Skill mapping สู่การพัฒนากำลังคนตอบโจทย์อาชีพอนาคต  112

คำสำคัญ : skill  mapping  transcript  

ตลาดแรงงานในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก มีอาชีพใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย และ ความรู้เดิมๆ ก็จะไม่มีประโยชน์ต่อโลกของการทำงานในอนาคต จึงจำเป็นที่ต้องวิเคราะห์หาทักษะ หรือ สมรรถณะที่เหมาะสมต่อการมีอาชีพใหม่ๆ

สป.อว.  ได้จัดทำปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ด้านการสร้างบัณฑิตและพัฒนํากำลังคน และแผนการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนํากำลังคนตามปรัชญาการอุดมศึกษาไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖ เพื่อให้เกิดการขยายผลและให้เกิดผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ในการผลิตและพัฒนากำลังคนอย่างเป็นรูปธรรม

ประกาศ อว. เรื่อง ทักษะที่พึงประสงค์ของกำลังคนในสาขา

- เกษตรสมัยใหม่

- การตลาดดิจิทัล

- ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่

- นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

- ยานยนต์ไฟฟ้า 

และมีตัวอย่างการนำ Skill mapping ไปใช้ในมหาลัย เช่น ม.พะเยา สจล. มจธ. มข. ม.บูรพา และ มอ.

เอกสารประกอบ...


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th