เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ในแต่ละจังหวัด
ลำดับ ชื่อเครือข่าย ผู้จัดการ สถานที่ติดต่อ ผู้ประสานงาน
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อาจารย์สัตวแพทย์หญิงดวงสุดา ทองจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ 145 หมู่ 15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000044-513236 ต่อ 1095
 • นายชัชวาลย์ ไทยยิ่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป -
 • นางสาวปิยนุช อนุชานุรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป miiummee@gmail.com
 • 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ผศ.ดร.สมทบ สันติเบ็ญจกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110033-136099 ต่อ 1184
 • นางสาววรรณษา บาลโสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป wannasa_ba@rmutto.ac.th
 • 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพพา พิญญาพงษ์ อาคาร 13 (ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000055-411096 ต่อ 1788
 • นายพงศธร มานิตย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ clinictechuru@gmail.com
 • นางสาวบุญวรานันท์ สุขเกิด นักวิชาการคลินิกเทคโนโลยี clinictechuru@gmail.com
 • 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร นางสาวชลาลัย เหง้าน้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 199 หมู่ 3 ถ.พังโคน-วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160042-772393
 • ผศ.กรรณิการ์ สมบุญ อาจารย์ kannika_aec@hotmail.com
 • ผศ.ศิริพร สารคล่อง อาจารย์ sarnklomg@outlook.com
 • นางจุฑามาศ ที่อร่าม หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ jutamat_jidjiw@hotmail.com
 • นางสาวชญาภา บุตรแสน เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี pattamasangchat@gmail.com
 • 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา อาจารย์ศิวัตม์ พลอินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 60 ม.3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000035-709097
 • นางสาวชนาพร วัยทรง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป chanaporn.w@rmutsb.ac.th
 • นางสาวพนิดา เฟื่องขจร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ panida.f@rmutsb.ac.th
 • นางสาวธีมาภรณ์ พัฒนะ เจ้าหน้าที่คลินิก Theemaporn.p@rmutsb.ac.th
 • 6 มหาวิทยาลัยนครพนม นางสาวจรินทร โคตพรม อาคารสาธิตย์วิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เลขที่ 167 หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม 48000042-587291-2
 • นางสาวพรพิมล ควรรณสุ นักวิจัย pornpimon.kavan@gmail.com
 • นางสาวชนิดา ยุบลไสย์ นักวิจัย chanida.yub@gmail.com
 • นายสมพร กงนะ นักวิชาการศึกษา somponrdi@npu.ac.th
 • นายธีรพล คำขึ้น เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี teerapolkk@gmail.com
 • 7 มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อาจารย์ ดร.สรายุทธ์ พานเทียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ตึก 9 ชั้นที่ 1 ห้อง 9/110 เลขที่ 321 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทร. 036-427384
 • ว่าที่ร้อยตรี กฤษดา จำปาทิพย์ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร k.jumpathip@gmail.com
 • อาจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายาวัฒน์ อาจารย์ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี jirawun.c@lawasri.tru.ac.th
 • 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นางสาวประภาพร ร้อยพรมมา (095 564 5914) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 101200-2287-9600 ต่อ 3115
 • นางสาวอัจฉรา จินดาจำนง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป bomzaa27@gmail.com
 • 9 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผศ. ปริญญาวดี ศรีตนทิพย สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เลขที่ 202 ม.17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000089-951-2044, 086-429-2804, 054342553ต่อ225 , 065 004 2299
 • ดร.ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ อาจารย์ในงานศูนย์นวัตกรรมอาหาร patr99@hotmail.com
 • อาจารย์ศิริพร อ่ำทอง อาจารย์ amthong56@gmail.com
 • รศ.ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีระบบการผลิตพืช Chiti_s@hotmail.com
 • นางสาวชิดชนก วงค์สอน เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี ์ีืNune.chid24@hotmail.com
 • 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดร.วรวิทย์ โกสลาทิพย์ (081-961-1630) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 101400-2470-8326-30
 • ผศ.ดร.ทัศวัลย์ คัมภีระพันธุ์ (080-900-6555) ที่ปรึกษาศูนย์ บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย taszwalyar@gmail.com
 • 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ นางสาวกมลรักษ์ แก้งคำ อาคารโครงการจัดตั้งคณะวิศกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000621786629
 • นางสาวชุติมา พากุดเลาะ เจ้าหน้าที่คลินิกฯ chtm_pkkumail.com
