บล๊อกที่เกี่ยวกับ "SDGsPGS" จำนวน 4 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 การประชุมหารือแนวทางการนำ อววน. สนับสนุนการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ 27/05/2567 45 นางสาวเจนจิรา  ภาประเวช เกษตรอินทรีย์  เกษตรกรรมยั่งยืน  SDGsPGS  PGS  
2 การจัดเก็บข้อมูลภาพถ่ายเพื่อการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS 18/04/2567 73 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ organic  อินทรีย์  
3 กลไกการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS 28/03/2567 71 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ organic  อินทรีย์  sdg  pgs  
4 เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดเชียงใหม่ 28/03/2567 70 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ organic  อินทรีย์  sdg  pgs