บล๊อกที่เกี่ยวกับ "STARTUP" จำนวน 6 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 Kansai University Center for Innovation & Creativity (KU-CIC) 06/03/2567 50 นางสาวชลิศา  ทรัพย์พร Kansai-University  Startup  Open_innovation  Cultivating_entrepreneurship  
2 บทบาทของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการสนับสนุนนโยบาย IGNITE THAILAND 03/03/2567 78 นางสาวทิพวัลย์  เวชชการัณย์ IGNITETHAILAND  Startup  
3 การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ในภูมิภาค (New Regional Startups) P1 23/02/2567 72 นายทินกร  รสรื่น การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ในภูมิภาค    New  Regional  Startups  P1  RSP  SME  STARTUP  
4 Stage of Startup 09/02/2567 54 ดร.สุมนรัตน์  ริยาพันธ์ startup  Problem  Solution  Product  Business  Market  
5 Startup และ SME สองอย่างนี้ต่างกันอย่างไร 08/02/2567 54 ดร.สุมนรัตน์  ริยาพันธ์ Startup  SME    
6 รู้จักธุรกิจ Startup : ช่วงการเติบโตของธุรกิจของ Startup 07/02/2567 69 ดร.สุมนรัตน์  ริยาพันธ์ startup  seed  growth  expansion  maturity