MicroClear ชีวภัณฑ์กำจัดขยะพลาสติก  57

คำสำคัญ : CoE    สป.อว.    perdo    HSM  

MicroClear ชีวภัณฑ์กำจัดขยะพลาสติก

ในปัจจุบันปัญหาขยะล้นเมืองเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย เช่น การเพิ่มขนาดของเมืองที่ทำให้มีการผลิตขยะมากขึ้น การบริโภคที่เพิ่มขึ้น การขาดแคลนระบบการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ และการขาดความตระหนักในการจัดการขยะอย่างถูกต้อง ขยะพลาสติกในประเทศไทย มีเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว รศ. ดร.อรฤทัย ภิญญาคง และ รศ. ดร.เอกวัล ลือพร้อมชัย จากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้วิจัยในหัวข้อเรื่อง MicroClear ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการและของเสียอันตราย ได้รับการสนับสนุนโครงการวิจัย จากงบประมาณสนับสนุนจากโครงการวิจัย   “ปั้นดาว” สำนักงานโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองประสานและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

วิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภัณฑ์กำจัดขยะพลาสติก ที่เป็นนวัตกรรมสีเขียวสำหรับจัดการปัญหาขยะ พลาสติก โครงการวิจัยนี้สามารถตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศไทย โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มแบคทีเรียสูตรน้ำที่คิดค้นและพัฒนามาจากการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีจุลินทรีย์จนเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถนำไปช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติกเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ MicroClearคือเป็นหัวเชื้อผสมประสิทธิภาพสูง ประกอบด้วยจุลินทรีย์สาย พันธุ์คัดเลือก 6 ชนิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยขยะพลาสติก PET และพลาสติก ชีวภาพ PLA ได้สูงกว่าระบบธรรมชาติมากถึง 30 เปอร์เซ็นต์และย่อยสลายสารปรุงแต่ง พลาสติกได้อย่างสมบูรณ์แม้ ในสภาวะแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงทั้งด้านความเป็นกรด เบส ความ เค็ม และอุณหภูมิโดยได้ถูกนำไปทดสอบใน ระดับภาคสนาม ทั้งหลุมฝังกลบขยะ ระบบ หมักปุ๋ยแบบดั้งเดิม และยังสามารถนำไปใช้ ร่วมกับเครื่องย่อยขยะเศษอาหารร่วมกับขยะ พลาสติกชีวภาพในครัวเรือนได้จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลดปริมาณขยะที่ต้นทาง และช่วยแก้ปัญหาขยะล้นบ่อขยะอันเป็นสาเหตุ หนึ่งของภาวะโลกร้อน ทั้งนี้ MicroClear สามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง (30-33°C) ได้ มากกว่า 9 เดือน และในอุณหภูมิ4-15°C เป็น เวลามากกว่า 1 ปี


เขียนโดย : นายอภิเดช  ไม้หนองกอย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : apidech.m@mhesi.go.th