บล๊อกที่เกี่ยวกับ "Innovation" จำนวน 10 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 The KTH Innovation Readiness Level 10/06/2567 44 นายทินกร  รสรื่น Innovation  Readiness  Level  scipark  incubation  
2 ทำความรู้จัก Brand Corporate Identity 10/06/2567 40 นายทินกร  รสรื่น Brand_CI    Corporate_Identity    Brand_Identity  Innovation_Marketing  
3 Innovation Trends for Thailand 2024 28/05/2567 30 นางคัทลียา  สุเมฆะกุล #Innovation  #นวัตกรรม  #การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
4 Innovation-Driven Enterprises: IDE 06/03/2567 61 นางสาวชลิศา  ทรัพย์พร Innovation-Driven_Enterprises  IDE  Business_Incubation  
5 Kansai University Center for Innovation & Creativity (KU-CIC) 06/03/2567 51 นางสาวชลิศา  ทรัพย์พร Kansai-University  Startup  Open_innovation  Cultivating_entrepreneurship  
6 เครือข่ายนวัตกรรม 03/03/2567 72 นางสาวทิพวัลย์  เวชชการัณย์ Quadruple  Innovation  Network  
7 การจัดแสดงผลงานการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนด้วย วทน. สู่เชิงพาณิชย์ MHESI Innovation Fair @Jingjai Market “มากาด มาจอย ครั้งที่ 2” (Ma-Kad Ma-JOY) 29/02/2567 43 น.ส.เกศรัตน์  วิศวไพศาล Jingjai  Market    Fair    
8 Science Park development and policy interventions in emerging economies 08/02/2567 86 ดร. มุทธมาศ  วงศ์วานิช scipark  Science_Park_development  triple_helix  Innovation_Value_chain  applied_String-theory    
9 Tomorrow Food Innovation 31/01/2567 68 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง Food  Innovation  สมาคมวิทยาศาสตร์  
10 RSP Innovation product 17/12/2566 79 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ rsp  scipark