บล๊อกที่เกี่ยวกับ "AI" จำนวน 70 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 นโยบาย อว. For AI 31/05/2567 27 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ ai  
2 Innovation Trends for Thailand 2024 28/05/2567 29 นางคัทลียา  สุเมฆะกุล #Innovation  #นวัตกรรม  #การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร กปว. เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สู่การปฏิบัติในเชิงพื้นที่ 02/05/2567 36 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ กปว.  ai  การเงิน  งบประมาณ  
4 AI FOR SMART WORKERS ปัญญาประดิษฐ์สำหรับบุคลากรในยุคดิจิทัล 30/04/2567 32 อัญชลี  งอยผาลา
5 AI for smart workers. ปัญญาประดิษฐ์สำหรับบุคลกรในยุคดิจิทัล 29/04/2567 33 นายวิทยา  สุวรรณสุข AI  เครื่องมือ  
6 Kansai University Center for Innovation & Creativity (KU-CIC) 06/03/2567 50 นางสาวชลิศา  ทรัพย์พร Kansai-University  Startup  Open_innovation  Cultivating_entrepreneurship  
7 บทบาทของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการสนับสนุนนโยบาย IGNITE THAILAND 03/03/2567 79 นางสาวทิพวัลย์  เวชชการัณย์ IGNITETHAILAND  Startup  
8 IGNITE THAILAND : วิสัยทัศน์ที่ 3 ศูนย์กลางอาหาร (Agriculture & Food Hub) 02/03/2567 79 นายปรเมษฐ์  สีเขียวแก่ IGNITE  THAILAND  
9 สรุป : วิสัยทัศน์ประเทศไทย “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นหนึ่ง 01/03/2567 68 น.ส.อังคณา  สีจำปี
10 IGNITE THAILAND การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน 01/03/2567 46 นางสาวประภาวีร์  วรกรรณ
11 IGNITE THAILAND ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน 29/02/2567 54 นายณัฐวุฒิ  ศรีสมบัติ IGNITETHAILAND  นโยบาย  ยุทธศาสตร์  ประเทศไทย  อนาคต  
12 IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นหนึ่ง 29/02/2567 53 เอสา  เวศกิจกุล
13 ปรากฏการณ์ IGNITE THAILAND : นายกฯ เศรษฐา ประกาศวิสัยทัศน์ Thailand Vision 29/02/2567 58 มัชฌิมา  นันทรัตน์ IgniteThailand  วิสัยทัศน์รัฐบาล  ThailandVision  
14 8 วิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน 29/02/2567 68 นายธิปไตย  สีลาดเลา
15 มุมมองการพัฒนาตาม 8 วิสัยทัศน์ จุดพลังศักยภาพประเทศไทยเป็นที่ 1 ในภูมิภาค 29/02/2567 35 น.ส.รชนิศ  ศรีวิชัย ignite  thailand  วิสัยทัศน์  
16 GNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นหนึ่ง 29/02/2567 38 น.ส.สิรีกานต์  เกษี IGNITE  THAILAND  
17 การจัดแสดงผลงานการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนด้วย วทน. สู่เชิงพาณิชย์ MHESI Innovation Fair @Jingjai Market “มากาด มาจอย ครั้งที่ 2” (Ma-Kad Ma-JOY) 29/02/2567 41 น.ส.เกศรัตน์  วิศวไพศาล Jingjai  Market    Fair    
18 8 วิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรีสู่การขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคต 29/02/2567 51 นายจตุรงค์  สินแก้ว วิสัยทัศน์ประเทศไทย  ignite  thailand  วิถีวิทย์  
19 เรื่องเล่าจาก AI: การเล่นเกมของความเป็นเลิศ 29/02/2567 40 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข นิทานAI  AI  ChatGPT  ความร่วมมือร่วมใจ  ความสามัคคี  
20 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงวิสัยทัศน์ประเทศไทย “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นหนึ่ง” 29/02/2567 50 นางคัทลียา  สุเมฆะกุล #ประเทศไทย    #IGNITE    
21 IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นที่หนึ่ง 28/02/2567 60 น.ส.พรทิพย์  เพิ่มวรัญญู IGNITE  ศักยภาพ  ประเทศไทย  
22 วิสัยทัศน์ประเทศไทย Thailand Vision “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” 28/02/2567 44 ดาวริน  สุขเกษม ignitethailand  วิสัยทัศ  
23 ต้นกำเนิด OTOP : จาก Japan สู่การพัฒนาฐานรากใน Thailand 28/02/2567 92 น.ส.ชัชฎาพร  มีศรี #OTOP  #OVOP  #เศรษฐกิจ  #ญี่ปุ่น  
24 "IGNITE THAILAND" การตั้งเป้าศูนย์กลางการบิน (แถลงการณ์ ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี) 28/02/2567 56 น.ส.เกศรัตน์  วิศวไพศาล Ignite  Thailand  แถลงการณ์  ศูนย์กลางการบิน    
25 “IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” 28/02/2567 56 น.ส.ณัฎฐพัชร์  ธรรมทักษ์ ศักยภาพประเทศไทย  IGNITETHAILAND    
