แพลตฟอร์ม จำนวนโครงการ งบประมาณที่สนับสนุน งบประมาณที่ใช้ จำนวนผู้รับบริการ จำนวนผู้นำไปใช้ประโยชน์ มูลค่าทางเศรษฐกิจ BCR
บริการคำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี : TCS7418,167,25018,006,835 21,4564,907 699,152,448 38.48
เพิ่มศักยภาพเครือข่าย : NCB3649,000
เพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน : BCE4910,077,840 8,336,3461,077 542 4,570,239 0.45
บ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ : SCI38 7,604,910 6,729,616 3,615,758 0.48
TCS 74 โครงการ 18,167,250 บาท/ BCE 49 โครงการ 10,077,840 บาท
รหัสโครงการ โครงการ หน่วยงาน งบที่ได้รับ งบที่ใช้ ข้อเสนอโครงการ รายงานความก้าวหน้า
6077 การพัฒนาผู้นำและเครือข่ายเกษตรปลอดภัยตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) และ Eco Rice จังหวัดเชียงราย
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 20239261617391.pdf
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 210,000 210,000 2023228914531.pdf 4
6076 การพัฒนาผู้นำด้านการถ่ายทอดระบบผลิตก๊าซชีวภาพชุมชนผ่านดิจิทัลคอนเทนต์
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 20231021847351.pdf
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 233,500 233,500 202322891471.pdf 5
6075 การส่งเสริมหลักการสุขาภิบาลอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคล เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ แก่ผู้นำชุมชนและผู้ประกอบกิจการในตำบลวาวี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 205,500 181,500 2023228914241.pdf 10