แพลตฟอร์ม จำนวนโครงการ งบประมาณที่สนับสนุน งบประมาณที่ใช้ จำนวนผู้รับบริการ จำนวนผู้นำไปใช้ประโยชน์ มูลค่าทางเศรษฐกิจ BCR
บริการคำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี : TCS7416,992,7505,109,220 5644 0 0
เพิ่มศักยภาพเครือข่าย : NCB3663,700
เพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน : BCE255,200,440 15,0000 0 0 0
บ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ : SCI13 2,643,110 29,500 0 0
TCS 74 โครงการ 16,992,750 บาท/ BCE 25 โครงการ 5,200,440 บาท
รหัสโครงการ โครงการ หน่วยงาน งบที่ได้รับ งบที่ใช้ ข้อเสนอโครงการ รายงานความก้าวหน้า
6222 เพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน “โครงการอ้อยคั้นน้ำตั้งตัว”
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 203,800 0 20243201325321.pdf 0
6208 การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ระลึกและยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนอัตลักษณ์ชุมชนแม่ตะมาน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 200,000 0 20243191334261.pdf 0
6210 Eco print Ecotourism ชุมชนป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 225,000 5,000 202431914411.pdf 1
6211 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอรี่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองแขม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 179,000 0 2024319153401.pdf 0
6212 นวัตกรรมการแปรรูปกระเทียมดำโดยการใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 202,240 0 2024320930441.pdf 0
6213 การยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมัลเบอร์รี่ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 180,000 0 202432094201.pdf 0
6215 นวัตกรรมจาก BCG สู่ผลิตภัณฑ์ Croco Crispy ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 200,000 0 2024320109521.pdf 0
6216 ร้อยรักตี้ฮ่อมลมจอย
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 215,000 0 20243201030211.pdf 0
6217 การเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์เชียงดาภูผึ้งหลวง
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 210,580 0 20243201052141.pdf 0
6219 นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวฟาร์มสเตย์ หมู่บ้านทุ่งละคร ตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 219,000 0 2024320114131.pdf 0
6207 การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกระเหรี่ยงโปสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 202,300 0 20243191318461.pdf 0
6221 รักษ์ปุยคำ รักผืนป่า สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยวัสดุธรรมชาติ
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 223,570 0 20243201233311.pdf 0
6225 Hug Green (ฮักกรีน)
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 195,000 0 20243201414221.pdf 1
6220 ศูนย์การเรียนรู้เฮือนหลวงมหาวรรณ์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมร่วมสมัย
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 218,000 0 20243201146151.pdf 0
6234 พัฒนาโมเดลห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำของวิสาหกิจชุมชนทำนาบ้านหลวง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา 220,000 0 0
6223 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสุขภาพและเชิงหน้าที่จากเห็ดด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานเพื่อเข้าสู่ตลาดวีแกน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 218,500 0 20243201340251.pdf 0
6224 การยกระดับหมู่บ้านปูผาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านห้วยหาดและบ้านหลักลาย ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 215,500 0 2024320143411.pdf 0
6226 การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยง จิ้งหรีดตำบลบ้านผือ
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 200,000 0 20243211035331.pdf 0
6227 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลูกอ๊อด (ลูกฮวก) และกบด้วย วทน. เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนสู่เชิงพาณิชย์อย่างครบวงจร
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยนครพนม 213,650 0 20243211036491.pdf 0
6214 การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตขนมนางเล็ด
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 206,800 0 20243211035111.pdf 0
6228 การพัฒนาอัตลักษณ์และยกระดับธุรกิจชุมชนผ้าย้อมสีจาก “ดอกสายธาร” ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยนครพนม 220,000 0 20243211037241.pdf 0
6229 การพัฒนากระบวนการผลิตสมุนไพรผงให้มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสูง เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรแปลงใหญ่ชาวนาข่า
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 210,000 0 20243211054421.pdf 1
6230 การยกระดับการผลิตลูกพันธุ์ปลาน้ำจืดจากท้องถิ่นสู่สากล กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด บ้านดอนสุริเยศ ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 214,000 0 20243211055431.pdf 2
6231 การเพิ่มผลผลิตข้าวและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ชุมชนบ้านเมืองเตา ตำบล เมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 208,500 0 20243211034271.pdf 0
6232 การเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง บ้านโคกไคร ตำบลมะรุ่ย จังหวัดพังงา
รายงานฉบับสมบูรณ์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 200,000 10,000 20243211151521.pdf 1