 • 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผศ.ดร.พูลสุข กิจรัตน์กร (0-2942-6900 ต่อ 1007) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109000-2942-6900-9 ยังไม่มีข้อมูล
  13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายเตชทัต ศุภสินอธิกา อาคารการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140034-352074, 034-281053-5 ต่อ 3122
 • นางสาวณัฐสุดา ณัฐพูลวัฒน์ ผู้ประสานงานคลินิก nutsuda_nat@hotmail.com
 • 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นายยุทธนา ตอสกุล ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 044-009009 ต่อ 2401
 • นางสาววรรณา จันทร์สิงห์
 • 15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ผศ.พงศกร สุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง 200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 054-342547-8 ต่อ 112
 • นางสาวกัญญารัตน์ โพธิตา เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี potitakunyarat@gmail.com
 • 16 วิทยาลัยชุมชนพังงา นางณัฐสินี ชอบตรง 69 หมู่ 6 ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา 82180076599014 ยังไม่มีข้อมูล
  17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นางสาวขวัญรัตน์ เป่ารัมย์ (085-324-8230, 0-2549-4684) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 121100-2549-4684
 • นางสาวนรภัทร เทพทอง นักวิชาการศึกษา narapat_t@rmutt.ac.th
 • นายศิริชัย สุขสถิตย์ นักวิชาการศึกษา sirichai_so@rmutt.ac.th
 • 18 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม นางสาวจุติญาณี จิตรสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 650000864464696
 • จุติญาณี จิตรสุวรรณ ผู้ประสานงานโครงการ jutiyanee_2@hotmail.com
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป อาจารย์ wnamthip@yahoo.com
 • 19 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 51 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100053-674350 ยังไม่มีข้อมูล
  20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ ดร.อัจฉราพร ยกขุน สำนักงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี อาคาร4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดตภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
  073299699 ต่อ 34000
 • นางสาวสุไวบะห์ ยูโซะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป suwaibah.y@yru.ac.th
 • 21 มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด อาจารย์ภาาสกร เดชโค้น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120043-556166 ยังไม่มีข้อมูล
  22 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี นายภูริพงศ์ จิตรมะโน (081-950-0533) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 59 หมู่ 3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 032-594070-1 ยังไม่มีข้อมูล
  23 มหาวิทยาลัยรามคำแหง นายโกวิทย์ น้อยโคตร ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ (SCO) คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมากเขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 1024002-218-2728
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญา กุดั่น รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ sanya@rumail.ru.ac.th
 • นายชาตรี นิลน้ำเพชร อาจารย์ nchatree@ru.ac.th
 • นางสาวสันทนา นาคะพงศ์ อาจารย์ santhana@rumail.ru.ac.th
 • 24 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยพร ศรีสม คลินิกเทคโนโลยี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม80 หมู่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
 • นางสาวศิวพร พลอยเพ็ชร ผู้ประสานงานคลินิก siwapron8856@gmail.com
 • ดร.อรวรรณ วนะชีวิน ผู้ประสานงานคลินิก orawan.wan@crru.ac.th
 • 25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี นายดุสิต ศรีวิไล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี 131 หมู่ 10 ถ.บำราศนราดูร ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210131 หมู่ 10 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
 • นางสาวกานดา ทองนพคุณ คลินิกเทคโนโลยี 9796kandada@gmail.com
 • ผศ.ดร.เจตน์จรรย์ อาจไธสง คลินิกเทคโนโลยี e-mail: jetchan_at@rmutto.ac.th
 • 26 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นายสุชาติ เฮ็งฉุน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 116 หมู่ 1 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000037-315668, 086-478-6952
 • นางสาวรัชนู ประเสริฐศิล เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี clinictech.nayok@gmail.com
 • 27 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก นางสาวรัชนีกร แรงขิง เลขที่ 52 หมู่ 7 อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000055-298438 ต่อ 1120
 • นางสาวชฎาพร ประทุมมา เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี 1997bow@gmail.com
 • นางสาวรัชนีกร แรงขิง ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนาพิษณุโลก bankrang@gmail.com
 • 28 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100077-355633
