ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ด้านบน เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของการให้คำปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรม
คำปรึกษา 15,190 รายการ ตั้งแต่ปี 2564 - 2566
ลำดับ ความต้องการ ผู้ถาม วันที่ถาม ประเภท คำตอบ
1 การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วงกวน [57860] นางสุนัน โพล้งอุไร
35/2 หมูที่ 1 ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
30/09/2566
wotk-in/work-out การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่ว
2 การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วงกวน [57859] นางสาวงรักชนก ศิริปโชติ
58 หมูที่ 3 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
0839585413
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
30/09/2566
wotk-in/work-out การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่ว
3 การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วงกวน [57858] นางสำอางค์ คูควร
32/3 หมูที่ 2 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
0639527909
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
30/09/2566
wotk-in/work-out การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่ว
4 การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วงกวน [57857] นางเรณู ม่วงจิตร
164 หมูที่ 2 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
0932627701
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
30/09/2566
wotk-in/work-out การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่ว
5 การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วงกวน [57856] นางสาวจรัญ รักถิ่น
17/3 หมู่ที่ 2 ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก
0834124033
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
30/09/2566
wotk-in/work-out การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่ว
6 การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วงกวน [57855] นางสำฤทธิ์ โคว้สุวรรณ
32/1 หมูที่ 2 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
0946402386
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
30/09/2566
wotk-in/work-out การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่ว
7 การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วงกวน [57854] นางสำราญ นาคคชฤทธิ์
50/1 หมู่ที่ 6 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
0913981779
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
30/09/2566
wotk-in/work-out การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่ว
8 การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วงกวน [57853] นางไพริน ศรีมา
13/1 หมูที่ 7 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
0996161078
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
30/09/2566
wotk-in/work-out การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่ว
9 การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วงกวน [57852] นางฐิตินันท์ เที่ยงตรง
143/6 หมูที่ 9 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
0825508832
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
30/09/2566
wotk-in/work-out การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่ว
10 การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วงกวน [57851] นางสาวจินดา วงษ์สุวรรณ
143/2 หมูที่ 9 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
0982040633
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
30/09/2566
wotk-in/work-out การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่ว
11 การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วงกวน [57850] นางสำเริง คุ้งวารี
143/2 หมู่ที่ 9 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
0809805072
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
30/09/2566
wotk-in/work-out การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่ว
12 การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วงกวน [57849] นางจำปา นาคประเสริฐ
177/1 หมูที่ 9 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
0821320756
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
30/09/2566
wotk-in/work-out การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่ว
13 การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วงกวน [57848] นางสาววรณัน ธีรกุลวรรธ
46 หมู่ที่ 7 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
0652464256
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
30/09/2566
wotk-in/work-out การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่ว
14 การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วงกวน [57847] นางสาวสุวรรณี รักแย้ม
114/1 หมู่ที่ 3 ต.วังลึก อ.ศรีสำโรง
0829402447
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
30/09/2566
wotk-in/work-out การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่ว
15 การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วงกวน [57846] นางนาฎยา กุสุโมทย์
151/7 หมู่ที่ 1 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก
0871960507
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
30/09/2566
wotk-in/work-out การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่ว
16 การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วงกวน [57845] นางสาวเฉลิมขวัญ เอี่ยมกาย
24/5 หมูที่ 3 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
0830442373
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
30/09/2566
wotk-in/work-out การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่ว
17 การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วงกวน [57844] นางลัดดา เอี่ยมกาย
24/4 หมู่ที่ 3 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
0837590390
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
30/09/2566
wotk-in/work-out การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่ว
18 การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก [57843] นายนนธวิชญ์ เขียงสด
144/5 หมูที่ 9 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
0863002316
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
30/09/2566
wotk-in/work-out การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล
19 การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก [57842] นายบำรุง เที่ยงตรง
98 หมู่ที่ 2 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
0850543374
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
30/09/2566
wotk-in/work-out การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล
20 การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก [57841] นายวิโรจน์ ศรีพิทักษ์
50/1 หมู่ที่ 6 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
0913981779
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
30/09/2566
wotk-in/work-out การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก
21 การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก [57840] นายสอน ยอดทรัพย์
131/1 หมู่ที่ 7 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
0979512156
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
30/09/2566
wotk-in/work-out การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก
22 การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก [57839] นายนรา อานามนารถ
14/2 หมู่ที่ 11 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
062 8696687
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
30/09/2566
wotk-in/work-out การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก
23 ระบบน้ำหยุดเพื่อการเกษตร [57838] นายวิชิตพงษ์ กลิ่นหอม
143/2 หมูที่ 9 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
0910329381
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
30/09/2566
wotk-in/work-out ระบบน้ำหยุดเพื่อการเกษตร
24 ระบบน้ำหยุดเพื่อการเกษตร [57837] นายสุวรรณ ดารา
39 หมูที่ 8 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
0871944242
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
30/09/2566
wotk-in/work-out ระบบน้ำหยุดเพื่อการเกษตร
25 ระบบน้ำหยุดเพื่อการเกษตร [57836] นายนิกร สอนวิจารณ์
55/2 หมู่ที่ 12 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
0631176262
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
30/09/2566
wotk-in/work-out ระบบน้ำหยุดเพื่อการเกษตร
26 การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก [57835] นายวสันต์ ม่วงวิจิตร
164 หมู่ที่ 2 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
0635298223
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
30/09/2566
wotk-in/work-out การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก
27 การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก [57834] นายฤทธิชัย พานิชกิจ
24/2 หมู่ที่ 3 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
0830442372
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
30/09/2566
wotk-in/work-out การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก
28 การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก [57833] นายอรัญ นวลจันทร์
39/2 หมู่ที่ 2 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
0851800927
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
30/09/2566
wotk-in/work-out การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก
29 การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก [57832] นายณรงค์ อุบลสุข
24 หมูที่ 7 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
0655811505
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
30/09/2566
wotk-in/work-out การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก
30 การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก [57831] นายชิน เบาบาง
169 หมูที่ 2 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
0931410746
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
30/09/2566
wotk-in/work-out การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก
31 ระบบน้ำในการเกษตร [57830] นายจรัญ เวฬุมาศ
42/11 หมู่ที่ 7 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
0809464730
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
30/09/2566
wotk-in/work-out ระบบน้ำในการเกษตร
32 ระบบน้ำในการเกษตร [57829] นายสำเภา สอนวิจารณ์
55/2 หมูที่ 12 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
0831653545
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
30/09/2566
wotk-in/work-out ระบบน้ำในการเกษตร
33 ธนาคารนำ้ใต้ดิน และระบบการให้นำ้หยด [57828] นายสมหวัง ปานดำ
40/2 หมู่ที่ 6 ต.ย่านยาว อ.สวรรโลก
0812830334
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
30/09/2566
wotk-in/work-out ธนาคารนำ้ใต้ดิน และระบบการให้น
34 ธนาคารนำ้ใต้ดิน และระบบการให้นำ้หยด [57827] นายสมศักดิ์ จะแจ้ง
19/5 ซ.1 ถ ประชาราษฎร์ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก
0864373987
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
30/09/2566
wotk-in/work-out ธนาคารนำ้ใต้ดิน และระบบการให้น
35 ธนาคารนำ้ใต้ดิน และระบบการให้นำ้หยด [57826] นายเชวงศิริ ศิริปโชติ
58 หมู่ที่ 3 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
0878288710
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
30/09/2566
wotk-in/work-out ธนาคารนำ้ใต้ดิน และระบบการให้น
36 ธนาคารนำ้ใต้ดิน การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กเบื้องต้นและการใช้โดรนเพื่อการเกษตร [57825] นายชัชวาลย์ ชมภู
87/1 หมู่ที่ 12 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
0910137751
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
30/09/2566
wotk-in/work-out ธนาคารนำ้ใต้ดิน การบำรุงรักษาเ
37 ธนาคารนำ้ใต้ดิน การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กเบื้องต้นและการใช้โดรนเพื่อการเกษตร [57823] นายนม จันทวงค์
65/1 หมู่ที่ 3 ต.วัดเกาะ อ.ศรีสำโรง
097922598
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
30/09/2566
wotk-in/work-out ธนาคารนำ้ใต้ดินและการบำรุงรักษ
38 ธนาคารนำ้ใต้ดินและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กเบื้องต้น [57822] นายแถม ชมภู
87/1หมู่ที่ 12 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
0869395509
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
30/09/2566
wotk-in/work-out ธนาคารนำ้ใต้ดินและการบำรุงรักษ
39 ธนาคารนำ้ใต้ดินและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กเบื้องต้น [57821] นายจิรายุทธ โภคานนท์
108 หมูที่ 5 ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง
0875200274
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
30/09/2566
wotk-in/work-out ธนาคารนำ้ใต้ดินและการบำรุงรักษ
40 การแปรรูปผลผลผลิตจากข้าวเหนียว [57819] นางสาวงามจิตร อินขอ
56 หมูที่ 7 ต.บ้านำ้พุ อ.คีรีมาศ
0660251780
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
30/09/2566
wotk-in/work-out การแปรรูปผลผลผลิตจากข้าวเหนียว
41 การแปรรูปผลผลผลิตจากข้าวเหนียว [57818] นางสาวมณีรัตน์ รุกขชาติ
63 หมูที่ 7 ต.บ้านน้ำพุ อ.คิรีมาศ
08292062337
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
30/09/2566
wotk-in/work-out การแปรรูปผลผลผลิตจากข้าวเหนียว
42 การแปรรูปผลผลผลิตจากข้าวเหนียว [57817] นางสมบัติ สถิตชัย
25 หมูที่ 6 ต.บ้านนำ้พุ อ.คีรีมาศ
