การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย (R&D Impact Evaluation)  81

คำสำคัญ : ประเมิน  sroi  impact  

วันนี้ได้เข้าไปฟังกรอบแนวคิดของการประเมินงานวิจัย จัดโดย สกสว. สำหรับหน่วยงานที่ได้รับทุน FF SF ST ที่ต้องศึกษา เรียนรู้การประยุกต์ใช้เครื่องมือ เพื่อตอบโจทย์ outcome->impact มีหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น

• แนวทางการประเมินผลกระทบ(Impact Evaluation)
• เส้นทางสู่ผลกระทบจากงานวิจัย(Research to Impact Pathway)
• การยอมรับเทคโนโลยี(Adoption of Technology)
• แนวคิดการวัดผลกระทบ และคู่เทียบ(Counterfactual)วันนี้ได้เข้าไปฟังกรอบแนวคิดของการประเมินงานวิจัย ซึ่งมีเครื่องมืออยู่หลายตัว


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th