 • ดร.สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา supannikar.sri@sru.ac.th
 • ผศ.ดร.พราวตา จันทโร อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและโภชนาการ prawta.cha@gmail.com
 • ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภั ball_biot@hotmail.com
 • นางอติกานต์ รักษายศ จนท.บริหารงานทั่วไป opobla5@gmail.com
 • 29 มหาวิทยาลัยบูรพา ดร.ศิริทัศน์ เขตตานุรักษ์ กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131038-102969
 • นางสาววรรณภา โปษยาอนุวัตร์ นักวิชาการศึกษา wannapa.po@go.buu.ac.th
 • 30 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ห้อง DSI) 95/2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ - ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่053266518 ต่อ 1045
 • นางสาวกมลพร ทองฟู เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี meawitchaya@gmail.com
 • 31 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร นายวีระยุทธ์ คำปาน อาคาร 10 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร042-970047
 • นายวีระยุทธ์ คำปาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน weeryut.kampan@gmail.com
 • นางสาวธราภรณ์ ชาวหล่ม เจ้าหน้าที่คลินิก tharaporn.cl@gmail.com
 • 32 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมวิทย์ ศิริธร เลขที่ 160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้างอ.เมือง จ.สงขลา 90000074-260-288
 • นางสาวอัจฉรา แซ่บ้าง ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี Acthara28238@gmail.com
 • นางสาวเกศสุพร มากสาขา หัวหน้างานศูนย์เครื่องมือกลาง khwun25@hotmail.com
 • 33 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา นายจารุวัฒน์ เจริญจิต (086-685-6747) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000074-317100 ยังไม่มีข้อมูล
  34 สำนักงานปลัดกระทรวง นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี023333917
 • นายเอกพงศ์ มุสิกะจริญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ekapong@mhesi.go.th
 • นางสาว เดือนเพ็ญ อาจไธสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ duenpen.a@mhesi.go.th
 • นายกฤษดา จำปาทิพย์ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี K.jumpathip@gmail.com
 • 35 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวศศิธร คงทอง ฝ่ายพันธกิจวิจัยเพื่อสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 11 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110074-286943
 • นายธนทรัพย์ ลิ่มปะรังษี นักวิชาการอุดมศึกษา tanasub.l@psu.ac.th
 • 36 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 053-873863
 • นางสาวพิมลสิริ แสงสุวรรณ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคลินิกเทคโนโลยี pimonsiri_s@mju.ac.th
 • นางสาวพรศิริ ขุนวิเศษ เจ้าหน้าที่ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี p.khoonvised@gmail.com
 • 37 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ผศ.ดร.ปิยะนุช รสเครือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เลขที่ 59 หมู่ 13 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000054-710259 ต่อ 7120 , 0864287672
 • นางนันทนา เรืองแสง เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี jim290525@hotmail.com
 • 38 มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.วนรักษ์ ชัยมาโย สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานอธิการบดี 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 731700-2849-6050-3
 • นางสาวเบญจมาภรณ์ เอี่ยมทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป benchamaporn.aem@mahidol.ac.th
 • นางสาวกาญจนาฎ ภัทรเกษวิทย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป kanchanat.pat@mahidol.ac.th
 • 39 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช นางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช) 168 ถ.ศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 103000-2665-3777 ต่อ 5229
 • นางสาวรุ่งฤทัย รำพึงจิต รองคณบดีฝ่ายบริหาร rung292523@hotmail.ac.th
 • รศ.อภิญญา มานะโรจน์ หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม apinya.m@rmutp.ac.th
 • นางสาววิไล สุทธิจิตรทิวา หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ wilai_suti@yohool.com
 • นางสาวผการัตน์ หุ่นช่างทอง เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี phakarat2921@gmail.com
 • นางสาวสมฤทัย สร้อยโสม เจ้าหน้าที่คลินิคเทคโนโลยี splove1826@gmail.com
 • 40 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ นายชัยวัตร ชาติมนตรี (089-671-3691) อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 1 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 358 หมู่ 8 ถ.กสิกรรม ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ045-611991
 • นางสาวสารภี พาหา เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี fon3586@gmail.com