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
30/09/2566
wotk-in/work-out การแปรรูปผลผลผลิตจากข้าวเหนียว
43 การแปรรูปผลผลผลิตจากข้าวเหนียว [57816] นางทองสะ อินทริส
68 หมูที่ 6 ต.บ้านนำ้พุ อ.คีรีมาศ
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
30/09/2566
wotk-in/work-out การแปรรูปผลผลผลิตจากข้าวเหนียว
44 การแปรรูปผลผลผลิตจากข้าวเหนียว [57815] นางสาวจุฑามาศ สุมี
70/1 หมุที่ 1 ต.บ้านน้ำพุ อ.คีรีมาศ
0650401878
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
30/09/2566
wotk-in/work-out การแปรรูปผลผลผลิตจากข้าวเหนียว
45 การแปรรูปผลผลผลิตจากข้าวเหนียว [57814] นางกาญจนา สาระสิทธิ์
8/2 หมูที่ 7 ต.บ้านน้ำพุ อ.คีรีมาศ
0910637994
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
30/09/2566
wotk-in/work-out การแปรรูปผลผลผลิตจากข้าวเหนียว
46 การแปรรูปผลผลิตจากข้าวเหนียว [57813] นางหวานใจ เนียมนิ่ม
94 หมู่ที่ 2 ต. บ้านนำ้พุ อ.คีรีมาศ
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out การแปรรูปผลผลิตจากข้าวเหนียว
47 การแปรรูปผลผลิตจากข้าวเหนียว [57812] นางสาวลำยอง มะกอกคำ
44 หมู่ที่ 7 ต.บ้านนำ้พุ อ.คีรีมาศ
0969416841
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out การแปรรูปผลผลิตจากข้าวเหนียว
48 การแปรรูปผลผลิตจากข้าวเหนียว [57811] นางสาวปทุมรัตน์ เกตุพงษ์
29/1 หมู่ที่ 6 ต.บ้านนำ้พุ อ.คีรีมาศ
0926900134
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out การแปรรูปผลผลิตจากข้าวเหนียว
49 การแปรรูปผลผลิตจากข้าวเหนียว [57810] นางประสิทธิ์ พลเชี่ยว
66 หมูที่ 3 ต.บ้านน้ำพุ อ.คีรีมาศ
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out การแปรรูปผลผลิตจากข้าวเหนียว
50 การแปรรูปผลผลิตจากข้าวเหนียว [57809] นางบุญตรง กลม
18 หมู่ที่ 4 ต.บ้านนำ้พุ อ.ศรีมาศ
0650706232
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out การแปรรูปผลผลิตจากข้าวเหนียว
51 การแปรรูปผลผลิตจากข้าวเหนียว [57808] นางสาวสุภาวดี สิทธิชัย
44/1 หมูที่ 5 ต.บ้านน้ำพุ
0917361297
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out การแปรรูปผลผลิตจากข้าวเหนียว
52 การแปรรูปผลผลิตจากข้าวเหนียว [57807] นางกองจักร์ สิทะฺิชัย
44 หมู่ที่ 5 ต. บ้านนำ้พุ อ.คีรีมาศ
0875278420
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out การแปรรูปผลผลิตจากข้าวเหนียว
53 การแปรรูปผลผลิตจากข้าวเหนียว [57806] นางสาวพนมพร ช่องงาม
51 หมู่ที่ 4 ต.บ้านนำ้พุ อ.ศรีมาศ
0614342788
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out การแปรรูปผลผลิตจากข้าวเหนียว
54 การแปรรูปผลผลิตจากข้าวเหนียว [57805] นางบานเย็น อุดมสุข
29 หมู่ที่ 2
0946432153
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out การแปรรูปผลผลิตจากข้าวเหนียว
55 การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุลินทรีย์สังเคราะห์และการขยายจุลินทรีย์ EM [57804] นางบุญญพร เขียวพุฒิ
35/2 หมู่ที่ 1 ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก
0855436047
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุลิน
56 การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุลินทรีย์สังเคราะห์และการขยายจุลินทรีย์ EM [57803] นางสาวสุนิสา เพชรสาย
68 หมู่ที่ 8 ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง
0855436047
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุลิน
57 การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุลินทรีย์สังเคราะห์และการขยายจุลินทรีย์ EM [57802] นายเจน จันทร์อินทร์
52/1 หมู่ที่ 4 ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุลิน
58 การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุลินทรีย์สังเคราะห์และการขยายจุลินทรีย์ EM [57801] นางยุพิน อินทราราช
7/6 หมู่ที่ 9 ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุลิน
59 การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุลินทรีย์สังเคราะห์และการขยายจุลินทรีย์ EM [57800] นางวันเพ็ญ อินทราช
68/8 หมู่ 9 ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง
0943835974
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุลิน
60 การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุลินทรีย์สังเคราะห์และการขยายจุลินทรีย์ EM [57799] นางสาวชนากานต์ คงที่
50/2 หมู่ที่ 1
094 3835974
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุลิน
61 การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุลินทรีย์สังเคราะห์และการขยายจุลินทรีย์ EM [57798] นางสาวอาภากร สำเนียง
29/1 หมูที่ 1 ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก
0845770884
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุลิน
62 การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุลินทรีย์สังเคราะห์และการขยายจุลินทรีย์ EM [57797] นายทอน โพล้งอุไร
35/2 หมู่ที่ 1 ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก
0985492559
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุลิน
63 การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุลินทรีย์สังเคราะห์และการขยายจุลินทรีย์ EM [57796] นายอำนวย จันทร์อินทร์
129 หมู 8 ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง
0945541105
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุลิน
64 การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุลินทรีย์สังเคราะห์และการขยายจุลินทรีย์ EM [57795] นายบุญเชิด สมนึก
110/2 หมู่ที่ 6 ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง
0641265299
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out นำวิธีการผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา
65 การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุลินทรีย์สังเคราะห์และการขยายจุลินทรีย์ EM [57794] นายพันธนันท์ ลาภเวที
37/9 หมู่ที่ 7 ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง
0819148999
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out นำวิธีการผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา
66 การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุลินทรีย์สังเคราะห์และการขยายจุลินทรีย์ EM [57793] นางสาวกลิ่นสุคนธ์ สุขสัมพันธ์
131 หมู่ 4 ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง
0857422303
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out นำวิธีการผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา
67 การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุลินทรีย์สังเคราะห์และการขยายจุลินทรีย์ EM [57792] นางอิสรีร์ ลาภเวที
37/9 หมู่ที่ 7 ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out นำวิธีการผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา
68 การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุลินทรีย์สังเคราะห์และการขยายจุลินทรีย์ EM [57791] นางสาวสรีอรุณ ส้มมี
108 หมู่ที่ 7 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับความรู้การผลิตเชื้อไตรโค
69 การขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ [57790] นางสาวกลอยใจ ศิริปโชติ
58 หมู่ที่ 3 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out การขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์
70 การขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ [57789] นางสาวเปรมมณี จะแจ้ง
58 หมูที่ 3 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out การขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์
71 วิธีการดูแลสัตว์เลี้ยงและการรักษาโรคสัตว์เบื้องต้น [57788] นายดอน น้อยมี
81/6 หมู่ที่ 3 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
0870121625
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out วิธีการดูแลสัตว์เลี้ยงและการรั
72 การขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ [57787] นางดลนภัส ธีรกุลวรรธ
49 หมู่ที่ 10 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
0830932624
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out การขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์
73 การขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ [57786] นางสาวศรีไพร นวลจันทร์
39/1 หมู่ที่ 2 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
0864373707
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out การขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์
74 การขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ [57785] นางสาวเฉลย นาคประเสริฐ
145/1 หมู่ที่ 5 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
0955134952
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out การขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์
75 วิธีการดูแลสัตว์เลี้ยงและการรักษาโรคสัตว์เบื้องต้น [57784] นายไพเราะ บุญศรี
107 หมูที่ 5 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
0834831458
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out วิธีการดูแลสัตว์เลี้ยงและการรั
76 วิธีการดูแลสัตว์เลี้ยงและการรักษาโรคสัตว์เบื้องต้น [57783] นายมนัส ประมัย
109 หมูที่ 5 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
0892727228
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out วิธีการดูแลสัตว์เลี้ยงและการรั
77 วิธีการดูแลสัตว์เลี้ยงและการรักษาโรคสัตว์เบื้องต้น [57782] นายปริญญา ตุ้มสถิตย์
128/1 หมู่ที่ 5 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
098 6139589
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out วิธีการดูแลสัตว์เลี้ยงและการรั
78 วิธีการดูแลสัตว์เลี้ยงและการรักษาโรคสัตว์เบื้องต้น [57781] นายจีรัตน์ แก้วฟัก
63 หมู่ที่ 2 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
0902055989
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out วิธีการดูแลสัตว์เลี้ยงและการรั
79 วิธีการดูแลสัตว์เลี้ยงและการรักษาโรคสัตว์เบื้องต้น [57780] นางจำรัส มีสุข
132/1 หมู่ที่ 6 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
0821746548
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out วิธีการดูแลสัตว์เลี้ยงและการรั
80 วิธีการดูแลสัตว์เลี้ยงและการรักษาโรคสัตว์เบื้องต้น [57779] นายสุวิทย์ มีสุข
132/1 หมู่ที่ 5 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
0818391689
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out วิธีการดูแลสัตว์เลี้ยงและการรั
81 วิธีการดูแลสัตว์เลี้ยงและการรักษาโรคสัตว์เบื้องต้น [57778] นายทศนะ ยกจำนวน
43 หมูที่ 2 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
0933108469
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out วิธีการดูแลสัตว์เลี้ยงและการรั
82 การขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ [57777] นางสาวชุรดา บริบูรณ์
58/1 หมู่ที่ 2
0801121631
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out การขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์
83 การขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ [57776] นางสาวสำอางค์ คู่ควร
32/3 หมู่ที่ 2 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
0839527909
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out การขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์
84 การขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ [57775] นางกนกวรรณ ปานดำ
40/2 หมู่ที่ 6 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
0848122984
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out การขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์
85 วิธีการดูแลสัตว์เลี้ยงและการรักษาโรคสัตว์เบื้องต้น [57774] นางประหยัด เบาบาง
169 หมู่ที่ 2
0834114381
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out วิธีการดูแลสัตว์เลี้ยงและการรั
86 การขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ [57773] นางสาวอิษฎ์อานิก เทพเทียนชัย
39/2 หมู่ที่ 2 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
0946987399
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out การขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์
87 การขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ [57772] นางไฉน ฉบับแบบ
97 หมู่ที่ 2 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
0892262983
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out การขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์
88 การขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ [57771] นางสาวรัตนาพร แสงอรุณ
71
0958038325
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out การขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์
89 การขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ [57770] นางสวรส มาไกล
31/3 หมู่ที่ 10 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
0884227594
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out การขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์
90 การขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ [57769] นางแสงจันทร์ บัวพิมพ์
149/81 ถ. 1 มกรา ต.เมืองสวรรคโลก
0872037029
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out การขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์
91 การขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ [57768] นางกำไล พันธ์อุดม
65/3 หมู่ที่ 2 ต.ย่านยาว
0636534830
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับความรู้การขายสินค้าในรูป
92 การจัดการฟาร์มสัตว์และการรักษาโรคสัตว์เบื้องต้น [57767] นายมานพ ม่วงวงษ์
165/1 หมูที่ 9 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับความรู้การจัดการฟาร์มสัต
93 การจัดการฟาร์มสัตว์และการรักษาโรคสัตว์เบื้องต้น [57766] นายฐาปกรณ์ อมรวัฒนานุกุล
16/2หมูที่ 8 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับความรู้การจัดการฟาร์มสัต
