หารือกับ สวสว. เพื่อขับเคลื่อนงานด้าน ววน. สู่การพัฒนาจังหวัด  135

คำสำคัญ : สกสว.  อว.ส่วนหน้า  แผนงาน  science  technology  softpower  

เมื่อวันที่ 7 พย. ที่ผ่านมา กปว. ได้ประชุมหารือกับ สกสว. ในการขับเคลื่อนงานด้าน ววน. ในพื้นที่ผ่านกลไกที่ กปว. มีอยู่ ทั้งของ spipark clnictech ubi coe otop

โดยมีหัวข้อในการหารือ ได้แก่

1. แนะนำโครงกสร้าง กปว. และภารกิจในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ววน.

2. ความสำคัญของการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง อว. กับ มท. ในการพัฒนาจังหวัดด้วย อววน. ผ่านกลไกของ อว.ส่วนหน้า

3. กลไก ภารกิจ หน้าที่ของ อว.ส่วนหน้าในการขับเคลื่อน mou ระหว่าง อว. กับ มท. ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

4. การจัดทำแผนงานโครงการของ อว.ส่วนหน้าทั้ง 20 จังหวัด

5. แผนงาน/โครงการ ของ กปว. ที่จะเสนอขอรับงบประมาณจาก สกสว. ภายใต้  Science Technology Platform ที่ไม่ซ้ำซ้อนกับทางมหาวิทยาลัย ชื่อแผนงานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ววน. เพื่อยกระดับสินค้าอัตลักษณ์มูลค่าสู่สากล ซึ่งประกอบด้วย 3 โครงการ

 

6.  โครงการตามนโยบายผู้บริหารระดับสูง อว. โดยท่าน รมว.อว.(ทานศุภมาสฯ) ได้กำหนดนโยบายในการดำเนินงาน ไว้ดังนี้

1.โครงการพัฒนา THAIMOOC ให้มี Content ที่สอดคล้องกับประเด็นพัฒนา เช่น Course ฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ, Course การเป็น Youtuber หรือ Influencer, Course การขายของออนไลน์ เป็นต้น
2.โครงการพัฒนา MHESI Tool kits เป็น การพัฒนา SET ของ อุปกรณ์เทคโลยีระดับพื้นฐาน  ที่ใช้ตรวจสอบสารเคมีในวัตถุดิบที่จะไปทำอาหารได้ เช่นเครื่องตรวจวัดสารฟอร์มาลีน และสารอื่นๆ เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยด้านการบริโภคอาหาร ให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย คนไทยในภาพรวมมีสุขภาพดี
3.โครงการพัฒนาจังหวัดที่มีจุดแข็งทาง CREATIVE ECONOMY ให้เป็นเมืองขึ้นทะเบียนสากล เช่น เมือง มรดกโลก เมืองวัฒนธรรม อาหารโลก โดยใช้มหาวิทยาลัยในพื้นที่ทำงานร่วมกัน
 
4.โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ให้มีสิ่งที่ดึงดูดให้เยาวชนมีความสนใจเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ เช่น สัตว์ที่หาดูยาก ระบบนิเวศน์ทางชีวะวิทยาที่แสดงถึงความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยการปรับปรุง Exhibition Contents และรูปแบบการนำเสนอขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช)
5.โครงการเพิ่มคุณค่าสมุนไพรไทย ด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสกัดให้กับวิสาหกิจชุมชน หรือ เกษตรกร ผู้ประกอบการในพื้นที่ ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
6.จัดประกวด … ในมหาลัย เป็น portfolio

*** รอว. เพิ่ม ข้อ 6   Quick win 100 วัน

7. โครงการขับเคลื่อน Soft Power โดย กปว. เสนอการขับเคลื่อน softpower ใน 3 สาขา คือ อาหาร แฟชั่น ท่องเที่ยว โดยดูจากศักยภาพของเครือข่าย และผลงานของเครือข่ายนอดีตมาประกอบการพิจารณา

8. ความร่วมมือและความเชื่อมโยงงานจากงบกองทุน(สกสว.) ผ่าน กปว. ลงไปสู่ระดับจังหวัด(อว.ส่วนหน้า)

 

สุดท้ายเป็นประเด็นหารือกับ สกสว.

ประเด็นหารือ แนวทางความร่วมมือระหว่าง
สกสว. สป.อว.(กปว.) และ อว.ส่วนหน้า 76 จังหวัด

•จัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่าง สป.อว. กับ สกสว. ในการพิจารณา คัดเลือกข้อเสนอโครงการเพื่อการขับเคลื่อนแผนน ววน. สู่การพัฒนาจังหวัดผ่านกลไก อว.ส่วนหน้า
 
•ความร่วมมือระหว่าง สกสว. สป.อว. และ อว.ส่วนหน้า ในการขับเคลื่อนแผน ววน. สู่การพัฒนาจังหวัด ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง อว. กับ มท.
 
•ขอการสนับสนุนงบประมาณให้กับแผนงาน/โครงการด้าน ววน. ในการพัฒนาจังหวัด แผนงานโครงการตามนโยบาย ผ่านกลไกอว.ส่วนหน้า โดย กปว. เป็นผู้บริหารโครงการ
 
•ขอการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการกลไก อว.ส่วนหน้า เพื่อขับเคลื่อน mou ระหว่าง มท. และ อว. ในการนำ ววน. ไปพัฒนาจังหวัด(จังหวัดละ 500,000 บาท/ปี)
 
•การจัดตั้งกองทุน ววน. ในระดับจังหวัด เพื่อให้ อว.ส่วนหน้ามีงบประมาณการขับเคลื่อนแผน ววน. สู่การพัฒนาจังหวัด

ผลการพิจารณาของ สกสว. จะเป็นอย่างไร ค่อยมาติดตาม กันครับ

 

ดาวส์โหลดไฟล์นำเสนอทั้งหมดได้ที่นี่...

 


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th

กปว. ทำงานเหมือนเป็นกรม ๆ หนึ่ง เลยนะครับ

เขียนโดย ดร.เอกชัย  เขื่อนมณี