แพลตฟอร์ม จำนวนโครงการ งบประมาณที่สนับสนุน งบประมาณที่ใช้ จำนวนผู้รับบริการ จำนวนผู้นำไปใช้ประโยชน์ มูลค่าทางเศรษฐกิจ BCR
บริการคำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี : TCS7416,992,7508,946,235 5644 0 0
เพิ่มศักยภาพเครือข่าย : NCB4833,700
เพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน : BCE5910,916,440 585,6940 0 0 0
บ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ : SCI37 6,662,110 595,600 0 0
TCS 74 โครงการ 16,992,750 บาท/ BCE 59 โครงการ 10,916,440 บาท
รหัสโครงการ โครงการ หน่วยงาน งบที่ได้รับ งบที่ใช้ ข้อเสนอโครงการ รายงานความก้าวหน้า
6220 ศูนย์การเรียนรู้เฮือนหลวงมหาวรรณ์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมร่วมสมัย
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 218,000 0 20243201146151.pdf 0
6242 การพัฒนาสมุนไพรพลูคาวสมุนไพรพื้นบ้านล้านนาสู่มาตรฐานสินค้าปลอดภัย
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 158,000 0 20247151547481.pdf 0
6241 ยกระดับศักยภาพธุรกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 168,000 0 20247151120541.pdf 0
6269 แมลงและเกษตรอินทรีย์กินดีชุมชนบ้านแม่ตาด
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 175,000 0 2024717122891.pdf 0
6239 การใช้นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปชาอัสสัมสู่มาตรฐาน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่หาง
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 168,000 0 20247151053551.pdf 0
6207 การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกระเหรี่ยงโปสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 202,300 0 20243191318461.pdf 0
6237 โครงการพัฒนาคุณภาพถ่านไบโอชาร์และถ่านกัมมันต์ด้วยเทคโนโลยีเตาอบอุณหภูมิสูงแบบมีเซนเซอร์ตรวจวัดเพื่อส่งเสริมการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 168,000 0 20247151024311.pdf 0
6236 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้ไผ่และสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมู่บ้านปง ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 165,000 0 20247151018361.pdf 0
6235 การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำพริกน้ำย้อยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารบ้านโป่งศรี หมู่ 10 ด้วยเทคโนโลยีเฮอร์เดิล
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 175,000 0 2024715101391.pdf 0
6225 Hug Green (ฮักกรีน)
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 195,000 11,304 20243201414221.pdf 3
6243 โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน วิสาหกิจชุมชนเครื่องจักสานบ้านลานตาเกลี้ยง
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 175,000 0 20247151353111.pdf 0
6221 รักษ์ปุยคำ รักผืนป่า สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยวัสดุธรรมชาติ
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 223,570 0 20243201233311.pdf 0
6240 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงข้าว/ธัญพืชชงสำเร็จรูปของกลุ่มข้าวสร้อยศรี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยพะเยา 170,000 0 20247151059401.pdf 0
6219 นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวฟาร์มสเตย์ หมู่บ้านทุ่งละคร ตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 219,000 0 2024320114131.pdf 0
6217 การเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์เชียงดาภูผึ้งหลวง
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 210,580 0 20243201052141.pdf 0
6216 ร้อยรักตี้ฮ่อมลมจอย
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 215,000 0 20243201030211.pdf 0
6215 นวัตกรรมจาก BCG สู่ผลิตภัณฑ์ Croco Crispy ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 200,000 110,000 2024320109521.pdf 3
6213 การยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมัลเบอร์รี่ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 180,000 160,400 202432094201.pdf 8
6212 นวัตกรรมการแปรรูปกระเทียมดำโดยการใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 202,240 0 2024320930441.pdf 0
6211 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอรี่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองแขม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 179,000 0 2024319153401.pdf 0
6210 Eco print Ecotourism ชุมชนป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 225,000 10,000 202431914411.pdf 2
6208 การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ระลึกและยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนอัตลักษณ์ชุมชนแม่ตะมาน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 200,000 78,910 20243191334261.pdf 3
6222 เพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน “โครงการอ้อยคั้นน้ำตั้งตัว”
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 203,800 0 20243201325321.pdf 0
6254 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสุรากลั่นและน้ำส้มสายชูกลั่นจากสับปะรด GI จังหวัดเชียงราย
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 168,000 0 2024715145701.pdf 0
6238 ส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้จากวัสดุชีวมวลในชุมชนบ้านวังโป่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 175,000 0 20247151041221.pdf 0
6263 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โกโก้นางั่วด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างครบวงจร
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 175,000 0 2024717931501.pdf 0
6264 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปไข่น้ำสู่ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟาร์มฮักตัวบ้านในเมืองเพชรบูรณ์
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 141,000 0 20247171033381.pdf 0
6265 การยกระดับมาตรฐานการผลิตเห็ดและผลิตภัณฑ์จากเห็ด
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 175,000 0 2024717104691.pdf 0
6266 โครงการการพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์มีดของช่างตีมีดชุมชนบ้านขามแดง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 158,000 0 2024717118241.pdf 0
6253 การยกระดับคุณภาพการจัดการการท่องเที่ยวและบริการของชุมชนท่องเที่ยวแพเปียกแม่สรวยเพื่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 158,000 0 20247151448171.pdf 0