94 การจัดการฟาร์มสัตว์และการรักษาโรคสัตว์เบื้องต้น [57765] นายธีระศักดิ์ ปาณธูป
41/2 หมู่ที่ 3 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับความรู้การจัดการฟาร์มสัต
95 การจัดการฟาร์มสัตว์และการรักษาโรคสัตว์เบื้องต้น [57764] นายจรัญ พรมสายใจ
34/5 หมูที่ 2 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับความรู้การจัดการฟาร์มสัต
96 การจัดการฟาร์มสัตว์และการรักษาโรคสัตว์เบื้องต้น [57763] นายภาสกร นาคประเสริฐ
169/1 หมู่ที่ 9
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับความรู้การจัดการฟาร์มสัต
97 การจัดการฟาร์มสัตว์และการรักษาโรคสัตว์เบื้องต้น [57762] นายปรีชา สมรส
30/1 หมู่ที่ 10 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับความรู้การจัดการฟาร์มสัต
98 การจัดการฟาร์มสัตว์และการรักษาโรคสัตว์เบื้องต้น [57761] นายธนศักดิ์ กลิ่นพยอม
153/3 หมู่ที่ 4 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out ไดรับความรู้การจัดการฟาร์มสัตว
99 การจัดการฟาร์มสัตว์และการรักษาโรคสัตว์เบื้องต้น [57760] นางวิเชียร บุญอินทร์
182 หมู่ที่ 4 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
081534178
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับความรู้การจัดการฟาร์มสัต
100 การจัดการฟาร์มสัตว์และการรักษาโรคสัตว์เบื้องต้น [57759] นายอฒยา รัตนา
23 ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.สวรรคโลก
0838562720
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับความรู้การจัดการฟาร์มสัต
101 การจัดการฟาร์มสัตว์และการรักษาโรคสัตว์เบื้องต้น [57758] นางฐานิตา ศรีนุช
149 หมู่ที่ 9 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
0930714092
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับความรู้การจัดการฟาร์มสัต
102 การจัดการฟาร์มสัตว์และการรักษาโรคสัตว์เบื้องต้น [57757] นายเลย สังวาลย์
147/3 หมู่ที่ 5 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับความรู้การจัดการฟาร์มสัต
103 วิธีการดูแลสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น [57756] นางละมัย คมขำ
148 หมู่ที่ 9 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับความรู้วิธีการดูแลสัตว์เ
104 การจัดการฟาร์มสัตว์และการรักษาโรคสัตว์เบื้องต้น [57755] นางธัญพร นุชเปรม
37/4 หมูที่ 2 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับความรู้การจัดการฟาร์มสัต
105 ความรู้การออกแบบผลิตภัณฑ์ [57754] นางสาวจำปี พันธุ์อุดม
117/1 หมู่ที่ 9 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out สามารคเลือกบรรจุภัณฑ์ในการใส่ส
106 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการจัดการสินค้า [57753] นางสาวสุริมล เอี่ยมกาย
24/1 หมู่ที่ 3 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out สามารถจัดวางสินค้าและเลือกผลิต
107 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการจัดการสินค้า [57752] นางสาวจำปา ชาวไร่
195 หมู่ที่ 2 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out สามารถจัดวางสินค้าและเลือกสินค
108 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการจัดการสินค้า [57750] นางสาววันทนา พิมพา
147/3 หมู่ที่ 5 ต.ย่ายยาว อ.สวรรคโลก
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out สามารถออกแบบการจัดวางสินค้า
109 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการจัดการสินค้า [57749] นางสาวสิรภัทร บุญเอม
52 หมู่ที่ 3 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out สามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์และการจั
110 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการจัดการสินค้า [57747] นางสาวตรวรรถ เพ็ชรดี
114/2 หมู่ที่ 9 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out สามารถแปรรูปขนมอบ เค้กฝอยทอง
111 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการจัดการสินค้า [57746] นางสาวพัณณิตา ดอนอยู่ไพร
79/2 หมู่ที่ 2 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out สามารถจัดวางสินค้าและออกแบบบรร
112 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการจัดการสินค้า [57745] นายเฉลย พรมสายใจ
189 หมู่ 2 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out สามารถจัดวางสินค้าและออกแบบบรร
113 การแปรรูปขนมอบยอดนิยม [57744] นางแต๋ว เดชวงศ์
51/3 หมูที่ 3 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out สามารถแปรรูปขนมอบ เค้กฝอยทอง
114 การแปรรูปขนมอบยอดนิยม [57743] นางสุบิน ตาปิ้วเครือ
36 หมูที่ 3 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out สามารถแปรรูปขนมอบ เค้กฝอยทอง
115 การแปรรูปขนมอบยอดนิยม [57742] นางสำลี คำพิโรชัย
112/2 หมู่ที่ 3 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out สามารถแปรรูปขนมอบ เค้กฝอยทอง
116 การแปรรูปขนมยอดนิยม [57741] นางมาลี ช่างขุนทด
157 หมูที่ 3 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out สามารถแปรรูปขนมอบ เค้กฝอยทอง
117 การแปรรูปขนมยอดนิยม [57740] นางสาวนงคาร ขัดสาย
156 หมู่ที่ 3 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out สามารถแปรรูปขนมอบ เค้กฝอยทอง
118 การแปรรูปขนมยอดนิยม [57739] นางสาวสมหวัง ใจมูล
147 หมู่ที่ 3 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out สามารถแปรรูปขนมอบ เค้กฝอยทอง
119 การแปรรูปขนมยอดนิยม [57738] นางวิไลพร ใจมูล
148/2 หมูที่ 3 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out สามารถแปรรูปขนมอบ เค้กฝอยทอง
120 การแปรรูปขนมอบยอดนิยม [57737] นางนภา ปัญญาเสน
40 หมู่ที่ 3 เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out สามารถแปรรูปขนมอบ เค้กฝอยทอง
121 การแปรรูปขนมอบยอดนิยม [57736] นางสาวพิน ท้าวชัยวงศ์
207/1 หมู่ที่ 3 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out สามารถแปรรูปขนมอบ เค้กฝอยทอง
122 การแปรรูปขนมอบยอดนิยม [57735] นางจารุนันท์ ปัญญาเทือก
242 หมูที่ 3 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out สามารถแปรรูปขนมอบ เค้กฝอยทอง
123 การแปรรูปขนมอบยอดนิยม [57734] นางบุญมา ปัญญาเทือก
244/1 หมู่ที่ 3 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out สามารถแปรรูปขนมอบ เค้กฝอยทอง
124 การแปรรูปขนมอบยอดนิยม [57733] นางสาวภูษณิศา เดชวงศ์
30/1 หมู่ที่ 3 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out สามารถแปรรูปขนมอบ เค้กฝอยทอง
125 การแปรรูปขนมอบยอดนิยม [57732] นางศรีนวล เฉพาะตรง
15/1 หมู่ที่ 3 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out สามารถแปรรูปขนมมอบ เค้กฝอยทอง
126 การแปรรูปขนมอบยอดนิยม [57731] นางสีวัน แสนจุ้ม
99 หมู่ที่ 3 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม
055624247
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out สามารถแปรรูปขนมอบ เค้กฝอยทอง
127 การแปรรูปขนมอบยอดนิยม [57730] นางเรือนมูล ลาดสา
94/1 หมู่ที่ 3
055624247
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out สามารถแปรรูปขนมอบ เค้กฝอย คุกก
128 การแปรรูปขนมอบยอดนิยม [57729] นางสังวาลย์ มหายศ
43/1 หมู่ที่ 3 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม
055624247
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out สามารถแปรรูปขนมอบ เค้กฝอยทอง
129 การแปรรูปขนมอบยอดนิยม [57728] นางแก้ววันนา สายด้วง
171/1 หมูที่ 3 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม
055 - 624247
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out สามารถแปรรูปขนมอบ เค้กฝอยทอง
130 การแปรรูปขนมอบยอดนิยม [57727] นางสาวมณีรัตน์ นิยม
146/1 หมู่ที่ 3 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม
055624247
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out สามารถแปรรูปขนมอบ เช่น เค้กฝอย
131 การแปรรูปขนมอบยอดนิยม [57726] นางสาวกาญจนา ขัดคำวงศ์
174 หมู่ที่ 3 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out สามารแปรรูปขนมอบ เช่น เค้กฝอยท
132 การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุลินทรีย์สังเคราะห์และการขยายจุลินทรีย์ EM [57725] นางธนัชพร เตียวตระกูล
12 หมู่ที่ 4 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม
0848224065
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out สามารถผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุ
133 การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุลินทรีย์สังเคราะห์และการขยายจุลินทรีย์ EM [57724] นายสีมา ปันต๊ะวงค์
39/1 หมู่ที่ 3 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม
0813750260
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out สามารถผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุ
134 การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุลินทรีย์สังเคราะห์และการขยายจุลินทรีย์ EM [57720] นางรวงทิพ เปี้ยทา
23/1 หมู่ 4 ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม
0848224065
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out สามารถผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุ
135 การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุลินทรีย์สังเคราะห์และการขยายจุลินทรีย์ EM [57719] นางสาวฟองจันทร์ หลวงหล้า
77 หมู่ 11 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเลี่ยม
0848224065
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out สามารถผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุ
136 การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุลินทรีย์สังเคราะห์และการขยายจุลินทรีย์ EM [57718] นางคำมา จาอินต๊ะ
21 หมู่ที่ 4 ต. เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม
0848224065
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุลิน
137 การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุลินทรีย์สังเคราะห์และการขยายจุลินทรีย์ EM [57717] นางนงคราญ อ้นชาวนา
226 หมู่ที่ 3 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม
0870121625
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out สามารถผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุ
138 การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุลินทรีย์สังเคราะห์และการขยายจุลินทรีย์ EM [57716] นางพรรณพรรษ จันทะวงศ์ทา
7 หมูที่ 11 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์
0818514625
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out สามารถผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุ
139 การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุลินทรีย์สังเคราะห์และการขยายจุลินทรีย์ EM [57715] นางบัวฐาน ไชยทะวงศ์
1 หมู่ที่ 11 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม
0928672566
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out สามารถผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุ
140 การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุลินทรีย์สังเคราะห์และการขยายจุลินทรีย์ EM [57714] นางบัวคำ มอยบุตร
93 หมู่ที่ 11 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม
0818514625
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out สามารถผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุ
141 การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุลินทรีย์สังเคราะห์และการขยายจุลินทรีย์ EM [57713] นายทัน วงศ์มูล
32 หมู่ 2 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม
0818514625
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out สามารถผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุ
142 การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุลินทรีย์สังเคราะห์และการขยายจุลินทรีย์ EM [57712] นางวรรณกาญจน์ ทาริยะ
176 หมู่ที่ 3 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม
0991570915
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out สามารถผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุ
143 การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุลินทรีย์สังเคราะห์และการขยายจุลินทรีย์ EM [57711] นางสาวดวง วงอ้ายตาล
1/4 หมู่ที่ 4 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม
0876643996
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out สามารถผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุ
144 การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุลินทรีย์สังเคราะห์และการขยายจุลินทรีย์ EM [57710] นางสาวสิริธนา เตียวตระกูล
115/3 หมู่ 4 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม
0612675526
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out สามารถผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุ
145 การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุลินทรีย์สังเคราะห์และการขยายจุลินทรีย์ EM [57709] นางสาวรจนา ประทุม
172/2 หมู่ที่ 3 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม
0927683328
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out สามารถผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุ
146 การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุลินทรีย์สังเคราะห์และการขยายจุลินทรีย์ EM [57708] นางสาวพัชราภรณ์ เอมกริช
23/11 หมู่ที่ 7 ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร
0813795794
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out สามารถผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุ
147 การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุลินทรีย์สังเคราะห์และการขยายจุลินทรีย์ [57707] นางนฤมล เพื่อนบ้าน
43 หมูที่ 43 ต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร
0935800289
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out สามารถผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุ
148 การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุลินทรีย์สังเคราะห์และการขยายจุลินทรีย์ EM [57706] นางสาวสมศรี วงษ์พันธ์
