บล๊อกที่เกี่ยวกับ "bcg" จำนวน 7 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 วิเคราะห์ส่งออกข้าวไทย ปี 2567 16/02/2567 72 ดาวริน  สุขเกษม ข้าวไทย  BCG  
2 BCG Model 14/02/2567 91 นางสาวเพ็ญพิชชา  คงแทน BCG  เทคโนโลยี  นวัตกรรม  
3 ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก 14/02/2567 75 น.ส.ปุณชยา  บัณฑิตกุล BCG  ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก  อัพไซเคิลขยะพลาสติก    
4 ESG และ BCG MODEL เชื่อมโยงกับกับความยั่งยืนของธุรกิจอย่างไร ? 09/02/2567 67 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ esg  bcg  sep  
5 BCG Model คืออะไร? 08/02/2567 83 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข BCGmodel  economy  thailandpolicy  greeneconomy  bioeconomy  circulareconomy  
6 แผนแม่บทการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC-Creative Lanna) ด้วยแนวคิด BCG Economy 07/02/2567 138 น.ส.รชนิศ  ศรีวิชัย ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ  NEC  Northern  Economic  Corridor  
7 แผนแม่บทการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ ด้วยแนวคิด BCG Economy 23/12/2566 117 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ ระเบียง  เหนือ  bcg