แพลตฟอร์ม จำนวนโครงการ งบประมาณที่สนับสนุน งบประมาณที่ใช้ จำนวนผู้รับบริการ จำนวนผู้นำไปใช้ประโยชน์ มูลค่าทางเศรษฐกิจ BCR
บริการคำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี : TCS7418,167,25018,006,835 21,4564,907 699,152,448 38.48
เพิ่มศักยภาพเครือข่าย : NCB3649,000
เพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน : BCE4910,077,840 8,336,3461,077 542 4,570,239 0.45
บ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ : SCI38 7,604,910 6,729,616 3,615,758 0.48
TCS 74 โครงการ 18,167,250 บาท/ BCE 49 โครงการ 10,077,840 บาท
รหัสโครงการ โครงการ หน่วยงาน งบที่ได้รับ งบที่ใช้ ข้อเสนอโครงการ รายงานความก้าวหน้า
6089 เพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน “โครงการอ้อยคั้นน้ำตั้งตัว”
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 209,000 209,000 2023311251561.pdf 4
6099 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้ไผ่และสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมู่บ้านปง ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 225,000 225,000 202331132481.pdf 7
6098 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลำไยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมู่บ้านตึ๊ดใหม่ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 185,800 185,800 2023311340491.pdf 9
6097 Eco print Ecotourism ชุมชนป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 20231011830231.pdf
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 221,000 221,000 2023311323451.pdf 8
6096 ส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้จากวัสดุชีวมวลในชุมชนบ้านวังโป่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 223,000 223,000 202331132321.pdf 15
6095 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงข้าว/ธัญพืชชงสำเร็จรูปของกลุ่มข้าวสร้อยศรี
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 20231011919551.pdf
มหาวิทยาลัยพะเยา 200,000 200,000 202341185141.pdf 9
6094 บ้านทับยายเชียงแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพจากสมุนไพรไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยนเรศวร 200,000 70,720 2023311318261.pdf 5
6093 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Products) จากถ่านกัมมันต์ เพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ ของวิสาหกิจชุมชนคนเอาถ่านบ้านเขาปรัง
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยนเรศวร 160,000 55,288 2023311322451.pdf 7
6092 การเพิ่มศักยภาพการผลิตปลานิลปลอดภัยด้วยนวัตกรรมการเลี้ยงปลานิลแบบหนาแน่นในระบบน้ำหมุนเวียน: วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลานิลแม่สา-ปงสนุก
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 220,000 220,000 2023311314441.pdf 2
6100 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอรี่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองแขม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 231,500 231,500 2023311342191.pdf 5
6090 การยกระดับหมู่บ้านปูผาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านห้วยหาดและบ้านหลักลายตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 225,000 225,000 2023311318521.pdf 4
6101 การยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมัลเบอร์รี่ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 20239241323161.pdf
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 219,650 219,650 202331134311.pdf 4
6088 การพัฒนาสมุนไพรพลูคาวสมุนไพรพื้นบ้านล้านนาสู่มาตรฐานสินค้าปลอดภัย
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 2023929135851.pdf
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 200,000 200,000 2023311251241.pdf 4
6087 กระบวนการแปรรูปขิงด้วยการประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานกับนวัตกรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นสินค้าของฝากของที่ระลึกจากบ้านธงชัย ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 240,000 106,800 202331130431.pdf 5
6086 บ่มเพาะผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยสีธรรมชาติ : ชุมชนบ้านกองกาน ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 176,000 176,000 202331131421.pdf 7
6085 ศูนย์การเรียนรู้เฮือนหลวงมหาวรรณ์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมร่วมสมัย
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 175,000 25,706 202331136571.pdf 8
6084 ศูนย์บ่มเพาะซิ่นตีนจกดอยเต่า (โหล่งฮอด-ดอยเต่า) : เครื่องมือการสื่อสารเชิงเอกลักษณ์ตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาตร์เพื่อการส่งเสริมท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานภูมินิเวศวัฒนธรรมชุมชน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 205,000 205,000 2023311322171.pdf 7
6083 นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวฟาร์มสเตย์ หมู่บ้านทุ่งละคร ตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวฟาร์มสเตย์ หมู่บ้านทุ่งละคร ตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 207,000 61,600 2023311321401.pdf 5
6082 ผักเชียงดาพารวย หมู่บ้านป่าสักน้อย
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 238,000 70,000 202331131871.pdf 8
6081 การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกระเหรี่ยงโปสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 200,000 115,000 2023311317531.pdf 6
6080 แมลงและเกษตรอินทรีย์กินดีชุมชนบ้านแม่ตาด
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 205,000 67,500 2023311317361.pdf 5
6091 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารวีแกนจากเห็ดด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างครบวงจร
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 225,000 225,000 202331131491.pdf 2
6104 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โกโก้นางั่วด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างครบวงจร
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 190,000 190,000 202331136141.pdf 5
6105 การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานและการตลาดออนไลน์
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 20239271322501.pdf
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 213,000 213,000 2023311319211.pdf 4
