บล๊อกที่เกี่ยวกับ "social" จำนวน 6 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 Social Enterprise Incubation Platform 22/02/2567 51 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ se  social  สังคม  ธุรกิจ  
2 วิสาหกิจเพื่อสังคม คืออะไร 11/02/2567 80 ดร.สุมนรัตน์  ริยาพันธ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม    Social  Enterprise  
3 เทรนด์ Social Media ปี 2024 มีอะไรน่าสนใจบ้าง ? 09/02/2567 49 นางสาวเจนจิรา  ภาประเวช Social  Media  
4 กปว. กับการประเมินผลตอบแทนเชิงสังคม (Social Return on Investment: SROI) 29/10/2566 160 ดร.เอกชัย  เขื่อนมณี SROI  
5 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) ในระบบนิเวศผู้ประกอบการสังคม (1/3) 25/10/2566 127 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข SE  สังคม  Social  Enterprise  
6 รู้จัก social enterprise 27/09/2566 83 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ SE  สังคม