11/1 หมูที่ 4 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม
0806799929
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out สามารถผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุ
149 การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุลินทรีย์สังเคราะห์และการขยายจุลินทรีย์ EM [57705] นางสาวภัทราวดี เอมกริช
23/9 หมูที่ 7 ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร
0870121625
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out สามารถผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุ
150 การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุลินทรีย์สังเคราะห์และการขยายจุลินทรีย์ EM [57704] นางฉลอง ธีระเสถียร
243/3 หมุ๋ที่ 3 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม
0826761384
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out สามารถการผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา
151 การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุลินทรีย์สังเคราะห์และการขยายจุลินทรีย์ [57703] นางนฤชา ขลัง
220 หมู่ที่ 5 ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุลิน
152 การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและการขยายจุลินทรีย์ EM [57701] นางชญาณทิพฑ์ ชัยวงค์
64 หมู่ที่ 11 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out นำไปใช้ในการย้ายกล้า
153 การขยายพันธ์ุพืช [57699] นางอำไพร เถาวัลย์
171/9 ม.6 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out วิธีการขยายพันธ์ุพืช
154 รู้วิธีการขยายพันธุ์พืช และการดูแลรักษาต้นพืชเบื้องต้น [57698] นางวันเพ็ญ ดีแท้
28 ม. 7 ต.บ้านใหม่สุขเกษม
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out นำความรู้ไปใช้ในการขยายพันธ์ุต
155 การผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อลดต้นทุนจากการใช้สารเคมี [57697] นางสาวพะวงศ์ ไม้ม่วง
8/1 หมู่ 3 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out ได้นำเชื้อจุลินทรีย์ไปใช้และวิ
156 การลดต้นทุนจากการใช้สารเคมี [57696] นางจินตนา ดีแท้
30/2 หมู่ที่ 11 ต.กกแรด อ.กงไกรลาศ
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับความรู้ในการผลิตสารชีวภั
157 การลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร [57695] นายศิวดุจ มีสุข
24/124 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out ให้รับความรู้การผลิตสารชีวภัณฑ
158 การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา [57694] นางสาวศรีวิภา ฤทธิ์ร้อน
27/3 หมู่ 7 ต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out ได้เหัวเชื้อไตรโคเดอร์มา
159 การขยายจุลินทรีย์ EM และจุลินทีย์สังเคราะห์แสง เพื่อใช้ในการเกษตร [57693] นางสาวทุเรียน ดินหมาย
113 หมู่ที่ 3 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out นำไปใช้ในการทำการเกษตร
160 การผลิตสารชีวภัณฑ์ การขยายจุลินทรีย์ EM การขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง [57692] นางสาวชญาณี อินทรโชติ
21/3 หมู่ 4 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out ขยายจุลินทีย์ EM ได้
161 การบำรุงรักษาเครื่องจักรการเกษตรเบื้องต้น [57691] นายภัทรพล ศรีคล้าย
13/1 หมู่ 2 ต.ท่าพันวง อ.กงไกรลาศ
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับความรู้เบื้องต้นในการบำร
162 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุน [57690] นายวัชรินทร์ แซ่ฟ้ง
114 หมู่ 16 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับความรู้เกี่ยวกับการบำรุง
163 การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา [57689] นางสุริน อยูบุญ
104/4 หมู่ 3 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out ได้เชื้อไตรโคเดอร์มา
164 ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา [57688] นางประทิน แตงตุ้ม
15 ม. 6 ต.ไกรกลาง อ.กงไกลาศ
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out ได้ความรู้ขั้นตอนการผลิตเชื้อไ
165 การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา [57687] นางสาวศรุดา บัวปาน
50 หมู่ 6 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out -
166 การขยายจุลินทรีย์ EM [57686] นางมาลี เพ็รชวิเศษ
39/4 หมู่ 2 ต.กง อ.ไกรลาศ
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out -
167 การผลิตสารชีวภัณฑ์ การทำเชื้อไตโครเดอร์มา [57685] นางทับทิม อินทรโชติ
21/3 หมู่ 4 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out -
168 การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา [57684] นางแดน เส็งเอ็ม
1/1 หมู่ 2 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out ผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา
169 ผลิตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อลดต้นทุนการทำการเกษตร [57683] เพ็ญนภา ทรงยุติธรรม
123/7 ม.7 ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out ลดค่าใช้จ่าย
170 การผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อลดต้นทุนการเกษตร [57682] ธนวรรณ สุริษะ
123/2 ม.7 ต.กกแรด อ.กงไกรลาศ
-
-
นางสาวธิภารัตน์สำลีเติมสิริ
29/09/2566
wotk-in/work-out ได้ผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา
171 เพื่อรับคำปรึกษาเรื่องการคำนวณต้นทุนและวางแผนบบัญชี [57681] คุณติณณภพ ไตรรัตนชัยกูล
ชุมชนบ้านไตรรัตน์ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค
649545965
-
นางสาววรันฐิยาไชยลา
29/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับคำแนะนำเรื่องการจัดทำบัญ
172 เรื่องเครื่องหมายการค้า [57680] คุณเบญจพร ปึงเจริญ
222 หมู่ 4 ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา
642419451
-
นางสาววรันฐิยาไชยลา
29/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับคำแนะนำเรื่องเทคนิคการตั
173 เพื่อรับคำปรึกษาเรื่องการคำนวณ ห้องประชุมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี [57679] คุณนิธิศ รัตนกรบรรจง
194 หมู่ 7 ต.พังตรุ อ.พนมทวน
897936669
-
นางสาววรันฐิยาไชยลา
29/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับคำแนะนำเรื่องการเลือกใช้
174 เรื่องเครื่องหมายการค้า [57678] คุณปิติ จีนแส
100/5 ม.2 ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ
812917257
-
นางสาววรันฐิยาไชยลา
29/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับคำแนะนำเรื่องการสืบค้นเค
175 เพื่อรับคำปรึกษาเรื่องการทำบัญชีต้นทุน ณ ห้องสาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี [57677] คุณมัญชุลิกา เดชประทุม
เลขที่ 88/8 หมู่ที่ 8 ถนน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี
898218003
-
นางสาววรันฐิยาไชยลา
29/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับคำแนะนำเรื่องเทคนิคและขั
176 เรื่องเครื่องหมายการค้า [57676] คุณวศิน ศรีสันต์
75 หมู่ที่ 9 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี
659145642
-
นางสาววรันฐิยาไชยลา
29/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับคำแนะนำเรื่องการออกแบบเค
177 เพื่อรับคำปรึกษาเรื่องการทำบัญชีครัวเรือน ณ ห้องสาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี [57675] วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ชาววังเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
60/1 ม.3 ต.วังเย็น อ.เมือง
895830132
-
นางสาววรันฐิยาไชยลา
29/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับคำแนะนำเรื่องการวางแผนค่
178 เรื่องเครื่องหมายการค้า [57674] คุณศศิกานต์ ทิพย์คีรี
14/3 ม.6 ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา
943969535
-
นางสาววรันฐิยาไชยลา
29/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับคำแนะนำเรื่องการสืบค้นเค
179 เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสมุนไพรอินทรีย์ [57673] คุณสมหวัง มโนธรรมมั่นคง
219/1ม.2ต.หนองรีอ.บ่อพลอย
628749619
-
นางสาววรันฐิยาไชยลา
29/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับคำแนะนำเรื่องการพัฒนาผลิ
180 เรื่องเครื่องหมายการค้า [57672] คุณนิธิศ รัตนกรบรรจง
194 หมู่ 7 ต.พังตรุ อ.พนมทวน
897936669
-
นางสาววรันฐิยาไชยลา
29/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับคำแนะนำเรื่องเทคนิคการตั
181 เพื่อรับคำปรึกษาเรื่องการแปรรูปเนื้อปลาพร้อมรับประทาน ณ ห้องประชุมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี [57671] คุณวิระพงษ์ เทพี
80 แสงชูโต 36 ต.ปากแพรก อ.เมือง
654452469
-
นางสาววรันฐิยาไชยลา
29/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับคำแนะนำเรื่องการยืดอายุผ
182 เรื่องเครื่องหมายการค้า [57670] คุณจำเรียง เหมอุดม
28หมู่7 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง
818803738
-
นางสาววรันฐิยาไชยลา
29/09/2566
Telephone ได้รับคำแนะนำเรื่องเทคนิคการตั
183 เรื่องเครื่องหมายการค้า [57669] คุณนันท์ณถัส ทิตาธรอัครศิริ
298หมู่4ต.แม่กระบุง อ.ศรีสวัดิ์
965141944
-
นางสาววรันฐิยาไชยลา
29/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับคำแนะนำเรื่องการสืบค้นเค
184 เรื่องเครื่องหมายการค้า [57668] คุณสิริกมล พงษ์พัว
171ม.9ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง
849206337
-
นางสาววรันฐิยาไชยลา
29/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับคำแนะนำเรื่องการออกแบบเค
185 เพื่อรับคำปรึกษาเรื่องบัญชีต้นทุน ณ ห้องประชุมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี [57667] คุณตนุสรณ์ จิระตระกูล
245/12 หมู่ 5 ต.หนองบัว อ.เมือง
917758974
-
นางสาววรันฐิยาไชยลา
29/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับคำแนะนำเรื่องการสอนแนะกา
186 เรื่องเครื่องหมายการค้า [57666] วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ชาววังเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
60/1 ม.3 ต.วังเย็น อ.เมือง
895830132
-
นางสาววรันฐิยาไชยลา
29/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับคำแนะนำเรื่องเทคนิคการออ
187 เรื่องการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา [57665] คุณศิริวรรณ แสงกระจ่าง
14/1ม.3ต.คูบัวอ.เมือง
875319889
-
นางสาววรันฐิยาไชยลา
29/09/2566
Telephone ได้รับคำแนะนำเรื่องเจ้าของสิทธ
188 เรื่องเครื่องหมายการค้า [57664] คุณเพชรรัตน์ ผาภูมิวิบูลย์
11/4 ม.2 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ
928942799
-
นางสาววรันฐิยาไชยลา
29/09/2566
wotk-in/work-out เพื่อตรวจสอบความเหมือนคล้ายของ
189 เรื่องเครื่องหมายการค้า [57663] คุณสุรัตน์ เทียมเมฆา
43/4 ม.6ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง
905629446
-
นางสาววรันฐิยาไชยลา
29/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับคำแนะนำเรื่องเทคนิคการตั
190 เรื่องเครื่องหมายการค้า [57662] คุณบรรพต มามาก
61/1 ม.5 ต.ถ้ำรงค์ อ..บ้านลาด
943455199
-
นางสาววรันฐิยาไชยลา
29/09/2566
Telephone ได้รับคำแนะนำเรื่องการออกแบบเค
191 เพื่อรับคำปรึกษาเรื่องบัญชีวิสาหกิจและการวางแผนบบัญชี ณ ห้องประชุมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี [57661] คุณสิริกมล พงษ์พัว
171ม.9ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง
849206337
-
นางสาววรันฐิยาไชยลา
29/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับคำแนะนำเรื่องการคิดและคำ
192 เรื่องเครื่องหมายการค้า [57660] คุณสายัณต์ สิทธิโชคธรรม
33 ม.7 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง
819818405
-
นางสาววรันฐิยาไชยลา
29/09/2566
Telephone ได้รับคำแนะนำเรื่องเทคนิคการออ
193 เรื่องเครื่องหมายการค้า [57659] คุณธนัช แสงจันทร์
23หมู่6 ต.สวนป่าน อ.เมือง
972755524
-
นางสาววรันฐิยาไชยลา
29/09/2566
Telephone ได้รับคำแนะนำเรื่องการออกแบบเค
194 เรื่องเครื่องหมายการค้า [57658] คุณวิมล กวินวิภารักษ์
171​ ม.2​ ต.ห้วยหมอนทอง​ อ.กำแพงแสน
806622155
-
นางสาววรันฐิยาไชยลา
29/09/2566
Telephone ได้รับคำแนะนำเรื่องเทคนิคการตั
195 เพื่อรับคำปรึกษาเรื่องการวางแผนบัญชี ณ ห้องสาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี [57657] คุณศศิกานต์ ทิพย์คีรี
14/3 ม.6 ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา
943969535
-
นางสาววรันฐิยาไชยลา
29/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับคำแนะนำเรื่องการวางระบบบ
196 เรื่องการแปรรูปกล้วยหอมทอง [57645] คุณปนิดา มูลนานัด
43 หมู่4 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ
956275916
-
นางสาววรันฐิยาไชยลา
28/09/2566
Telephone ได้รับคำแนะนำเรื่องการยืดอายุผ
197 เพื่อรับคำปรึกษาเรื่องการแปรรูปทอดมันปลาพร้อมรับประทาน ณ ห้องประชุมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี [57643] คุณประจักษ์ ศรนารายณ์
648 ถ.แสงชูโต ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา
618844898
-
นางสาววรันฐิยาไชยลา
28/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับคำแนะนำเรื่องการยืดอายุผ
198 เพื่อรับคำปรึกษาเรื่องการคำนวณต้นทุนและวางแผนบบัญชี ณ ห้องสาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี [57640] คุณติณณภพ ไตรรัตนชัยกูล
ชุมชนบ้านไตรรัตน์ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค
649545965
-
นางสาววรันฐิยาไชยลา
28/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับคำแนะนำเรื่องการจัดทำบัญ
199 เพื่อรับคำปรึกษาเรื่องการวางแผนบัญชี ณ ห้องประชุมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี [57634] คุณกาญจนา ศรีเดช
14/3 ม.6 ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา
926841682
-
นางสาววรันฐิยาไชยลา
28/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับคำแนะนำเรื่องการเลือกใช้
200 เพื่อรับคำปรึกษาเรื่องการคำนวณต้นทุนและวางแผนบบัญชี ณ ห้องสาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี [57629] คุณติณณภพ ไตรรัตนชัยกูล
ชุมชนบ้านไตรรัตน์ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค
649545965
-
นางสาววรันฐิยาไชยลา
