แพลตฟอร์ม จำนวนโครงการ งบประมาณที่สนับสนุน งบประมาณที่ใช้ จำนวนผู้รับบริการ จำนวนผู้นำไปใช้ประโยชน์ มูลค่าทางเศรษฐกิจ BCR
บริการคำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี : TCS7418,167,25018,006,835 21,4564,907 699,152,448 38.48
เพิ่มศักยภาพเครือข่าย : NCB3649,000
เพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน : BCE4910,077,840 8,336,3461,077 542 4,570,239 0.45
บ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ : SCI38 7,604,910 6,729,616 3,615,758 0.48
TCS 74 โครงการ 18,167,250 บาท/ BCE 49 โครงการ 10,077,840 บาท
รหัสโครงการ โครงการ หน่วยงาน งบที่ได้รับ งบที่ใช้ ข้อเสนอโครงการ รายงานความก้าวหน้า
6030 การให้บริการคำปรึกษา-บริการข้อมูลเทคโนโลยี และประชาสัมพันธ์คลินิกเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 202392622131.pdf
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 262,500 262,500 20232211118321.pdf 22
6045 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีแก่ชุมชน
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 2023101221201.pdf
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 230,000 230,000 20232211113291.pdf 5
6044 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 2023913202181.pdf
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 218,750 218,750 20232211113141.pdf 3
6042 บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 20239171530541.pdf
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 216,250 216,250 20232211112331.pdf 9
6039 โครงการบริการคำปรึกษาด้านธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจร
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 20231021744371.pdf
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 256,250 256,250 20232211123501.pdf 25
6038 การบริการให้คำปรึกษา และข้อมูลเทคโนโลยีแก่ชุมชน
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 20239271539261.pdf
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 250,000 250,000 20232211118181.pdf 16
6037 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีแก่ชุมชน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 253,750 253,750 20232211121261.pdf 15
6035 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 20239281017551.pdf
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 262,500 262,500 20232211112131.pdf 37
6034 บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (TCS)
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 20239281147441.pdf
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 250,000 250,000 20232211123361.pdf 4
6033 การบริการให้คำปรึกษาข้อมูลเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 235,000 235,000 20232211121491.pdf 39
6046 บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 2023927920551.pdf
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 256,250 256,250 20232211112511.pdf 12
6031 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร พลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม แก่ชุมชน
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 20231021038471.pdf
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 251,250 251,250 20232211123211.pdf 19
6040 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 20239191940131.pdf
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 252,500 252,500 20232211122171.pdf 4
6029 โครงการบริการให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาความต้องการด้านเทคโนโลยีและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 2023917052371.pdf
มหาวิทยาลัยพะเยา 262,500 262,500 20232211114241.pdf 32
6028 บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2566
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยนเรศวร 231,250 86,831 20232211119591.pdf 7
6027 โครงการการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 260,000 260,000 20232211117411.pdf 26
6026 การให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีแก่ชุมชน
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 20239151344111.pdf
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 261,250 261,250 20232211115171.pdf 5
6025 โครงการบริการให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา และเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 257,500 257,500 2023221111321.pdf 10
6024 บริการให้คำปรึกษาข้อมูลเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์คลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 20239291349451.pdf
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 255,000 255,000 20232211111381.pdf 21
6022 โครงการบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีแก่ชุมชน
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 20239281144541.pdf
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 262,500 262,500 2023221111731.pdf 23
6020 บริการรับคำปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยี พร้อมเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 2023926157121.pdf
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 257,500 257,500 2023221111831.pdf 19
6019 โครงการบริการให้คำปรึกษาและเผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 245,000 259,700 20232211120151.pdf 51
6032 การบริการให้คำปรึกษาและเผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 252,500 252,500 2023221112231.pdf 29
6067 การให้บริการคำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (Technology Consulting Service : TCS)
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 256,250 256,250 20233171613361.pdf 8
6021 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 245,000 245,000 2023317168371.pdf 17
6023 โครงการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 245,000 245,000 2023317169201.pdf 8
6073 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อชุมชน
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 2023930103351.pdf
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 256,250 256,250 2023317161481.pdf 12
6072 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 2023929858211.pdf
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา 256,250 256,250 20233171613181.pdf 12
6071 ให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 2023925121541.pdf
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 256,250 256,250 20233171612451.pdf 5
6070 การให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีด้านคหกรรมศาสตร์เพื่อชุมชน และสังคม
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 20239181135461.pdf
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช 243,750 243,750 20233171612291.pdf 37
6068 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 243,750 243,480 20233171614501.pdf 5
6066 บริการให้คำปรึกษาและเผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 250,000 250,000 20233171611491.pdf 15
6064 การบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 217,500 217,500 20233171610121.pdf 26
6069 โครงการบริการให้คําปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 20239301551321.pdf
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 242,500 242,500 20233171610441.pdf 18
6116 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 252,500 252,500 20233171411211.pdf 12
