สาขา จำนวน
การอารักขาพืช การจัดการศัตรูพืชแบบปลอดภัย 1749
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร/การทำมาตรฐาน 1407
เทคโนโลยีไม้ผลและไม้ดอก 659
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 495
พืชผัก ผักพื้นบ้าน สมุนไพร 727
เทคโนโลยีข้าวและเมล็ดพันธุ์ 281
เทคโนโลยีเครื่องจักร 669
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 487
เทคโนโลยีโรงเรือน 310
เทคโนโลยีด้านการเลี้ยงสัตว์ 228
เทคโนโลยีด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 286
เทคโนโลยีการส่งเสริมด้านการตลาด 255
เทคโนโลยีด้านสิ่งทอ 113
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 392
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ 199
การบริหารจัดการชุมชน/การจัดการองค์กรส่วนท้องถิ่น 152
โลหะวิทยา/วิศวกรรมวัสดุ 76
การแพทย์แผนไทย/พัฒนายา/สมุนไพร/สุขภาพ/ความงาม 171
การท่องเที่ยว 105
สถาปัตยกรรม 36
การออกแบบภูมิทัศน์ 40
เทคโนโลยีการเกษตร 265
เทคโนโลยีการสื่อสาร 68
วิทยาศาสตร์ทางทะเล 31
ไฟฟ้า/วิศวกรรมไฟฟ้า 105
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง 49
เทคโนโลยีการเพิ่มคุณสมบัตินาโนกับสิ่งทอ 35
เทคโนโลยีชีววิทยาและจุลชีววิทยา 118
ด้านผ้า การออกแบบและการตัดเย็บ 56
ด้านอาหารและโภชนาการ/เครื่องดื่มและอาหารเพื่อสุขภาพ 146
ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 138
ด้านศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก/งานหัตถกรรมพื้นบ้าน 82
หมอพื้นบ้าน 11
วิศกรรมเคมี 22
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 17
ความหลากหลายทางชีวภาพ 37