แพลตฟอร์ม จำนวนโครงการ งบประมาณที่สนับสนุน งบประมาณที่ใช้ จำนวนผู้รับบริการ จำนวนผู้นำไปใช้ประโยชน์ มูลค่าทางเศรษฐกิจ BCR
บริการคำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี : TCS7418,167,2506,708,958 00 0 0
เพิ่มศักยภาพเครือข่าย : NCB3649,000
เพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน : BCE4910,077,840 979,8980 0 0 0
บ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ : SCI38 7,604,910 770,657 0 0
TCS 74 โครงการ 18,167,250 บาท/ BCE 49 โครงการ 10,077,840 บาท
รหัสโครงการ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ ข้อเสนอโครงการ รายงานความก้าวหน้า สถานะ
6091 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารวีแกนจากเห็ดด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างครบวงจร
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 225,000
0
202331131491.pdf 0
6101 การยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมัลเบอร์รี่ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 219,650
105,000
202331134311.pdf 2
6088 การพัฒนาสมุนไพรพลูคาวสมุนไพรพื้นบ้านล้านนาสู่มาตรฐานสินค้าปลอดภัย
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 200,000
0
2023311251241.pdf 0
6089 เพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน “โครงการอ้อยคั้นน้ำตั้งตัว”
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 209,000
0
2023311251561.pdf 0
6022 โครงการบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีแก่ชุมชน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 262,500
96,904
2023221111731.pdf 10
6087 กระบวนการแปรรูปขิงด้วยการประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานกับนวัตกรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นสินค้าของฝากของที่ระลึกจากบ้านธงชัย ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 240,000
0
202331130431.pdf 0
6037 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีแก่ชุมชน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 253,750
0
20232211121261.pdf 1
6104 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โกโก้นางั่วด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างครบวงจร
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 190,000
0
202331136141.pdf 1
6027 โครงการการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 260,000
132,700
20232211117411.pdf 13
6025 โครงการบริการให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา และเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 257,500
140,500
2023221111321.pdf 6
6086 บ่มเพาะผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยสีธรรมชาติ : ชุมชนบ้านกองกาน ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 176,000
34,800
202331131421.pdf 1
6092 การเพิ่มศักยภาพการผลิตปลานิลปลอดภัยด้วยนวัตกรรมการเลี้ยงปลานิลแบบหนาแน่นในระบบน้ำหมุนเวียน: วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลานิลแม่สา-ปงสนุก
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 220,000
0
2023311314441.pdf 0
6026 การให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีแก่ชุมชน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 261,250
146,850
20232211115171.pdf 2
6046 บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 256,250
88,634
20232211112511.pdf 4
6110 Hug Green (ฮักกรีน)
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 219,880
0
2023311315131.pdf 0
6111 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเห็ดเพื่อขอรับรองมาตรฐานปลอดภัย
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 167,000
0
2023311317131.pdf 1
6042 บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 216,250
100,860
20232211112331.pdf 3
6035 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 262,500
145,840
20232211112131.pdf 7
6045 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีแก่ชุมชน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 230,000
0
20232211113291.pdf 0
6076 การพัฒนาผู้นำด้านการถ่ายทอดระบบผลิตก๊าซชีวภาพชุมชนผ่านดิจิทัลคอนเทนต์
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 233,500
0
202322891471.pdf 0
6019 โครงการบริการให้คำปรึกษาและเผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 245,000
129,600
20232211120151.pdf 38
6075 การส่งเสริมหลักการสุขาภิบาลอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคล เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ แก่ผู้นำชุมชนและผู้ประกอบกิจการในตำบลวาวี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 205,500
5,000
2023228914241.pdf 1
6080 แมลงและเกษตรอินทรีย์กินดีชุมชนบ้านแม่ตาด
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 205,000
15,000
2023311317361.pdf 1
6081 การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกระเหรี่ยงโปสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 200,000
20,000
2023311317531.pdf 1
6082 ผักเชียงดาพารวย หมู่บ้านป่าสักน้อย
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 238,000
17,500
202331131871.pdf 2
6028 บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2566
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยนเรศวร 231,250
28,125
20232211119591.pdf 2
6093 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Products) จากถ่านกัมมันต์ เพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ ของวิสาหกิจชุมชนคนเอาถ่านบ้านเขาปรัง
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยนเรศวร 160,000
0
2023311322451.pdf 3
