บล๊อกที่เกี่ยวกับ "sec" จำนวน 10 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 "RSP Knowledge Sharing -- Financial Security" 09/06/2567 18 น.ส.จิณห์นิภา  พลีทอง RSP  KnowledgeSharing  FinancialSecurity  Scipark  อุทยานวิทยาศาสตร์  
2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้าง Roadmap เพื่อความมั่นคงทางการเงิน (Financial Security) จากศักยภาพของอุทยานวิทยาศาสตร์ (RSP Knowledge Sharing 2024) 02/05/2567 41 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ scipark  km  การเงิน  rsp  
3 landbridge กับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และการเตรียมความพร้อม 29/02/2567 44 นายจตุรงค์  สินแก้ว landbridge  SEC  ระเบียงเศรษฐกิจ  
4 การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 09/02/2567 85 นางสาวเพ็ญพิชชา  คงแทน ระเบียงเศรษฐกิจ  sec  nec  cwec    
5 บทสรุปโครงการและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งทางทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามันของประเทศไทย” 07/02/2567 91 น.ส.ภัทริน  เหล่าสิม แลนด์บริดจ์  LandBridge  เศรษฐกิจ  ขนส่ง  SEC  
6 ข้อเสนออุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ตอนบน 22/01/2567 92 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ sec  ระนอง  scipark  อุทยาน  
7 ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงจังหวัดระนอง ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ในการพัฒนาพื้นที่ระเบียง เศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนและสะพาน เศรษฐกิจเชื่อมทะเลอ่าวไทย-อันดามันของภาคี เครือข่ายความร่วมมือ 5 สถาบันการศึกษา UNI 22/01/2567 85 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ sec  ระนอง  
8 รายงานผลการเรียนรู้ การฝึกอบรมหลักสูตร Public Sector Leadership Programme ณ Nanyang Technological University สาธารณรัฐสิงคโปร์ ทุนรัฐบาลฝึกอบรมในต่างประเทศ (ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐสมรรถนะสูง) ประจำ 24/10/2566 318 ดร.เอกชัย  เขื่อนมณี SmartNation    Geopolitics    US-ChinaTradeWar  
9 Cyber Security and PDPA เรื่องที่ควรเรียนรู้ 04/10/2566 103 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ pdpa  security  
10 พรบ. ความมันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 25/05/2566 68 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ cyber  security