แพลตฟอร์ม จำนวนโครงการ งบประมาณที่สนับสนุน งบประมาณที่ใช้ จำนวนผู้รับบริการ จำนวนผู้นำไปใช้ประโยชน์ มูลค่าทางเศรษฐกิจ BCR
บริการคำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี : TCS7416,992,7505,109,220 5644 0 0
เพิ่มศักยภาพเครือข่าย : NCB3663,700
เพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน : BCE255,200,440 15,0000 0 0 0
บ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ : SCI13 2,643,110 29,500 0 0
TCS 74 โครงการ 16,992,750 บาท/ BCE 25 โครงการ 5,200,440 บาท
รหัสโครงการ โครงการ หน่วยงาน งบที่ได้รับ งบที่ใช้ ข้อเสนอโครงการ รายงานความก้าวหน้า
6218 การพัฒนาผู้นำและเครือข่ายเกษตรปลอดภัยตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) และ Eco Rice จังหวัดเชียงราย
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 229,200 0 20243201112401.pdf 0
6209 การพัฒนาผู้นำด้านการถ่ายทอดระบบผลิตก๊าซชีวภาพชุมชนผ่านดิจิทัลคอนเทนต์
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 214,500 0 20243191345151.pdf 0
6233 การเพิ่มมูลค่าทางการตลาดแก่เฝือกไม้ไผ่เพื่อเชื่อมโยงเป็นกิจกรรมสำหรับการจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านสามัคคีธรรม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยมหิดล 220,000 0 20243271117281.pdf 0