บล๊อกที่เกี่ยวกับ "tor" จำนวน 8 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 การถ่ายทอดและแพร่กระจายของนวัตกรรม 03/03/2567 65 นางสาวทิพวัลย์  เวชชการัณย์ Intermediategoods  Innovators  Implementation  
2 พายุสุริยะคืออะไร และเกิดขึ้นได้อย่างไร 29/02/2567 123 วัฒนจักร  พุ่มวิเศษ spaceweathher,  cme,  geomagnetic  storm  
3 แสงเหนือคืออะไร 21/02/2567 55 วัฒนจักร  พุ่มวิเศษ แสงเหนือ  aurora  CME  ICME  Geomagnetic_storms  
4 การวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จและการวางแนวทางการพัฒนา “โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น” (University Business Incubator: UBI) ด้วยเทคนิค CIPPi Model + SWOT Analysis + Brainstorming + Focus g 21/02/2567 84 นางสาวชลิศา  ทรัพย์พร UniversityBusinessIncubator  UBI  CiPPiModel  SWOTAnalysis  Brainstorming  Focusgroup  discussion  
5 โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) 10/02/2567 139 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ ubi  tor  บ่มเพาะ  ธุรกิจ  
6 การจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) (ตามแนวทางปฏิบัติ ว 159) 09/02/2567 78 น.ส.เกศรัตน์  วิศวไพศาล พัสดุ  
7 รายงานผลการเรียนรู้ การฝึกอบรมหลักสูตร Public Sector Leadership Programme ณ Nanyang Technological University สาธารณรัฐสิงคโปร์ ทุนรัฐบาลฝึกอบรมในต่างประเทศ (ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐสมรรถนะสูง) ประจำ 24/10/2566 318 ดร.เอกชัย  เขื่อนมณี SmartNation    Geopolitics    US-ChinaTradeWar  
8 สิ่งที่ได้เรียนรู้ โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator: UBI) 24/10/2566 139 นายวิทยา  สุวรรณสุข UBI