 บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 232,500
0
20241171331411.pdf 9
6133 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 240,000
50,000
20241171243121.pdf 9
6174 โครงการบริการให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาความต้องการด้านเทคโนโลยีและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2567
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยพะเยา 240,000
48,000
2024117158581.pdf 9
6180 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 226,250
0
20241171530421.pdf 0
6139 โครงการบริการคำปรึกษาข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครบวงจร
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 231,250
0
2024117132241.pdf 0
6183 บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 233,750
45,000
20241171535411.pdf 1
6176 การบริการให้คำปรึกษาและเผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 237,500
45,000
2024117151401.pdf 10
6188 โครงการบริการให้คำปรึกษาข้อมูลเทคโนโลยีด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร พลังงานทดแทน และสิ่งแวดล้อม แก่ชุมชน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 235,000
0
2024117165151.pdf 0
6154 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 227,500
0
20241171346301.pdf 0
6141 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 232,500
0
2024117137111.pdf 0
6189 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 233,750
0
2024117166471.pdf 2
6193 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 220,000
20,000
20241171655161.pdf 1
6142 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีและการแก้ปัญหาขยะจากขุยมะพร้าวและจากใบสับปะรด
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 233,750
0
2024117138321.pdf 0
6136 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 227,500
77,000
20241171253371.pdf 7
6191 การให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีด้านคหกรรมศาสตร์เพื่อชุมชน และสังคม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช 231,250
58,000
20241171629551.pdf 11
6202 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา 241,250
0
20241181313241.pdf 0
6201 บริการให้คำปรึกษาและเผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 233,750
0
202411813041.pdf 0
6205 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 228,750
0
2024118153301.pdf 0
6182 การให้บริการคำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (Technology Consulting Service : TCS)
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 232,500
0
20241171532551.pdf 0
6185 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 237,500
0
20241171548321.pdf 2
6198 BUU Sakaeo academic service การบริการให้คำปรึกษาเทคโนโลยีสู่ชุมชน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 216,250
26,250
20241181230171.pdf 1
6204 การบริการให้คำปรึกษาข้อมูลเทคโนโลยีและส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 221,500
0
20241181329271.pdf 0
6206 บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีเกษตรและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยชุมชนตราด 220,000
0
2024118164441.pdf 0
6199 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 235,000
0
20241181236271.pdf 0
6134 โครงการบริการให้คำปรึกษาและบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก 218,750
0
20241171249371.pdf 0
6194 โครงการบริการให้คําปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยบูรพา 233,750
7,000
2024117176131.pdf 2
6200 บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 228,750
0
20241181241341.pdf 0
6203 โครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 218,750
1,000
20241181319181.pdf 1
6130 ศูนย์บริการให้คำปรึกษาและเผยแพร่ข้อมูลด้านเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 226,250
0
20241171053161.pdf 0
6164 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 228,750
6,852
2024117142271.pdf 1
6143 โครงการให้บริการคำปรึกษาและบริการข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 235,000
0
20241171316161.pdf 0
6155 การบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 223,750
42,500
20241171351391.pdf 2
6165 โครงการบริการให้คำปรึกษาและเผยแพร่ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 233,750
0
20241171429481.pdf 0
6145 บริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยนครพนม 220,000
1,600
20241171320541.pdf 4
6132 โครงการให้บริการคำปรึกษาและข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 223,750
0
20241171242201.pdf 0
6163 บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 236,250
0
20241171415581.pdf 3
6169 บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยีวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 230,000
0
20241171450231.pdf 0
6138 โครงการบริการคำปรึกษาและบริการข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 240,000
4,000
20241171257281.pdf 4
6160 บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 221,250
0
2024117149361.pdf 0
6140 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 240,000
23,890
2024117133321.pdf 2
6151 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 235,000
50,940
20241171341231.pdf 1
6172 โครงการบริการให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา และเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 227,500
60,000
2024117150341.pdf 4
6158 บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 236,250
0
2024117142411.pdf 1
6147 ศูนย์ประสานงานและบริการให้คำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2567
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 238,750
19,560
20241171327161.pdf 6
6166 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 216,250
55,000
2024117144231.pdf 1
6177 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด 221,250
0
20241171514451.pdf 0
6153 โครงการให้คำปรึกษาข้อมูลเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 221,250
0
20241171346141.pdf 1
6156 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2567
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 236,250
45,000
20241171352201.pdf 1
6152 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี ปี 2567
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 222,500
64,470
20241171342251.pdf 1
6150 การบริการคำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 227,500
52,020
20241171334391.pdf 3
6157 การบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีการประกอบอาชีพชุมชน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 237,500
0
2024117142591.pdf 0
6178 การบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีในชุมชนภาคใต้ชายแดน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 232,500
22,000
20241171522111.pdf 5
6173 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ปี 13
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 215,000
47,000
2024117154561.pdf 1
6175 บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2567
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 228,750
45,000
2024117159441.pdf 9
6168 โครงการบริการใหคําปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 230,000
45,000
20241171450201.pdf 4
6181 การบริการให้คําปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 218,750
2,000
20241171531161.pdf 1
6184 การบริการให้คำปรึกษาข้อมูลเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา 217,500
0
20241171536421.pdf 0
6167 โครงการบริการให้คําปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 228,750
49,100
20241171445291.pdf 2
6179 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยชุมชนพังงา 227,500
0
20241171527141.pdf 0
6161 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 220,000
38,500
2024117141071.pdf 11
6171 การบริการให้คําปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการผลิต
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 240,000
0
2024117145591.pdf 0