บล๊อกที่เกี่ยวกับ "Market" จำนวน 6 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 ทำความรู้จัก Brand Corporate Identity 10/06/2567 40 นายทินกร  รสรื่น Brand_CI    Corporate_Identity    Brand_Identity  Innovation_Marketing  
2 กระบวนการและแรงจูงใจในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 03/03/2567 52 นางสาวทิพวัลย์  เวชชการัณย์ Transferor  Licensing  Marketing  
3 การจัดแสดงผลงานการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนด้วย วทน. สู่เชิงพาณิชย์ MHESI Innovation Fair @Jingjai Market “มากาด มาจอย ครั้งที่ 2” (Ma-Kad Ma-JOY) 29/02/2567 43 น.ส.เกศรัตน์  วิศวไพศาล Jingjai  Market    Fair    
4 Day 2 “มากาด มาจอย ครั้งที่ 2” (Ma-Kad Ma-JOY) 28/02/2567 57 น.ส.ภัทริน  เหล่าสิม กระทรวงอว  MHESI  JingJaiMarketChiangMai  มากาดมาจอย  Ma-Kad-Ma-JOY  stiotopbymhesi    
5 #เส้นทางสู่นวัตวาณิชย์ #Research to Market #R2M #RSP 15/02/2567 103 นายทินกร  รสรื่น เส้นทางสู่นวัตวาณิชย์  #ResearchtoMarket  #R2M  #RSP  
6 Stage of Startup 09/02/2567 56 ดร.สุมนรัตน์  ริยาพันธ์ startup  Problem  Solution  Product  Business  Market