ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงจังหวัดระนอง ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ในการพัฒนาพื้นที่ระเบียง เศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนและสะพาน เศรษฐกิจเชื่อมทะเลอ่าวไทย-อันดามันของภาคี เครือข่ายความร่วมมือ 5 สถาบันการศึกษา UNI  113

คำสำคัญ : sec  ระนอง  

ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงจังหวัดระนอง ชุมพรและสุราษฎร์ธานี ในการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนและสะพาน
เศรษฐกิจเชื่อมทะเลอ่าวไทย-อันดามันของภาคีเครือข่ายความร่วมมือ 5 สถาบันการศึกษา UNITY OF UNIVERSITIES : 5 FOR ALL

 


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th