26/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับคำแนะนำเรื่องการคิดและคำ
201 เพื่อรับคำปรึกษาเรื่องการวางแผนบบัญชี ณ ห้องสาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี [57628] คุณวศิน ศรีสันต์
75 หมู่ที่ 9 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี
659145642
-
นางสาววรันฐิยาไชยลา
26/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับคำแนะนำเรื่องระบบบัญชีสำ
202 เพื่อรับคำปรึกษาเรื่องบัญชีวิสาหกิจ ณ ห้องสาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี [57627] คุณเพชรรัตน์ ผาภูมิวิบูลย์
11/4 ม.2 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ
928942799
-
นางสาววรันฐิยาไชยลา
26/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับคำแนะนำเรื่องการจัดทำราย
203 เพื่อรับคำปรึกษาเรื่องบัญชีต้นทุนและการคำนวณต้นทุน ณ ห้องสาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี [57626] คุณสุรัตน์ เทียมเมฆา
43/4 ม.6ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง
91499746
-
นางสาววรันฐิยาไชยลา
26/09/2566
Internet ได้รับคำแนะนำเรื่องแนวทางการปร
204 เพื่อรับคำปรึกษาเรื่องบัญชีต้นทุน ณ ห้องประชุมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี [57625] คุณชนันท์ธิพัฒน์ พรหมสนธิ์
222/2หมู่ 5 ต.หนองบัว อ.เมือง
625909142
-
นางสาววรันฐิยาไชยลา
26/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับคำแนะนำเรื่องการจัดทำบัญ
205 เพื่อรับคำปรึกษาเรื่องการคำนวณต้นทุนและวางแผนบบัญชี ณ ห้องประชุมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี [57623] คุณเบญจพร ปึงเจริญ
222 หมู่ 4 ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา
ุ642419451
-
นางสาววรันฐิยาไชยลา
26/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับคำแนะนำเรื่องการตั้งราคา
206 เพื่อรับคำปรึกษาเรื่องการวางแผนบัญชี ณ ห้องประชุมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี [57622] คุณกาญจนา ศรีเดช
14/3 ม.6 ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา
926841682
-
นางสาววรันฐิยาไชยลา
26/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับคำแนะนำเรื่องการพัฒนาแผน
207 เพื่อรับคำปรึกษาเรื่องบัญชีวิสาหกิจ ณ ห้องสาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี [57621] คุณเบญจา ตรีกิตติวัฒน์
127/57 ม.10 ต.ปากแพรก อ.เมือง
988512395
-
นางสาววรันฐิยาไชยลา
25/09/2566
Internet ได้รับคำแนะนำเรื่องการสร้างระบ
208 เพื่อรับคำปรึกษาเรื่องการวางแผนบัญชี ณ ห้องสาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี [57620] คุณณัฐวุฒิ พิมพ์จันทร์
14/24 ม.8 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง
989320457
-
นางสาววรันฐิยาไชยลา
25/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับคำแนะนำเรื่องระบบบัญชีสำ
209 จัดการ เพื่อรับคำปรึกษาเรื่องการวางแผนบัญชี ณ ห้องประชุมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี [57618] คุณสหัสนัย ยืนยงค์
233 ม.4 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์
818474912
-
นางสาววรันฐิยาไชยลา
25/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับคำแนะนำเรื่องการสอนแนะกา
210 เพื่อรับคำปรึกษาเรื่องบัญชีต้นทุน ณ ห้องสาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี [57617] คุณปิติ จีนแส
100/5 ม.2 ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ
812917257
-
นางสาววรันฐิยาไชยลา
25/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับคำแนะนำเรื่องการวิเคราะห
211 เพื่อรับคำปรึกษาเรื่องการวางแผนบัญชี ณ ห้องประชุมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี [57616] คุณชนธัญ ชวเมตวรกุล
99 ม .5 ท่ามะกา ท่ามะกา
989916426
-
นางสาววรันฐิยาไชยลา
25/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับคำแนะนำเรื่องการลดความเส
212 เพื่อรับคำปรึกษาเรื่องบัญชีครัวเรือน ณ ห้องสาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี [57614] คุณนันท์ณถัส ทิตาธรอัครศิริ
298หมู่4ต.แม่กระบุง อ.ศรีสวัดิ์
965141944
-
นางสาววรันฐิยาไชยลา
25/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับคำแนะนำเรื่องการจดบันทึก
213 จัดการ เพื่อรับคำปรึกษาเรื่องบัญชีวิสาหกิจและการวางแผนบบัญชี ณ ห้องประชุมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี [57613] คุณสิริกมล พงษ์พัว
171ม.9ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง
849206337
-
นางสาววรันฐิยาไชยลา
25/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับคำแนะนำเรื่องฐานทางการเง
214 เพื่อรับคำปรึกษาเรื่องเงินทุนหมุนเวียน ณ ห้องประชุมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี [57612] คุณประจักษ์ ศรนารายณ์
648 ถ.แสงชูโต ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา
618844-898
-
นางสาววรันฐิยาไชยลา
25/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับคำแนะนำเรื่องการควบคุมดู
215 เพื่อรับคำปรึกษาเรื่องบัญชีวิสาหกิจ ณ ห้องสาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี [57611] คุณวิระพงษ์ เทพี
80 แสงชูโต 36 ต.ปากแพรก อ.เมือง
654452469
-
นางสาววรันฐิยาไชยลา
25/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับคำแนะนำเรื่องการพัฒนาระบ
216 เพื่อขอรับคำปรึกษาเรื่องบัญชีวิสาหกิจ ณ ห้องประชุมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี [57609] คุณสมหวัง มโนธรรมมั่นคง
219/1ม.2ต.หนองรีอ.บ่อพลอย
628749619
-
นางสาววรันฐิยาไชยลา
25/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับคำแนะนำเรื่องการจัดการด้
217 เพื่อรับคำปรึกษาเรื่องบัญชีต้นทุน ณ ห้องประชุมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี [57607] คุณตนุสรณ์ จิระตระกูล
245/12 หมู่ 5 ต.หนองบัว อ.เมือง
917758974
-
นางสาววรันฐิยาไชยลา
25/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับคำแนะนำเรื่องการเพิ่มกำไ
218 เพื่อรับคำปรึกษาเรื่องบัญชีต้นทุน บัญชีวิสาหกิจและการคำนวณต้นทุน ณ ห้องสาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี [57606] คุณหฤทัย พจนานภาศิริ
852/22 ม.2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง
616519294​
-
นางสาววรันฐิยาไชยลา
25/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับคำแนะนำเรื่องการวางแผนกำ
219 เพื่อรับคำปรึกษาเรื่องบัญชีต้นทุน ณ ห้องสาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี [57605] คุณชนัดดา วินิชพันธุ์
232 ต.บ้านใต้ อ.เมือง
822519516
-
นางสาววรันฐิยาไชยลา
25/09/2566
wotk-in/work-out ได้รับคำแนะนำเรื่องการคำนวณต้น
220 เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร [57604] นางสาวอริชา เพียจำปา
51 ม.4 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง
0
-
นายชัยวุฒิ โกเมศ
22/09/2566
wotk-in/work-out ได้รู้ถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเก
221 เทคโนโลยีการยืดอายุการเก้บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร [57603] นางสาวกัณทิมา สารีบท
189 ม. 2 ต.บ้านเป้า อ.เมือง
0843699556
-
นายชัยวุฒิ โกเมศ
22/09/2566
wotk-in/work-out ได้รู้ถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเก
222 เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร [57602] นางสาวนิยากร พรนิรันดร
447 ม.1 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย
0
-
นายชัยวุฒิ โกเมศ
22/09/2566
wotk-in/work-out ได้รู้ถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเก
223 เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร [57601] นายขจิต แซ่มี
3/140/1 ม.7 ต.รวมไทยพัมนา อ.พบพระ
0
-
นายชัยวุฒิ โกเมศ
22/09/2566
wotk-in/work-out ได้รู้ถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเก
224 เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร [57600] นายอภิวัฒน์ แซ่ลี
8/1 ม.25 ต.ตับเต่า อ.้ทิง
0
-
นายชัยวุฒิ โกเมศ
22/09/2566
wotk-in/work-out ได้รู้ถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเก
225 เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร [57599] นางสาวละวา เวียงไพรทอง
123 ม. 22 ต.นาทราย อ.ลี้
0
-
นายชัยวุฒิ โกเมศ
22/09/2566
wotk-in/work-out ได้รู้ถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเก
226 เทคโนโลยีการยืออายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร [57598] นางสาวภัทรพรรณ์ ทาไชยวงศ์
45/32 ม.14 ต.ลี้ อ.ลี้
0
-
นายชัยวุฒิ โกเมศ
22/09/2566
wotk-in/work-out ได้รู้ถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเก
227 เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร [57597] นางสาววริสา คำแดง
62 ม. 2 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง
0
-
นายชัยวุฒิ โกเมศ
22/09/2566
wotk-in/work-out ได้รู้ถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเก
228 วิสาหกิจชุมชนมาลีญาขอคำปรึกษเทคนิคการย้อมสีผ้าธรรมาติให้คงทน สวยงาม [57596] นายสุราช ไชยสุราช
ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.พาน จ.เชียงราย
0969514638
-
อัมพิกาเตรียมไธสงค์
22/09/2566
wotk-in/work-out นายกวินวุฒิ สุทธนะ และคณะให้คำ
229 วิสาหกิจชุมชนมาลีญาขอคำปรึกษเทคนิคการย้อมสีผ้าธรรมาติให้คงทน สวยงาม [57595] นางจินดา ไชยงค์
ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.พาน จ.เชียงราย
0887677616
-
อัมพิกาเตรียมไธสงค์
22/09/2566
wotk-in/work-out นายกวินวุฒิ สุทธนะ และคณะให้คำ
230 วิสาหกิจชุมชนมาลีญาขอคำปรึกษเทคนิคการย้อมสีผ้าธรรมาติให้คงทน สวยงาม [57594] นางจม แก้วเลื่อมใส
ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.พาน จ.เชียงราย
0814054449
-
อัมพิกาเตรียมไธสงค์
22/09/2566
wotk-in/work-out นายกวินวุฒิ สุทธนะ และคณะให้คำ
231 วิสาหกิจชุมชนมาลีญาขอคำปรึกษเทคนิคการย้อมสีผ้าธรรมาติให้คงทน สวยงาม [57593] นางสาวศิริพร ชมภูรัตน์
ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.พาน จ.เชียงราย
0620369764
-
อัมพิกาเตรียมไธสงค์
22/09/2566
wotk-in/work-out นายกวินวุฒิ สุทธนะ และคณะให้คำ
232 วิสาหกิจชุมชนมาลีญาขอคำปรึกษเทคนิคการย้อมสีผ้าธรรมาติให้คงทน สวยงาม [57592] นางสุริยา คำแก้ว
ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.พาน จ.เชียงราย
0639642521
-
อัมพิกาเตรียมไธสงค์
22/09/2566
wotk-in/work-out นายกวินวุฒิ สุทธนะ และคณะให้คำ
233 วิสาหกิจชุมชนมาลีญาขอคำปรึกษเทคนิคการย้อมสีผ้าธรรมาติให้คงทน สวยงาม [57591] นายวุฒิพงศ์ กิตติวรรณ
ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.พาน จ.เชียงราย
0916952961
-
อัมพิกาเตรียมไธสงค์
22/09/2566
wotk-in/work-out นายกวินวุฒิ สุทธนะ และคณะให้คำ
234 วิสาหกิจชุมชนมาลีญาขอคำปรึกษเทคนิคการย้อมสีผ้าธรรมาติให้คงทน สวยงาม [57590] นางศรีนวล ศรีนาวงค์
ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.พาน จ.เชียงราย
0879043017
-
อัมพิกาเตรียมไธสงค์
22/09/2566
wotk-in/work-out นายกวินวุฒิ สุทธนะ และคณะให้คำ
235 วิสาหกิจชุมชนมาลีญาขอคำปรึกษเทคนิคการย้อมสีผ้าธรรมาติให้คงทน สวยงาม [57589] นางจรุณี ตั้งส่งเสริมสุข
ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.พาน จ.เชียงราย
0848071295
-
อัมพิกาเตรียมไธสงค์
22/09/2566
wotk-in/work-out นายกวินวุฒิ สุทธนะ และคณะให้คำ
236 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57588] นางสาวชลธิชา ธนะภูมิชัย
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
237 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57587] นางสาวฐิติภา ซ้ายหนองขาม
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
238 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57586] นางสาวเอ็นดู น้อยโนนทอง
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
239 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57585] นางสาวศิริลักษณ์ ศรีนามหวด
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
240 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57584] นางสาววริศรา นรทัด
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
241 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57583] นางสาวผกามาศ คุณโพธิ์
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
242 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57582] นางสาวชลธิซา วิจารย์ชัยศรี
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
243 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57581] นางสาวศริษา ปัตถาพงษ์
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
244 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57580] นางสาวสุดารัตน์ ประรมเมือง
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
245 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57579] นางสาวสิรินทรา บุตรสิม
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
246 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57578] ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำเรียบร้อย
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
247 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57577] นางสาวศรัญญา หล้าอ่อน
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
248 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57576] นางสาววลินยุภา แสนสุริวงษ์
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
249 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57575] นางสาวลลิตา พินิจนอก
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
250 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57574] นางสาวพีรชา แสนสุริวงค์
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
251 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57573] นางสาวพรนภัส รุ่งสุวรรณ
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
252 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57572] นางสาวปัณฑิตา แอมปัชชา
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
