สาขา จำนวน
การอารักขาพืช การจัดการศัตรูพืชแบบปลอดภัย 1838
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร/การทำมาตรฐาน 1451
เทคโนโลยีไม้ผลและไม้ดอก 851
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 1338
พืชผัก ผักพื้นบ้าน สมุนไพร 917
เทคโนโลยีข้าวและเมล็ดพันธุ์ 400
เทคโนโลยีเครื่องจักร 686
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 497
เทคโนโลยีโรงเรือน 316
เทคโนโลยีด้านการเลี้ยงสัตว์ 239
เทคโนโลยีด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 288
เทคโนโลยีการส่งเสริมด้านการตลาด 256
เทคโนโลยีด้านสิ่งทอ 113
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 397
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ 202
การบริหารจัดการชุมชน/การจัดการองค์กรส่วนท้องถิ่น 154
โลหะวิทยา/วิศวกรรมวัสดุ 78
การแพทย์แผนไทย/พัฒนายา/สมุนไพร/สุขภาพ/ความงาม 173
การท่องเที่ยว 107
สถาปัตยกรรม 37
การออกแบบภูมิทัศน์ 40
เทคโนโลยีการเกษตร 275
เทคโนโลยีการสื่อสาร 68
วิทยาศาสตร์ทางทะเล 31
ไฟฟ้า/วิศวกรรมไฟฟ้า 108
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง 50
เทคโนโลยีการเพิ่มคุณสมบัตินาโนกับสิ่งทอ 36
เทคโนโลยีชีววิทยาและจุลชีววิทยา 130
ด้านผ้า การออกแบบและการตัดเย็บ 57
ด้านอาหารและโภชนาการ/เครื่องดื่มและอาหารเพื่อสุขภาพ 151
ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 144
ด้านศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก/งานหัตถกรรมพื้นบ้าน 83
หมอพื้นบ้าน 11
วิศกรรมเคมี 26
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 16
ความหลากหลายทางชีวภาพ 40
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ 294
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 51
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ 11
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (ศทพ.) 167
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 16
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสาร และของเสียอันตราย (ศสอ.) 176
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ 115
ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาของ UBI 4