สาขา จำนวน
การอารักขาพืช การจัดการศัตรูพืชแบบปลอดภัย 1430
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร/การทำมาตรฐาน 1124
เทคโนโลยีไม้ผลและไม้ดอก 479
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 419
พืชผัก ผักพื้นบ้าน สมุนไพร 603
เทคโนโลยีข้าวและเมล็ดพันธุ์ 232
เทคโนโลยีเครื่องจักร 561
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 413
เทคโนโลยีโรงเรือน 232
เทคโนโลยีด้านการเลี้ยงสัตว์ 167
เทคโนโลยีด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 251
เทคโนโลยีการส่งเสริมด้านการตลาด 221
เทคโนโลยีด้านสิ่งทอ 92
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 333
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ 172
การบริหารจัดการชุมชน/การจัดการองค์กรส่วนท้องถิ่น 118
โลหะวิทยา/วิศวกรรมวัสดุ 68
การแพทย์แผนไทย/พัฒนายา/สมุนไพร/สุขภาพ/ความงาม 134
การท่องเที่ยว 70
สถาปัตยกรรม 30
การออกแบบภูมิทัศน์ 34
เทคโนโลยีการเกษตร 212
เทคโนโลยีการสื่อสาร 52
วิทยาศาสตร์ทางทะเล 21
ไฟฟ้า/วิศวกรรมไฟฟ้า 99
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง 36
เทคโนโลยีการเพิ่มคุณสมบัตินาโนกับสิ่งทอ 30
เทคโนโลยีชีววิทยาและจุลชีววิทยา 72
ด้านผ้า การออกแบบและการตัดเย็บ 40
ด้านอาหารและโภชนาการ/เครื่องดื่มและอาหารเพื่อสุขภาพ 107
ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 98
ด้านศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก/งานหัตถกรรมพื้นบ้าน 64
หมอพื้นบ้าน 8
วิศกรรมเคมี 6
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 11
ความหลากหลายทางชีวภาพ 18