253 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57571] นางสาวเบญญาภา นิลผาย
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
254 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57570] นางสาวนุธิดา จุฑาจันทร์
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
255 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57569] นางสาวนิศารัตน์ อาสาราช
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
256 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57568] นางสาวธนฝน วงษ์สุวรรณ
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
257 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57567] นางสาวช่อตะวัน สุขล้ำ
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
258 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57566] นางสาวชญานิน อุ่นหล้า
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
259 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57565] นางสาวชญานิน อุ่นหล้า
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
260 รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า [57564] นางสาวกฤติยาภรณ์ อำนาจเจริญ
ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำเรียบร้อย
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
261 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57563] นายวีรเดช ชัยนิคม
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
262 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57562] นายสุทิวัส สายแปง
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
263 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57561] นายณัฐวุฒิ แซงบุญเรือง
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
264 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57560] นายอัมรินทร์ จันฉิม
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
265 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57559] นายอภิสิทธิ์ หล้ามา
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
266 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57558] นายพงศธร เคหะธนันต์ชัย
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
267 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57557] นางสาวชญานิศ บุตรเวียงพันธ์
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
268 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57556] นางสาวอทิตยา เมืองกลาง
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
269 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57555] นางสาวอภิญญา หล้าสิน
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
270 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57554] นางสาวสุภัสสร เวียงเงิน
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
271 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57553] นางสาวสุพัตรา เวียงเงิน
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
272 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57552] นางสาวสาวิกา เวียงเงิน
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
273 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57551] นางสาววริศรา อภิวงค์
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
274 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57550] นางสาวยุพิสา เหลาเคน
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
275 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57549] นางสาวพรรณภัทร ลำเพยพล
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
276 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57548] นางสาวกัญญาวีล์ ลอยประโคน
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
277 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57547] นายอฤทธิ์ ศรีวงษ์ราษฎร์
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
278 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57546] นายไกรวิชาญ สิงห์โอ
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
279 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57545] นายอภิวัฒน์ วงษ์อนุ
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
280 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57544] นายไพชยนต์ พงษ์ธนู
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
281 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57543] นายกิตติภณ ใจศิริ
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
282 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57542] นายณฐกร แก้วคร
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
283 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57541] นายอิทธิพล ศรีเลิศ
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
284 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57540] นายอนันต์ เจริญพล
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
285 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57539] เด็กชายศุภพล บุตรสิน
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
286 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57538] นายพงศธร หล้าบาง
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
287 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57537] นายพีพัฒน์ แพ่งศรีสาร
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
288 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57536] นางสาวกรรณิภา ชนะบุญ
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
289 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57535] นายอุฤทธิ์ ศริวงษ์ราษฎร์
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
290 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57534] นายกิตติศักดิ์ พานนนท์
รร.เวียงวงกตวิทยาคม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
291 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57523] เด็กหญิงจุฑามาศ สิงห์เถื่อน
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
292 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57522] เด็กหญิงพิกุลทอง ศรีดอน
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
293 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57521] เด็กหญิงธัญชนก ผงสินสุ
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
294 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57520] เด็กหญิงลิลาวรรณ ขันติยู
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
295 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57519] เด็กชายพงษกร แมวจา
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
296 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57518] เด็กชายพนม ประเสริฐสังข์
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
297 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57517] เด็กชายสิทธิศักดิ์ นัยจิตร
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
298 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57516] เด็กชายสุรเดช ถานทองดี
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
299 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57515] เด็กชายสิทธิชัย แรมกลาง
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
300 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57514] เด็กชายทวี พลหล้า
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
301 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57513] เด็กหญิงไข่มุก รัตนะ
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
302 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57512] เด็กหญิงรุจิกานต์ หมวดขุนทด
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
303 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57511] เด็กหญิงอริศรา ศรีพุ่ม
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
304 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57510] เด็กหญิงวรรณภา นันตะสุข
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
305 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57509] เด็กหญิงสุวิภา มีไกรราช
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
306 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57508] เด็กหญิงวรัตน์ทยา อินธิแสน
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
307 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57507] เด็กหญิงพิชญา อักษาสอน
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
308 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57506] เด็กหญิงจิรัตน์ชยา โคตรวิชัย
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
309 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57505] เด็กชายพิพัฒษ์พงค์ โคตรวิชัย
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
310 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57504] เด็กชายสุทธิราช ฐานทองดี
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
311 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57503] เด็กชายอานนท์ อยู่เย็น
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
312 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57502] เด็กชายอนุรักษ์ ยืนยาว
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
313 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57501] เด็กชายธนา สุมังคะ
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
314 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57500] เด็กชายธนากร สุมังคะ
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
315 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57499] เด็กชายอนุชา สิงห์ตุ่น
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
316 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57498] เด็กชายอนุวัฒน์ แสงมะณี
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
317 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57497] เด็กชายมงคลชัย สายทอง
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
318 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57496] เด็กชายเทวฤทธิ์ อินธิแสน
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
319 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57495] เด็กชายเตชภณ แสนบรรดิษฐ์
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
320 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57494] เด็กชายชวนนท์ เพชรเสน
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
321 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57493] เด็กชายสุจิณดา เบ้าหล่อเพชร
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
322 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57492] เด็กหญิงอินธุอร วงค์กาฬสินธุ์
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
323 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57491] เด็กหญิงทิวาพร สุมังคะ
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
324 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57490] เด็กหญิงนภัสวรรณ วงค์ตาผา
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
325 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57489] เด็กหญิงหนึ่งฤทัย เจริญคร
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
326 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57488] เด็กหญิงญาณิศา ชะนะแสบง
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
327 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57487] เด็กหญิงสุภาพร สายทอง
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
328 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57486] เด็กหญิงพรทิวา สุมังคะ
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
329 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57485] เด็กชายนะโม ประชุมแสน
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
330 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57484] เด็กชายกิตติชัย อินทร์ภูมี
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
331 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57483] เด็กชายภูมิพัฒน์ ชัยมุงคุณ
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
332 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57482] เด็กชายยศวริศ สังข์ทอง
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
333 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57481] เด็กชายสิทธิพล พรหมหากุล
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
334 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57480] เด็กชายธวัชชัย หมื่นแพน
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
335 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57479] เด็กชายกรชวัล มุลสาโคตร
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
336 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57478] เด็กชายราชัน สุวรรณไชยรบ
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
337 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57477] เด็กหญิงอลิษา คำศักดิ์ดา
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
338 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57476] เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงมะณี
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