6024 บริการให้คำปรึกษาข้อมูลเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์คลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 255,000
103,475
20232211111381.pdf 14
6030 การให้บริการคำปรึกษา-บริการข้อมูลเทคโนโลยี และประชาสัมพันธ์คลินิกเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 262,500
113,228
20232211118321.pdf 11
6090 การยกระดับหมู่บ้านปูผาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านห้วยหาดและบ้านหลักลายตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 225,000
0
2023311318521.pdf 0
6038 การบริการให้คำปรึกษา และข้อมูลเทคโนโลยีแก่ชุมชน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 250,000
65,000
20232211118181.pdf 1
6105 การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานและการตลาดออนไลน์
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 213,000
148,000
2023311319211.pdf 2
6106 นวัตกรรมจาก BCG สู่ผลิตภัณฑ์ Croco Crispy ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 234,000
36,150
2023311321151.pdf 2
6020 บริการรับคำปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยี พร้อมเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 257,500
84,174
2023221111831.pdf 8
6083 นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวฟาร์มสเตย์ หมู่บ้านทุ่งละคร ตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวฟาร์มสเตย์ หมู่บ้านทุ่งละคร ตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 207,000
0
2023311321401.pdf 1
6084 ศูนย์บ่มเพาะซิ่นตีนจกดอยเต่า (โหล่งฮอด-ดอยเต่า) : เครื่องมือการสื่อสารเชิงเอกลักษณ์ตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาตร์เพื่อการส่งเสริมท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานภูมินิเวศวัฒนธรรมชุมชน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 205,000
34,800
2023311322171.pdf 1
6085 ศูนย์การเรียนรู้เฮือนหลวงมหาวรรณ์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมร่วมสมัย
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 175,000
0
202331136571.pdf 2
6094 บ้านทับยายเชียงแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพจากสมุนไพรไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยนเรศวร 200,000
0
2023311318261.pdf 1
6039 โครงการบริการคำปรึกษาด้านธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจร
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 256,250
21,628
20232211123501.pdf 6
6096 ส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้จากวัสดุชีวมวลในชุมชนบ้านวังโป่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 223,000
0
202331132321.pdf 0
6031 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร พลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม แก่ชุมชน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 251,250
93,400
20232211123211.pdf 8
6034 บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (TCS)
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 250,000
120,000
20232211123361.pdf 1
6098 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลำไยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมู่บ้านตึ๊ดใหม่ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 185,800
45,840
2023311340491.pdf 2
6099 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้ไผ่และสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมู่บ้านปง ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 225,000
0
202331132481.pdf 0
6040 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 252,500
152,160
20232211122171.pdf 2
6100 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอรี่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองแขม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 231,500
84,208
2023311342191.pdf 2
6032 การบริการให้คำปรึกษาและเผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 252,500
101,418
2023221112231.pdf 17
6097 Eco print Ecotourism ชุมชนป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 221,000
6,120
2023311323451.pdf 1
6044 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 218,750
85,744
20232211113141.pdf 1
6029 โครงการบริการให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาความต้องการด้านเทคโนโลยีและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยพะเยา 262,500
192,310
20232211114241.pdf 22
6107 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากกล้วยครบวงจร สู่การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนร่วมใจพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงชัย
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 215,000
52,020
202331134181.pdf 1
6108 ร้อยรักตี้ฮ่อมลมจอย
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 219,000
129,960
2023311341221.pdf 2
6109 การยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นด้วยกระบวนการมาตรฐานเพื่อเข้าสู่ตลาดดิจิทัล
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 221,000
44,500
2023311341451.pdf 1
6095 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงข้าว/ธัญพืชชงสำเร็จรูปของกลุ่มข้าวสร้อยศรี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยพะเยา 200,000
0
202341185141.pdf 0
6077 การพัฒนาผู้นำและเครือข่ายเกษตรปลอดภัยตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) และ Eco Rice จังหวัดเชียงราย
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 210,000
10,000
2023228914531.pdf 1
6103 การยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วงในท้องถิ่นด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 234,100
