ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่

เครือข่ายเพื่อการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เราให้บริการผู้ประกอบการ/ชุมชน ทุกระดับ โดยมีโครงการต่าง ๆ ดังนี้
4,125
เทคโนโลยีพร้อมใช้
2,588
ผู้เชี่ยวชาญ
+32%
1,982
ผลิตภัณฑ์
4%
3,390
โครงการ
14,121
คำปรึกษา
1,098
หมู่บ้านวิทย์ฯ
งบประมาณประจำปี 2565
แพลตฟอร์ม จำนวนโครงการ งบประมาณที่สนับสนุน งบประมาณที่ใช้ จำนวนผู้รับบริการ จำนวนผู้นำไปใช้ประโยชน์ มูลค่าทางเศรษฐกิจ BCR
บริการคำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี : TCS7418,167,25018,006,835 21,4564,907 699,152,448 38.48
เพิ่มศักยภาพเครือข่าย : NCB3649,000
เพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน : BCE4910,077,840 8,336,3461,077 542 4,570,239 0.45
บ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ : SCI38 7,604,910 6,729,616 3,615,758 0.48

เทคโนโลยีทั้งหมด 4,125 รายการ

Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : นายธนทรัพย์ ลิ่มปะรังษี
Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : นายธนทรัพย์ ลิ่มปะรังษี
Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : นายธนทรัพย์ ลิ่มปะรังษี
Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : นายธนทรัพย์ ลิ่มปะรังษี

ผลิตภัณฑ์ 2,427 รายการ

Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : นายธนทรัพย์ ลิ่มปะรังษี
Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : นายธนทรัพย์ ลิ่มปะรังษี
Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : นายธนทรัพย์ ลิ่มปะรังษี
Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : นายธนทรัพย์ ลิ่มปะรังษี
Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : นายธนทรัพย์ ลิ่มปะรังษี