เครือข่ายที่ Active 126
เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ในแต่ละจังหวัด
ลำดับ จังหวัด ชื่อเครือข่าย ผู้จัดการ สถานที่ติดต่อ ผู้ประสานงาน
1 ลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ผศ.พงศกร สุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง 200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 054-342547-8 ต่อ 112
 • นางสาวกัญญารัตน์ โพธิตา เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี 0898544842 potitakunyarat@gmail.com
 • 2 ปทุมธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นางสาวขวัญรัตน์ เป่ารัมย์ (085-324-8230, 0-2549-4684) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 121100-2549-4684
 • นางสาวนรภัทร เทพทอง นักวิชาการศึกษา 025494684 narapat_t@rmutt.ac.th
 • นายศิริชัย สุขสถิตย์ นักวิชาการศึกษา 098 416236 sirichai_so@rmutt.ac.th
 • 3 ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด อาจารย์ภาาสกร เดชโค้น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120043-556166 ยังไม่มีข้อมูล
  4 ลพบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ตึก 9 ชั้นที่ 1 ห้อง 9/110 เลขที่ 321 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทร. 036-427384
 • ว่าที่ร้อยตรี กฤษดา จำปาทิพย์ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร 089 443 63 k.jumpathip@gmail.com
 • อาจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายาวัฒน์ อาจารย์ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี 084 665 78 jirawun.c@lawasri.tru.ac.th
 • 5 เพชรบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี นายภูริพงศ์ จิตรมะโน (081-950-0533) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 59 หมู่ 3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 032-594070-1 ยังไม่มีข้อมูล
  6 เชียงราย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 51 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100053-674350 ยังไม่มีข้อมูล
  7 กระบี่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อาจารย์สัตวแพทย์หญิงดวงสุดา ทองจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ 145 หมู่ 15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000044-513236 ต่อ 1095
 • นางสาวปิยนุช อนุชานุรักษ์ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี 0933644115 miiummee@gmail.com
 • นายชัชวาลย์ ไทยยิ่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0899171107 -
 • 8 พระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา อาจารย์ศิวัตม์ พลอินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 60 ม.3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000035-709097
 • นางสาวรัษฎากรณ์ ธรรมโร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0910051116 dear.ratsadakorn@gmail.com
 • นางสาวชนาพร วัยทรง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0875770044 chanaporn.w@rmutsb.ac.th
 • นางสาวพนิดา เฟื่องขจร นักวิชาการศึกษา 0868049525 ton_panida@hotmail.com
 • 9 ยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ ดร.อัจฉราพร ยกขุน สำนักงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี อาคาร4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดตภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
  073299699 ต่อ 34000
 • นางสาวสุไวบะห์ ยูโซะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0984029242 suwaibah.y@yru.ac.th
 • 10 กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรามคำแหง นายโกวิทย์ น้อยโคตร ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ (SCO) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 1024002-218-2728
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญา กุดั่น รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 0825654195 sanya@rumail.ru.ac.th
 • นายชาตรี นิลน้ำเพชร อาจารย์ 0853390356 nchatree@ru.ac.th
 • นางสาวสันทนา นาคะพงศ์ อาจารย์ 0902967534 santhana@rumail.ru.ac.th
 • 11 กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายเตชทัต ศุภสินอธิกา อาคารการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140034-352074, 034-281053-5 ต่อ 3122
 • นายปวรุตม์ พลับจะโปะ ผู้ประสานงานคลินิก 0636241979 pavarutt.plub@gmail.com