26 IGNITE THAILAND ศูนย์กลาง 8 HUB พาไทยก้าวเป็นที่ 1 ในภูมิภาค 28/02/2567 52 น.ส.ภัทริน  เหล่าสิม IGNITE  IGNITETHAILAND  
27 "8 วิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND" สู่การพัฒนาเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก 28/02/2567 42 น.ส.ชัชฎาพร  มีศรี #IGNITEThailand    #เศรษฐกิจ  #อุตสาหกรรม  
28 วิสัยทัศน์ Thailand Vision “IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” ยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรม 28/02/2567 49 น.ส.สัณหพร  ฝาชัยภูมิ 8วิสัยทัศน์  จุดพลัง  รวมใจ  ไทยต้องเป็นหนึ่ง  
29 IGNITE Thailand : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง 28/02/2567 54 น.ส.วรลักษณ์  เจริญพร วิสัยทัศน์  ประเทศไทย  IGNITE  
30 นายกเศรษฐา ชี้ ไทยต้องเป็นหนึ่ง ประกาศ 8 วิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND ยกระดับประเทศสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมระดับโลก 28/02/2567 36 น.ส.ปุณชยา  บัณฑิตกุล
31 IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นที่หนึ่ง โดย นายกฯ เศรษฐา ทวีสิน 28/02/2567 69 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข ignitethailand  thailanddevelopmentpolicy  
32 สรุปการแถลงวิสัยทัศน์ประเทศไทย (Ignite Thailand) โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน 28/02/2567 64 ดร. มุทธมาศ  วงศ์วานิช ignite  thailand  แถลงการนายกรัฐมนตรี  
33 Day 2 “มากาด มาจอย ครั้งที่ 2” (Ma-Kad Ma-JOY) 28/02/2567 54 น.ส.ภัทริน  เหล่าสิม กระทรวงอว  MHESI  JingJaiMarketChiangMai  มากาดมาจอย  Ma-Kad-Ma-JOY  stiotopbymhesi    
34 IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นที่หนึ่ง 28/02/2567 54 นายชาญวิทย์  ตรีเดช
35 วิสัยทัศน์ประเทศไทย “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นหนึ่ง” 27/02/2567 56 น.ส.ณิชาภัทร  เลาหสุรโยธิน ignite  วิสัยทัศน์ประเทศไทย  การท่องเที่ยว  
36 8 วิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง 27/02/2567 50 สุชานุช  ชนะชาญมงคล 8วิสัยทัศน์  IgniteThailand  
37 IGNITE THAILAND จากการวิเคราะห์ของ AI (Gemini ของ google) 26/02/2567 69 นายสมบัติ  สมศักดิ์ Gemini  IgniteThailand  นโยบาย  AI  
38 IGNITE ไม่ IGNORE จัดอันดับความเป็นไปได้แบบตัดเกรด 8 วิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND 26/02/2567 103 นายสมบัติ  สมศักดิ์ IgniteThailand  วิสัยทัศน์  นโยบาย  
39 IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นหนึ่ง ยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก 26/02/2567 65 นางสาวเจนจิรา  ภาประเวช วิสัยทัศน์    vision    thailand    IGNITE  
40 “IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” 25/02/2567 70 น.ส.กมลวรรณ  สุนทรเกตุ วิสัยทัศน์  รัฐบาล  นโยบาย  IGNITE  
41 “IGNITE THAILAND” : จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นที่หนึ่ง 25/02/2567 72 น.ส.จิณห์นิภา  พลีทอง IGNITETHAILAND  วิสัยทัศน์ประเทศไทย  
42 จากวิสัยทัศน์ Thailand Vision “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” หากจะเน้นมุ่งเป้าพัฒนาประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพจะเริ่มอย่างไร 24/02/2567 69 นายทินกร  รสรื่น Wellness-Medical-Hub  ignite  
43 วิสัยทัศน์ Thailand Vision “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” เสนอต่อยอดได้อย่างไร 24/02/2567 83 นางสาวชลิศา  ทรัพย์พร Ago  Industry  Tech  Thailand  IGNITE  จุดพลัง-รวมใจ-ไทยต้องเป็นหนึ่ง  
44 The 50th APEC e-Learning Training(AeLT) Program 23/02/2567 61 นางสาวชลิศา  ทรัพย์พร APEC  e-Learning  Training  Thailand  Korea  APAC  
45 วิสัยทัศน์ประเทศไทย IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง 23/02/2567 63 อัญชลี  งอยผาลา
46 วิสัยทัศน์ประเทศไทย IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง 23/02/2567 78 น.ส.วิลาวรรณ  งอยผาลา
47 พื้นฐานที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ (Foundation to Success) ของวิสัยทัศน์ประเทศไทย “IGNITE THAILAND” 23/02/2567 99 ดร.เอกชัย  เขื่อนมณี IGNITEThailand  FoundationtoSuccess  Vision  