 • 41 วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี นายยอด สุขแก้ว วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 27 ถ.หนองจิก ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 940000733336810
 • นายนูรูดดีน สะดี พนักงานราชการ ครู dengte@hotmail.com
 • นายอัสรอฟ อาวัง ครู คศ.2 -
 • นายอรุณ พรหมศักดิ์ ครู.คศ.2
 • 42 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1318002 9093036
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา poonyanuch@vru.ac.th
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา weerawat@vru.ac.th
 • 43 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ผศ.นเรศ ขวัญทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 179 หมู่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150075-204051-5
 • นางสาวศวรรณรัศม์ อภัยพงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี sawannarat.a@rmutsv.ac.th
 • 44 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ครองศักดา ภัคธนกนก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0-3272-0536 ต่อ 3124
 • ครองศักดา ภัคธนกนก รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี krongsakda@gmail.com
 • 45 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ อาจารย์ ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 202 ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300053885950
 • นายศรัญญู มูลน้ำ เจ้าหน้าที่วิจัย sarunyu.m@outlook.com
 • นางสาวอันสุดารี กันทะสอน หัวหน้างานบริการวิชาการฯ ansree55@gmail.com
 • 46 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายอรุณศักดิ์ ไชยอุบล (086-889-6160) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 ถ.ทหาร ต.หมากแช้ง อ. เมืองจ. อุดรธานี 41000042-211040 ต่อ 203, 042-240448
 • นายจักรรัตน์ บุภา - jakgarat1992@gmail.com
 • 47 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ อ.อุกฤษฎ์ นาจำปา (081-621-8051) สำนักงานคลินิกเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000044-611221
 • นายสุนทร ลีประโคน เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี sunthon.lk@bru.ac.th
 • 48 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง นางนิชมลกานต์ ขุนเพชร อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110074-693971
 • นางสาวคชาภรณ์ รองเดช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป clinictechnology.tsu@gmail.com
 • น.ส.อังคณา นวลจันทร์ นักพัฒนาธุรกิจ aungkana.poonpoon@gmail.com
 • 49 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต นายกิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ อาคารเพชรภูมิภัฏ (อาคาร20) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต บ้านเลขที่ 21 หมู่6 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 076-523094-7
 • นายศิริ เจริญใจ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี siri.j@pkru.ac.th
 • ดร.อนิตทยา กังแฮ รองผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี anittaya@pkru.ac.th
 • 50 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 044233063, 044233000 ต่อ 2550
 • นางศิรินภา ขันติโกมล นักวิชาการศึกษา (เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี) rd_clinic_rmuti@hotmail.com
 • นางอรุณี มณที เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป monteearu@gmail.com
 • นางสาวนันทวันทน์ ดูสันเทียะ นักวิชาการศึกษา nanan.nadach@gmail.com
 • นางสาวรัตนา ยี่จอหอ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป mailprangna@gmail.com
 • 51 มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวัลย์ รักษ์มณี อาคารศุนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 234 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000042-814676
 • นายสมิง ศรีกา ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี ming_seeka@live.com
 • 52 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง สำนักส่งเสริมงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190045353042, 045353035
 • นางสาวโฉมสอางค์ ไชยยงค์ นักวิชาการศึกษา chomsaang.c@ubu.ac.th
 • นายสุภวัฒน์ โสวรรณี หัวหน้าส่งเสริมบริหารงานวิจัย ssowanni@gmil.com
 • นางสาวโฉมสอางค์ ไชยยงค์ - ่jeerawanthum1025@gmail.com
 • 53 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี น.ส.อรสา นาจำเริญ (081-264-8099) งานคลินิกเทคโนโลยี กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000044-224820, 08-1718-3727
 • นางสาวลำดวน ศรีมาน หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการสู่องค์การชุมชน lsriman@sut.ac.th
 • นางสาวพิมพ์พิศา ยิ่งนอก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ืnarongder@sut.ac.th
 • 54 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150043-754416
 • นายสถาพร กินณรินทร์ ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม som-o44150@hotmail.com
 • นางวัชญา อ่อนนางใย นักวิชาการ watch.msu@gmail.com
 • 55 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู นายสุวัชชัย หาชื่น 199 ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู0935023699