105,000
2023311343231.pdf 7
6033 การบริการให้คำปรึกษาข้อมูลเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 235,000
29,720
20232211121491.pdf 6
6072 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา 256,250
17,640
20233171613181.pdf 4
6068 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 243,750
207,250
20233171614501.pdf 3
6066 บริการให้คำปรึกษาและเผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 250,000
60,000
20233171611491.pdf 5
6064 การบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 217,500
4,300
20233171610121.pdf 5
6023 โครงการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 245,000
0
2023317169201.pdf 0
6070 การให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีด้านคหกรรมศาสตร์เพื่อชุมชน และสังคม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช 243,750
66,000
20233171612291.pdf 15
6120 พัฒนาโมเดลห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำของวิสาหกิจชุมชนทำนาบ้านหลวง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา 191,250
0
0
6124 การเพิ่มมูลค่าทางการตลาดแก่เฝือกไม้ไผ่เพื่อเชื่อมโยงเป็นกิจกรรมสำหรับการจัดการท่องเที่ยวชุมชนของบ้านสามัคคีธรรม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยมหิดล 212,000
0
2023321143511.pdf 0
6073 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อชุมชน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 256,250
50,800
2023317161481.pdf 7
6123 โครงการการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์มะขามเปรี้ยวยักษ์ ตำบลแม่กระบุง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 212,000
0
20233211414431.pdf 0
6118 น้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรสู่ผลิตภัณฑ์ Eco friendly
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 176,400
0
2023317154101.pdf 0
6071 ให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 256,250
0
20233171612451.pdf 1
6021 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 245,000
0
2023317168371.pdf 0
6121 การสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 225,000
0
20233171643441.pdf 0
6069 โครงการบริการให้คําปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 242,500
24,500
20233171610441.pdf 3
6119 พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ของวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย์ลุ่มสุ่ม ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 181,200
0
20233171546581.pdf 0
6067 การให้บริการคำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (Technology Consulting Service : TCS)
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 256,250
0
20233171613361.pdf 0
6122 การพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์จากผึ้งพันธุ์ ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 200,000
0
2023321149131.pdf 0
6114 โครงการบริการให้คำปรึกษา และบริการข้อมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยบูรพา 247,500
80,000
20233171351491.pdf 1
6115 บริการให้คําปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมการแปรรูป
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยชุมชนตราด 221,250
0
2023317142421.pdf 0
6117 บริการให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาและประชาสัมพันธ์คลินิกเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 252,500
108,380
20233171535511.pdf 6
6129 การเพิ่มคุณค่าสมุนไพรว่านสาวหลงและผักบุ้งทะเล เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง วิสาหกิจชุมชนคนรักษ์มะพร้าวตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ปีที่ 2
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 178,360
0
20234241316411.pdf 0
6116 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 252,500
622,250
20233171411211.pdf 2
6065 โครงการบริการให้คำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 230,000
91,500
20233171611191.pdf 8
6063 BUU Sakaeo academic service การบริการให้คำปรึกษาเทคโนโลยีสู่ชุมชน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 241,250
55,000
2023317169431.pdf 2
6074 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลูกอ๊อด (ลูกฮวก) และกบด้วย วทน. เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน สู่เชิงพาณิชย์อย่างครบวงจร
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยนครพนม 205,000
0
20232281038341.pdf 0
6126 ยกระดับผ้าไหมทอมือ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านห้วยทราย จังหวัดมหาสารคาม สู่สากล
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 197,800
5,000
20234181229301.pdf 1
6041 โครงการให้บริการคำปรึกษาและบริการข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 252,500
0
2023228101151.pdf 0
6056 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 248,500
61,000
2023228108541.pdf 8
6128 ผ้าไหมเอกลักษณ์ย้อมสีธรรมชาติบ้านบอน (ต่อเนื่องปีที่ 3)
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 203,760
0
2023418751381.pdf 0
6052 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 247,500
136,321
2023228101831.pdf 9
6060 โครงการบริการให้คำปรึกษาและเผยแพร่ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 247,500
152,000
2023228108251.pdf 1
6036 โครงการบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2566
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยนครพนม 216,250
0
2023228101211.pdf 0