339 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57475] เด็กหญิงวิการณ์ดา โรจนวิชัย
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
340 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57474] เด็กหญิงจิดาภา ประหยัดยา
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
341 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57473] เด็กชายฐิติ ชื่นอารมณ์
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
342 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57472] เด็กชายธนศักดิ์ หมื่นแพน
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
343 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57471] เด็กชายจิราวุฒิ คำอ่อน
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
344 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57470] เด็กชายศุภนันท์ นาโควงค์
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
345 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57469] เด็กชายสายชล ศรีวิชัย
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
346 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57468] เด็กชายปรีชา สุพร
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
347 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57467] เด็กชายนฤเบศ สุมังคะ
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
348 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57466] เด็กชายนฤพัฒน์ กองแก้ว
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
349 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57465] เด็กชายณัฐวัฒน์ สมแสน
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
350 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57464] เด็กหญิงกัญญาภัทร วงศ์อาษา
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
351 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57463] เด็กหญิงบุญธรักษ์ษา นามเหลา
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
352 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57462] เด็กหญิงกัลยรัตน์ แสงบุญ
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
353 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57461] เด็กชายนฤบดินทร์ โคตะษา
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
354 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57460] เด็กหญิงสุชานาธ กรพันธ์
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
355 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57459] เด็กชายปกรณ์ รัตน์วิชัย
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
356 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57458] เด็กชายทนาวิน ไกยสิทธิ์
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
357 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57457] เด็กหญิงนภัสสร ทรัพย์สำราญ
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
358 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57456] เด็กชายไตรเทพ พรหมมา
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
359 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57455] เด็กชายธนโชติ ไขเหลาคำ
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
360 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57454] เด็กชายธนพัฒน์ เข็ดคม
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
361 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57453] เด็กชายชนานันท์ สุมังคะ
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
362 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57452] เด็กชายกวีวัธน์ วงศ์กาฬสินธุ์
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
363 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57451] เด็กชายชนาธิป ลาวงศ์เกิด
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
364 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57450] เด็กชายออมทรัพย์ โคตรหลง
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
365 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57449] เด็กชายพุฒิภัทร วงศ์กาฬสินธุ์
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
366 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57448] เด็กชายวรทัต วงค์เตชะ
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
367 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57447] เด็กหญิงขวัญข้าว ประชุมแสน
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
368 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57446] เด็กหญิงอาริษา อยู่เย็น
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
369 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57445] เด็กหญิงนันธิชา สิทธิยา
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
370 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57444] เด็กหญิงวรรณภา แสงมะณี
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
371 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57443] เด็กหญิงสุพัชญา สัตถาผล
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
372 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57442] เด็กหญิงชญาภา ทานโชดี
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
373 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57441] เด็กหญิงวรรณรดา ฐานทองดี
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
374 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57440] เด็กหญิงชนัดดา ดอกทองดี
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
375 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57439] เด็กชายณัฐวรา พันธ์เพชร
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
21/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
376 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57438] เด็กชายพุธโท ประชุมแสน
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
20/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
377 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57437] เด็กชายจีระวัฒน์ โคตรวิชัย
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
20/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
378 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57436] เด็กชายชนาธิป ถานทองดี
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
20/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
379 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57435] เด็กชายนราวิชญ์ ปอยยิ้ม
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
20/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
380 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57434] เด็กชายสุรเดช กองทอง
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
20/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
381 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57433] เด็กชายมนัสนันท์ แสงมะณี
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
20/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
382 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57432] เด็กชายธีรพัฒน์ ยางสงัด
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
20/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
383 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57431] เด็กหญิงสุกัญญา ต่ายเนาว์ดง
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
20/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
384 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57430] เด็กหญิงพรรณนิการ์ บรรณกิจ
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
20/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
385 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57429] เด็กหญิงอินธิรา โคตรวิชัย
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
20/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
386 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57428] เด็กหญิงวรรณิศา จันทร์ฤาชัย
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
20/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
387 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57427] เด็กหญิงวินิดา ทัศคร
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
20/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
388 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57426] เด็กหญิงชนันท์ภรณ์ สุมังคะ
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
20/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
389 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57425] เด็กหญิงอัญชรี ศรีลาราช
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
20/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
390 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57424] เด็กหญิงภคพร วงค์บาตร์
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
20/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
391 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57423] เด็กหญิงอรัญญาภรณ์ แถมสมดี
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
20/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
392 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57422] เด็กหญิงปนัดดา พรมไพสน
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
20/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
393 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57421] เด็กหญิงสุทธิดา พุทธรักษา
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
20/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
394 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57420] เด็กชายธีรโชติ แมวจา
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
20/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
395 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57419] เด็กชายธีร์ปพน ใยสำลี
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
20/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
396 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57418] เด็กชายกิตติ ชื่นอารมณ์
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
20/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
397 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57417] เด็กชายมนตรี พันธ์เพชร
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
20/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
398 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57416] เด็กชายชัชวาล ใยลีอ่าง
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
20/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
399 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57415] เด็กชายสมโชค อนันติ
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
20/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
400 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57414] เด็กชายชลธี นาคำ
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
20/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
401 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57413] เด็กชายสุรศักดิ์ กองทอง
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
20/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
402 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57412] เด็กชายสิรวัชญ์ นนธิราช
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
20/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
403 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57411] เด็กชายวรากร ลาดพิลา
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
20/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
404 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57410] เด็กชายนภัส ภูผาวง
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
20/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
405 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57409] เด็กหญิงอลิซตรา ศรีเชษฐา
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
20/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
406 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57408] เด็กหญิงสุภัสรา คุณปัญญา
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
20/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
407 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57407] เด็กหญิงศรัณญา พวงมาลา
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
20/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
408 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57406] เด็กหญิงวรารัตน์ ภูโอบ
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
20/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
409 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57405] เด็กหญิงลมิตา มีไกรราช
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
20/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
410 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57404] เด็กหญิงปุณยวีร์ วงศ์สีดา
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
20/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