 • นายกวินท์ คำปาล่ะ นักศึกษาวิชาการ yuri_jung2009@hotmail.com
 • นางไพรสุดา ใสแสง นักศึกษาวิชาการ saisangjib@hotmail.com
 • นายภูริราชิต พลเดช ครู ajankai@hotmail.com
 • นายนันทวัฒน์ เข็มบุญ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัย nuy_1717@hotmail.com
 • 56 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผศ.เสริฐ เขียนนอก (081-879-1598) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000045-352000 ต่อ 1400, 1426
 • ผศ.ศุภาวีร์ แสงจันทร์จิรเดช อาจารย์ koy_av@hotmail.com
 • นางสาวสุมีนา บุญประสม นักวิชาการ sumeeai@hotmailcom
 • 57 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นายนครินทร์ สุต๋า (089-583-3913) วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ045-612886
 • นายสุพงศ์ สมัครสมาน ครู pongsatorn_1975@hotmail.com
 • นายกัณหา อุทธิเสน ครู kanha1967@gmail.com
 • นางสาวพิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์ พนักงานราชการ ppatcha19@gmail.com
 • นางสาวนิรชา ศรีภิรมย์ - zen_saranghae56@sskru.ac.th
 • 58 มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง (081-965-9968) สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000043-722118 ต่อ 6555
 • นางสาวรุจิราภรณ์ สินโสภา - aiwaiw98389@gmail.com
 • 59 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ผศ.ดร.มัลลิกา จันทรังษี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 112 หมู่ 7 ถ.มิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43100042-415600 ต่อ 491306
 • นาย สุพีระ วรแสน นักวิทยาศาสตร์ prampong1721@gmail.com
 • ดร.นิศารัตน์ ทิพยดารา นักวิชาการเกษตร nisati@kku.ac.th
 • นางสาวพิมพ์ใจ กอแก้ว นักวิทยาศาสตร์ pimkoh@kku.ac.th
 • 60 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน น.ส.ธัญชนก พูลสวัสดิ์ 13/2 หมู่ 1 ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม034-757452-9
 • นายวิเชียร วชิรเสรีชัย อาจารย์ประจำ wichenv@life.ac.th
 • น.ส.วัชรี อรุณราช อาจารย์ประจำ watchareea@life.ac.th
 • 61 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร นายชัยวิชิต เพชรศิลา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 99 หมู่ 5 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170077-544068
 • นายสุวินัย เลาวิลาศ นักวิชาการศึกษา งานบริการวิชาการและวิจัย suwinailaowilas@gmail.com
 • 62 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ดร.มนิต พลหรา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 หมู่ 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80140075-377443
 • นางสาววากิณา บุญมาศ เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ kn_1800@windowslive.com
 • ดร.มนิต พลหลา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี manit_pol@nstru.ac.th
 • ดร.จตุพร คงทอง ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาก Jeesungpud@hotmail.com
 • นางจีราภรณ์ สังข์ผุด หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ Jeesungpud@hotmail.com
 • 63 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผศ.นิรันดร หนักแดง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 99 หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 • นางสาวทัศนีย์ รัดไว้ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส t_ratwai@hotmail.com
 • นายวิรัตน์ หน่อแดง เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี menn001@hotmail.com
 • นางสาวฮัสมี แซะเเม ้hasmeesehmea5660601023@gmail.com
 • 64 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีพณิชยการพระนคร) 86 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300026653555
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย Yutthapoom.s@rmutp.ac.th
 • นายพัดยศ เพชรวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย Patyos.p@rmutp.ac.th
 • 65 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กษิดิ์เดช สุทธิวานิช คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์) 517 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300026653555 ต่อ 3024
 • นายวิโรจน์ ยิ้มขลิบ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ wirote.y@rmutp.ac.th
 • ดร.มธุรส เวียงสีมา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย maturod.vy@rmutp.ac.th
 • 66 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 103000 2665 3777, 3888 ต่อ 8203
 • นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ chinida.p@rmutp.ac.th
 • นางสาวดวงฤทัย แก้วคำ หัวหน้างานคลินิกเทคโนโลยี doungrouthai.k@rmutp.ac.th
 • ดร.ชลากร อุดมรักษาสกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา chalakorn.u@rmutp.ac.th
 • 67 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขาบางซื่อ กรุงเทพฯ 108000 2555 2000 ต่อ 1512-1514
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร piyarach.k@agro.kmutnb.ac.th
