แพลตฟอร์ม จำนวนโครงการ งบประมาณที่สนับสนุน งบประมาณที่ใช้ จำนวนผู้รับบริการ จำนวนผู้นำไปใช้ประโยชน์ มูลค่าทางเศรษฐกิจ BCR
บริการคำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี : TCS7416,992,7505,109,220 5644 0 0
เพิ่มศักยภาพเครือข่าย : NCB3663,700
เพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน : BCE255,200,440 15,0000 0 0 0
บ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ : SCI13 2,643,110 29,500 0 0
TCS 74 โครงการ 16,992,750 บาท/ BCE 25 โครงการ 5,200,440 บาท
รหัสโครงการ โครงการ หน่วยงาน งบที่ได้รับ งบที่ใช้ ข้อเสนอโครงการ รายงานความก้าวหน้า
6139 โครงการบริการคำปรึกษาข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครบวงจร
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 231,250 0 2024117132241.pdf 0
6183 บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 233,750 115,000 20241171535411.pdf 2
6180 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 226,250 108,600 20241171530421.pdf 21
6133 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 240,000 166,700 20241171243121.pdf 33
6176 การบริการให้คำปรึกษาและเผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 237,500 45,000 2024117151401.pdf 10
6174 โครงการบริการให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาความต้องการด้านเทคโนโลยีและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2567
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยพะเยา 240,000 55,400 2024117158581.pdf 15
6144 บริการรับคำปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยี พร้อมเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 232,500 112,482 20241171318281.pdf 15
6131 การให้บริการคำปรึกษา-บริการข้อมูลเทคโนโลยี และประชาสัมพันธ์คลินิกเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 233,750 104,620 20241171236171.pdf 13
6170 บริการให้คำปรึกษาข้อมูลเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์คลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2567
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 231,250 170,096 20241171455351.pdf 8
6135 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีแก่ชุมชน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 230,000 15,000 20241171251171.pdf 1
6159 โครงการบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีแก่ชุมชน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 235,000 125,896 202411714321.pdf 10
6141 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 232,500 69,000 2024117137111.pdf 1
6154 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 227,500 73,528 20241171346301.pdf 2
6149 บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 232,500 47,600 20241171331411.pdf 19
6148 โครงการการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 235,000 109,420 20241171327401.pdf 15
6146 การให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีแก่ชุมชน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 236,250 121,250 20241171322561.pdf 2
6137 การบริการให้คำปรึกษาและเผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยีแก่ชุมชน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 233,750 1,240 20241171256581.pdf 4
6187 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 232,500 140,500 2024117161321.pdf 8
6188 โครงการบริการให้คำปรึกษาข้อมูลเทคโนโลยีด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร พลังงานทดแทน และสิ่งแวดล้อม แก่ชุมชน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 235,000 76,800 2024117165151.pdf 3
6186 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีแก่ชุมชน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 213,750 34,000 20241171546241.pdf 1
6190 ให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 238,750 0 20241171618401.pdf 2
6195 บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (Technology Consulting Service: TCS)
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 223,750 23,170 20241181645111.pdf 7
6205 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 228,750 0 2024118153301.pdf 0
6201 บริการให้คำปรึกษาและเผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 233,750 93,000 202411813041.pdf 7
6136 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 227,500 108,000 20241171253371.pdf 15
6142 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีและการแก้ปัญหาขยะจากขุยมะพร้าวและจากใบสับปะรด
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 233,750 88,000 2024117138321.pdf 8
6193 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 220,000 30,000 20241171655161.pdf 2
6191 การให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีด้านคหกรรมศาสตร์เพื่อชุมชน และสังคม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช 231,250 113,000 20241171629551.pdf 19
6189 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 233,750 0 2024117166471.pdf 4
6202 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา 241,250 0 20241181313241.pdf 1
6182 การให้บริการคำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (Technology Consulting Service : TCS)
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 232,500 0 20241171532551.pdf 0
6185 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 237,500 38,240 20241171548321.pdf 7
