บล๊อกที่เกี่ยวกับ "Mindset" จำนวน 2 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 "5 ขั้นตอนในการพัฒนาตนเองด้วย Growth Mindset" 18/02/2567 56 น.ส.จิณห์นิภา  พลีทอง การพัฒนาตนเอง  growthmindset  
2 STI Mindset : การเพิ่มศักยภาพครูมัธยมศึกษาตอนต้น 06/02/2567 49 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง STI  Mindset  โครงงาน