ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่

เครือข่ายเพื่อการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เราให้บริการผู้ประกอบการ/ชุมชน ทุกระดับ โดยมีโครงการต่าง ๆ ดังนี้
4,185
เทคโนโลยีพร้อมใช้
2,588
ผู้เชี่ยวชาญ
+32%
1,982
ผลิตภัณฑ์
4%
3,390
โครงการ
14,121
คำปรึกษา
1,098
หมู่บ้านวิทย์ฯ
งบประมาณประจำปี 2565
แพลตฟอร์ม จำนวนโครงการ งบประมาณที่สนับสนุน งบประมาณที่ใช้ จำนวนผู้รับบริการ จำนวนผู้นำไปใช้ประโยชน์ มูลค่าทางเศรษฐกิจ BCR
บริการคำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี : TCS7418,167,25017,743,543 24,5605,450 1,216,414,084 66.96
เพิ่มศักยภาพเครือข่าย : NCB3649,000
เพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน : BCE4910,077,840 8,582,7991,208 634 4,712,839 0.47
บ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ : SCI38 7,604,910 6,940,576 4,803,897 0.63

เทคโนโลยีทั้งหมด 4,185 รายการ

ผลิตภัณฑ์ 2,477 รายการ

Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : นางสาวพวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์
Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : นางสาวพวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์
Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : นางสาวพวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์
Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : นางสาวพวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์
Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : นางสาวพวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์