ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่

เครือข่ายเพื่อการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เราให้บริการผู้ประกอบการ/ชุมชน ทุกระดับ โดยมีโครงการต่าง ๆ ดังนี้
4,554
เทคโนโลยีพร้อมใช้
2,588
ผู้เชี่ยวชาญ
+32%
1,982
ผลิตภัณฑ์
4%
3,390
โครงการ
14,121
คำปรึกษา
1,098
หมู่บ้านวิทย์ฯ
งบประมาณประจำปี 2565
แพลตฟอร์ม จำนวนโครงการ งบประมาณที่สนับสนุน งบประมาณที่ใช้ จำนวนผู้รับบริการ จำนวนผู้นำไปใช้ประโยชน์ มูลค่าทางเศรษฐกิจ BCR
บริการคำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี : TCS7416,992,7505,901,862 5644 0 0
เพิ่มศักยภาพเครือข่าย : NCB3663,700
เพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน : BCE255,200,440 155,4000 0 0 0
บ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ : SCI13 2,643,110 91,200 0 0

เทคโนโลยีทั้งหมด 4,554 รายการ

Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : นางสาวชิดชนก วงค์สอน
Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : นางสาวชิดชนก วงค์สอน
Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : นางสาวชฎาพร ประทุมมา
Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : นางสาวชฎาพร ประทุมมา
Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : นางสาวชฎาพร ประทุมมา

ผลิตภัณฑ์ 2,651 รายการ

Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : นายวันโชค  มณีเดช
Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : นางสาววรรณา จันทร์สิงห์
Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : นางสาววรรณา จันทร์สิงห์
Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : นางสาววรรณา จันทร์สิงห์
Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : นางสาววรรณา จันทร์สิงห์

คำปรึกษาล่าสุด