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักกฤษณ์ เสณีตันติกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการบริการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสต jakkid.s@eat.kmutnb.ac.th
 • 68 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี รศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 98 หมู่ 11 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150035521260
 • ผศ.ดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ agrtts@ku.ac.th
 • ดร.ดนัย จัตวา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ fagrdnj@ku.ac.th
 • ดร.ปิยภาคย์ ภูมิภมร รักษาการรองผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณ kbcpya@ku.ac.th
 • 69 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น นายสุรักษ์ สุทธิประภา (081-872-0434) วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 172 หมู่ 3 ถ.แจ้งสนิท ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180043-286160
 • นางสาววีระวรรณ นามขวา ครู leknamkhwa99@gmail.com
 • 70 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร อาคารสำนักวิชา 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100053916630
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏยา คนซื่อ อาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโน nattaya.kon@mfu.ac.th
 • นางสาวกชกร คำวัง ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่ kotchakorn.kha12@lamduan.mfu.ac.th
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวัลย์ สีทา อาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาการจั sutthiwal.set@mfu.ac.th
 • 71 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา อาจารย์ ดร.สันติ ไทยยืนวงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์0 2441 6059
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณน สุจารี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒน kanon.su@gmail.com
 • นางสาวสุภิชมาศ ประทุมเมศร์ นักวิชาการศึกษา maru_ple111@hotmail.com
 • นายวันชัย ไม้เชื้อ นักวิชาการศึกษา nai_dean@hotmail.com
 • 72 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผศ.ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 17 หมู่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140054-648-593
 • นายพิทญาธร อิ่นแก้ว เจ้าหน้าที่ีคลีนิก pittayatorn06@gmail.com
 • 73 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น อาจารย์บุญกิจ อุ่นพิกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น 150 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000043-283700 ต่อ 1700
 • นางสาวลีนมน แสนทวีสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป leenamon.sa@rmuti.ac.th
 • นางสาวเบญมาศ ทินบุตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป benjamas.ti@rmuti.ac.th
 • 74 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - 113 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง02-564-6700 ต่อ 3132 ยังไม่มีข้อมูล
  75 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดือนรุ่ง เบญจมาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรและอาหารภาคตะวันออก อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000039-319-111 ต่อ 10400 มือถือ 0845648272
 • นายคฑาวุธ สว่างดี เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี katawut.s@hotmail.com
 • 76 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 133 หมู่ 5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240075-489613, 075-489616 ต่อ 1110
 • นางสาวเปรมิกา รัตนบุรี เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี peamikar1827@gmail.com
 • 77 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1. ผศ.ดร.อัษฎางค์ พลนอก (089-961-1016) 2. 2. น.ส.สิริกร ชูแก้ว มหาวิทยาลัยนเรศวร กองการวิจัยและนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง (งานคลินิกเทคโนโลยี) อาคารมหาธรรมราชา โซน A ชั้น 4 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000055968721
 • นายพิทวัส สารเก่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี pittawatsa59@nu.ac.th
 • 78 มหาวิทยาลัยพะเยา .ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 2 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 0 5446 6666 ต่อ 3711-3714
 • นางสาวสุธาศินี ทับยา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป sutasinee.oil28@gmail.com
 • นางสาวกานต์พิชชา ปัญญา รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอด kanpitcha.p@gmail.com
 • นางสาวสุธาศินี ทับยา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป sutasinee.oil28@gmail.com
 • 79 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ - --
 • นางสาวจุฬารัตน์ สุภีร์คำ นักวิชาการศึกษา ponsin2553@gmail.com
 • 80 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นางสาวกนตวรรณ อึ้งสกุล (08-9738-7737) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 801600-7567-3503, 0-7567-3523
