เว็บไซต์ฐานข้อมูลแนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน (WDM: Waste Data Management)  56

คำสำคัญ : CoE    สป.อว.    perdo    PETROMAT  ร่วมกับ  บพข  

เว็บไซต์ฐานข้อมูลแนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน (WDM: Waste Data Management) 

แสดงข้อมูลเกี่ยวกับกากอุตสาหกรรมในมิติต่างๆ ได้แก่ ลักษณะ ประเภท ปริมาณ 

แหล่งกำเนิด และวิธีการจัดการ  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมิน

สถานการณ์การจัดการกากอุตสาหกรรมของประเทศ โดยได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลกากอุตสาหกรรมจากโรงงานผู้รับกำจัดบำบัด

ในกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

จำนวน 30 ราย พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลแนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมที่ดำเนินการ

ในปัจจุบันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

 

 

 

  


เขียนโดย : นายอภิเดช  ไม้หนองกอย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : apidech.m@mhesi.go.th