6115 บริการให้คําปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมการแปรรูป
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 202310174531.pdf
วิทยาลัยชุมชนตราด 221,250 221,250 2023317142421.pdf 14
6117 บริการให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาและประชาสัมพันธ์คลินิกเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 252,500 252,500 20233171535511.pdf 15
6114 โครงการบริการให้คำปรึกษา และบริการข้อมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 20231021718531.pdf
มหาวิทยาลัยบูรพา 247,500 247,500 20233171351491.pdf 4
6063 BUU Sakaeo academic service การบริการให้คำปรึกษาเทคโนโลยีสู่ชุมชน
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 20239182058341.pdf
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 241,250 241,250 2023317169431.pdf 8
6065 โครงการบริการให้คำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 20239121610171.pdf
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 230,000 230,000 20233171611191.pdf 14
6050 โครงการให้บริการคำปรึกษาและแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยี พร้อมเผยแพร่ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 221,250 204,500 20232281016241.pdf 3
6053 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 20239221126291.pdf
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 247,500 247,500 202322810711.pdf 24
6051 โครงการให้บริการคำปรึกษาและข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 250,000 250,000 20232281012211.pdf 20
6057 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 245,000 485,632 20232281012521.pdf 12
6049 โครงการบริการคำปรึกษาและบริการข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 20239121640321.pdf
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 255,000 255,000 2023228106101.pdf 14
6048 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 20239191147501.pdf
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 251,250 251,250 20232281011221.pdf 22
6041 โครงการให้บริการคำปรึกษาและบริการข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 252,500 252,500 2023228101151.pdf 15
6047 ศูนย์บริการให้คำปรึกษาและเผยแพร่ข้อมูลด้านเทคโนโลยี (TCS)
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 2023918113361.pdf
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 245,000 257,000 20232281015501.pdf 3
6059 โครงการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยีมหาวิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด 245,000 95,187 20232281017161.pdf 14
6052 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 20239281010461.pdf
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 247,500 247,500 2023228101831.pdf 15
6043 ศูนย์ประสานงานและบริการให้คำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2566
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 2023101936111.pdf
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 260,000 260,000 2023228107181.pdf 20
6054 การบริการคำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 20231021019161.pdf
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 232,500 232,500 2023228106341.pdf 15
6058 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2566
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 20231011610451.pdf
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 245,000 245,000 2023228101091.pdf 40
6060 โครงการบริการให้คำปรึกษาและเผยแพร่ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 247,500 247,500 2023228108251.pdf 3
6061 โครงการการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 20238251556101.pdf
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 226,250 226,250 20232281016471.pdf 3
6036 โครงการบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2566
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยนครพนม 216,250 225,154 2023228101211.pdf 10
6062 บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยีวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 256,250 256,250 2023228107481.pdf 26
6056 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 20239141121341.pdf
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 248,500 248,500 2023228108541.pdf 25
6055 บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 20231021216431.pdf
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 221,250 221,350 20232281011391.pdf 4
6005 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี ปี 2566
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 248,750 248,750 20233201045441.pdf 4
6016 การบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีในชุมชนภาคใต้ชายแดน
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 20231021818111.pdf
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 257,500 257,500 20233201041591.pdf 4
6010 บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (Technology Consulting Service : TCS )
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 20239181518261.pdf
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 246,250 246,250 20233201040521.pdf 20
6007 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 2023928173421.pdf
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 253,750 253,750 20233201048141.pdf 3
6008 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 248,750 248,750 20233201047201.pdf 34
6009 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ปี 12
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 2023912184281.pdf
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 241,250 241,250 20233201049311.pdf 21
6006 การบริการให้คำปรึกษาข้อมูลเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 221,250 221,250 20233201034121.pdf 1
6011 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยีและ นวัตกรรม
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 2023918824131.pdf
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 245,000 245,000 20233201043221.pdf 8
6012 การบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการผลิต
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 20231022142341.pdf
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 252,500 252,500 2023320104911.pdf 21
6013 โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 20239202014461.pdf
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 251,250 251,250 20233201044241.pdf 37
6015 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 20231021621561.pdf
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 246,250 246,250 20233201047451.pdf 8
6017 บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 20239181616481.pdf
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 225,000 91,500 20233201046381.pdf 17
6018 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยชุมชนพังงา 237,500 245,501 20233201048421.pdf 33
6004 โครงการบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีการประกอบอาชีพในชุมชน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 228,750 228,750 20233201052391.pdf 5
6014 การบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 20231021618151.pdf
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 252,500 252,500 2023320104681.pdf 31