6106 นวัตกรรมจาก BCG สู่ผลิตภัณฑ์ Croco Crispy ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 2023921824541.pdf
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 234,000 234,000 2023311321151.pdf 10
6107 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากกล้วยครบวงจร สู่การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนร่วมใจพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงชัย
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 2023930201341.pdf
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 215,000 215,000 202331134181.pdf 4
6108 ร้อยรักตี้ฮ่อมลมจอย
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 2023930134671.pdf
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 219,000 219,000 2023311341221.pdf 5
6109 การยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นด้วยกระบวนการมาตรฐานเพื่อเข้าสู่ตลาดดิจิทัล
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 221,000 221,000 2023311341451.pdf 6
6110 Hug Green (ฮักกรีน)
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 219,880 136,375 2023311315131.pdf 14
6111 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเห็ดเพื่อขอรับรองมาตรฐานปลอดภัย
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 20231021136401.pdf
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 167,000 167,000 2023311317131.pdf 3
6103 การยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วงในท้องถิ่นด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 20239251129511.pdf
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 234,100 234,100 2023311343231.pdf 9
6118 น้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรสู่ผลิตภัณฑ์ Eco friendly
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 176,400 176,400 2023317154101.pdf 6
6124 การเพิ่มมูลค่าทางการตลาดแก่เฝือกไม้ไผ่เพื่อเชื่อมโยงเป็นกิจกรรมสำหรับการจัดการท่องเที่ยวชุมชนของบ้านสามัคคีธรรม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยมหิดล 212,000 212,000 2023321143511.pdf 1
6123 โครงการการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์มะขามเปรี้ยวยักษ์ ตำบลแม่กระบุง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 212,000 66,800 20233211414431.pdf 2
6122 การพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์จากผึ้งพันธุ์ ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 200,000 75,480 2023321149131.pdf 1
6121 การสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 20231011032581.pdf
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 225,000 225,000 20233171643441.pdf 3
6120 พัฒนาโมเดลห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำของวิสาหกิจชุมชนทำนาบ้านหลวง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 2023929846451.pdf
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา 191,250 191,250 3
6119 พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ของวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย์ลุ่มสุ่ม ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 181,200 121,600 20233171546581.pdf 3
6129 การเพิ่มคุณค่าสมุนไพรว่านสาวหลงและผักบุ้งทะเล เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง วิสาหกิจชุมชนคนรักษ์มะพร้าวตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ปีที่ 2
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 178,360 110,317 20234241316411.pdf 1
6074 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลูกอ๊อด (ลูกฮวก) และกบด้วย วทน. เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน สู่เชิงพาณิชย์อย่างครบวงจร
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยนครพนม 205,000 25,980 20232281038341.pdf 4
6125 การพัฒนายกระดับผ้าไหมมัดหมี่กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าบ้านผักหนอก สู่สากล
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 20239301232101.pdf
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 204,840 204,840 2023418122901.pdf 3
6126 ยกระดับผ้าไหมทอมือ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านห้วยทราย จังหวัดมหาสารคาม สู่สากล
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 20239281914401.pdf
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 197,800 197,800 20234181229301.pdf 7
6127 ยกระดับเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการแปรรูปสมุนไพรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและยา จังหวัดชัยภูมิ ปีที่2
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 20231021415281.pdf
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 197,800 197,840 202341883411.pdf 2
6128 ผ้าไหมเอกลักษณ์ย้อมสีธรรมชาติบ้านบอน (ต่อเนื่องปีที่ 3)
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 203,760 174,500 2023418751381.pdf 3
6079 วิสาหกิจชุมชนภูมินวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากสารสกัดจากต้นเชือกของ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 20239301243341.pdf
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 174,500 174,500 20232281044121.pdf 3
6078 การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงจิ้งหรีดตำบลบ้านผือ
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 202310283601.pdf
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 182,000 182,000 2023228103951.pdf 7
6102 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แกงไตปลาแห้งและน้ำพริกแกงไตปลาเจเพื่อส่งเสริมการตลาดให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกแม่ผัว อ.เมือง จ.ยะลา
รายงานฉบับสมบูรณ์ : 20231021748231.pdf
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 205,000 205,000 20233151149371.pdf 4
6112 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมแพะ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพิ่มมูลค่า ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 200,000 200,000 2023315114911.pdf 10
6113 โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตน้ำบูดูในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 227,000 227,000 20233201044441.pdf 10