6206 บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีเกษตรและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยชุมชนตราด 220,000 0 2024118164441.pdf 0
6199 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 235,000 82,250 20241181236271.pdf 2
6200 บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 228,750 17,440 20241181241341.pdf 3
6203 โครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 218,750 3,300 20241181319181.pdf 3
6204 การบริการให้คำปรึกษาข้อมูลเทคโนโลยีและส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 221,500 80,500 20241181329271.pdf 1
6194 โครงการบริการให้คําปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยบูรพา 233,750 25,000 2024117176131.pdf 7
6134 โครงการบริการให้คำปรึกษาและบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก 218,750 54,994 20241171249371.pdf 1
6198 BUU Sakaeo academic service การบริการให้คำปรึกษาเทคโนโลยีสู่ชุมชน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 216,250 60,250 20241181230171.pdf 2
6143 โครงการให้บริการคำปรึกษาและบริการข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 235,000 89,500 20241171316161.pdf 5
6151 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 235,000 88,320 20241171341231.pdf 6
6130 ศูนย์บริการให้คำปรึกษาและเผยแพร่ข้อมูลด้านเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 226,250 115,000 20241171053161.pdf 1
6147 ศูนย์ประสานงานและบริการให้คำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2567
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 238,750 29,340 20241171327161.pdf 10
6153 โครงการให้คำปรึกษาข้อมูลเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 221,250 22,611 20241171346141.pdf 4
6145 บริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยนครพนม 220,000 24,900 20241171320541.pdf 7
6155 การบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 223,750 136,000 20241171351391.pdf 4
6140 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 240,000 42,190 2024117133321.pdf 4
6158 บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 236,250 5,600 2024117142411.pdf 5
6160 บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 221,250 90,000 2024117149361.pdf 4
6163 บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 236,250 65,000 20241171415581.pdf 7
6165 โครงการบริการให้คำปรึกษาและเผยแพร่ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 233,750 39,557 20241171429481.pdf 1
6138 โครงการบริการคำปรึกษาและบริการข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 240,000 112,315 20241171257281.pdf 17
6169 บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยีวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 230,000 77,466 20241171450231.pdf 14
6172 โครงการบริการให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา และเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 227,500 75,000 2024117150341.pdf 6
6166 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 216,250 130,000 2024117144231.pdf 2
6177 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด 221,250 15,000 20241171514451.pdf 1
6132 โครงการให้บริการคำปรึกษาและข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 223,750 0 20241171242201.pdf 0
6164 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 228,750 69,694 2024117142271.pdf 2
6150 การบริการคำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 227,500 122,220 20241171334391.pdf 6
6152 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี ปี 2567
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 222,500 128,940 20241171342251.pdf 2
6156 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2567
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 236,250 95,000 20241171352201.pdf 2
6157 การบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีการประกอบอาชีพชุมชน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 237,500 110,000 2024117142591.pdf 2
6161 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 220,000 58,500 2024117141071.pdf 19
6168 โครงการบริการใหคําปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 230,000 90,000 20241171450201.pdf 7
6171 การบริการให้คําปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการผลิต
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 240,000 114,739 2024117145591.pdf 7
6173 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ปี 13
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 215,000 77,000 2024117154561.pdf 5
6175 บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2567
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 228,750 90,000 2024117159441.pdf 17
6178 การบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีในชุมชนภาคใต้ชายแดน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 232,500 71,300 20241171522111.pdf 12
6179 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยชุมชนพังงา 227,500 36,332 20241171527141.pdf 5
6181 การบริการให้คําปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 218,750 144,500 20241171531161.pdf 23
6184 การบริการให้คำปรึกษาข้อมูลเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา 217,500 36,000 20241171536421.pdf 7
6167 โครงการบริการให้คําปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 228,750 103,920 20241171445291.pdf 10