การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ   85

คำสำคัญ : ระเบียงเศรษฐกิจ  sec  nec  cwec    

การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

1.ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ : Northern Economic Corridor: NEC
เป็นโครงการนำร่องการพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง และลำพูน โดยมุ่งพัฒนาเป็น “ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ เป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการที่ต่อยอดจากฐานวัฒนธรรมล้านนา” ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่

2.ระเบียงเศรษฐกิจ” พิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : Northeastern Economic Corridor: NeEC
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย โดยมุ่งพัฒนาไปสู่การเป็น
“ศูนย์กลางอุตสาหกรรมหมุนเวียน-Bio Economy และการเกษตรอย่างยั่งยืน” 

3.ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง-ตะวันตก : Central-Western Economic Corridor: CWEC
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม มุ่งเน้นการเป็นฐานการผลิต
สินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และอุตสาหกรรมสินค้าไฮเทค 

4.ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ : Southern Economic Corridor: SEC
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดระนอง ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี มุ่งเน้นพัฒนาไปสู่การเป็น “ประตูเศรษฐกิจแห่งภูมิภาคที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและการค้าของประเทศ” เนื่องจากมีศักยภาพ
ในการเชื่อมระบบขนส่งโลจิสติกส์ในฝั่งอ่าวไทย-อันดามัน-ประเทศแถบเอเซียใต้ และตะวันออกกลาง รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อเป็นการเปิดประตูการท่องเที่ยวจากอ่าวไทยสู่ทะเลอันดามันอีกทั้งยังมีโอกาสยกระดับสินค้าเกษตรที่เป็นจุดเด่าของพื้นที่ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และอาหารทะเลไปสู่ตลาดการค้าระดับโลก โดยผ่านการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มให้หลายเป็นเกษตรมูลค่าสูง อาทิ อุตสาหกรรมโอลิโอเคมี อุตสาหกรรมผลิตโคเนื้อศรีวิชัย และอุตสาหกรรมฮาลาล 

เอกสารประกอบ : https://shorturl.at/azFJ7


เขียนโดย : นางสาวเพ็ญพิชชา  คงแทน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : penpitcha.k@mhesi.go.th

ลองหาข้อมูลงานวิจัย เทคโนโลยี ที่พร้อมถ่ายทอดในพื้นที่ SEC ดูครับ ว่ามีอะไรบ้าง

เขียนโดย นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