6252 Craft Gin : White Spirit จากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และสมุนไพรไทย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุรากลั่นศรีดอนมูล
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 168,000 0 20247151443321.pdf 0
6251 การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านร่องปลายนา ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 170,000 0 20247151438531.pdf 0
6250 NATTO (Natto Activity Training and Tourism for Open-minded)
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 168,000 0 20247151433161.pdf 0
6249 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูป 8974 Crispy Rice กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรแปรรูปข้าวปลอดภัยแบบยั่งยืนแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 165,000 0 20247151425291.pdf 0
6248 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากกล้วยครบวงจร สู่การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนร่วมใจพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงชัย
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 170,000 0 20247151415291.pdf 0
6247 การส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกาแฟดอยขุนช่างเคี่ยนบนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 178,000 0 20247151242441.pdf 0
6267 ยกระดับผลผลิตแปรรูปทางการเกษตร กลุ่ม ธรรมะรักษา วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรและผลผลิตทางการเกษตร ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 175,000 0 20247171119401.pdf 0
6268 การพัฒนาและการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้านล้านนาวิถีวอแก้ว
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 158,000 0 20247171131481.pdf 0
6234 พัฒนาโมเดลห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำของวิสาหกิจชุมชนทำนาบ้านหลวง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา 220,000 0 0
6227 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลูกอ๊อด (ลูกฮวก) และกบด้วย วทน. เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนสู่เชิงพาณิชย์อย่างครบวงจร
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยนครพนม 213,650 0 20243211036491.pdf 0
6256 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากข้าวด้วย วทน. เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนสู่เชิงพาณิชย์อย่างครบวงจร
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยนครพนม 178,000 0 2024717915211.pdf 0
6214 การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตขนมนางเล็ด
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 206,800 0 20243211035111.pdf 0
6261 การยกระดับศักยภาพธุรกิจข้าวอินทรีย์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์สว่างแดนดิน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 168,000 0 2024717102671.pdf 0
6259 การพัฒนายกระดับผ้าไหมมัดหมี่กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าบ้านผักหนอก สู่สากล
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 150,000 0 2024717949131.pdf 0
6258 ยกระดับผ้าไหมทอมือ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านห้วยทราย จังหวัดมหาสารคาม สู่สากล
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 150,000 0 2024717937281.pdf 0
6223 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสุขภาพและเชิงหน้าที่จากเห็ดด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานเพื่อเข้าสู่ตลาดวีแกน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 218,500 67,140 20243201340251.pdf 1
6224 การยกระดับหมู่บ้านปูผาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านห้วยหาดและบ้านหลักลาย ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 215,500 60,000 2024320143411.pdf 1
6226 การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยง จิ้งหรีดตำบลบ้านผือ
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 200,000 0 20243211035331.pdf 0
6245 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีดด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตรกรรมแบบครบวงจร
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 175,000 0 2024715122241.pdf 0
6228 การพัฒนาอัตลักษณ์และยกระดับธุรกิจชุมชนผ้าย้อมสีจาก “ดอกสายธาร” ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยนครพนม 220,000 0 20243211037241.pdf 0
6229 การพัฒนากระบวนการผลิตสมุนไพรผงให้มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสูง เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรแปลงใหญ่ชาวนาข่า
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 210,000 77,940 20243211054421.pdf 2
6230 การยกระดับการผลิตลูกพันธุ์ปลาน้ำจืดจากท้องถิ่นสู่สากล กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด บ้านดอนสุริเยศ ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 214,000 0 20243211055431.pdf 2
6231 การเพิ่มผลผลิตข้าวและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ชุมชนบ้านเมืองเตา ตำบล เมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 208,500 0 20243211034271.pdf 0
6246 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์จากปลานิลแม่สา จ.น่าน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 175,000 0 20247151230401.pdf 0
6244 การเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดแพะขุนต้นตำหรับ “แพะขุนล่องน่าน” : บูรณาการใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะตำบลส้าน จังหวัดน่าน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 180,000 0 2024715121681.pdf 0
6255 โครงการพัฒนาการผลิตอาหารสัตว์ลดต้นทุนสำหรับการเลี้ยงโคขุนเพื่อการผลิตเนื้อโค พรีเมี่ยม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 178,000 0 2024717932251.pdf 0
6257 การใช้เทคโนโลยีพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์กุ้งแห้งลดเค็มชุมชนแปรรูปอาหารทะเล ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 178,000 0 20247161110111.pdf 0
6262 การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และการตลาดผลิตภัณฑ์แกงไตปลาแห้งและน้ำพริกแกงไตปลาเจให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกสูตรแม่ผัว อ.เมือง จ.ยะลา
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 160,000 0 2024716126341.pdf 0
6232 การเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง บ้านโคกไคร ตำบลมะรุ่ย จังหวัดพังงา
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 200,000 10,000 20243211151521.pdf 1