บล๊อกที่เกี่ยวกับ "Oneroute" จำนวน 2 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 ทำความเข้า Services Blueprint ของ กปว. ด้วย Miro (web application) 25/10/2566 149 นายณัฐพล  มหาไม้ กลไก  บริการ  Blueprint  Oneroute  
2 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567 - 2570 13/06/2566 360 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง คลินิก  แผนปฏิบัติการ  VC    oneroute  อว.ส่วนหน้า