บล๊อกที่เกี่ยวกับ "KM" จำนวน 11 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้าง Roadmap เพื่อความมั่นคงทางการเงิน (Financial Security) จากศักยภาพของอุทยานวิทยาศาสตร์ (RSP Knowledge Sharing 2024) 02/05/2567 43 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ scipark  km  การเงิน  rsp  
2 องค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ให้ทันต่อยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง 13/02/2567 83 นางสาวชลิศา  ทรัพย์พร LO  KM  องค์กรแห่งการเรียนรู้  การจัดการความรู้  ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง  
3 KM#8 ทำความรู้จัก สทอภ. สดร. และ อพวช. 26/08/2566 169 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ อว.  ส่วนหน้า  km  
4 KM#9 รู้จัก ซินโครตรอน สสน. และ TCELS 22/08/2566 92 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ km  อว.ส่วนหน้า  
5 KM#7 รู้จัก บพท. และ บพข. 24/07/2566 119 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ อว.ส่วนหน้า  ทุน  บพท.  บพข.  
6 KM อว.ส่วนหน้า #5 ทำความรู้ตัก สวทช. วว. สนช. 07/07/2566 122 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ อว.ส่วนหน้า  
7 การจัดทาโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจาปี 2568 ประเด็น (23)การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 04/07/2566 113 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ อว.  ส่วนหน้า  km  คลินิก  แผน  
8 KM การพัฒนาศักยภาพ อว.ส่วนหน้า ครั้งที่ 3 วช. และ สกสว. 20/06/2566 180 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ อว.  ส่วนหน้า  km  
9 ทำความรู้จัก วศ. และ มว. 01/06/2566 102 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ อว.ส่วนหน้า  km  
10 การบริหารจัดการข้อมูล U2T-TCD 01/06/2566 121 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ อว.ส่วนหน้า  u2t  tcd  km  
11 KM การพัฒนาศักยภาพ อว.ส่วนหน้า 23/05/2566 68 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ อว.ส่วนหน้า