 • นางสาวพุทธพร ชุมแก้ว ธราพรสกุลวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป cputta@wu.ac.th, p_24praew@hotmail.com
 • นายภัทราวุธ สมปรีดา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป pattarawut.sm@wu.ac.th
 • 81 วิทยาลัยชุมชนตราด - -- ยังไม่มีข้อมูล
  82 ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค ภาคกลาง - -- ยังไม่มีข้อมูล
  83 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว - -- ยังไม่มีข้อมูล
  84 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ผศ.ภาคิน อินทร์ชิดจุ้ย (081-707-4560) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคาร 11 ชั้น 4 398 ม.9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000056-219100 ต่อ 1138, 1139 ยังไม่มีข้อมูล
  85 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี - -- ยังไม่มีข้อมูล
  86 กรมวิทยาศาสตร์บริการ นายสุทธิเวช ต.แสงจันทร์ ห้อง 200 ชั้น 2 อาคาร ดร. ตั้ว ลพานุกรม02-201-7104, 02-201-7016(ธีระชัย) ยังไม่มีข้อมูล
  87 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.สมชาย พัฒนา (084-926-9820) สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200053-943612
 • ว่าที่ร.ต.หญิง เกตสุณีย์ แสนคำปิน - exodohhkm@gmail.com
 • 88 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ผศ.บุญรัตน์ พิมพ์พาภรณ์ (086-930-5207) มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000056-717151 ยังไม่มีข้อมูล
  89 วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ นายสถิตย์ จันทร์มณี (080-648-4471) วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 15 ม.4 ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220077-505734-5 ยังไม่มีข้อมูล
  90 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นายณรงค์ศักดิ์ พรพฤฒิพงศ์สุข สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย35 หมู่3 เทคโนธานีถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1212002-579-1121-30,02-577-9000,02-577-9198 ยังไม่มีข้อมูล
  91 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 157 หมู่ 5 ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110056-913076 ยังไม่มีข้อมูล
  92 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี ดร.ชุติมันต์ จันทร์เมือง (081-444-4386) มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 57 หมู่ 1 ถ.ชลประทาน ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170039-310000 ต่อ 1100 ยังไม่มีข้อมูล
  93 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง - -- ยังไม่มีข้อมูล
  94 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น นางพิมพ์พิสุท กิตยานุกรณ์ (085-011-4254) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น วิทยาเขตหนองเรือ ในศูนย์ราชการ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 043-294975 ยังไม่มีข้อมูล
  95 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี นายเวชกร วิรัชลาภ (086-688-3088) วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18001036-220236 ยังไม่มีข้อมูล
  96 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นายนิวัตร สระบัว (081-711-7500) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา เขตพื้นที่ตาก 41 ม.7 ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000 055-298438 ต่อ 1120 ยังไม่มีข้อมูล
  97 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ผศ.ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ (089-956-9207) สำนักงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย 99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120053-723-971 หรือ 997 ต่อ 1131 ยังไม่มีข้อมูล
  98 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.ดร.ประภาศรี เทพรักษา (084-075-1355) สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้น1 ห้อง 114 อาคารโดมบริหาร 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1212002-5644440 ต่อ 1789 ยังไม่มีข้อมูล
  99 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ผศ.สุจิตรา สราวิช (081-662-9459) คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000086-458-4368 ยังไม่มีข้อมูล
  100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.ปรีชา เลิศปรัชญา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103300-2218-7566, 0-2218-7574 ยังไม่มีข้อมูล
  101 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางรุ่งทิพย์ สารวงษ์ (085-000-4995) 123 ตึกเพียรวิจิตร ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002043-362214, 043-202697 ยังไม่มีข้อมูล
  102 มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา (089-499-9015) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000038-515828, 038-535427 ยังไม่มีข้อมูล
  103 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี - -- ยังไม่มีข้อมูล
  104 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง นายสุรพล บ้างวิจิตร วิทยาลัยทุ่งสง 119 หมู่ที่ 7 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 075-302027 ยังไม่มีข้อมูล
