แนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่มุ่งสู่ตลาดระดับสากล (โครงการนักรบส่งออก)  75

คำสำคัญ : ngt  pmu-c  นักรับส่งออก  บพค.  

การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่มุ่งสู่ตลาดระดับสากล  (โครงการนักรบส่งออก) ซึ่งเป็ฯการหารือเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการขอทุนจาก บพค. 


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th