โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI)  141

คำสำคัญ : ubi  tor  บ่มเพาะ  ธุรกิจ  

โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ กปว. ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการให้ยั่งยืน จากการพัฒนาผู้ประกอบการใน รูปแบบ Small and Medium Enterprise (SME) สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และมุ่งเน้นตอบสนองตลาดระดับภูมิภาคหรือระดับโลก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในฐานะหน่วยกำกับนโยบายที่มีพันธกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัย ทรัพย์สินทางปัญญา สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่สร้างสรรค์โดยคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาไปพัฒนา สู่กระบวนการใช้งานเชิงพาณิชย์ สร้างวงจรรายได้ ผลประโยชน์กลับสู่สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ (Result based) สู่เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของประเทศโดยใช้ความรู้เป็นฐาน จึงนำนโยบายสู่การปฏิบัติผ่าน “โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator: UBI)” หน่วย UBI ทำหน้าที่สร้างและพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ (Startup Companies) บ่มเพาะธุรกิจและพัฒนาสู่บริษัทจัดตั้งใหม่ (Spin-off Companies) โดยเสริมสร้างศักยภาพให้เข้มแข็งทั้งด้าน Business Plan & Technology Development of Product จากสภาพแวดล้อมทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา และยกระดับเป็นบริษัทเต็มรูปในอนาคต (Spin-off) ทั้งนี้ สป.อว.กำหนดให้ภารกิจของโครงการ UBI บูรณาการเชื่อมโยงกับเครือข่ายอุดมศึกษาเชิงพื้นที่ ๓ ระดับตามโครงสร้างบริหาร (คือ เครือข่าย A เครือข่าย B และเครือข่าย C) สำหรับการบริหารหน่วย UBI นับเป็นระดับเครือข่าย C เรียกว่า เครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI รวม 9 เครือข่าย โดยแต่ละเครือข่ายมีสมาชิกหน่วย UBI

ข้อกำหนดโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI)

> คุ๋มือปฏิบัตงานของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th