  105 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ นายสราวุธ ตันติวัฒน์ (081-976-2629) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 186 ม.1 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000044-521393 ยังไม่มีข้อมูล
  106 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล - คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110032-618500 ยังไม่มีข้อมูล
  107 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก นายนิมิตร อาศัย (089-564-0586) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 116 หมู่ 4 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120055-591426 ยังไม่มีข้อมูล
  108 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ น.ส.ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ (089-111-3616) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 7317002 441 6059-60 ยังไม่มีข้อมูล
  109 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร นายอำนาจ ดีการกล (085-161-6353) อาคารแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (วิชาวิทยาศาสตร์) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร หมู่ 2 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130045-738016 ยังไม่มีข้อมูล
  110 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) นายภูวเดช อินทรพรหม (081-701-1740) วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 18 หมู่ 2 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120034-277081-2 ยังไม่มีข้อมูล
  111 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี น.ส.ทองเปลว ยอดขำ (081-938-7565) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 643 ถ.นายจันทร์หนวดเขี้ยว ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 036-512515 ยังไม่มีข้อมูล
  112 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี นายสุทธิพงษ์ ศรีถัน (086-838-1180) วิทยาลยสารพัดช่างปราจีนบุรี 306/1 ถ.ราษฎรดำริ ต.หน้าเมือง อ. เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000037-212220 ยังไม่มีข้อมูล
  113 วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก นายมารุต รื่นรวย (081-886-9266) วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก 99 หมู่1 ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 6500055-252034 ยังไม่มีข้อมูล
  114 วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย นางรุ่งฤดี พรายมณี (082-293-8594) วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย 106 หมู่ 5 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140032-447597 ยังไม่มีข้อมูล
  115 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี นายประวัติ เต็มรัตน์ วิทยาลัยการอาชีพไทรน้อย 116 หมู่ 6 ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 111500-2985-5111 ยังไม่มีข้อมูล
  116 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา นายรังสรรค์ ไกรไธสง (086-133-3876, 089-801-4930) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา 25 หมู่ 2 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000035-251491 ยังไม่มีข้อมูล
  117 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ ผศ.วัลลภ ภูผา (081-401-9439) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีพระนครเหนือ) 1381 ถ.พิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 108000-2913-2424 ต่อ 181 ยังไม่มีข้อมูล
  118 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ นายเกษม ทั่งทอง (089-420-1045) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 115 ถ.นิเวศรัตน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000044-811160 ยังไม่มีข้อมูล
  119 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รศ.ดร.ถาวร วินิจสานันท์ (087-046-0444) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 199 หมู่ 9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150034-585060 ต่อ 1213 ยังไม่มีข้อมูล
  120 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี - -- ยังไม่มีข้อมูล
  121 อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้(สงขลา) - -- ยังไม่มีข้อมูล
  122 อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น) - -- ยังไม่มีข้อมูล
  123 อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ(เชียงใหม่) - -- ยังไม่มีข้อมูล
  124 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว - -- ยังไม่มีข้อมูล
  125 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา - -- ยังไม่มีข้อมูล
  126 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - -0 ยังไม่มีข้อมูล
  127 มหาวิทยาลัยศิลปากร - -- ยังไม่มีข้อมูล
  128 มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร - -- ยังไม่มีข้อมูล
  129 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร - -- ยังไม่มีข้อมูล
  130 อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง(นครราชสีมา) - -- ยังไม่มีข้อมูล
  131 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี - --- ยังไม่มีข้อมูล