กฏหมาย ระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  99

คำสำคัญ : จัดซื้อ  พัสดุ  กฏหมาย  ระเบียบ  

กฏหมาย ระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th