ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่

เครือข่ายเพื่อการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เราให้บริการผู้ประกอบการ/ชุมชน ทุกระดับ โดยมีโครงการต่าง ๆ ดังนี้
4,616
เทคโนโลยีพร้อมใช้
2,588
ผู้เชี่ยวชาญ
+32%
1,982
ผลิตภัณฑ์
4%
3,390
โครงการ
14,121
คำปรึกษา
1,098
หมู่บ้านวิทย์ฯ
งบประมาณประจำปี 2565
แพลตฟอร์ม จำนวนโครงการ งบประมาณที่สนับสนุน งบประมาณที่ใช้ จำนวนผู้รับบริการ จำนวนผู้นำไปใช้ประโยชน์ มูลค่าทางเศรษฐกิจ BCR
บริการคำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี : TCS7416,992,7508,946,235 5644 0 0
เพิ่มศักยภาพเครือข่าย : NCB4833,700
เพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน : BCE5910,916,440 585,6940 0 0 0
บ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ : SCI37 6,662,110 595,600 0 0

เทคโนโลยีทั้งหมด 4,616 รายการ

Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : ว่าที่ร้อยตรี กฤษดา จำปาทิพย์
Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : ว่าที่ร้อยตรี กฤษดา จำปาทิพย์
Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : ว่าที่ร้อยตรี กฤษดา จำปาทิพย์
Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : ว่าที่ร้อยตรี กฤษดา จำปาทิพย์

ผลิตภัณฑ์ 2,723 รายการ

Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : ว่าที่ร้อยตรี กฤษดา จำปาทิพย์
Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : ว่าที่ร้อยตรี กฤษดา จำปาทิพย์
Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : ว่าที่ร้อยตรี กฤษดา จำปาทิพย์
Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : ว่าที่ร้อยตรี กฤษดา จำปาทิพย์
Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : ว่าที่ร้อยตรี กฤษดา จำปาทิพย์

ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาด้าน วทน. 4,311 รายการ

คำปรึกษาล่าสุด