สาขา จำนวน
การอารักขาพืช การจัดการศัตรูพืชแบบปลอดภัย 1873
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร/การทำมาตรฐาน 1476
เทคโนโลยีไม้ผลและไม้ดอก 866
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 1345
พืชผัก ผักพื้นบ้าน สมุนไพร 925
เทคโนโลยีข้าวและเมล็ดพันธุ์ 406
เทคโนโลยีเครื่องจักร 711
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 505
เทคโนโลยีโรงเรือน 318
เทคโนโลยีด้านการเลี้ยงสัตว์ 244
เทคโนโลยีด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 290
เทคโนโลยีการส่งเสริมด้านการตลาด 259
เทคโนโลยีด้านสิ่งทอ 117
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 409
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ 206
การบริหารจัดการชุมชน/การจัดการองค์กรส่วนท้องถิ่น 155
โลหะวิทยา/วิศวกรรมวัสดุ 84
การแพทย์แผนไทย/พัฒนายา/สมุนไพร/สุขภาพ/ความงาม 177
การท่องเที่ยว 108
สถาปัตยกรรม 37
การออกแบบภูมิทัศน์ 40
เทคโนโลยีการเกษตร 278
เทคโนโลยีการสื่อสาร 68
วิทยาศาสตร์ทางทะเล 31
ไฟฟ้า/วิศวกรรมไฟฟ้า 109
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง 50
เทคโนโลยีการเพิ่มคุณสมบัตินาโนกับสิ่งทอ 36
เทคโนโลยีชีววิทยาและจุลชีววิทยา 131
ด้านผ้า การออกแบบและการตัดเย็บ 57
ด้านอาหารและโภชนาการ/เครื่องดื่มและอาหารเพื่อสุขภาพ 157
ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 146
ด้านศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก/งานหัตถกรรมพื้นบ้าน 84
หมอพื้นบ้าน 11
วิศกรรมเคมี 34
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 16
ความหลากหลายทางชีวภาพ 40
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ 296
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 51
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ 11
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (ศทพ.) 167
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 16
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสาร และของเสียอันตราย (ศสอ.) 176
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ 115
ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาของ UBI ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 5
ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาของ UBI ด้านการตลาด 0
ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาของ UBI ด้านบัญชี 0