411 รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง [57403] เด็กหญิงนภัสสร กรพันธ์
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
20/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
412 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57402] เด็กหญิงณัฐกานต์ เพียรพัง
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
20/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
413 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57401] เด็กหญิงกัญญกร เกตุแก้ว
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
20/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
414 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57400] เด็กหญิงกฤดาการ ฐานทองดี
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
20/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
415 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57399] เด็กชายวสุพล โพธิล่าม
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
20/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
416 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57398] เด็กชายภูวดล แก้วบรรฑิต
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
20/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
417 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57397] เด็กชายธนันชัย มิ่งมา
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
20/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
418 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57396] เด็กชายธนภัทร โคตรวิชัย
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
20/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
419 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57395] เด็กชายธนภัทร โคตรวิชัย
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
20/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
420 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57394] เด็กชายธนภัทร ยอดนา
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
20/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
421 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57393] เด็กชายณัฐชนน พรธรส
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
20/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
422 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57392] เด็กชายชัยวัฒน์ ผายวงษา
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
20/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
423 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57391] เด็กชายชยนัฐ ดอกทองดี
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
20/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
424 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [57390] เด็กชายจารุเดช อนันติ
รร.พังขว้างวัฒนศิลป์ ต.พังขว้าง อ.เมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
20/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
425 ล้างเครื่องกรองน้ำ ระบบ RO เพื่อการอุปโภคบริโภค [57389] เด็กหญิงณัทธิดา อัปการัตน์
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
19/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการล้างครื่องกรองน้ำเรีย
426 ล้างเครื่องกรองน้ำ ระบบ RO เพื่อการอุปโภคบริโภค [57388] เด็กหญิงอภิญญา ศรีจันทร์
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
19/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการล้างครื่องกรองน้ำเรีย
427 ล้างเครื่องกรองน้ำ ระบบ RO เพื่อการอุปโภคบริโภค [57387] เด็กหญิงเพ็ญพัฒน์ แสนทำพล
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
19/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการล้างครื่องกรองน้ำเรีย
428 ล้างเครื่องกรองน้ำ ระบบ RO เพื่อการอุปโภคบริโภค [57386] เด็กหญิงจารุวรรณ ชาวสกล
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
19/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการล้างครื่องกรองน้ำเรีย
429 ล้างเครื่องกรองน้ำ ระบบ RO เพื่อการอุปโภคบริโภค [57385] เด็กหญิงวนิดา ทิพย์สุทธิ์
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
19/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการล้างครื่องกรองน้ำเรีย
430 ล้างเครื่องกรองน้ำ ระบบ RO เพื่อการอุปโภคบริโภค [57384] เด็กหญิงพลอยปภัส นิยะนุช
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
19/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการล้างครื่องกรองน้ำเรีย
431 ล้างเครื่องกรองน้ำ ระบบ RO เพื่อการอุปโภคบริโภค [57383] เด็กหญิงศศินา สิทธิการ
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
19/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการล้างครื่องกรองน้ำเรีย
432 ล้างเครื่องกรองน้ำ ระบบ RO เพื่อการอุปโภคบริโภค [57382] เด็กหญิงวริยา วงประชุม
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
19/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการล้างครื่องกรองน้ำเรีย
433 ล้างเครื่องกรองน้ำ ระบบ RO เพื่อการอุปโภคบริโภค [57381] เด็กหญิงสุทัตตา กลัดเฟื่อง
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
19/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการล้างครื่องกรองน้ำเรีย
434 ล้างเครื่องกรองน้ำ ระบบ RO เพื่อการอุปโภคบริโภค [57380] เด็กชายจิรพัฒน์ รอดทุกข์
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
19/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการล้างครื่องกรองน้ำเรีย
435 ล้างเครื่องกรองน้ำ ระบบ RO เพื่อการอุปโภคบริโภค [57379] เด็กชายธีรเจต พันลำภักดิ์
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
19/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการล้างครื่องกรองน้ำเรีย
436 ล้างเครื่องกรองน้ำ ระบบ RO เพื่อการอุปโภคบริโภค [57378] เด็กชายธนชล เชิดทอง
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
19/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการล้างครื่องกรองน้ำเรีย
437 ล้างเครื่องกรองน้ำ ระบบ RO เพื่อการอุปโภคบริโภค [57377] เด็กชายศักดากร พังขันธ์
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
19/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการล้างครื่องกรองน้ำเรีย
438 ล้างเครื่องกรองน้ำ ระบบ RO เพื่อการอุปโภคบริโภค [57376] เด็กชายธีรศักดิ์ ไชยวัตร
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
19/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการล้างครื่องกรองน้ำเรีย
439 ล้างเครื่องกรองน้ำ ระบบ RO เพื่อการอุปโภคบริโภค [57375] เด็กชายไกรทอง หล้าโสภา
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
19/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการล้างครื่องกรองน้ำเรีย
440 ล้างเครื่องกรองน้ำ ระบบ RO เพื่อการอุปโภคบริโภค [57374] เด็กชายอภิวัฒน์ วงศ์ประชุม
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
19/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการล้างครื่องกรองน้ำเรีย
441 ล้างเครื่องกรองน้ำ ระบบ RO เพื่อการอุปโภคบริโภค [57373] เด็กชายอภินันท์ เชิดทอง
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
19/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการล้างครื่องกรองน้ำเรีย
442 ล้างเครื่องกรองน้ำ ระบบ RO เพื่อการอุปโภคบริโภค [57372] เด็กชายวิทยา รักษานนท์
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
19/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการล้างครื่องกรองน้ำเรีย
443 ล้างเครื่องกรองน้ำ ระบบ RO เพื่อการอุปโภคบริโภค [57371] เด็กชายวีรพล สีจันทร์
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
19/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการล้างครื่องกรองน้ำเรีย
444 ล้างเครื่องกรองน้ำ ระบบ RO เพื่อการอุปโภคบริโภค [57370] เด็กชายชานนท์ บรรเทาโฮม
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
19/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการล้างครื่องกรองน้ำเรีย
445 ล้างเครื่องกรองน้ำ ระบบ RO เพื่อการอุปโภคบริโภค [57369] เด็กชายก้องภพ อินทร์ขำ
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
19/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการล้างครื่องกรองน้ำเรีย
446 ล้างเครื่องกรองน้ำ ระบบ RO เพื่อการอุปโภคบริโภค [57368] เด็กชายปิยวัฒน์ โพบาย
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
19/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการล้างครื่องกรองน้ำเรีย
447 ล้างเครื่องกรองน้ำ ระบบ RO เพื่อการอุปโภคบริโภค [57367] เด็กหญิงกันระยาณี ทนาพันธ์
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
19/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการล้างครื่องกรองน้ำเรีย
448 ล้างเครื่องกรองน้ำ ระบบ RO เพื่อการอุปโภคบริโภค [57366] เด็กหญิงพิจิตรตรา รักษานนท์
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
19/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการล้างครื่องกรองน้ำเรีย
449 ล้างเครื่องกรองน้ำ ระบบ RO เพื่อการอุปโภคบริโภค [57365] เด็กหญิงสุจิตา บัววัน
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
19/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการล้างครื่องกรองน้ำเรีย
450 ล้างเครื่องกรองน้ำ ระบบ RO เพื่อการอุปโภคบริโภค [57364] เด็กหญิงวิภาดา พันธ์ม่วง
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
19/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการล้างครื่องกรองน้ำเรีย
451 ล้างเครื่องกรองน้ำ ระบบ RO เพื่อการอุปโภคบริโภค [57363] เด็กหญิงจินตพร กาทอง
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
19/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการล้างครื่องกรองน้ำเรีย
452 ล้างเครื่องกรองน้ำ ระบบ RO เพื่อการอุปโภคบริโภค [57362] เด็กชายณัฐวุฒิ จันไทย
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
19/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการล้างครื่องกรองน้ำเรีย
453 ล้างเครื่องกรองน้ำ ระบบ RO เพื่อการอุปโภคบริโภค [57361] เด็กชายภิเชษฐ์ นามวงษ์
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
19/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการล้างครื่องกรองน้ำเรีย
454 ล้างเครื่องกรองน้ำ ระบบ RO เพื่อการอุปโภคบริโภค [57360] เด็กชายธนภูมิ โฮมชัย
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
19/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการล้างครื่องกรองน้ำเรีย
455 ล้างเครื่องกรองน้ำ ระบบ RO เพื่อการอุปโภคบริโภค [57359] เด็กชายจิรายุทธ หงษ์ชาติ
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
19/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการล้างครื่องกรองน้ำเรีย
456 ล้างเครื่องกรองน้ำ ระบบ RO เพื่อการอุปโภคบริโภค [57358] เด็กชายณัฐวงษ์ กาญสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
19/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการล้างครื่องกรองน้ำเรีย
457 ล้างเครื่องกรองน้ำ ระบบ RO เพื่อการอุปโภคบริโภค [57357] เด็กชายทัศนันท์ ทระทึก
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
19/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการล้างครื่องกรองน้ำเรีย
458 ล้างเครื่องกรองน้ำ ระบบ RO เพื่อการอุปโภคบริโภค [57356] เด็กชายภานุเดช บุบพันธ์
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
19/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการล้างครื่องกรองน้ำเรีย
459 ล้างเครื่องกรองน้ำ ระบบ RO เพื่อการอุปโภคบริโภค [57355] เด็กชายอภินัทธ์ พุกสุนทร
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
19/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการล้างครื่องกรองน้ำเรีย
460 ล้างเครื่องกรองน้ำ ระบบ RO เพื่อการอุปโภคบริโภค [57354] เด็กชายวีรชน จันทะราช
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
19/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการล้างครื่องกรองน้ำเรีย
461 ล้างเครื่องกรองน้ำ ระบบ RO เพื่อการอุปโภคบริโภค [57353] เด็กชายฤทธิไกร พังขัน
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
19/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการล้างครื่องกรองน้ำเรีย
462 ล้างเครื่องกรองน้ำ ระบบ RO เพื่อการอุปโภคบริโภค [57352] เด็กชายอนุวัฒน์ นาทับเลิศ
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
19/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการล้างครื่องกรองน้ำเรีย
463 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค [57351] เด็กชายณัฐกิตติ์ แก้วมะ
รร.หมากตูมดอนยานาง ตำบลนาข่า อำเภอเมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
19/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
464 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค [57350] เด็กชายอานนท์ จันทร์ลือชัย
รร.หมากตูมดอนยานาง ตำบลนาข่า อำเภอเมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
19/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
465 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค [57349] เด็กชายภานุวัฒน์ สีตานาค
รร.หมากตูมดอนยานาง ตำบลนาข่า อำเภอเมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
19/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
466 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค [57348] เด็กชายณัฐวัฒน์ บุตรราช
รร.หมากตูมดอนยานาง ตำบลนาข่า อำเภอเมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
19/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
467 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค [57347] เด็กชายปรเมศว์ บาคำ
รร.หมากตูมดอนยานาง ตำบลนาข่า อำเภอเมือง
0
-
นายจักรรัตน์บุญภา
19/09/2566
wotk-in/work-out ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