บล๊อกที่เกี่ยวกับ "COE" จำนวน 16 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2567 04/06/2567 31 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    สป.อว.    perdo      
2 การพัฒนาซอฟแวร์อย่างง่ายในการวิเคราะห์ การลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับโรงกลั่นน้ำมัน/คลังน้ำมัน 29/04/2567 53 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    สป.อว.    perdo    EHT  
3 เว็บไซต์ฐานข้อมูลแนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน (WDM: Waste Data Management) 25/04/2567 55 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    สป.อว.    perdo    PETROMAT  ร่วมกับ  บพข  
4 วอเตอร์ฟุตพรินต์และการประเมินความตึงเครียดด้านน้ำเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 25/04/2567 45 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    สป.อว.    perdo    CEE  
5 MicroClear ชีวภัณฑ์กำจัดขยะพลาสติก 17/04/2567 57 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    สป.อว.    perdo    HSM  
6 วัสดุระบายความร้อนด้วยการแผ่รังสี (Radiative cooling materials) 10/04/2567 60 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    สป.อว.    perdo    ThEP    
7 การพัฒนาแผ่นกรองจากถ่านชีวภาพผสมสังกะสีออกไซด์ (ZnO) เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ 09/04/2567 53 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    สป.อว.    perdo    HSM  
8 รองนายกฯภูมิธรรม นำทีมแถลงเรื่องปุ๋ย หลังวิจัย ค้นคว้าเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวสำเร็จ 04/04/2567 51 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    สป.อว.    perdo    AG-BIO  
9 ไมโครเช็คอาร์เรย์สำหรับตรวจเชื้อแบคทีเรียก่อโรคปนเปื้อนในกระบวนการผลิตอาหาร 01/04/2567 52 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    สป.อว.    perdo    ThEP  
10 ทุนลอยประดับเซนเซอร์เฝ้าระวังและเตือนภัยคุณภาพน้ำเพื่อการสร้างฟาร์มกุ้งแบบเกษตรอัจฉริยะ 29/03/2567 63 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    สป.อว.    perdo    PERCH-CIC    
11 อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ การเตรียมการเพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทย 25/03/2567 91 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE  สป.อว.  perdo  ThEP  
12 บพค. ผนึกพลังศูนย์ความเป็นเลิศ (CENTER OF EXCELLENCE) มุ่งสร้างเครือข่ายการวิจัยขั้นแนวหน้า FRONTIER SCIENCE ALLIANCES ภายใต้แพลตฟอร์มธัชวิทย์รับมือภาวะโลกรวน 21/03/2567 62 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ coe  บพค.  
13 สรุปการสัมมนา เรื่อง การสนับสนุนทุนนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 20/03/2567 84 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข นวัตกรรม  ทุนสนับสนุน  นวัตกรรมเพื่อสังคม  COE  
14 ปอว.ตรวจเยี่ยมศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมและชมห้องปฏิบัติการวิจัยเรื่อง Green Hydrogen and Smart Home Technology 13/03/2567 113 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม  สป.อว.    
15 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 24/08/2566 232 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ coe  เกษตร  ชีวภาพ  
16 ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence: CoE) 05/04/2566 208 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ coe