บล๊อกที่เกี่ยวกับ "Tech" จำนวน 11 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 Appropriate Technology MATCHING DAY 2024 เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน 2024 21/05/2567 35 นายปฎิภาณ  กุณามา APPTECH  บพท.  
2 ปอว.ตรวจเยี่ยมศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมและชมห้องปฏิบัติการวิจัยเรื่อง Green Hydrogen and Smart Home Technology 13/03/2567 111 นายอภิเดช  ไม้หนองกอย CoE    ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม  สป.อว.    
3 ประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM (Science, Technology Engineering, and Mathematics) ของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 28/02/2567 55 นายณัฐวุฒิ  ศรีสมบัติ งานวิจัย  คะน้า  ไฮโนพอนิกส์  ธาตุอาหาร  
4 วิสัยทัศน์ Thailand Vision “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” เสนอต่อยอดได้อย่างไร 24/02/2567 83 นางสาวชลิศา  ทรัพย์พร Ago  Industry  Tech  Thailand  IGNITE  จุดพลัง-รวมใจ-ไทยต้องเป็นหนึ่ง  
5 SCAMPER Technique เทคนิค วิธีการสร้างหรือกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ 15/02/2567 113 นายปรเมษฐ์  สีเขียวแก่ SCAMPER  ความคิดสร้างสรรค์  เทคนิคการคิดสร้างสรรค์  
6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วท.) ST Platform 11/02/2567 48 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สกสว.  เทคโนโลยี  science  technology  
7 ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) 06/02/2567 69 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข TRL  RSP  ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี  อุทยานวิทยาศาสตร์  scipark  
8 หารือกับ สวสว. เพื่อขับเคลื่อนงานด้าน ววน. สู่การพัฒนาจังหวัด 12/11/2566 101 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สกสว.  อว.ส่วนหน้า  แผนงาน  science  technology  softpower  
9 รายงานผลการเรียนรู้ การฝึกอบรมหลักสูตร Public Sector Leadership Programme ณ Nanyang Technological University สาธารณรัฐสิงคโปร์ ทุนรัฐบาลฝึกอบรมในต่างประเทศ (ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐสมรรถนะสูง) ประจำ 24/10/2566 318 ดร.เอกชัย  เขื่อนมณี SmartNation    Geopolitics    US-ChinaTradeWar  
10 รายงานสรุปการจัดงาน TechnoMart2023 22/09/2566 58 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ tnm  เทคโนโลยี  
11 การขับเคลื่อนงานนวัตกรรมพร้อมใช้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) 05/04/2566 208 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ คลินิก  บพท