บล๊อกที่เกี่ยวกับ "PromptEngineering" จำนวน 1 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 หลักในการตั้งคำถาม LLaMA-1/2, GPT-3.5/4 (Ver.1/2) 21/02/2567 62 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข AI  PromptEngineering  PromptInstruction