48 จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง 23/02/2567 45 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง Thailand  Vision    IGNITE  
49 ข้อมูลการแถลงวิสัยทัศน์ “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นหนึ่ง” 23/02/2567 55 น.ส.พุทธพร  ผ่องกาย วิสัยทัศน์  
50 วิสัยทัศน์ "IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง" 23/02/2567 78 นางสาวเพ็ญพิชชา  คงแทน วิสัยทัศน์  vision  thailand  
51 “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” 23/02/2567 66 น.ส.พรเพ็ญ  ขลิบนิล Thailand  Vision  
52 IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นหนึ่ง 22/02/2567 59 นายวิทยา  สุวรรณสุข IGNITE  THAILAND  แถลงวิสัยทัศน์  
53 วิสัยทัศน์ Thailand Vision “IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” ยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก 22/02/2567 66 นางพงศ์ภรณ์  วิลเฮลมี วิสัยทัศน์  
54 OpenAI เกี่ยวข้องอย่างไรกับ ChatGPT 21/02/2567 76 จิรวัฒน์  วงษ์สมาน เทคโนโลยี  OpenAI  ChatGPT  
55 หลักในการตั้งคำถาม LLaMA-1/2, GPT-3.5/4 (Ver.1/2) 21/02/2567 62 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข AI  PromptEngineering  PromptInstruction  
56 การวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จและการวางแนวทางการพัฒนา “โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น” (University Business Incubator: UBI) ด้วยเทคนิค CIPPi Model + SWOT Analysis + Brainstorming + Focus g 21/02/2567 84 นางสาวชลิศา  ทรัพย์พร UniversityBusinessIncubator  UBI  CiPPiModel  SWOTAnalysis  Brainstorming  Focusgroup  discussion  
57 แผนงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research Program) ภายใต้การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 13/02/2567 82 นายทินกร  รสรื่น co-research  CollaborativeResearch  RSPThailand  Sci-park  
58 Thailand i4.0 Index for Thaland Industrial Transformation 11/02/2567 49 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ อุตสาหกรรม  ประเมิน  ดัชนี  
59 Science Park development and policy interventions in emerging economies 08/02/2567 84 ดร. มุทธมาศ  วงศ์วานิช scipark  Science_Park_development  triple_helix  Innovation_Value_chain  applied_String-theory    
60 BCG Model คืออะไร? 08/02/2567 83 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข BCGmodel  economy  thailandpolicy  greeneconomy  bioeconomy  circulareconomy  
61 พิสูจน์ตัวตนด้วย แอปพลิเคชัน ThaID (ไทยดี) 01/02/2567 64 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ thaid  
62 ทบ.-อว. จับมือทำ MOU พัฒนาทักษะกำลังพลของกองทัพผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์ RTA MOOC 25/01/2567 86 น.ส.ภัทริน  เหล่าสิม RTAMOOC  THAIMOOC  อว.  ทบ.  กองทัพบก  
63 แนวคิดพื้นฐานในการกำหนดคำถามให้กับ AI 25/01/2567 54 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ AI  prompt  chatGPT  
64 สรุป AI ในแต่ละด้าน 27/12/2566 113 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ ai  
65 มาถาม ChatGPT ว่างานที่ทำอยู่จะใช้ ChatGPT ช่วยอะไรเราได้บ้าง 29/09/2566 132 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ chatgpt  ai  
66 6 คอร์สฟรีจาก Google คัดมาแล้ว 👇 อัพสกิลช่วยลดงาน ในยุค AI พร้อม Certification 13/09/2566 136 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ AI  prompt  chatGPT  
67 5 ChatGPT Framework เพื่อการเขียน Prompt อย่างมีประสิทธิภาพ 10/09/2566 112 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ AI  prompt  chatGPT  
68 เทคนิคการเขียน Prompt สู่การใช้ chatGPT อย่างมีประสิทธิภาพ 14/06/2566 72 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ prompt  ai  
69 ความรู้เรื่อง ChatGPT 09/05/2566 74 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ chatgpt  ai  
70 HPC Status report from Thailand 21/03/2566 43 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ hpc  computer  apan