6127 ยกระดับเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการแปรรูปสมุนไพรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและยา จังหวัดชัยภูมิ ปีที่2
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 197,800
0
202341883411.pdf 0
6058 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2566
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 245,000
93,559
2023228101091.pdf 24
6057 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 245,000
367,912
20232281012521.pdf 7
6061 โครงการการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 226,250
0
20232281016471.pdf 0
6062 บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยีวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 256,250
90,135
2023228107481.pdf 13
6059 โครงการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยีมหาวิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด 245,000
77,135
20232281017161.pdf 7
6053 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 247,500
123,786
202322810711.pdf 9
6055 บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 221,250
120,600
20232281011391.pdf 2
6050 โครงการให้บริการคำปรึกษาและแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยี พร้อมเผยแพร่ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 221,250
125,000
20232281016241.pdf 2
6047 ศูนย์บริการให้คำปรึกษาและเผยแพร่ข้อมูลด้านเทคโนโลยี (TCS)
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 245,000
175,000
20232281015501.pdf 1
6049 โครงการบริการคำปรึกษาและบริการข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 255,000
133,025
2023228106101.pdf 9
6043 ศูนย์ประสานงานและบริการให้คำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2566
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 260,000
94,470
2023228107181.pdf 10
6079 วิสาหกิจชุมชนภูมินวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากสารสกัดจากต้นเชือกของ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 174,500
0
20232281044121.pdf 1
6125 การพัฒนายกระดับผ้าไหมมัดหมี่กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าบ้านผักหนอก สู่สากล
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 204,840
5,000
2023418122901.pdf 1
6054 การบริการคำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 232,500
75,540
2023228106341.pdf 1
6078 การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงจิ้งหรีดตำบลบ้านผือ
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 182,000
0
2023228103951.pdf 1
6051 โครงการให้บริการคำปรึกษาและข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 250,000
12,610
20232281012211.pdf 10
6048 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 251,250
147,045
20232281011221.pdf 14
6010 บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (Technology Consulting Service : TCS )
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 246,250
114,402
20233201040521.pdf 8
6012 การบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการผลิต
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 252,500
112,608
2023320104911.pdf 7
6009 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ปี 12
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 241,250
90,000
20233201049311.pdf 10
6017 บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 225,000
86,000
20233201046381.pdf 9
6011 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยีและ นวัตกรรม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 245,000
165,000
20233201043221.pdf 2
6014 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 252,500
0
2023320104681.pdf 0
6015 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 246,250
36,000
20233201047451.pdf 1
6113 โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตน้ำบูดูในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 227,000
0
20233201044441.pdf 1
6018 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยชุมชนพังงา 237,500
0
20233201048421.pdf 12
6004 โครงการบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีการประกอบอาชีพในชุมชน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 228,750
98,000
20233201052391.pdf 2
6006 การบริการให้คำปรึกษาข้อมูลเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 221,250
0
20233201034121.pdf 0
6008 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 248,750
191,500
20233201047201.pdf 17
6112 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมแพะ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพิ่มมูลค่า ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 200,000
0
2023315114911.pdf 1
6013 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 251,250
90,480
20233201044241.pdf 15
6102 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แกงไตปลาแห้งและน้ำพริกแกงไตปลาเจเพื่อส่งเสริมการตลาดให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกแม่ผัว อ.เมือง จ.ยะลา
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 205,000
91,000
20233151149371.pdf 2
6016 การบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีในชุมชนภาคใต้ชายแดน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 257,500
7,000
20233201041591.pdf 3
6005 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี ปี 2566
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 248,750
122,940
20233201045441.pdf 2
6007 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 253,750
50,000
20233201048141.pdf 1