ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่

เครือข่ายเพื่อการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เราให้บริการผู้ประกอบการ/ชุมชน ทุกระดับ โดยมีโครงการต่าง ๆ ดังนี้
4,533
เทคโนโลยีพร้อมใช้
2,588
ผู้เชี่ยวชาญ
+32%
1,982
ผลิตภัณฑ์
4%
3,390
โครงการ
14,121
คำปรึกษา
1,098
หมู่บ้านวิทย์ฯ
งบประมาณประจำปี 2565
แพลตฟอร์ม จำนวนโครงการ งบประมาณที่สนับสนุน งบประมาณที่ใช้ จำนวนผู้รับบริการ จำนวนผู้นำไปใช้ประโยชน์ มูลค่าทางเศรษฐกิจ BCR
บริการคำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี : TCS7416,992,7505,400,716 5644 0 0
เพิ่มศักยภาพเครือข่าย : NCB3663,700
เพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน : BCE255,200,440 150,4000 0 0 0
บ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ : SCI13 2,643,110 29,500 0 0

ผลิตภัณฑ์ 2,625 รายการ

Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : นายองอาจ ผิวมั่นกิจ
Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : นางสาวชฎาพร ประทุมมา
Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : นางสาวชฎาพร ประทุมมา
Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : นางสาวชฎาพร ประทุมมา
Alexa's Avatar
เพิ่มโดย : นางสาวชฎาพร ประทุมมา

คำปรึกษาล่าสุด

Alexa's Avatar
ระยะเวลาการทอดกล้วยหรือเผือกที่มีความสุกไม่เท่ากัน ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาความร้อนของไฟได้ ระยะเวลาความสุกพอดีของกล้วยหรือเผือกที่ลงไปทอดของลูกแรกจนถึงลูกสุดท้ายที่ความสุก กรอบไม่เท่ากัน ความต้องการเครื่องสไลด์กล้วยและเผือกที่มีความหนาสม่ำเสมอกัน และลดเวลาการสไลด์ และความปลอดภัยของผู้สไลด์กล้วย เผือก เนื่องจากเครื่องสไลด์แบบไม้ถือที่ใช้มีปัญหาเรื่องของความหนาบางของแผ่นกล้วยเือกไม่เท่ากัน ช่วงที่ออเดอร์เยอะคนที่สไลด์จะเร่งในการสไลด์กล้วย เผือกก็จะเกิดอันตรายในการสไลด์กล้วย
นางสาวชวภัทร บรรณศักดิ์ ชวภัทรกล้วยกรอบ
Alexa's Avatar
ความชื้นในผลิตภัณฑ์ผักตบชวา
นายรุ่งนที คำเรืองฤทธิ์ กระเป๋าสานผักตบชวา By Lin Cha Wa